Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0138
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015 om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 637 af 1. juni 2017 og bekendtgørelse nr. 1169 af 31. oktober 2017, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 65, stk. 2, § 70, stk. 7, § 71, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 24. april 2019, som ændret ved lov nr. 552 af 7. maj 2019, fastsættes:«

2. § 5, stk. 3, nr. 6, ophæves.

Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 6 og 7.

3. I § 14, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Gruppe 1-forsikringsselskabets indberetning af oplysninger til Finanstilsynet anses altid for at være væsentlig.«

4. I § 29, stk.1, ændres »§ 14, stk. 1, 1. pkt.« til: »§ 14, stk. 1, 1. og 3. pkt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019.

Finanstilsynet, den 27. august 2019

Jesper Berg

/ Per Plougmand Bærtelsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), EU-tidende 2009, nr. L 335, side 1.