Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Organisationsaftale for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet har indgået medfølgende organisationsaftale for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) (Bilag 1) med Centralorganisationen af 2010 og Trafikforbundet.

2. Organisationsaftalen udgør sammen med den til enhver tid gældende fællesoverenskomst med Centralorganisationen af 2010 det samlede overenskomstgrundlag.

3. Rammeaftale 3. november 1992 om tjenestepligt, jf. Finansministeriets cirkulære af 25. november 1992 (APD. nr. 120/92), gælder for organisationsaftalens område.

4. Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 er der aftalt at forhøje basislønnen for vagtchefer jf. § 3. Forhøjelsen har virkning fra den 1. oktober 2018.

5. Alle grundbeløb er justeret til 31. marts 2012-niveau.

Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser

Til § 1. Organisationsaftalens dækningsområde

Aftalen omfatter ikke bachelorer, der efter yderligere studier bliver cand. scient. (magistre), og som efter opslag ansættes til at udføre funktioner, der forudsætter en sådan uddannelse.

Til § 2. Uddannelse på DMI

Såfremt en ansat på grund af sygdom, graviditet, adoption, militærtjeneste eller lignende er nødt til at afbryde en påbegyndt uddannelse, tilstræber DMI, at den pågældende så vidt muligt kan gennemføre (den resterende del af) uddannelsen i det først etablerede uddannelsesforløb efter arbejdets genoptagelse.

Til § 7. Arbejdstid

Bachelorerne er ikke omfattet af den mellem Finansministeriet og CO10 indgåede aftale om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO10´s forhandlingsområde. Der ydes i stedet natpenge, og de ansatte optjener frihed i henhold til aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten

Til § 9. Vagttjeneste og deltagelse i forsvarets øvelsesaktiviteter

Vagttjenesten vil normalt gennemføres i skifteholdstjeneste i en kontinuerlig døgntjeneste eller ved tjenesteenheder ved forsvarets flyvestationer i form af dagtjeneste med varieret placering af arbejdstiden.

Deltagelsen i forsvarets øvelsesaktiviteter omfatter bl.a. meteorologisk betjening af flyvende enheder uden for det faste tjenestested og såvel denne deltagelse og tjeneste ved DMI’s tjenesteenheder ved forsvarets tjenesteder forudsætter, at den ansatte er godkendt til behandling af klassificerede oplysninger.

Ikrafttræden

Dette cirkulære har virkning fra 1. april 2018. Samtidigt ophæves cirkulære af 15. marts 2011 om organisationsaftale for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut.

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 22. maj 2019

Anida Mujezinovic Ocuz


Bilag 1

Organisationsaftale for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

-

Bestemmelserne nedenfor supplerer og/eller fraviger den fra 1. april 2018 gældende fællesoverenskomst med Centralorganisationen af 2010 (CO10).

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter bachelorer, jf. stk. 2, ansat ved DMI's tjenestesteder, herunder tjenesteenheder ved forsvarets tjenestesteder.

Stk. 2. Organisationsaftalen omfatter bachelorer, der har opnået bachelorgrad inden for det naturvidenskabelige område (BSc'ere eller tilsvarende uddannelse, og som

1) ansættes ved DMI som meteorolog med henblik på at gennemgå den særlige uddannelse i meteorologi. Disse BSc'ere er omfattet af organisationsaftalen fra ansættelsen

eller

2) er ansat på andre vilkår ved DMI og herefter gennemgår den særlige uddannelse i meteorologi. Disse BSc'ere omfattes af organisationsaftalen fra uddannelsens afslutning

Stk. 3. Organisationsaftalen omfatter endvidere ansatte, der har gennemført tilsvarende uddannelser, som anført i organisationsaftalens § 1 og § 2, og som udfører samme arbejdsopgaver, som de øvrige af aftalen omfattede bachelorer.

§ 2. Uddannelse på DMI

Den ansatte har pligt til at følge den særlige uddannelse i meteorologi, som etableres af DMI med henblik på indtræden i den operative vagttjeneste.

§ 3. Basisløn

Bachelorer indplaceres i nedenstående basislønforløb efter anciennitet. Basislønnen er angivet i årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012, eksklusive pensionsbidrag (netto):

Basisløntrin
 
1
245.399
2
251.119
4 (2-årigt)
285.240
5
307.417

Basisløntrin 1 og 2 er 1-årige, og basisløntrin 4 er 2-årigt.

