Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte kontormedarbejdere ved Danmarks Domstole
Bilag 1 Aftale om pensionsforhold for tjenestemandsansatte kontormedarbejdere ved Danmarks Domstole under Politiforbundets forhandlingsområde
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte kontormedarbejdere ved Danmarks Domstole

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 har indgået vedlagte aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte kontormedarbejdere ved Danmarks Domstole pr. 1. april 2018.

2. Finansministeriet bemyndiger hermed Domstolsstyrelsen til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler. Finansministeriet forudsætter, at

styrelsen videredelegerer denne kompetence i videst mulige omfang med henblik på, at aftaler kan indgås af den lokale ledelse.

3. Alle grundbeløb er justeret til 31. marts 2012-niveau.

4. Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 er der aftalt at forhøje basislønningerne i §§ 4, 5 og 6. Forhøjelserne har virkning fra den 1. oktober 2018.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2018.

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 23. maj 2019

Anida Mujezinovic Ocuz


Bilag

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte kontormedarbejdere ved Danmarks Domstole

-

§ 1. Dækningsområde

Aftalen gælder for tjenestemandsansatte kontormedarbejdere ved Danmarks Domstole. Medarbejdere i stillinger klassificeret i lønrammer 35 eller højere er ikke omfattet af aftalen.

Cirkulærebemærkninger til § 1, st. 1:

Danmarks Domstole omfatter i denne sammenhæng Højesteret, to landsretter, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten, 24 byretter, Retten på Færøerne, Domstolsstyrelsen og Procesbevillingsnævnet.

Retterne i Grønland er ikke omfattet af denne aftale.

Stk. 2. Bestemmelserne i aftalen supplerer og erstatter bestemmelserne i lønjusteringsaftalen, klassificeringsaftalen, rammeaftalen om nye lønsystemer og andre lønaftaler.

§ 2. Lønsystemet

Lønsystemet er indgået i henhold til rammeaftalen om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, jf. §§ 4-6 og en tillægsdel, jf. § 7-9.

Stk. 3. Ved ansættelse af deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Den timeløn, der lægges til grund ved beregning af overtidsbetaling, udgør 1/1924 af den samlede faste løn (inkl. evt. personligt tillæg (udligningstillæg) samt evt. tillæg, der er videreført fra det gamle lønsystem, men ekskl. eventuelle rådighedstillæg). Dertil ydes overtidstillæg efter reglerne i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Stk. 5. Basisløn og tillæg reguleres i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer. Eventuelle tillæg, som tidligere har været ureguleret, reguleres fortsat ikke.

§ 3. Basislønninger

Lønsystemerne består grundlæggende af en række løngrupper med én eller flere satser inden for hver løngruppe. Indplacering sker i henhold til §§ 4-6.

Stk. 2. Løngruppe 1-3 er opdelt i to satser for henholdsvis hovedstad og provins, bortset fra løngruppe 3, sats III og IV. Hovedstad dækker stedtillægsområde V og VI og Roskilde Kommune. Provins dækker stedtillægsområde II, III og IV.

Stk. 3. Alle basislønninger er angivet i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012).

§ 4. Løngruppe 1

Løngruppe 1 omfatter ansatte uden en erhvervsuddannelse, der er fyldt 18 år.

Stk. 2. Ansatte, der ikke har gennemgået en erhvervsuddannelse, kan efter lokal aftale indplaceres i eller oprykkes til løngruppe 2, sats I, hvis de pågældendes personlige kvalifikationer/kompetencer eller forholdene i øvrigt taler derfor.

Stk. 3. Basislønnen for løngruppe 1, udgør på årsbasis (2012-niveau):

 
Provins
Hovedstad
Trin 1
220.533 kr.
222.812 kr.
Med virkning fra 1. oktober 2018 er basislønnen årligt:
221.127 kr.
223.413 kr.
     
Trin 2
-
231.987 kr.
Med virkning fra 1. oktober 2018 er basislønnen årligt:
-
232.612 kr.

Stk. 4. Basisløntrinnene er et-årige. Oprykning fra basisløntrin 1 kan ikke modregnes i eventuelle funktions- eller kvalifikationstillæg.

§ 5. Løngruppe 2, sats I-II

Løngruppe 2, sats I-II omfatter ansatte med en relevant erhvervsuddannelse, der udfører kvalificerede arbejdsopgaver.

Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 2, sats I-II, udgør på årsbasis (2012-niveau):

 
Provins
Hovedstad
Sats I
255.186 kr.
265.671 kr.
Med virkning fra 1. oktober 2018 er basislønnen årligt:
255.873 kr.
266.387 kr.
     
Sats II
270.586 kr.
281.071 kr.
Med virkning fra 1. oktober 2018 er basislønnen årligt:
271.315 kr.
281.828 kr.

Stk. 3. Indplacering sker på én sats. Der er således ikke tale om et automatisk anciennitetsforløb fra sats I til II. Efter konkret aftale kan der ske oprykning til sats II.

Stk. 4. Indplacering i sats II henføres til stillinger, der indebærer:

a) Varetagelse af selvstændig sagsbehandling på et varieret sagsområde, der kræver specialviden.

b) Eller varetagelse af kvalificeret arbejde, som forudsætter relevant uddannelse og erfaring.

§ 6. Løngruppe 3, sats I-IV

Løngruppe 3 omfatter specialister, erfarne generalister og ledere, der indplaceres på en af følgende basislønsatser (2012-niveau):

 
Provins
Hovedstad
I
290.180 kr.
299.224 kr.
Med virkning fra 1. oktober 2018 er basislønnen årligt:
290.962 kr.
300.030 kr.
II
310.626 kr.
315.869 kr.
Med virkning fra 1. oktober 2018 er basislønnen årligt:
311.463 kr.
316.720 kr.
III
343.393 kr.
 
Med virkning fra 1. oktober 2018 er basislønnen årligt:
344.318 kr.
344.318 kr.
     
IV
369.606 kr.
 
Med virkning fra 1. oktober 2018 er basislønnen årligt:
370.602 kr.
370.602 kr.

Stk. 2. Indplacering sker på én sats. Der er således ikke tale om et automatisk anciennitetsforløb fra sats I til IV. Efter konkret aftale kan der ske oprykning til øvrige satser, jfr. Stk. 5-7.

Stk. 3. Indplacering sker efter principperne i stk. 4-7.

Stk. 4. Løngruppe 3, sats I omfatter stillinger, der indebærer

a) varetagelse af selvstændig sagsbehandling på områder, der kræver

en stor specialviden, eller

a) varetagelse af koordineringsopgaver, eller

b) varetagelse af ledelsesopgaver i mindre omfang, eller

c) varetagelse af selvstændigt, kvalificeret arbejde som forudsætter relevant uddannelse og erfaring.

Stk. 5. Løngruppe 3, sats II omfatter ansatte, der er ansat til

a) varetagelse af sagsbehandling på større områder og med selvstændig kompetence i afgørelser, eller

b) varetagelse af ledelsesopgaver, eller

c) varetagelse af selvstændigt, kvalificeret arbejde der forudsætter en længerevarende, betydelig erfaring og viden.

Stk. 6. Løngruppe 3, sats III omfatter ansatte, der er ansat til

a) varetagelse af selvstændigt kvalificeret arbejde på betydende større områder, der forudsætter en væsentlig, relevant uddannelse og betydelig erfaring og viden, eller

b) varetagelse af områder, hvor der er tale om selvstændig, kritisk og omfattende kompetence i afgørelser, og hvor der er tale om varetagelsen af et ikke ubetydeligt ansvar, eller

c) varetagelse af ledelsesansvar for et antal underordnede

Stk. 7. Løngruppe 3, sats IV omfatter ansatte, der er ansat til

a) varetagelse af selvstændigt, særligt kvalificeret arbejde på store områder af væsentlig betydning, med overordnet kompetence i afgørelser, der forudsætter en betydelig og relevant uddannelse samt meget stor erfaring og viden, og/eller

b) varetagelse af et betydeligt ansvar, der indbefatter lederbeføjelser for et større antal underordnede.

§ 7. Kvalifikationstillæg

Der kan lokalt aftales kvalifikationstillæg som ydes på baggrund af medarbejderens faglige og personlige kvalifikationer, anvendelse af udviklede kompetencer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked og/eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse.

Stk. 2. Kvalifikationstillæg ydes typisk som varige tillæg. I særlige tilfælde, hvis forholdene taler herfor, kan et kvalifikationstillæg dog aftales som et midlertidigt tillæg. Fx hvis medarbejderen har opnået kvalifikationer, som alene forventes anvendt i en tidsbegrænset periode. Tillæggene angives i årlige grundbeløb (niveau 31. marts 2012).

§ 8. Funktionstillæg

Der kan lokalt aftales funktionstillæg som ydes på baggrund af de særlige funktioner, som medarbejderen varetager, der er ikke allerede honoreres i den aktuelle lønindplacering.

Stk. 2. Der kan fx være tale om særlige funktioner ud over den almindelige sagsbehandling, der har et vist indholdsmæssigt omfang, er af en vis varighed og indeholder et væsentligt selvstændigt ansvar. Ydelse af funktionstillæg bør altid ses i sammenhæng med rettens overordnede målsætning.

Stk. 3. Funktionstillæg ydes så vidt muligt allerede fra overtagelsen af funktionen, og typisk så længe funktionen varetages. Funktionstillæg kan dog også ydes varigt, hvis varetagelsen af funktionen er en integreret del af stillingsindholdet. Tillæggene angives i årige grundbeløb (niveau 31. marts 2012).

§ 9. Engangsvederlag

Der kan lokalt aftales engangsvederlag som ydes typisk bagudrettet som honorering af en konkret gennemført præstation eller kvalificeret særlig indsats.

