Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af nordisk aftale af 8. september 2017 om samarbejde i konkurrencesager

Den 8. september 2017 undertegnedes i Helsinki en aftale om nordisk samarbejde i konkurrencesager.

Aftalen har følgende ordlyd:

Aftale om samarbejde i konkurrencesager
 
Agreement on Cooperation in Competition Cases
     
Kongeriget Danmarks regering, Republikken Finlands regering, Republikken Islands regering, Kongeriget Norges regering og Kongeriget Sveriges regering, herfra kaldet ”parterne”.
 
The Government of the Kingdom of Denmark, the Government of the Republic of Finland, the Government of the Republic of Iceland, the Government of the Kingdom of Norway, and the Government of the Kingdom of Sweden, hereinafter referred to as “the Parties”.
     
Under henvisning til den nuværende aftale mellem Danmark, Island, Norge og Sverige om samarbejde i konkurrencesager af 16. marts 2001 og 9. april 2003,
 
Having regard to the current agreement between Denmark, Iceland, Norway and Sweden on cooperation in competition cases of 16 March 2001 and 9 April 2003,
     
under henvisning til OECD’s anbefaling af 16. september 2014 vedrørende internationalt samarbejde om konkurrenceundersøgelser og -sager, og
 
Having regard to the Recommendation of the OECD Council concerning International Co-operation on Competition Investigations and Proceedings of 16 September 2014,
     
ud fra følgende betragtninger:
 
Whereas:
     
For at styrke og formalisere samarbejdet mellem de nationale konkurrencemyndigheder og for at sikre en effektiv håndhævelse af de nationale konkurrenceregler tilslutter parterne sig til følgende:
 
In order to strengthen and formalize the cooperation between their national competition authorities and to ensure an effective enforcement of their national competition acts the Parties are adhering to the following:
− Forpligtelse til effektivt at samarbejde og tage passende skridt til at minimere direkte eller indirekte hindringer for et effektivt håndhævelsessamarbejde parternes konkurrencemyndigheder imellem.
 
− To commit to effective cooperation and take appropriate steps to minimize direct or indirect obstacles to effective enforcement cooperation between the Parties’ competition authorities.
− En part vil normalt informere andre parter, når dennes undersøgelse eller sagsbehandling kan forventes at berøre andre parters vigtige interesser.
 
− Normally a Party should notify another Party when its investigation or proceeding can be expected to affect the other Party’s important interests.
− Hvor to eller flere parter undersøger eller behandler den samme sag om konkurrencebegrænsende adfærd eller fusion eller en sag, som relaterer sig dertil, skal de pågældende parter bestræbe sig på at koordinere deres undersøgelse eller behandling, når de nationale konkurrencemyndigheder er enige i, at de har interesse heri.
 
− Where two or more Parties investigate or proceed against the same or related anticompetitive practice or merger, they should endeavor to co-ordinate their investigations or proceedings where their competition authorities agree that it would be in their interest to do so.
− Ved samarbejde med andre parter skal parterne, når det er hensigtsmæssigt og muligt, sørge for, at de andre parter får relevant information, som sætter deres konkurrencemyndigheder i stand til at undersøge og tage passende og effektive skridt mod at forhindre konkurrencebegrænsende handlinger og fusioner.
 
− In cooperation with other Parties, where appropriate and practicable, the Parties should provide each other with relevant information that enables their competition authorities to investigate and take appropriate and effective actions with respect to anticompetitive practices and mergers.
− Uanset om to eller flere af parterne behandler den samme konkurrencebegrænsende adfærd eller fusion eller en sag, der relaterer sig hertil, skal parterne – hvis deres konkurrencemyndigheder anser det for hensigtsmæssigt – støtte hinanden i deres håndhævelsesaktiviteter ved at udstyre hinanden med undersøgelsesassistance i hensigtsmæssigt og muligt omfang under hensyntagen til tilgængelige ressourcer og prioriteter.
 
