Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre at unge undervisningspligtige ikke beskæftiger sig med rengøring af den beskrevne beskaffenhed af slagterafdelingen, herunder med eller i farlig nærhed af maskine (båndsav). Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at der var foretaget tilstrækkelig partshøring

Resume

Arbejdstilsynets gav påbud til en virksomhed om straks at sikre, at unge undervisningspligtige ikke beskæftiger sig med rengøring af den beskrevne beskaffenhed af slagterafdelingen, herunder med eller i farlig nærhed af maskine (båndsav). Virksomheden har i den forbindelse klaget over manglende partshøring.

Om partshøring:

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fandt, at der var foretaget tilstrækkelig partshøring i sagen.

Virksomheden havde i forbindelse med partshøring i klagesagen fået lejlighed til at komme med bemærkninger til sagen.

Nævnet fandt på den baggrund, at formålet med reglerne om partshøring efter forvaltningsloven var opfyldt, selvom Arbejdstilsynet ikke havde partshørt i tilstrækkeligt omfang.

Om strakspåbuddet:

Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og vurderede, at omfanget og karakteren af den unge undervisningspligtiges arbejde med rengøringen, ikke var lettere rengøring, idet der var tale om rengøring af en afdeling efter rengøringsmetoder, som normalt bliver udført af voksne.

Nævnet lagde vægt på, at rengøringsarbejdet har en varighed på 2 timer og består af skrubning og spuling af gulve og borde med børste og spuleanlæg.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at den unge rengjorde gulv, borde, båndsav og adskilt kødhakker i en afdeling, hvor der stilles særlige krav til rengøringsmetoden af hensyn til hygiejnen.

Den konkrete afgørelse

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 26. marts 2019 behandlet [navn udeladt]s klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 20. november 2017 med strakspåbud om at sikre, at unge undervisningspligtige ikke beskæftiger sig med rengøring af slagterafdeling, herunder med eller i farlig nærvær af maskine (båndsav) i [navn udeladt].

[Navn udeladt] har klaget over manglende partshøring og strakspåbuddets grundlag.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E R

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at der er fortaget tilstrækkelig partshøring i sagen.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 20. november 2017, så [navn udeladt] straks skal sikre, at unge undervisningspligtige ikke beskæftiger sig med rengøring af den beskrevne beskaffenhed af slagterafdelingen, herunder med eller i farlig nærhed af maskine (båndsav) i [navn udeladt].

B E G R U N D E L S E R

Om partshøring:

Efter forvaltningsloven skal der partshøres over oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, hvis parten ikke kan antages at have været bekendt med oplysningerne. Der skal dog kun parthøres, hvis oplysningerne er til ugunst for parten, og hvis oplysningerne er væsentlige.

Manglende partshøring er en generel væsentlig mangel, der som udgangspunkt medfører ugyldighed.

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at [navn udeladt] er blevet partshørt i forbindelse med klagesagen.

[Navn udeladt] har i forbindelse med partshøring i klagesagen fået lejlighed til at komme med bemærkninger til sagen.

Nævnet finder på den baggrund, at formålet med reglerne om partshøring efter forvaltningsloven er opfyldt.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

Om strakspåbuddet:

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer, at omfanget og karakteren af den unge undervisningspligtiges arbejde med rengøring af slagterafdeling hos [navn udeladt], ikke er lettere rengøring, idet der er tale om rengøring af en slagterafdeling efter rengøringsmetoder, som normalt bliver udført af voksne.

Nævnet vurderer desuden, at arbejdet kan medføre fare for den unge undervisningspligtiges sikkerhed og sundhed, og at hverken en båndsav eller en adskilt kødhakker er ufarlige husholdningsmaskiner.

Nævnet finder, at Arbejdstilsynets fotos fra tilsynsbesøg den 13. november 2017 hos [navn udeladt] på arbejdsstedet [adresse udeladt], understøtter, at der ikke er tale om lettere rengøring.

Nævnet lægger vægt på, at rengøringsarbejdet har en varighed på 2 timer og består af skrubning og spuling af gulve og borde med børste og spule-anlæg, samt rengøring af båndsav og adskilt kødhakker med børste og spuleanlæg.

Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at den unge rengør gulv, borde, båndsav og adskilt kødhakker i en slagterafdeling, hvor der stilles særlige krav til rengøringsmetoden af hensyn til hygiejnen.

Nævnet lægger i forlængelse heraf vægt på, at rengøringsarbejdet også indebærer, at den unge undervisningspligtige beskæftiger sig med maskiner, hvilket den unge undervisningspligtige ikke må efter reglerne.

