Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftalememorandum af 3. maj 2011 med Argentina om tilladelse til begrænset arbejde under ferieophold (arbejdsferie)

Den 3. maj 2011 blev der i København underskrevet et aftalememorandum mellem Danmark og Argentina om tilladelse til begrænset arbejde under ferieophold (arbejdsferie).

Aftalememorandummet har følgende ordlyd:

(oversættelse)
 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF
DENMARK
AND
THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC
CONCERNING A WORKING HOLIDAY PROGRAMME
 
AFTALEMEMORANDUM
MELLEM
KONGERIET DANMARKS REGERING
OG
REPUBLIKKEN ARGENTINAS REGERING
OM EN ARBEJDSFERIEORDNING
     
The Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Argentine Republic,
 
Kongeriet Danmarks regering og Republikken Argentinas regering har
     
In a spirit of promoting closer co-operative relationship between the two countries,
 
for at fremme et tættere samarbejde mellem de to lande,
     
Desirous of providing wider opportunities for the nationals of each country, particularly youth, to appreciate the culture and general way of life of the other country for the purpose of promoting mutual understanding between the two countries,
 
ud fra intentionen om at give det enkelte lands statsborgere, og især de unge, bedre mulighed for at lære det andet lands kultur og levevis at kende med henblik på at fremme den gensidige forståelse mellem de to lande og
     
Wishing to provide reciprocal arrangements for the nationals of each country, particularly youth, in relation to working holidays, which are intended to make it possible for nationals of Denmark to enter Argentina and for nationals of Argentina to enter Denmark, primarily to holiday for an extended period and also engage in employment as an incidental aspect of their holiday in order to supplement their travel funds,
 
med ønsket om at etablere en gensidig ordning om arbejdsferie for de respektive landes statsborgere, og især de unge, som har til hensigt at gøre det muligt for danske statsborgere at indrejse i Argentina og for argentinske statsborgere at indrejse i Danmark med det primære formål at holde ferie i en længere periode samt at tage ansættelse som et sideaspekt af deres ferie for at supplere deres rejsemidler,
     
Have agreed as follows:
 
besluttet:
     
TERMS OF ISSUE
 
BETINGELSER FOR UDSTEDELSE AF TILLADELSE TIL ARBEJDSFERIE
     
Article 1
 
Artikel 1
     
Either Government will issue to the nationals of the other country multiple working holiday visas that are valid for one (l) year from the date of issuance to persons who satisfy each of the following requirements:
 
Begge regeringer forpligter sig til at udstede tilladelse til flere indrejser med henblik på arbejdsferie med gyldighed i 1 (et) år fra udstedelsesdatoen til personer, som opfylder samtlige følgende betingelser:
(a) Meet admissibility and other rules of respectively Danish and Argentinean immigration legislation, to the extent not already set out in subparagraphs (b) to (i) below,
 
a) opfylder de krav for meddelelse af tilladelsen og andre regler, der er fastsat i den danske og argentinske udlændingelovgivning, i det omfang de ikke allerede er anført i litra b) til i) nedenfor,
(b) in the case of applications by Danes, are nationals of Denmark who are habitually resident in Denmark, and in the case of applications by Argentineans, are nationals of Argentina who are habitually resident in Argentina,
 
b) er danske statsborgere med fast bopæl i Danmark ved indgivelse af ansøgningen, eller er argentinske statsborgere med fast bopæl i Argentina ved indgivelse af ansøgningen,
(c) are between the age of eighteen (18) and thirty (30) years, both inclusive, at the time of application for a working holiday visa,
 
c) er mindst 18 (atten) og højst 30 (tredive) år på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om tilladelse til arbejdsferie,
(d) are not accompanied by dependants,
 
d) ikke er ledsaget af personer, de har forsørgerpligt over for,
(e) have not previously taken part in this Working Holiday Programme,
 
e) ikke tidligere har deltaget i denne arbejdsferieordning,
(f) hold a valid passport, issued by the other Party, and return travel tickets or sufficient funds with which to purchase such tickets,
 
f) er i besiddelse af et gyldigt pas udstedt af den anden part samt en returbillet eller tilstrækkelige midler til at købe en sådan billet,
(g) possess reasonable funds for their maintenance during the initial period of stay in Denmark or Argentina as the case may be,
 
g) er i besiddelse af tilstrækkelige midler til deres underhold i den første del af deres ophold i henholdsvis Danmark eller Argentina,
(h) agrees to hold appropriate medical and comprehensive hospitalization insurance to remain in force throughout the stay in the respective countries to the extent that this is not covered by respectively the Danish and the Argentinean national health insurance, and
 
h) er indforstået med at tegne en dækkende sygeforsikring, der også omfatter hospitalsindlæggelse, og som er i kraft under hele deres ophold i de respektive lande, i det omfang de ikke er dækket af den offentlige sygesikring i Danmark eller Argentina, samt
(i) are prepared to pay any prescribed application fee.
 