Holdledere/seniormeteorologer
312.069
Vejrtjenesteledere/
Vagtchefer
327.554

Fra 1. oktober 2018 forhøjes basislønnen til vejrtjenesteledere/vagtchefer til: 334.554 kr.

§ 4. Lønregulering

Basislønnen og centralt aftalte tillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for lokalt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg.

§ 5. Kvalifikations- og funktionstillæg

Der kan aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen, herunder arbejdsbestemte tillæg, der ydes for de timer/det tidsrum, hvori den pågældende funktion udføres.

Stk. 2. Der kan ligeledes aftales tillæg for kvalifikationer mv., dvs. på grundlag af den ansattes faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til andre stillinger på det øvrige arbejdsmarked og hensynet til rekruttering og fastholdelse.

Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan aftales i form af varige eller midlertidige tillæg. Tillæggene angives i grundbeløb (niveau 31. marts 2012).

Stk. 4. Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinjer, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier.

Stk. 5. Der kan herudover aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af særlig indsats.

§ 6. Pension

Styrelsen indbetaler 18 pct. af basislønnen samt af centralt og lokalt aftalte varige og midlertidige tillæg i henhold til § 3, § 5, stk. 1-4, samt § 9, stk. 2. Endvidere kan det aftales, at der ydes pensionsbidrag af de i § 5, stk. 5, anførte engangsvederlag.

Stk. 2. Pensionsbidraget indbetales til CO10 Pension i PFA.

Stk. 3. Rammerne for pensionsordningens indhold fremgår af CO10-fæl-lesoverenskomstens pensionsbestemmelser og pensionsaftalen i tilknytning hertil.

§ 7. Arbejdstid

De ansatte følger aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Stk. 2. De ansatte har ingen højeste arbejdstid. Godtgørelse for merarbejde ydes efter aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Stk. 3. Ansatte, der indgår i vagttjeneste, jf. § 9, følger dog de for statens tjenestemænd gældende regler vedrørende overarbejde.

Stk. 4. Der tilkommer de ansatte fridage efter de for statens tjenestemænd gældende regler.

§ 8. Deltidsbeskæftigelse

Ved ansættelse på deltid ydes løn m.v. i forhold til den nedsatte tjenestetid.

Stk. 2. Ved ansættelse på deltid med mindre end 15 arbejdstimer pr. uge træffes forud aftale mellem DMI og Trafikforbundet.

Ved ansættelse på deltid med 15-20 arbejdstimer pr. uge sker efterfølgende underretning fra DMI til Trafikforbundet.

§ 9. Vagttjeneste og deltagelse i forsvarets øvelsesaktiviteter

De ansatte har pligt til at indgå i den ved tjenestestedet etablerede vagtordning. Endvidere har ansatte med tjeneste på forsvarets tjenestesteder pligt til at deltage i forsvarets øvelsesaktiviteter.

Stk. 2. Til de bachelorer, der udfører den i stk. 1 anførte vagttjeneste, ydes et pensionsgivende tillæg på 22.900 kr. i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012).

I tillægget indgår ikke de arbejdstidsbestemte tillæg, der ydes i henhold til natpengeaftalens bestemmelser derom (natpenge m.v.).

Ved indtræden i/udtræden af vagttjenesten i løbet af en måned samt ved deltidsbeskæftigelse ydes tillægget forholdsmæssigt. Indtræden i vagttjeneste regnes fra den første selvstændige vagt.

§ 10. Udstationering

Udstationering til DMI's tjenestesteder, herunder i Grønland, kan finde sted under samme betingelser og på samme vilkår som for statens tjenestemænd.

§ 11. Supplerende flyttegodtgørelse

Ved forflyttelse, jf. fællesoverenskomstens regler derom, udbetales supplerende flyttegodtgørelse som for statens tjenestemænd.

§ 12. Ikrafttræden og opsigelse

Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2018 og kan opsiges skriftligt af parterne med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2021. Samtidigt ophæves organisationsaftale af 15. marts 2011for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut.

København, den 15. maj 2019
Centralorganisationen af 2010
Jesper Korsgaard Hansen
 
Trafikforbundet
Kasper Berg
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
Anida Mujezinovic Ocuz

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 024-19