Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udmøntning af pulje til nedskiltning af hastighedsgrænser til 70 km i timen for lastbiler og vogntog uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje (kommuneveje)

I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.21.23 til § 28 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. I finanslovsaftalen for 2019 har regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgået en aftale om at hæve hastighedsgrænsen fra 70 km i timen til 80 km i timen for lastbiler og vogntog uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje. I den forbindelse er der afsat en pulje på 29,7 mio. kr., hvorfra kommunalbestyrelser kan søge om midler til nedskiltning af hastighedsgrænsen til 70 km i timen på strækninger, hvor en øget hastighed ikke er forsvarlig. Denne bekendtgørelse fastlægger rammerne for at søge tilskud samt for udmøntning af puljen.

Statsligt tilskud

§ 2. Det statslige tilskud tildeles og udbetales pr. skilt.

Stk. 2. Der gives fuldt dækkende tilskud for alle afholdte udgifter til skilte, herunder anlægsomkostninger, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis det samlede ansøgte tilskudsbeløb overstiger den totale pulje, vil Vejdirektoratet fordele puljemidlerne mellem de indkomne ansøgninger efter en ligelig procentmæssig fordeling.

Stk. 4. Vejdirektoratet kan stille vilkår i forbindelse med tilsagn om tilskud.

Ansøgning om tilskud og ansøgningsfrist

§ 3. Ansøgning om tilskud skal indgives ved at anvende det til enhver tid gældende ansøgningsskema på Vejdirektoratets hjemmeside.

Stk. 2. Der kan alene ansøges om tilskud, hvis politiet forinden har truffet afgørelse om fastsættelse af lokal hastighedsgrænse på 70 km i timen, jf. færdselslovens bestemmelser om fastsættelse af lokale hastighedsgrænser.

Stk. 3. Ansøgninger skal indeholde et projektbudget samt kommunalbestyrelsens bekræftelse af, at politiet har truffet afgørelse som nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Ansøgningsfrister annonceres på Vejdirektoratets hjemmeside.

Stk. 5. Vejdirektoratet kan til enhver tid anmode om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

Administration, opfølgning m.v.

§ 4. Vejdirektoratet meddeler kommunalbestyrelsen, om ansøgningen er imødekommet med fuldt eller delvist tilskud, jf. § 2, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Puljen kan ansøges og tildeles uafhængigt af tidspunktet for ikrafttrædelsen af lov nr. 509 af 1. maj 2019 om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog fra 70 km i timen til 80 km i timen uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje), jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Anlæg af skilte og afrapportering i henhold til stk. 4 kan først finde sted, efter Vejdirektoratet har imødekommet ansøgningen om midler. Ibrugtagning af skilte kan først finde sted, når lov nr. 509 af 1. maj 2019 om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog fra 70 km i timen til 80 km i timen uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje) er trådt i kraft.

Stk. 4. Tilskuddet modtages efter endelig afrapportering af anlæg af skilte. Afrapportering skal ske efter enhver tid gældende regnskabsinstruks, jf. § 7.

Stk. 5. Tilskudsmodtager skal straks underrette Vejdirektoratet, hvis der foreligger forhold, som efter § 6 kan medføre helt eller delvist bortfald af tilskud eller tilsagn om tilskud.

§ 5. Vejdirektoratet fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes og kan i den forbindelse anmode om enhver oplysning til brug herfor fra ansøgeren.

§ 6. Vejdirektoratet kan tilbagekalde tilskud eller tilsagn om tilskud, hvis:

1) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller

2) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning.

Regnskab og revision

§ 7. Den til enhver tid gældende regnskabsinstruks og den til enhver tid gældende revisionsinstruks skal overholdes. Instrukserne vil blive gjort tilgængelige på Vejdirektoratets hjemmeside.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. maj 2019.

Vejdirektoratet, den 7. maj 2019

Jens Holmboe

/ Helga Theil Thomsen