i) er villige til at betale det ansøgningsgebyr, som måtte være fastsat.
     
APPLICATION
 
ANSØGNING
     
Article 2
 
Artikel 2
     
Nationals of either country may apply for a working holiday visa at respectively Danish and Argentinean Embassies or Consulates.
 
Statsborgere i begge lande kan indgive ansøgning om tilladelse til arbejdsferie på henholdsvis danske og argentinske ambassader eller konsulater.
     
DURATION
 
VARIGHED
     
Article 3
 
Artikel 3
     
Either Government shall permit the nationals of the other country who possess valid Working Holiday visas to stay in its country for one (1) year of entry and allow them to engage in employment as an incidental activity of their holiday for the purpose of supplementing their travel funds.
 
Begge landes regeringer skal give opholdstilladelse i 1 (et) år fra indrejsetidspunktet til statsborgere fra det andet land, som har en gyldig tilladelse til arbejdsferie, og skal tillade, at disse tager ansættelse som et sideaspekt af deres ferie for at supplere deres rejsemidler.
     
EMPLOYMENT
 
BESKÆFTIGELSE
     
Article 4
 
Artikel 4
     
Participants to this Memorandum are entitled to work up to nine (9) months during the twelve (12) months visit, but must not engage in employment that is contrary to the purpose of this Memorandum and are thus not permitted to engage in permanent employment during their visit.
 
Deltagere i den af dette aftalememorandum omfattede ordning er berettiget til at arbejde i op til 9 (ni) måneder i løbet af et 12 (tolv) måneders besøg, men må ikke tage ansættelse, der strider mod formålet med dette aftalememorandum og må således ikke tage fast ansættelse under deres besøg.
     
TRAINING AND STUDY PROGRAMMES
 
UDDANNELSES- OG STUDIEFORLØB
     
Article 5
 
Artikel 5
     
Participants to this Memorandum are permitted to enroll in a training or study programme of up to six (6) months duration during the course of their visit in the other country.
 
Deltagere i den af dette aftalememorandum omfattede ordning kan deltage i et uddannelses- eller studieforløb af indtil 6 (seks) måneders varighed under deres besøg i det andet land.
     
COMPLIANCE WITH NATIONAL LAW
 
OVERHOLDELSE AF NATIONAL LOVGIVNING
     
Article 6
 
Artikel 6
     
Nationals of Denmark or Argentina who have entered the other country with a Working Holiday visa shall comply with the laws and regulations of respectively Denmark and Argentina during their stay and shall not engage in employment that is contrary to the purpose of the Working Holiday arrangements.
 
Danske og argentinske statsborgere, der er indrejst i det andet land på grundlag af en tilladelse til arbejdsferie, skal overholde gældende love og regler i henholdsvis Danmark og Argentina under deres ophold og må ikke tage ansættelse, der strider mod formålet med arbejdsferieordningen.
     
REFUSAL OF APPLICATIONS
 
AFVISNING AF ANSØGNINGER
     
Article 7
 
Artikel 7
     
Either of the Governments may refuse any particular application it receives, e.g. due to public security, order or health. Either Government may in this regard require respectively Danish and Argentinean nationals to prove that they do not possess a criminal record.
 
Begge regeringer kan afvise modtagne ansøgninger af hensyn til f.eks. den offentlige sikkerhed, orden eller sundhed. I denne forbindelse kan begge regeringer forlange dokumentation for, at danske respektive argentinske statsborgere har en ren straffeattest.
     
REFUSAL OF A WORKING HOLIDAY VISA HOLDER - DEPORTATION
 
AFVISNING AF INDEHAVERE AF TILLADELSE TIL ARBEJDSFERIE – UDVISNING
     
Article 8
 
Artikel 8
     
Either of the Governments may refuse the entry of a Working Holiday visa holder and may deport such a person after entry for reasons of e.g. public security, public order or public health.
 
