Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse for Færøerne om præparater og undersøgelser m.v. ved Statens Serum Institut

I medfør af § 222, stk. 2, i sundhedsloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 821 af 22. juni 2018, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for ydelser fra Danmark til Færøerne.

Stk. 2. Ved ydelser forstås undersøgelser m.v. af prøver samt udlevering af præparater.

§ 2. Undersøgelser m.v. foretages for læger, tandlæger, dyrlæger, sygehuse og lignende.

Stk. 2. Udlevering af præparater sker til læger, tandlæger, dyrlæger, apoteker, sygehuse og lignende.

§ 3. Betaling for ydelser påhviler rekvirenterne, medmindre der af instituttet er truffet aftale om særlig betalingsordning, f.eks. med Sygesikringens Forhandlingsudvalg eller pr. 1. januar 2007, Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

§ 4. Prisen for ydelser er de til enhver tid gældende i henhold til Statens Serum Instituts produkt- og prisliste.

Stk. 2. Prisen for ydelser, som ikke er anført i Statens Serum Instituts produkt- og prisliste, kan fastsættes ved midlertidige priser.

Stk. 3. Prisen for ydelser kan i særlige tilfælde ved levering af større mængder præparater eller undersøgelser fastsættes lavere end det fremgår af produkt- og prislisten.

Stk. 4. Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter principperne for prisfastsættelsen af instituttets ydelser.

§ 5. Statens Serum Institut kan i nødvendigt omfang levere ydelser for nedsat betaling eller gratis:

1) i forbindelse med samfundsmæssige foranstaltninger,

2) til epidemibekæmpelse,

3) når anden betalingsmulighed ikke foreligger, og at præparatet eller undersøgelsen er nødvendig af hensyn til diagnose, forebyggelse eller behandling af sygdomme, eller

4) i særlige tilfælde, hvor der foreligger opgaver af forsøgsmæssig natur.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 2. maj 2019

Ellen Trane Nørby

/ Katrine Bisballe