Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale for beredskabsofficerer og officerer af reserven med rådighedstjeneste

Generelle bemærkninger

1. Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark har den 26. september 2018 indgået vedlagte aftale for beredskabsofficerer og officerer af reserven med rådighedstjeneste.

2. Aftalen har virkning fra den 1. marts 2019 for beredskabsofficerer og officerer af reserven.

3. Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 er der etableret et helt nyt aftalegrundlag for beredskabsofficerer og officerer af reserven, der indgår kontrakt per 1. marts 2019 eller derefter.

4. Allerede ansatte beredskabsofficerer og officerer af reserven overgår i forbindelse med gentegning af kontrakt til det nye aftalegrundlag. Ønsker de inden kontraktudløb overgang til det nye aftalegrundlag, kan de anmode herom.

5. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til den enkelte bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Bemærkningerne er Forsvarsministeriets Personalestyrelses bemærkninger og ikke en del af aftaleteksten.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. marts 2019.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, den 10. maj 2019

Marianne Simmelkjær

Bilag

AFTALE MELLEM

FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE OG HOVEDORGANISATIONEN FOR PERSONEL AF RESERVEN I DANMARK

OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR BEREDSKABSOFFICERER OG OFFICERER AF RESERVEN MED RÅDIGHEDSTJENESTE

Kapitel 1. Aftalens område m.v.

§ 1. Dækningsområde

Aftalen omfatter beredskabsofficerer og officerer af reserven, der indgår kontrakt med henblik på at gøre rådighedstjeneste indenfor Forsvarsministeriets område.

Cirkulærebemærkninger til § 1:

Ansættelse med henblik på rådighedstjeneste kan ske i henhold til bekendtgørelse af beredskabsloven, for nuværende nr. 314 af 3. april 2017, jf. bekendtgørelse om personel i redningsredskabet, for nuværende nr. 41 af 21. januar 1998, eller bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation, for nuværende nr. 582 af 24. maj 2017, jf. bekendtgørelse af lov om forsvarets personel, for nuværende nr. 667 af 20. juni 2006.

Rådighedstjeneste anses i denne sammenhæng som tjeneste i og udenfor den faste rådighedsstilling, beredskabsofficeren og officeren af reserven varetager (mobiliseringsfunktionen).

Ansættelse sker indenfor Forsvarets område som officer af reserven, mens ansættelse i Beredskabsstyrelsen sker som beredskabsofficer af reserven.

§ 2. Ansættelse

Kontrakten kan have en varighed på op til 4 år ad gangen og kan indeholde en forpligtelse til at gøre rådighedstjeneste i indtil 84 dage (12 uger) fordelt på mindst 2 kalenderår.

Stk. 2. Med Forsvarsministeriets Personalestyrelses godkendelse i det enkelte tilfælde, kan der indgås aftale med den enkelte beredskabsofficer eller officer af reserven om at forrette rådighedstjeneste ud over den i stk. 1. nævnte tidsramme.

Stk. 3. Videre kan der indgås kontrakter med henblik på uddannelse af den enkelte beredskabsofficer eller officer af reserven, således at rådighedsstillingen vil kunne varetages.

Stk. 4. Beredskabsofficerer og officerer af reserven kan endvidere gøre tjeneste i andre funktioner samt indgå kontrakt om løsning af andre opgaver end de opgaver, der er knyttet til officerens sædvanlige rådighedsstilling.

§ 3. Særlige bestemmelser

Såfremt beredskabsofficerer eller officerer af reserven gennemgår en særlig uddannelse mv., kan gennemgangen af uddannelsen gøres betinget af særlige forpligtelser vedrørende rådighedskontrakten, herunder tjenestens varighed. Sådanne betingelser kan alene fastsættes efter forudgående aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Kapitel 2. Løn mv.

§ 4. Lønsystemet

Lønsystemet består af en basisløn, der suppleres med en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter centralt aftalte tillæg samt lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Stk. 2. Beredskabsofficerer og officerer af reserven, der forretter rådighedstjeneste, honoreres for hver fulde dags tjeneste med 7,4/1924 af årslønnen.

