Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Kontrol med udførsel af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse
Kapitel 2 Gyldighed og vilkår for tilladelser til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse
Kapitel 3 Kontrol med ydelse af teknisk bistand
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol med udførsel m.v. af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (”dual-use”) og kontrol med ydelse af teknisk bistand

I medfør af § 1, stk. 1, i lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 9. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 og efter bemyndigelse i medfør af § 1, stk 1, i bekendtgørelse nr. 613 af 25. juni 2003 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervs- og Boligstyrelsen fastsættes:

Kapitel 1

Kontrol med udførsel af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse

§ 1. Kapitel 1 og 2 i bekendtgørelsen supplerer Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter og teknologi med dobbelt anvendelse med senere ændringer.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter udførsel af de produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I til den i § 1 nævnte forordning, samt mæglervirksomhed i forbindelse med sådanne produkter.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere udførsel af andre produkter med dobbelt anvendelse, der måtte blive omfattet af eksportkontrol efter den i § 1 nævnte forordnings artikel 4.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter også overførsel inden for Den Europæiske Union af de produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag IV til den i § 1 nævnte forordning.

Stk. 4. Ved produkter med dobbelt anvendelse forstås produkter, herunder software og teknologier, der kan anvendes til såvel civile som militære formål, samt alle varer, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer, jf. den i § 1 nævnte forordnings artikel 2, nr. 1.

§ 3. Erhvervsstyrelsen udsteder de tilladelser, som kræves efter den i § 1 nævnte forordnings artikel 3, 4, 5, 9 og 22 til udførsel, overførsel og mæglervirksomhed i forbindelse med de produkter med dobbelt anvendelse, der er nævnt i § 2, stk. 1-3.

Stk. 2. I Danmark udøver Erhvervsstyrelsen de beføjelser og varetager de opgaver, som efter den i § 1 nævnte forordning er henlagt til den enkelte medlemsstat, jf. navnlig artikel 3-14 og artikel 19-23.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsens afgørelser kan indbringes for erhvervsministeren.

§ 4. Ansvaret for, at en udførsel, overførsel eller mæglervirksomhed finder sted i overensstemmelse med den i § 1 nævnte forordning, lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. og denne bekendtgørelse, påhviler eksportøren eller mægleren, som defineret i den i § 1 nævnte forordnings artikel 2, nr. 3 og 6.

Kapitel 2

Gyldighed og vilkår for tilladelser til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse

§ 5. Ansøgninger om tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, tilladelse til mæglervirksomhed og tilladelse til overførsel inden for Den Europæiske Union, jf. § 2, stk. 1-3, skal indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. En ansøgning efter stk. 1, skal være vedlagt en erklæring om produktets endelige anvendelse.

Stk. 3. En ansøgning efter stk. 1, som vedrører følgende cyberovervågningsudstyr opført i bilag I til den i § 1 nævnte forordning, skal desuden være vedlagt en underskrevet ledelseserklæring om, at ansøgningen er behandlet og godkendt på ledelsesniveau:

1) Udstyr til aflytning af telekommunikation eller jammingudstyr og overvågningsudstyr hertil (kategori 5A001. f).

2) IP-netbaserede kommunikationsovervågningssystemer eller udstyr og specielt konstruerede komponenter hertil (kategori 5A001. j).

3) Intrusion software (kategori 4A005, 4D004, 4E001. a og 4E001. c).

4) Systemer, udstyr og komponenter, som er konstrueret til at udføre kryptoanalytiske funktioner (kategori 5A004).

5) Understøttende teknologi og software opført i kategori D og E.

§ 6. Tilladelser udstedes i form af individuelle, globale eller generelle EU-udførselstilladelser. Individuelle og globale tilladelser har en gyldighed på 2 år.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter vilkår for tilladelser efter stk. 1. Vilkårene kan vedrøre:

1) Anvendelsesområde.

2) Eksportørens eller mæglerens pligt til at etablere interne kontrolprocedurer, herunder evt. certificeringsordninger i virksomheden med henblik på sikring af overholdelse af vilkårene for tilladelsen.

3) Eksportørens pligt til at angive oplysninger om tilladelsen i udførselsangivelsen.

4) Eksportørens eller mæglerens pligt til at føre registre eller optegnelser over udførsler i henhold til tilladelsen.

5) Eksportørens eller mæglerens pligt til at opbevare dokumentation.

Stk. 3. Eksportøren skal til enhver tid kunne dokumentere, at betingelserne i tilladelsen er opfyldt. Erhvervsstyrelsen kan i vilkårene for tilladelsen angive, hvilke former for dokumentation eksportøren eller mægleren skal fremvise, herunder hvornår og med hvilke intervaller denne dokumentation skal forelægges Erhvervsstyrelsen.

Stk. 4. Eksportøren eller mægleren skal straks underrette Erhvervsstyrelsen, hvis forudsætningerne for tilladelsen ændres, inden udførslen af produkter med dobbelt anvendelse eller mæglervirksomheden finder sted.

§ 7. Såfremt eksportøren eller mægleren handler i strid med de i tilladelsen fastsatte vilkår, jf. § 6, stk. 2, kan Erhvervsstyrelsen annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde den pågældende tilladelse.

Kapitel 3

Kontrol med ydelse af teknisk bistand

§ 8. Bestemmelserne i dette kapitel vedrører § 1a i lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v., som gennemfører Rådets fælles aktion af 22. juni 2000 vedrørende kontrol med teknisk bistand i forbindelse med visse former for militær endelig anvendelse.

§ 9. Det er forbudt uden for Den Europæiske Union at yde teknisk bistand, jf. stk. 2 og 3, der er bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer, eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder kun teknisk bistand vedrørende produkter og teknologi, der skal kontrolleres efter den i § 1 nævnte forordning.

Stk. 3. Teknisk bistand omfatter enhver form for bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk service. Teknisk bistand kan tage form af instruktion, oplæring, overførsel af driftskendskab eller konsulentservice.

Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke:

1) Ydelse af teknisk bistand i de nærtstående lande, som efter den i § 1 nævnte forordning er omfattet af EU’s fællesskabsudførselstilladelse.

2) Ydelse af teknisk bistand, der har form af overførsel af information, der er frit tilgængelig for offentligheden, eller som vedrører grundforskning.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan ud fra sikkerhedspolitiske, humanitære eller andre beskyttelsesværdige hensyn dispensere fra forbuddet i stk. 1.

§ 10. Erhvervsstyrelsen udsteder de dispensationer til ydelse af teknisk bistand uden for Den Europæiske Union, som erhvervsministeren ud fra sikkerhedspolitiske, humanitære eller andre beskyttelsesværdige hensyn kan udstede, jf. § 9, stk. 5.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 475 af 14. juni 2005 om kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (”dual-use”) og kontrol med ydelse af teknisk bistand ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 5. juli 2019

Torsten A. Andersen
Vicedirektør

/ Signe Flege