Nævnet lægger herudover vægt på, at rengøringsarbejdet desuden indebærer, at den unge undervisningspligtige opholder sig i farlig nærhed af maskiner, hvilket den unge undervisningspligtige heller ikke må efter reglerne om unges arbejde.

Nævnet lægger til grund, at rengøringsarbejdet omfatter rengøring af båndsav og adskilt kødhakker, der begge har skarpe dele, hvor den unge kan komme til skade.

Det følger af arbejdsmiljølovens regler om unges arbejde, at unge, som er omfattet af undervisningspligten, ikke må beskæftiges ved arbejde.

Der kan fastsættes regler om, at undervisningspligtige kan have lettere arbejde inden for nærmere afgrænsede former for arbejde og under nærmere fastsatte betingelser og vilkår.

Undervisningspligtige unge må have det samme lettere arbejde som unge, der er fyldt 13 år.

Det fremgår endvidere af reglerne om unges arbejde, at undervisningspligtige kun må beskæftiges med de former for lettere arbejde, som fremgår særskilt i reglerne på en liste.

Det fremgår af denne liste om unges arbejde, at unge, som er fyldt 13, må beskæftiges med lettere rengøring.

Det fremgår endvidere af reglerne, at unge ikke må beskæftiges med eller være i farlig nærhed af maskiner, medmindre det er ufarlige husholdnings- eller kontormaskiner.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

B E M Æ R K N I N G E R T I L K L A G E N

[Navn udeladt] anfører i klagen, at Arbejdstilsynet inddrager nye oplysninger, som der ikke har været partshørt over, hvorfor den forvaltningsretlige garantiforskrift om partshøring ikke er overholdt.

[Navn udeladt] anfører desuden, at Arbejdstilsynet ikke har foretaget det påkrævede skøn eller iagttaget kravet om en konkret begrundelse.

[Navn udeladt] anfører endvidere, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst.

[Navn udeladt] anfører videre, at der ikke er tale om anvendelse af båndsaven.

[Navn udeladt] anfører yderligere, at Arbejdstilsynet ikke har dokumenteret, at båndsaven ikke er en ufarlig husholdningsmaskine.

[Navn udeladt] anfører endelig, at båndsaven og kødhakkeren ikke er farlige, da de ikke er i drift eller kan sættes i drift under den lettere rengøring.

Arbejdsmiljøklagenævnet skal til klagen bemærke, at vurderingen af undervisningspligtiges arbejde er taget på baggrund af lovens regel om, at unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, ikke må beskæftiges ved arbejde. Det er lovens hovedregel.

Beskæftigelsesministeren er bemyndiget til at kunne fastsætte regler om, at undervisningspligtige kan have lettere arbejde inden for nærmere afgrænsede former for arbejde og under nærmere fastsatte betingelser og vilkår.

Denne bemyndigelse er udnyttet gennem bekendtgørelse om unges arbejde, hvorefter unge, som er fyldt 13 år, kun må beskæftiges med de former for lettere arbejde, som er nævnt i bekendtgørelsens bilag 7 og 8.

Undervisningspligtige må beskæftige sig med samme former for lettere arbejde, som unge, der er fyldt 13 år. Det er desuden en forudsætning, at arbejdet ikke indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed.

Nævnet har vurderet, at den undervisningspligtiges arbejde med rengøring i slagterafdelingen, ikke er lettere rengøring efter reglerne på grund af arbejdets omfang og karakter.

Rengøring af båndsav og adskilt kødhakker er efter reglerne om unges arbejde desuden ikke lettere arbejde, som unge undervisningspligtige må udføre.

Nævnet skal hertil bemærke, at det følger af reglerne om unges arbejde, at unge undervisningspligtige ikke må beskæftiges med maskiner, medmindre det er ufarlige husholdningsmaskiner.

Nævnet har lagt til grund, at der ikke er tale om ufarlige husholdningsmaskiner. På såvel båndsaven som den adskilte kødhakker er der knive og skarpe genstande, som den unge skulle rengøre. Allerede af den grund kan hverken båndsaven eller kødhakkeren betragtes som ufarlige husholdningsmaskiner. Dertil kommer, at blandt andet båndsavens hjul, som får båndsavens kniv til at rotere, skulle rengøres.

Som eksempel på en ufarlig husholdningsmaskine kan nævnes en støvsuger.

Nævnet skal endvidere bemærke, at unge desuden ikke må være i farlig nærhed af maskiner, da der kan opstå risiko for, at der kan indtræffe hændelser, som den unge med sin manglende erfaring, ikke kan overskue.

