Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkeskolen

(Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 278 af 26. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 2, nr. 2, litra c og d, ophæves, og i stedet indsættes:

»c) Billedkunst på 1.-6. klassetrin.

d) Håndværk og design på 3.-6. klassetrin.

e) Madkundskab på 5. og 6. klassetrin.«

2. I § 14 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »bestemte« til: »fastsatte«.

3. I § 14 b, stk. 1, nr. 1, ændres »1.200 timer« til: »1.110 timer«.

4. I § 16 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten« til: »at understøtte en varieret skoledag gennem undervisningsforløb og -aktiviteter m.v., der«.

5. § 16 b affattes således:

»§ 16 b. Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, jf. § 14 b, stk. 1, nr. 1, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for en klasse ved hjælp af ekstra personale i klassen. Skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ansøge kommunalbestyrelsen herom.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan under samme betingelser som i stk. 1 godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden på 4.-9. klassetrin, jf. § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3, for specialklasser eller specialskoler.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens godkendelse efter stk. 1 og 2 gives klassevis.

Stk. 4. Fraviges bestemmelserne i § 14 b, stk. 1, om en mindste varighed af undervisningstiden, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 7, eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.«

6. Efter § 16 c indsættes:

»§ 16 d. Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden på 4.-9. klassetrin, jf. § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3, med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Undervisningstiden kan afkortes med op til 2 ugentlige undervisningstimer. Skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ansøge kommunalbestyrelsen herom. § 16 b, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden på 7. eller 8. klassetrin, jf. § 14 b, stk. 1, nr. 3, med henblik på at give tid til konfirmationsforberedelse på det pågældende klassetrin, jf. § 53. Skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ansøge kommunalbestyrelsen herom. Undervisningstiden kan afkortes med op til 60 undervisningstimer årligt, dog således, at der på 8. klassetrin skal være minimum 90 timer årligt til den understøttende undervisning. Skolen skal stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.«

7. I § 40, stk. 6, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum:

»Ved ansættelse af skolens leder, jf. § 45, stk. 1, skal mindst én repræsentant for skolebestyrelsen, jf. § 44, stk. 7, 1. pkt., deltage i beslutningen om, hvem der tilbydes ansættelse i stillingen.«

8. I § 40, stk. 6, 1. pkt., der bliver 2. pkt., ændres »ledere,« til: »andre ledere end skolens leder, jf. § 45, stk. 1, samt«, og efter »§ 44, stk. 7« indsættes: », 2. pkt«.

9. I § 40, stk. 7, 1. pkt., ændres »de fag« til: »de obligatoriske fag«.

10. I § 40 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »niveauet og opfølgning herpå«: », de enkelte skolers afkortning af skoleugens længde«.

11. I § 42, stk. 8, indsættes efter »enkelte elever eller lærere«: »m.v«.

12. § 42, stk. 12, 2. pkt., affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valgperioden er 2 år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole.«

13. I § 44, stk. 7, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum:

»Ved ansættelse af skolens leder, jf. § 45, stk. 1, vælger skolebestyrelsen blandt sine medlemmer valgt efter § 42, stk. 1, nr. 1 eller 4, en repræsentant, som deltager i beslutningen om, hvem der tilbydes ansættelse i stillingen, jf. § 40, stk. 6, 1. pkt.«

14. I § 44, stk. 7, 1. pkt., der bliver 2. pkt., ændres »ledere,« til: »andre ledere end skolens leder, jf. § 45, stk. 1, samt«, og efter »§ 40, stk. 6« indsættes: », 2. pkt«.

15. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne lov.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 15, træder i kraft den 1. august 2020.