− Regardless of whether two or more Parties proceed against the same or related anticompetitive practice or merger, if competition authorities of the Parties deem it appropriate they should support each other in their enforcement activities by providing each other with investigative assistance as appropriate and practicable, taking into account available resources and priorities.
     
HAR VEDTAGET DENNE AFTALE:
 
HAVE ADOPTED THIS AGREEMENT:
     
ARTIKEL 1
 
ARTICLE 1
     
Definitioner
 
Definitions
     
Til denne aftales formål er følgende definitioner anvendt:
 
For the purpose of this agreement the following definitions are used:
”Konkurrencemyndighed” betyder den organisation hos parten, som har ansvaret for at håndhæve partens konkurrenceregler og fusionskontrolregler;
 
“Competition authority” means a Party’s entity responsible for enforcing a Party’s competition rules and merger control rules;
”Konkurrenceregler” betyder TEUF artikel 101 eller 102 og/eller EØS-aftalens artikel 53 eller 54 og/eller parternes nationale konkurrenceregler, som fremgår som bilag til denne aftale, og som vil blive udarbejdet og opdateret løbende af parternes konkurrencemyndigheder;
 
“Competition rules” refer to Articles 101 or 102 TFEU and/or Articles 53 or 54 EEA and/or equivalent national competition rules as indicated by each Party in a list, enclosed to this agreement, to be established and periodically updated by the competition authorities of the Parties;
”Fortrolig Information” betyder information, hvis offentliggørelse enten er forbudt eller underlagt begrænsninger i henhold til en af parternes lovgivning eller praksis, fx ikke-offentligt tilgængelige forretningsoplysninger, hvis offentliggørelse ville kunne skade en virksomheds legitime kommercielle interesser;
 
“Confidential information” refers to information, the disclosure of which is either prohibited or subject to restrictions under the laws, regulations, or policies of a Party, e.g., non-public business information the disclosure of which could prejudice the legitimate commercial interests of an enterprise;
”Fusionskontrolregler” betyder regler i en parts konkurrencelovgivning om fusioner, opkøb, joint ventures eller anden form for virksomhedssammenlægning, der ligger inden for rammerne og definitionerne af partens konkurrencelovgivning. Hver part skal udarbejde og løbende opdatere en oversigt, der fremgår som bilag til denne aftale, og som anfører reglerne om fusionskontrol hos parten.
 
“Merger control rules” refer to rules in the competition acts of a Party, governing mergers, acquisitions, joint ventures or any other form of business amalgamations that falls within the scope and the definitions of the competition acts of a Party. Each Party shall establish and periodically update a list, enclosed to this agreement, with reference to rules in the competition acts of a Party governing mergers;
     
ARTIKEL 2
 
ARTICLE 2
     
Underretning om konkurrenceundersøgelser og -sager samt fusioner
 
Notifications of competition investigations, proceedings and mergers
     
En parts konkurrencemyndighed skal have beføjelse til at underrette en anden parts konkurrencemyndighed om undersøgelser eller behandlinger af sager, som kan forventes at påvirke vigtige interesser hos den anden part. Omstændigheder, som kan begrunde underretning, kan være følgende, men er ikke begrænset til:
 
The competition authority of a Party shall have the power to notify the competition authority of another Party when its investigation or proceeding can be expected to affect the other Party’s important interests. Circumstances that may justify a notification include, but are not limited to;
a) Formel anmodning om ikke-offentligt tilgængelige oplysninger, som findes hos en anden part;
 
a) Formally seeking non-public information located in the territory of another Party;
b) Undersøgelse af en virksomhed, der er beliggende i eller indregistreret i eller organiseret under en anden parts lovgivning;
 
b) The investigation of an enterprise located in or incorporated or organized under the laws of another Party;
c) Undersøgelse af en praksis, der finder sted i hele eller dele af en anden parts område, eller som er påbudt, opfordret til, eller godkendt af den anden stats regering;
 