Stk. 3. Såfremt beredskabsofficerer eller officerer af reserven er indkaldt til begrænset daglig tjeneste – dvs. tjeneste indtil 7 timer per dag – honoreres for hver faktisk erlagte time med 1/1924 af årslønnen, dog minimum for 3 timer (3/1924 af årslønnen).

Stk. 4. Basislønnen og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012).

§ 5. Forhandlinger og indgåelse af lokale aftaler

Aftaler om varige eller midlertidige tillæg samt engangsvederlag indgås på grundlag af en forhandling mellem ledelsen og den enkelte beredskabsofficer eller officer af reserven. Beredskabsofficeren eller officeren af reserven kan under forhandlingen vælge at lade sig bistå af Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Stk. 2. Engangsvederlag kan fx ydes som:

1. Honorering af særlig indsats

2. Resultatløn

3. Honorering af merarbejde

Stk. 3. Der kan ydes varige eller midlertidige tillæg for kvalifikationer eller varetagelse af særlige funktioner.

Stk. 4. Forhandling om individuelle tillæg og engangsvederlag kan finde sted én gang om året under forudsætning af, at en af parterne anmoder herom.

Cirkulærebemærkninger til § 5:

Som ledelse anses i denne sammenhæng de, der har fået kompetencen om forhandling af individuelle tillæg delegeret.

§ 6. Midlertidig tjeneste i højere stilling

Under midlertidig tjeneste i højere stilling anvendes de til enhver tid gældende regler for tjenestemænd i staten.

§ 7. Basislønninger

Beredskabsofficerer og officerer af reserven aflønnes med en basisløn, jf. nedenstående:

Løngruppe
Grad
Årlig løn
(grundbeløb 31. marts 2012)
1
Sekondløjtnanter
kr. 249.025
2
Løjtnanter
Mestre af reserven
kr. 259.511
3
Premierløjtnanter
Reservelæger af 2. grad
Reservedyrlæger af 2. grad
Reservetandlæger af 2. grad
Korpsmestre
kr. 288.345
4
Kaptajner/kaptajnløjtnanter
Reservelæger af 1. grad
Reservedyrlæger af 1. grad
Reservetandlæger af 1. grad
Sektionsledere
kr. 327.665
5
Majorer/orlogskaptajner
Sektionschefer
kr. 471.000 – 500.000
6
Oberstløjtnanter/kommandørkaptajner
Overlæger
Overdyrlæger
Overtandlæger
Stabslæger af 2. grad
kr. 521.094 – 575.745
7
Oberster/kommandører
Brigadegeneraler/flotilleadmiraler
kr. 592.911 – 704.880

§ 8. Centralt aftalte tillæg

Beredskabsofficerer og officerer af reserven oppebærer centralt aftalte tillæg oplistet i bilag 1.

§ 9. Pension

Pensionsbidraget udgør 17,1 pct. af de pensionsgivende løndele (basisløn, forsvars- og beredskabstillæg, kvalifikationstillæg og M322-tillæg).

Stk. 2. Det er op til beredskabsofficeren eller officeren af reserven at beslutte, hvorvidt pågældende ønsker at få pensionsbidraget indbetalt til en af medarbejderen anvist pensionsordning eller udbetalt som løn.

Stk. 3. Beredskabsofficeren eller officeren af reserven kan træffe valg om ordning i forbindelse med indgåelse af rådighedskontrakten.

§ 10. Overgangsordning for ansatte, der er ansat før den 1. januar 2019

Alle beredskabsofficerer og officerer af reserven overgår til det nye lønsystem ved

(gen-)tegning af kontrakt.

Stk. 2. Beredskabsofficerer og officerer af reserven, hvis kontrakt løber frem til den 1. januar 2023, kan inden kontraktudløb vælge at lade sig overflytte til det nye aftalegrundlag ved at indgå ny rådighedskontrakt.