§ 3

Stk. 1. Minimumstimetallet for dansk som affattet ved § 1, nr. 15, finder ikke anvendelse for elever på 3. klassetrin i skoleåret 2020/21. For sådanne elever finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 2. Det vejledende timetal for tysk eller fransk som affattet ved § 1, nr. 15, finder ikke anvendelse for elever, der har afsluttet 5. klassetrin ved lovens ikrafttræden. For sådanne elever finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Det vejledende timetal for idræt som affattet ved § 1, nr. 15, finder ikke anvendelse i skoleåret 2022/23 for elever, der har afsluttet 4. klassetrin ved lovens ikrafttræden. Det vejledende timetal for idræt som affattet ved § 1, nr. 15, finder ikke anvendelse i skoleårene 2021/22 og 2022/23 for elever, der har afsluttet 5. klassetrin ved lovens ikrafttræden. Det vejledende timetal for idræt som affattet ved § 1, nr. 15, finder ikke anvendelse for elever, der har afsluttet 6. klassetrin ved lovens ikrafttræden. For elever omfattet af 1.-3. pkt. finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. Folkeskolelovens § 5, stk. 2, nr. 2, litra d og e, som affattet ved § 1, nr. 1, og de vejledende timetal for håndværk og design samt madkundskab som affattet ved § 1, nr. 15, finder ikke anvendelse for elever, der har afsluttet 3. klasse før lovens ikrafttræden og afslutter 7. klasse senest med udgangen af skoleåret 2023/24. For sådanne elever finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 5. Kompetencedækning efter folkeskolelovens § 40, stk. 7, 1. pkt., som ændret ved § 1, nr. 9, skal være nået fra og med skoleåret 2025/26. Kommunerne skal sikre, at kompetencedækningen løbende øges, så den er mindst 90 pct. i 2021.

Givet på Amalienborg, den 7. maj 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager


Bilag 1

»Bilag 1

Timetal (minimumstimetal og vejledende timetal) for fagene

Klassetrin
Bh.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Timetal i alt
A. Humanistiske fag
                     
Dansk
(minimumstimetal)
 
330
330
240
210
210
210
210
210
210
2.160
Engelsk
(vejledende timetal)
 
30
30
60
60
90
90
90
90
90
630
Tysk eller fransk
(vejledende timetal)
         
60
60
90
90
90
390
Historie
(minimumstimetal)
     
30
60
60
60
60
60
60
390
Kristendomskundskab
(vejledende timetal)
 
60
30
30
30
30
60
30
30
300
Samfundsfag
(vejledende timetal)
               
60
60
120
B. Naturfag
                     
Matematik
(minimumstimetal)
 
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1.350
Natur/teknologi
(vejledende timetal)
 
30
60
60
90
60
60
     
360
Geografi
(vejledende timetal)
             
60
30
30
120
Biologi
(vejledende timetal)
             
60
60
30
150
Fysik/kemi
(vejledende timetal)
             
60
60
90
210
C. Praktiske/musiske fag
                     
Idræt
(vejledende timetal)
 
60
60
60
60
60
60
90
90
90
630
Musik
(vejledende timetal)
 
60
60
60
60
60
30
     
330
Billedkunst
(vejledende timetal)
 
30
60
60
60
30
30
     
270
Håndværk og design
(vejledende timetal)
     
60
90
60
60
     
270
Madkundskab
(vejledende timetal)
         
60
60
     
120
D. Valgfag
(vejledende timetal)
             
60
60
60
180
E. Årligt minimumstimetal pr. klassetrin
600
750
780
810
870
930
930
960
990
990
7.980 ekskl. bh.
/8.580

Note: Timetallene er angivet i klokketimer og uden pauser.

Note: Bh. : Børnehaveklasse.

Note: Ad punkt D. Valgfag: Det bemærkes, at Fælles Mål for valgfagene tysk og fransk er udarbejdet under den forudsætning, at der gives undervisning i disse valgfag i 240 timer fordelt på 7.-9. klassetrin.

Note: Ad punkt E. Årligt minimumstimetal pr. klassetrin, 7. og 8. klassetrin: Det årlige minimumstimetal pr. klassetrin reduceres med 30 undervisningstimer på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted. Hvis konfirmationsforberedelsen finder sted på 8. klassetrin og det er besluttet at anvende § 16 d, stk. 2, kan yderligere op til 30 undervisningstimer af det årlige minimumstimetal pr. klassetrin flyttes til 7. klassetrin.«