c) The investigation of a practice occurring in whole or in part in the territory of another party, or required, encouraged or approved by the government of another Party;
d) Overvejelser om tilsagn, som vil kræve eller forbyde adfærd på en anden parts område;
 
d) The consideration of remedies that would require or prohibit conduct in the territory of another Party;
e) En fusion, som hører under en anden parts jurisdiktion; eller
 
e) A merger that belongs under the jurisdiction of another Party; or
f) En fusion, hvor en eller flere af deltagerne i transaktionen er virksomheder, der er beliggende i eller indregistreret i eller organiseret under en anden parts love.
 
f) A merger where one or more of the participants in the transaction are enterprises located in, incorporated or organized under the laws of another Party.
Den underrettende konkurrencemyndighed skal i vurderingen inddrage de interesser, som den anden parts konkurrencemyndighed tilkendegiver. Den underrettende myndighed har dog den fulde ret til at træffe den endelige afgørelse.
 
The notifying competition authority, while retaining full freedom of the ultimate decision, should take account of the views that the competition authority of the other Party may wish to express.
     
ARTIKEL 3
 
ARTICLE 3
     
Udveksling af oplysninger
 
Exchange of information
     
Med henblik på anvendelse af konkurrenceregler og fusionskontrolregler har parternes konkurrencemyndigheder beføjelse til at udveksle alle faktiske eller retlige oplysninger, herunder fortrolige oplysninger, og benytte dem som bevismateriale.
 
For the purpose of applying competition rules and merger control rules the competition authorities of the Parties shall have the power to provide one another with and use in evidence any matter of fact or of law, including confidential information.
De udvekslede oplysninger må kun anvendes som bevis i forbindelse med den sag med henblik på hvilken, oplysningerne blev indhentet af den videregivende myndighed.
 
Information exchanged shall only be used in evidence and in respect of the subject matter for which it was collected by the transmitting authority.
     
ARTIKEL 4
 
ARTICLE 4
     
Anmodning om oplysninger
 
Requests for information
     
En parts konkurrencemyndighed kan på vegne af en anden parts konkurrencemyndighed og i dennes navn foretage enhver form for indsamling af oplysninger i henhold til national ret på sit eget område til brug for den anden parts anvendelse af konkurrenceregler eller fusionskontrolregler. Al udveksling eller anvendelse af de indhentede oplysninger finder sted i henhold til artikel 3.
 
The competition authority of a Party may in its own territory carry out any requests for information under its national law on behalf and for the account of the competition authority of another Party in order for the requesting authority to apply competition rules or merger control rules. Any exchange or use of the information collected shall be carried out in accordance with Article 3.
     
ARTIKEL 5
 
ARTICLE 5
     
Undersøgelser
 
Inspections
     
En parts konkurrencemyndighed kan på vegne af en anden parts konkurrencemyndighed og i dennes navn foretage enhver form for kontrolundersøgelse på sit eget område for at fastslå, om der har fundet en overtrædelse sted af de konkurrenceregler, der håndhæves af den anmodende part. Al udveksling eller anvendelse af de indhentede oplysninger finder sted i henhold til artikel 3.
 
The competition authority of a Party may in its own territory carry out any inspection or other fact-finding measure under its national law on behalf of and for the account of the competition authority of another Party in order to establish whether there has been an infringement of competition rules governed by the requesting Party. Any exchange or use of the information collected shall be carried out in accordance with Article 3.
De repræsentanter fra den konkurrencemyndighed, der har fået til opgave at udføre undersøgelsen, og personer, der er bemyndiget hertil, skal udøve deres beføjelser i overensstemmelse med deres nationale lovgivning.
 