Kapitel 3. Arbejdstid

§ 11. Arbejdstid

For beredskabsofficerer og officerer af reserven udgør arbejdstiden 7,4 timer pr. dag i gennemsnit.

Stk. 2. Tiden, der medgår ved transport mellem bopæl og det befalede mødested, betragtes ikke som arbejdstid i forbindelse med rådighedstjeneste.

§ 12. Merarbejde

For beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 1-4 ydes et tillæg for eventuelt merarbejde. Ud over eventuel honorering, jf. § 5, stk. 2, kan der ikke ydes yderligere honorering for merarbejde.

Stk. 2. Merarbejdetillægget ydes alene, hvor beredskabsofficeren eller officeren af reserven er indkaldt til fulde dages rådighedstjeneste. Merarbejdetillægget ydes ikke på dage, hvor der oppebæres tillæg for vagt, øvelse og sejlads.

Stk. 3. Beredskabsofficerer og officerer i reserven i løngruppe 5-7 honoreres ikke for et eventuelt merarbejde, ud over eventuel honorering, jf. § 5, stk. 2.

§ 13. Ferie

Beredskabsofficerer og officerer af reserven er omfattet af ferielovens regler, for nuværende bekendtgørelse af lov om ferie nr. 1177 af 9. oktober 2015.

Kapitel 4. Fravær

§ 14. Sygdom

Beredskabsofficerer og officerer af reserven får fuld løn under sygdom, herunder fravær på grund af tilskadekomst under tjenesten.

Cirkulærebemærkninger til § 14. :

I grundlaget for beregningen af løn i disse fraværssituationer indgår visse fast påregnelige særlige ydelser, jf. cirkulære om beregning af betalt fravær, for nuværende nr. 9600 af 6. december 2011.

§ 15. Barnets 1. og 2. sygedag

Ansættelsesmyndigheden kan give beredskabsofficerer og officerer af reserven hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når:

1) Hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt.

2) Forholdene på tjenestestedet tillader det.

3) Barnet er under 18 år.

4) Barnet er hjemmeværende.

Stk. 2. Beredskabsofficerer og officerer af reserven får under tjenestefriheden en løn, der svarer til den løn, som den enkelte ville have fået under sygdom.

Stk. 3. Ved misbrug kan ansættelsesmyndigheden inddrage adgangen til tjenestefrihed for den enkelte beredskabsofficer eller officer af reserven.

Cirkulærebemærkninger til § 15. :

I grundlaget for beregningen af løn i disse fraværssituationer indgår visse fast påregnelige særlige ydelser, jf. cirkulære om beregning af betalt fravær, for nuværende nr. 9600 af 6. december 2011.

§ 16. Barsel, adoption og omsorgsdage

Beredskabsofficerer og officerer af reserven er omfattet af barselsloven, for nuværende bekendtgørelse af lov nr. 827 af 23. juni 2017 om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Kapitel 5. Opsigelse og afsked

§ 17. Opsigelsesvarsler

De i medfør af § 2 indgåede rådighedskontrakter kan af begge parter opsiges skriftligt med et varsel på 3 måneder til bortfald til en måneds udgang.

Stk. 2. Beredskabsofficeren eller officeren af reserven kan dog tidligst bringe kontraktforholdet til ophør ved tjenestepligtsperiodens udløb, jf. § 3, såfremt de i forbindelse med gennemførelse af en særlig uddannelse har påtaget sig tjenestepligt.

Stk. 3. I tilfælde af den ene parts grove misligholdelse af kontraktforholdet, kan kontraktforholdet ophæves af den anden part med øjeblikkelig virkning.

Stk. 4. Forsvaret kan uden varsel opsige kontrakten, såfremt beredskabsofficeren eller officeren af reserven gør sig skyldig i handlinger i eller udenfor tjenesten, der er uforenelige med den tillid, som bestridelsen af den pågældende militære stilling kræver.

§ 18. Pause i ansættelsesforholdet

Såfremt en beredskabsofficer eller officer af reserven i løbet af rådighedskontraktens løbetid indgår kontrakt om tidsbegrænset ansættelse, sættes rådighedskontrakten i bero fra tidspunktet for begyndelsen af den tidsbegrænsede ansættelse og frem til udløbet af den tidsbegrænsede ansættelse.

Kapitel 6. Øvrige bestemmelser

§ 19. Godtgørelse af merudgifter

Under rådighedstjenesten anses det sted, hvor den faste bopæl er beliggende, som fast tjenestested i forbindelse med beregningen af befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge mv. eller merudgiftsgodtgørelse.

Cirkulærebemærkninger til § 19. :

Det er en forudsætning for godtgørelse af merudgifter, at bopælen er beliggende i en sådan afstand fra det militære tjenestested, at betingelserne for udbetaling af time- og dagpenge mv. eller merudgiftsgodtgørelse er opfyldt, jf. tjenesterejseaftalen, for nuværende cirkulære nr. 12212 af 30. juni 2000.

Ved rådighedstjeneste ydes kilometergodtgørelse efter den laveste sats efter de herfor fastsatte bestemmelser eller godtgørelse for dokumenterede udgifter til offentlige befordringsmidler, jf. tjenesterejseaftalens bestemmelser herom.

Ved indkaldelse af rådighedsofficerer af reserven, der har taget ophold i udlandet, beregnes de nævnte ydelser fra det tidspunkt, hvor officeren af reserven ankommer til den første danske lufthavn/havn eller ved tog-, bil- eller bustransport fra det tidspunkt, hvor den danske grænse passeres. Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan i særlige tilfælde dispensere fra sidstnævnte bestemmelse.

Kapitel 7. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen

§ 20. Ikrafttræden

Aftalen har virkning fra den 1. januar 2019.

Stk. 2. På det tidspunkt hvor den sidste rådighedskontrakt, der er indgået i henhold til cirkulære nr. 9499 af 23. september 2003 om antagelse, aflønning, rådighedstjeneste mv. af officerer af reserven, aftale af 31. august 2004 mellem Forsvarsministeriet og Reserveofficersforeningen i Danmark om nyt lønsystem for officerer af reserven på det militære lederniveau og aftale af 31. august 2004 mellem Forsvarsministeriet og Reserveofficersforeningen i Danmark om tillæg til officerer af reserven på chefniveau eller aftale af 5. september 1994 mellem Beredskabsstyrelsen og Hovedorganisationen af Beredskabsofficerer i Danmark om antagelse, aflønning m.v. af Beredskabskorpsets befalingsmænd af reserven med kontrakt om rådighedspligt ophæves førnævnte aftaler; dog senest den 31. december 2022.

Stk. 3. Samtidig ophæves de lokalaftaler, der måtte være indgået i tilknytning hertil.

§ 21. Opsigelse

Aftalen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med tre måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2021.

Ballerup, den 26. september 2018

For Hovedorganisationen af Personel i Reserven For Forsvarsministeriets Personalestyrelse

_______________________________________ __________________________________

Maria Vang Knudsen, præsident Jan Villumsen, kontorchef

Bilag 1

Centralt aftalte tillæg for beredskabsofficerer og officerer af reserven

Tillæg
 
Beløb i grundbeløb (niveau marts 2012)
Forsvars- og beredskabstillæg
Til beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 2, 3 og 4 ydes et pensionsgivende forsvars- og beredskabstillæg.
Kr. 21.400 per år
Kvalifikationstillæg
Til beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 3 ydes et individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg. Opnås der ikke enighed om andet, udgør tillægget 25.300 kr. årligt.
Kr. 25.300 per år
Til beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 4 ydes et individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg. Opnås der ikke enighed om andet, udgør tillægget 39.300 kr. årligt.
Kr. 39.300 per år
Vagt-, øvelse eller beredskabstjeneste
Beredskabsofficerer eller officerer af reserven i løngruppe 1-5, der deltager i øvelse, vagt- eller beredskabstjeneste af 24 timers varighed på tjenestestedet (inkl. eventuel daglig tjeneste), ydes én erstatningsfrihed per døgn for deres døgntjeneste.
Erstatningsfriheden udbetales ved afslutningen af den enkelte periode for rådighedstjeneste. Erstatningsfriheden beregnes som 7,4 time x den enkeltes timeløn (beregnes af basislønnen, funktions- og kvalifikationstillæg samt forsvars- og beredskabstillæg).
Tillægget er ikke pensionsgivende.
 
