Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved § 15 i lov nr. 1521 af 18. december 2018, lov nr. 1559 af 18. december 2018 og lov nr. 1563 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 67, stk. 4, indsættes efter »angår«: »køretøjets afgivelse af støj, og for så vidt angår«.

2. I § 118, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 10«.

3. I § 118 indsættes efter stk. 6 som nye stykker:

»Stk. 7. Ved fastsættelse af bøder for overtrædelse af § 67, stk. 1-3, skal det for lastbiler og busser, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, og for vogntog bestående af en lastbil eller en bus, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, og et registreringspligtigt påhængskøretøj indgå som en særligt skærpende omstændighed, hvis køretøjet eller vogntoget har alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler.

Stk. 8. Ved fastsættelse af bøder for overtrædelse af § 38, stk. 1, og § 67, stk. 2 og 4, skal det indgå som en særligt skærpende omstændighed, hvis et motordrevet køretøj betjenes således eller er i en sådan ulovlig stand, at det afgiver unødig støj.«

Stk. 7-12 bliver herefter stk. 9-14.

4. I § 134, stk. 4, ændres »stk. 9« til: »stk. 11«.

5. I § 140, stk. 2, 3. pkt., ændres »stk. 10« til: »stk. 12«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Givet på Amalienborg, den 7. maj 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen