Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0138
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 356 af 8. april 2015 om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 18, stk. 1, § 143, stk. 1, nr. 2, § 248, stk. 2, § 248 a, stk. 5, § 248 b, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 24. april 2019, fastsættes:«

2. I § 2, stk. 1, ændres »5« til: »3«.

3. I § 2, stk. 2, ændres »5« til: »3«.

4. I § 9 ændres »5« til: »3«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019.

Finanstilsynet, den 27. august 2019

Jesper Berg

/ Per Plougmand Bærtelsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), EU-Tidende 2009, nr. L 335, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning 1060/2009/EU, 1094/2010/EU og 1095/2010/EU for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirstilsynsmyndighed), EU-Tidende 2014, nr. L 153, side 1.