En maskine kan gå i stå, der kan komme noget i klemme, der kan falde noget af, man kan blive fristet til at pille ved maskinens dele eller reparere den. Man kan desuden blive fristet til at prøve en maskine eller prøve at starte den for at se, hvordan den virker. Så maskinen behøver ikke i sig selv at være farlig.

Nævnet har dog lagt til grund, at der i nærværende sag er tale om farlige maskiner, idet der er tale om henholdsvis en båndsav og en kødhakker.

Reglerne er metoderegler. Derved ligner reglerne ikke de øvrige arbejdsmiljøregler. Det hænger sammen med, at det som udgangspunkt er forbudt for de undervisningspligtige at udføre erhvervsmæssigt arbejde. Disse unge er typisk 13, 14, 15 og 16 år.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

Om Arbejdstilsynets ret til at træffe afgørelse:

§ 77, stk. 1, i Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 af lov om arbejdsmiljø

Om partshøring

§ 19, stk. 1, i Forvaltningsloven, jf. Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

Om unges beskæftigelse

§ 60, stk. 1, § 60, stk. 2 og § 60, stk. 6, nr. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

§ 29 og § 30, stk. 1 og 2, bilag 7, nr. 4, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 1531 af 15. december 2017

Reglerne kan læses på de følgende sider.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet, og brev af 6. december 2018 og 12. februar 2019 fra [navn udeladt], samt brev af 26. oktober 2018, 15. januar 2019 og 19. februar 2019 fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

[Stilling udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

Regler

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 af lov om arbejdsmiljø

Kapitel 10¬Unge under 18 år

§ 60. Ved beskæftigelse af unge under 18 år skal der ved arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse tages hensyn til den unges alder, udvikling og helbredstilstand samt til indvirkningen på skolegang eller anden uddannelse. ¬¬Stk. 2. Unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke beskæftiges ved arbejde. ¬¬Stk. 3. … ¬¬Stk. 4. … ¬¬Stk. 5. … ¬¬Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan tillige fastsætte regler om,

1. at unge, der er fyldt 13 år, kan have lettere arbejde inden for nærmere afgrænsede former for arbejde og under nærmere fastsatte betingelser og vilkår,

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6. april 2005 som er ændret ved bekendtgørelse nr. 1531 af 15. december 2017

Kapitel 5

Beskæftigelse af unge, som er 13 - 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten

§ 29. Unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke beskæftiges ved arbejde, jf. dog § 30 og § 31 samt §§ 43 - 46.

§ 30. Unge, som er fyldt 13 år, må kun beskæftiges med de former for lettere arbejde, som er nævnt i bilag 7 og 8. Det er en forudsætning, at arbejdet ikke indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. De unge må ikke beskæftiges med eller være i farlig nærhed af maskiner, medmindre det er ufarlige husholdnings- eller kontormaskiner.

Bilag 7

Liste over hvad unge, som er fyldt 13 år, må beskæftiges med, jf. § 30

Arbejdstilsynet

1) Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler med fodring, udmugning, pasning af mindre husdyr samt heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling samt lignende opgaver. ¬¬2) Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse. ¬¬3) Lettere ekspedition i forretninger, restauranter mv. ¬¬4) Lettere rengøring, oprydning og borddækning. ¬¬5) Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning. ¬¬6) Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling. ¬¬7) Lettere manuelt arbejde, såsom ilægning i poser, kuverter og æsker, kontrol og pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj. ¬¬8) Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde, og udbringning af aviser og reklamer samt salg af aviser og lignende. ¬¬9) Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker. ¬¬10) Lettere arbejde med desinfektion af ko-yvere og lignende med desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til dette formål af Fødevaredirektoratet. Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler.

Forvaltningsloven, jf. Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

Kapitel 5

Partshøring

§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

Redaktionel note
  • Afgørelsens overskrift er ændret fra [Fastholdelse af strakspåbud om at sikre at unge undervisningspligtige ikke beskæftiger sig med rengøring af den beskrevne beskaffenhed af slagterafdelingen, herunder med eller i farlig nærhed af maskine (båndsav) samt tilstrækkelig partshøring] til [Fastholdelse af strakspåbud om at sikre at unge undervisningspligtige ikke beskæftiger sig med rengøring af den beskrevne beskaffenhed af slagterafdelingen, herunder med eller i farlig nærhed af maskine (båndsav). Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at der var foretaget tilstrækkelig partshøring].

    Resume er blevet ændret, da det ikke i første omgang var blevet færdiggjort.