Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1064 af 11. september 2017 om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag, som ændret ved bekendtgørelse nr. 5 af 4. januar 2018, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 48, stk. 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 596 af 16. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 2, stk. 1, ændres »120« til: »130«.

3. I § 2, stk. 2, ændres »1.230« til: »1.250«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019 og har virkning for fag, der påbegyndes den 1. august 2019 eller senere.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 27. juni 2019

Martin Larsen
Vicedirektør

/ Marcus Petersen