Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Feriepengeinfo

§ 1

I bekendtgørelse nr. 550 af 24. april 2015 om Feriepengeinfo foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 33, stk. 1 og 3, § 34 c, § 43, stk. 3, § 43 d, stk. 1, og § 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, og efter forhandling med skatteministeren fastsættes:«

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»En arbejdsgiver, som er omfattet af en kollektiv overenskomst med garanti for feriegodtgørelsen (feriekortordning uden feriekasse), jf. lovens § 31, skal for lønmodtagere, der løbende optjener feriegodtgørelse efter lovens § 23, stk. 5, lovens § 24 samt sygeferiegodtgørelse efter lovens § 25, indberette oplysninger til indkomstregisteret om antal optjente feriedage, optjent feriegodtgørelse før indeholdelse af A-skat m.v. samt oplysning om, hvem der udbetaler feriegodtgørelsen. For feriekortordninger med feriekasse er det feriegodtgørelsen efter indeholdelse af A-skat m.v., der skal indberettes. Arbejdsgiveren skal indberette oplysningerne til indkomstregisteret efter lov om et indkomstregister.«

3. § 2, stk. 1, affattes således:

»En arbejdsgiver, som er omfattet af en kollektiv overenskomst med en garanti for feriegodtgørelsen (feriekortordning uden feriekasse), jf. lovens § 31, skal for lønmodtagere, der får løn under ferie, og som fratræder, jf. lovens § 23, stk. 6, indberette oplysninger om fratrædelsesdato, og pr. optjeningsår, antal tilgodehavende feriedage og den tilhørende feriegodtgørelses størrelse før indeholdelse af A-skat m.v., samt oplysning om, hvem der udbetaler feriegodtgørelsen (feriepengeudbetaler). For feriekortordninger med feriekasse er det feriegodtgørelsen efter indeholdelse af A-skat m.v., der skal indberettes. Arbejdsgiveren skal indberette oplysningerne til indkomstregisteret efter lov om et indkomstregister.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 6. maj 2019

Maria Schack Vindum

/ Kirsten Brix Pedersen