Godtgørelse for vagt-, øvelse eller beredskabstjeneste
Ud over erstatningsfriheden optjenes en godtgørelse per døgn.
Tillægget er ikke pensionsgivende.
Løngruppe 1, 2 og 3 i Forsvaret:
Kr. 640 per døgn
Løngruppe 4 i Forsvaret:
Kr. 757 per døgn
Løngruppe 5 i Forsvaret:
Kr. 945 per døgn
Løngruppe 2, 3, 4 og 5 i Beredskabsstyrelsen:
Kr. 435 per døgn
Søøvelsesdage
Beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 1 -5, der deltager i sejlads af mindst 24 timers varighed, optjener for hvert påbegyndt kalenderdøgn én søøvelsesdag for deres døgntjeneste.
Søøvelsesdage udbetales ved afslutningen af den enkelte periode for rådighedstjeneste. Ved udbetaling beregnes søøvelsesdagen som 7,4 time x den enkeltes timeløn (beregnes af basislønnen, funktions- og kvalifikationstillæg samt forsvars- og beredskabstillæg).
Tillægget er ikke pensionsgivende.
 
Fridage for tjeneste til søs
For sejlads af mindst 24 timers varighed på lør-, søn- og helligdage optjener beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 1-5 ud over søøvelsesdagen en fridag for tjeneste til søs.
Tillægget er ikke pensionsgivende.
1.303,32 kr. per tillæg
Tilkaldevagt
Beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 1-5 kan pålægges at have tilkaldevagttjeneste, for hvilken der ydes et tilkaldevagttillæg.
Tillægget ydes for en 24 timers periode.
Tilkaldevagten medregnes ikke som arbejdstid, med mindre den pågældende vagt aktualiseres. I så fald medregnes den faktiske tjeneste fra mødetidspunktet.
Tilkaldevagttillægget kan ikke oppebæres under sejlads med Søværnets skibe (med undtagelse af ophold i basehavn). Videre kan tilkaldevagttillægget ikke oppebæres, såfremt der til stillingen er knyttet et forhøjet eller særligt tillæg begrundet i den omhandlende tjeneste.
Tilkaldevagttillægget beregnes som 3,2 time x den enkeltes timeløn på hverdage og 4,9 timer på lør-, søn- og helligdage (beregnes af basislønnen, funktions- og kvalifikationstillæg samt forsvars- og beredskabstillæg).
Tillægget er ikke pensionsgivende.
 
Merarbejdetillæg
Beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 1-4 honoreres med et tillæg for et eventuelt merarbejde.
Tillægget ydes ikke for rådighedstjeneste under 7,4 timer, dog ikke for dage hvor der ydes tillæg for vagt, øvelse og sejlads.
Ud over eventuel honorering, jf. § 5, stk. 2, kan der ikke ydes yderligere honorering for merarbejde.
Tillægget er ikke pensionsgivende.
137,00 kr. per dag
M322-tillæg
Til M322’ere og U322’ere, der er udnævnt før den 26. september 2018, ydes et tillæg, der forhandles i forbindelse med gentegning af kontrakt/genansættelse i direkte forlængelse af tidligere rådighedskontrakt.
Tillægget er et individuelt aftalt kvalifikationstillæg, hvis størrelse kan aftales mellem ledelsen og den enkelte M322’er inden for intervallet 30.000 til 60.000 kr. afhængig af M322’erens efteruddannelsesniveau i Forsvaret.
Kan parterne ikke blive enige om andet, ydes et tillæg på 30.000 kr.
Tillægget er pensionsgivende.
30.000 – 60.000 kr. per år

Forsvarsministeriets Personalestyrelsen, den 10. maj 2019

Marianne Simmelkjær