The officials of the competition authority who are responsible for conducting the inspection as well as those authorized or appointed by them shall exercise their powers in accordance with their national law.
Repræsentanter for og andre ledsagende personer, der er bemyndiget hertil af den anmodende konkurrencemyndighed, kan efter anmodning fra den konkurrencemyndighed på hvis område undersøgelsen udføres, bistå den pågældende konkurrencemyndigheds repræsentanter.
 
If so requested by the competition authority in whose territory the inspection is to be conducted, officials and other accompanying persons authorized by the competition authority requesting the inspection may assist the officials of the authority concerned.
     
ARTIKEL 6
 
ARTICLE 6
     
Formelle krav
 
Formal requirements
     
Parterne skal skriftligt informere hinanden om ændringer i deres konkurrencelovgivning eller anden lovgivning, som vedtages efter ikrafttrædelsen af denne aftale, hvis de har betydning for denne aftale.
 
The Parties shall inform each other in writing about changes in their competition acts or other legislation adopted after the conclusion of this agreement, which may affect the agreement.
     
ARTIKEL 7
 
ARTICLCE 7
     
Ikrafttræden
 
Entry into force
     
Denne aftale skal ratificeres, accepteres eller godkendes af parterne i henhold til deres forfatningsmæssige regler herom. Aftalen træder i kraft på den tredivte dag efter datoen, på hvilken to ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter er blevet deponeret af parterne. For hver part, der ratificerer, accepterer eller godkender aftalen efter, at det andet ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument er blevet deponeret, skal aftalen træde i kraft på den tredivte dag efter datoen for denne parts deponering af ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument.
 
This agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Parties in accordance with their respective constitutional requirements. The agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date on which day two instruments of ratification, acceptance or approval have been deposited by the Parties. For each Party ratifying, accepting or approving the Agreement after the deposit of the second instrument of ratification, acceptance or approval, the Agreement shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such Party of its instrument of ratification, acceptance or approval.
Aftalens artikel 5 skal først træde i kraft i Island 30 dage efter, at den islandske regering har informeret Danmarks Udenrigsministerium herom. Danmarks Udenrigsministerium skal informere de andre parter om modtagelsen af denne meddelelse og om datoen for, hvornår artikel 5 skal træde i kraft i Island.
 
Article 5 of the agreement shall only enter into force with respect to Iceland 30 days after the Government of Iceland has informed the Ministry of Foreign Affairs of Denmark hereof. The Ministry of Foreign Affairs of Denmark shall inform the Parties of receipt of this message and of the date Article 5 shall enter into force with respect to Iceland.
Aftalen skal først træde i kraft på Færøerne 30 dage efter, at den danske regering har underrettet Danmarks Udenrigsministerium herom. Danmarks Udenrigsministerium skal informere de andre parter om modtagelsen af denne meddelelse og om datoen for, hvornår aftalen træder i kraft på Færøerne.
 
The agreement shall only enter into force with respect to the Faroe Islands 30 days after the Government of Denmark has informed the Ministry of Foreign Affairs of Denmark hereof. The Ministry of Foreign Affairs of Denmark shall inform the Parties of receipt of this message and of the date the agreement shall enter into force with respect to the Faroe Islands.
Aftalens artikel 4-5 skal først træde i kraft på Grønland 30 dage efter, at den danske regering har underrettet Danmarks Udenrigsministerium herom. Danmarks Udenrigsministerium skal informere de andre parter om modtagelsen af denne meddelelse og om datoen for, hvornår artikel 4-5 træder i kraft på Grønland.
 
Articles 4-5 of the agreement shall only enter into force with respect to Greenland 30 days after the Government of Denmark has informed the Ministry of Foreign Affairs of Denmark hereof. The Ministry of Foreign Affairs of Denmark shall inform the Parties of receipt of this message and of the date Articles 4-5 shall enter into force with respect to Greenland.
Denne aftale erstatter aftalen mellem Danmark, Island, Norge og Sverige om samarbejde i konkurrencesager af 16. marts 2001 og 9. april 2003.
 