Begge regeringer kan nægte indrejse til og efter indrejse udvise indehavere af en arbejdsferietilladelse af hensyn til f.eks. den offentlige sikkerhed, orden eller sundhed.
     
IMPLEMENTATION
 
GENNEMFØRELSE
     
Article 9
 
Artikel 9
     
(a) The number of Working Holiday Visas granted by the Parties each year under this Memorandum shall be established by mutual consent of the Parties through an exchange of notes through diplomatic channels.
 
a) Det årlige antal tilladelser til arbejdsferie, som kan udstedes af parterne i henhold til dette aftalememorandum, fastsættes af parterne ved fælles aftalememorandum gennem udveksling af diplomatiske noter.
(b) The Governments will establish, in writing and by mutual acceptance, the minimum amount of resources required under article 1, subparagraph (g).
 
b) Regeringerne fastsætter skriftligt og efter gensidig accept minimumskrav til størrelsen af de i artikel 1, litra g), nævnte midler.
     
SUSPENSION
 
SUSPENDERING
     
Article 10
 
Artikel 10
     
Either Government may temporarily suspend the implementation of the foregoing provisions, in whole or in part, for reasons of public policy, including public security, order or health. Any such suspension and if possible the duration hereof shall be notified immediately to the other Government through the diplomatic channels.
 
Begge regeringer kan helt eller delvist suspendere foranstående bestemmelser midlertidigt ud fra samfundshensyn, herunder den offentlige sikkerhed, orden eller sundhed. Den anden regering skal straks ad diplomatiske kanaler underrettes om suspenderingen og så vidt muligt om varigheden heraf.
     
ENFORCEMENT AND AMENDMENTS
 
IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRINGER
     
Article 11
 
Artikel 11
     
1. This Memorandum shall enter into force on 1 June 2011, and will remain in effect until terminated by either Government upon three (3) months written notice to the other Government.
 
1. Dette aftalememorandum træder i kraft den 1. juni 2011 og er gældende, indtil den opsiges af den ene regering med 3 (tre) måneders skriftligt varsel til den anden regering.
2. Ammendments to this Memorandum may be negotiated between the two Governments at any time by written arrangement.
 
2. Ændringer i dette aftalememorandum kan til enhver tid forhandles og aftales skriftligt mellem de to regeringer.
3. Notwithstanding termination of this Memorandum or suspension of the implementation of any provisions of this Memorandum, unless otherwise agreed by both Governments, any person who at the date of such termination or suspension already holds a valid Working Holiday visa shall be permitted to enter and/or remain in the other country and to work in accordance with such a visa until it expires.
 
3. Uanset opsigelse af dette aftalememorandum eller suspendering af bestemmelser i dette aftalememorandum, og medmindre andet aftales mellem regeringerne, skal det tillades enhver person, der på tidspunktet for opsigelsen eller suspenderingen allerede er i besiddelse af en gyldig arbejdsferietilladelse, at indrejse og/eller forblive i det pågældende land og arbejde i overensstemmelse med tilladelsen, indtil denne udløber.
     
Done in Copenhagen at The Danish Ministry of Refugee, Immigration and Integration affairs on 3 May 2011, in two original copies in English and Spanish, both texts being equally authentic. In case of divergence the English text shall prevail.
 
Udfærdiget den 3. maj 2011 i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, København, i to originale eksemplarer på engelsk og spansk, idet teksterne har samme gyldighed. I tilfælde af uoverensstemmelser, er den engelske tekst gældende.
     
     
For the Government of the Kingdom of Denmark
 
For Kongeriet Danmarks regering
     
Søren Pind
Minister for Refugee, Immigration and
Integration Affairs
 
Søren Pind
Minister for flygtninge, indvandrere og integration
     
     
For the Government of the Argentine Republic
 
For Republikken Argentinas regering
     
Alberto D'Alotto
Secretary of Foreign Affairs
 
Alberto D'Alotto
Udenrigsminister

Aftalememorandummet, der ikke omfatter Færøerne og Grønland, trådte i kraft den 1. juni 2011.

Udenrigsministeriet, den 3. juni 2019

Anders Samuelsen