This agreement replaces the Nordic cooperation in competition cases agreement of 16 March 2001 and of 9 April 2003.
     
ARTIKEL 8
 
ARTICLE 8
     
Revision og opsigelse
 
Revision and termination
     
Aftalen kan til enhver tid tages op til revision.
 
The agreement may be revised at any time.
Enhver part kan til enhver tid opsige aftalen ved at sende en skriftlig underretning til depositaren ad diplomatisk vej mindst seks måneder før med angivelse af den endelige dato for opsigelse. Opsigelse af denne aftale vil ikke påvirke de øvrige parters anvendelse af aftalen.
 
Any Party may at any time withdraw from this Agreement by sending written notification thereof to the depositary through diplomatic channels at least six months in advance, specifying the effective date of its withdrawal. Withdrawal from this Agreement shall not affect its application among the remaining Parties.
     
ARTIKEL 9
 
ARTICLE 9
     
Depositar
 
Depositary
     
Ratifikations-, accept- eller godkendelsesdokumenter deponeres hos den danske regering, som skal være aftalens depositar og fremsende parterne bekræftede genparter heraf.
 
The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Denmark which shall be the Depositary of the Agreement and forward the Parties a certified copy of the text.
     
Til bekræftelse heraf har undertegnede, der er bemyndiget hertil af deres regeringer, underskrevet nærværende aftale.
 
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.
     
Underskrevet i Helsinki den 8. september 2017 på et originaleksemplar på engelsk, dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, der vil blive deponeret hos depositaren, og som vil sende parterne bekræftede genparter af teksterne.
 
Done in Helsinki this 8 September 2017 in one original in the English, Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian and Swedish language which shall be deposited with the Depositary, who shall forward the Parties a certified copy of the texts.
I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske udgave af aftalen og de(n) danske, finske, islandske, norske eller svenske tekst(er), vil det være den engelske udgave, som er gældende.
 
In case of a conflict between the English text of the Agreement and the Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian and Swedish text(s) of this Agreement, the English text shall prevail.
     
     
Bilag til aftale om samarbejde i konkurrencesager
 
Attachment to agreement on cooperation in competition cases
     
Nationale konkurrenceregler
 
National competition rules:
     
Danmark:
 
Denmark:
● Artikel 101 TEUF/53 EEA: Konkurrenceloven §§ 6-10
 
● Article 101 TFEU/53 EEA: Konkurrencelovens §§ 6-10
● Artikel 102 TEUF/54 EEA: Konkurrenceloven § 11
 
● Article 102 TFEU/54 EEA: Konkurrenceloven § 11
● Fusionskontrol: Konkurrenceloven §§ 12-12h
 
● Merger control rules: Konkurrenceloven §§ 12-12h
     
Færøerne:
 
Faroe Islands:
● Artikel 101 TEUF/53 EEA: Løgtingslóg nr. 35 frá 3. mai 2007 um kapping, sum broytt við løgtingslóg nr. 35 frá 27. apríl 2012 (Kappingarlógin), §§ 6-10
 
● Articel 101 TFEU/53 EEA: Løgtingslóg nr. 35 frá 3. mai 2007 um kapping, sum broytt við løgtingslóg nr. 35 frá 27. apríl 2012 (Kappingarlógin), §§ 6-10
● Artikel 102 TEUF/54 EEA: Løgtingslóg nr. 35 frá 3. mai 2007 um kapping, sum broytt við løgtingslóg nr. 35 frá 27. apríl 2012 (Kappingarlógin), § 11
 
● Articel 102 TFEU/54 EEA: Løgtingslóg nr. 35 frá 3. mai 2007 um kapping, sum broytt við løgtingslóg nr. 35 frá 27. apríl 2012 (Kappingarlógin), § 11
● Fusionskontrol: Løgtingslóg nr. 35 frá 3. mai 2007 um kapping, sum broytt við løgtingslóg nr. 35 frá 27. apríl 2012 (Kappingarlógin), §§ 13 – 18b
 
● Merger control rules: Løgtingslóg nr. 35 frá 3. mai 2007 um kapping, sum broytt við løgtingslóg nr. 35 frá 27. apríl 2012 (Kappingarlógin), §§ 13 – 18b
     
Grønland:
 
Greenland:
● Artikel 101 TEUF/53 EEA: Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 15. maj 2014-imeersoq (unammilleqatigiinnermut inatsit) §§ 6-10 | Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) §§ 6-10
 
● Article 101 TFEU/53 EEA: Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 15. maj 2014-imeersoq (unammilleqatigiinnermut inatsit) §§ 6-10 | Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) §§ 6-10
● Artikel 102 TEUF/54 EEA: Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 15. maj 2014-imeersoq (unammilleqatigiinnermut inatsit) § 11 | Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) § 11
 
● Article 102 TFEU/54 EEA: Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 15. maj 2014-imeersoq (unammilleqatigiinnermut inatsit) § 11 | Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) § 11
● Fusionskontrol: Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 15. maj 2014-imeersoq (unammilleqatigiinnermut inatsit) §§ 15-23 | Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) §§ 15-23
 
● Merger control rules: Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 15. maj 2014-imeersoq (unammilleqatigiinnermut inatsit) §§ 15-23 | Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) §§ 15-23
     
Finland:
 
Finland:
● Artikel 101 TEUF/53 EEA: Kilpailulain 5 §, 12.8.2011/948
 
● Article 101 TFEU/53 EEA: Kilpailulain 5 §, 12.8.2011/948
● Artikel 102 TEUF/54 EEA: Kilpailulain 7 §, 12.8.2011/948
 
● Article 102 TFEU/54 EEA: Kilpailulain 7 §, 12.8.2011/948
● Fusionskontrol: Kilpailulain 4 luku, 12.8.2011/948
 
● Merger control rules: Kilpailulain 4 luku, 12.8.2011/948
     
Island:
 
Iceland:
● Artikel 101 TEUF/53 EEA: 10. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005.
 
● Article 101 TFEU/53 EEA: 10. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005.
● Artikel 102 TEUF/54 EEA: 11. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005.
 
● Article 102 TFEU/54 EEA: 11. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005.
● Fusionskontrol: 17. gr. og 17. gr. a – 17. gr. e samkeppnislaga nr. 44/2005
 
● Merger control rules: 17. gr. og 17. gr. a – 17. gr. e samkeppnislaga nr. 44/2005
     
Norge:
 
Norway:
● Artikel 101 TEUF/53 EEA: Konkurranseloven av 5. mars 2004 nr. 12 § 10
 
● Article 101 TFEU/53 EEA: Konkurranseloven av 5. mars 2004 nr. 12 § 10
● Artikel 102 TEUF/54 EEA: Konkurranseloven av 5. mars 2004 nr. 12 § 11
 
● Article 102 TFEU/54 EEA: Konkurranseloven av 5. mars 2004 nr. 12 § 11
● Fusionskontrol: Konkurranseloven av 5. mars 2004 nr. 12 §§ 16 og 16a
 
● Merger control rules: Konkurranseloven av 5. mars 2004 nr. 12 §§ 16 og 16a
     
Sverige:
 
Sweden:
● Artikel 101 TEUF/53 EEA: 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579)
 
● Article 101 TFEU/53 EEA: 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579)
● Artikel 102 TEUF/54 EEA: 2 kap. 7 § konkurrenslagen (2008:579)
 
● Article 102 TFEU/54 EEA: 2 kap. 7 § konkurrenslagen (2008:579)
● Fusionskontrol: 4 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579)
 
● Merger control rules: 4 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579)

Aftalen trådte i medfør af artikel 7 i kraft den 29. november 2018.

Udenrigsministeriet, den 23. maj 2019

Anders Samuelsen