§ 10. Forhåndsaftaler

Der kan indgås forhåndsaftaler, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere ansatte opfylder de aftalte kriterier.

§ 11. Pension

Tjenestemandsansatte med ret til tjenestemandspension er omfattet af aftale om pensionsforhold for tjenestemandsansatte kontormedarbejdere ved Danmarks Domstole, jf. bilag 1.

Stk. 2. Varige tillæg/tillægsforhøjelser der før ikrafttræden af den supplerende pensionsaftale har medført, at den ansatte i tjenestemandspensionsmæssig henseende er blevet indplaceret i en højere lønramme, kan ikke aftales pensionsgivende til en supplerende pensionsordning.

Stk. 3. Der kan lokalt aftales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg, der ikke er omfattet af stk. 2. Ligeledes kan der lokalt aftales pensionsbidrag af engangsvederlag. I givet fald indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 18 pct. af tillægget og/eller engangsvederlaget.

Stk. 4. Pensionsbidraget indbetales af ansættelsesmyndigheden til CO10-konto i PFA Pension. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 5. Den supplerende pensionsordning er omfattet af bestemmelserne i aftale af 22. april 2002 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om pensionsbidrag af visse faste tillæg.

§ 12. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen

Aftalen har virkning fra 1. april 2018 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2021.

København, den 16. maj 2019
Centralorganisationen af 2010
Jesper Korsgaard Hansen
Politiforbundet
Claus Oxfeldt
Finansministeriet
Anida Mujezinovic Ocuz


Bilag 1

Aftale om pensionsforhold for tjenestemandsansatte kontormedarbejdere ved Danmarks Domstole under Politiforbundets forhandlingsområde

-

I henhold til § 3 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer aftales følgende:

§ 1. Dækningsområde

Aftalen omfatter tjenestemandsansatte kontormedarbejdere på nyt lønsystem ved Danmarks Domstole under Politiforbundets forhandlingsområde.

§ 2. Pensionsgivende skalatrinsforløb

De i § 1 omhandlede tjenestemænd optjener - i medfør af § 3, stk. 1, i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer - tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

Overassistenter aflønnet efter skalatrin 22, 23, 24, 25, 26 (lønramme 17) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 27 og 28 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 27 opnås efter 2 år på skalatrin 26, uanset om tiden på skalatrin 26 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 26 er opnået, opnås skalatrin 27 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 28 opnås efter 2 år på skalatrin 27 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 26 og eventuelt skalatrin 27, uanset om tiden på skalatrin 26 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 26 er opnået, opnås skalatrin 28 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Overassistenter aflønnet efter skalatrin 23, 24, 25, 26, 27 (lønramme 18) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 28 og 29 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 28 opnås efter 2 år på skalatrin 27, uanset om tiden på skalatrin 27 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 27 er opnået, opnås skalatrin 28 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 29 opnås efter 2 år på skalatrin 28 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 27 og eventuelt skalatrin 28, uanset om tiden på skalatrin 27 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 27 er opnået, opnås skalatrin 29 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Kontorfuldmægtige aflønnet efter skalatrin 25, 27, 29, 31 (lønramme 20) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

25, 27, 29, 31, 33.

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 33 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 31, uanset om tiden på skalatrin 31 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 31 er opnået, opnås skalatrin 33 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Kontorfuldmægtige aflønnet efter skalatrin 27, 29, 31, 33 (lønramme 22) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

27, 29, 31, 33, 35.

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 35 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 33, uanset om tiden på skalatrin 33 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 33 er opnået, opnås skalatrin 35 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Afdelingsledere II aflønnet efter skalatrin 30, 32, 34, 36 (lønramme 24) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

30, 32, 34, 36, 38.

Skalatrin 38 er tillagt det hidtil gældende skalatrin for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 36, uanset om tiden på skalatrin 36 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 36 er opnået, opnås skalatrin 38 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Afdelingsledere II aflønnet efter skalatrin 32, 34, 36, 38 (lønramme 26) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

32, 34, 36, 38, 40.

Skalatrin 40 er tillagt det hidtil gældende skalatrin for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 38, uanset om tiden på skalatrin 38 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 38 er opnået, opnås skalatrin 40 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Kontorledere/afdelingsledere I aflønnet efter skalatrin 36, 38, 40 (lønramme 28) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

36, 38, 40, 42.

Skalatrin 42 er tillagt det hidtil gældende skalatrin for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 40, uanset om tiden på skalatrin 40 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 40 er opnået, opnås skalatrin 42 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Kontorledere/afdelingsledere I/sektionsledere aflønnet efter skalatrin 39, 41, 43 (lønramme 30) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

39, 41, 43, 45.

Skalatrin 45 er tillagt det hidtil gældende skalatrin for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 43, uanset om tiden på skalatrin 43 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 43 er opnået, opnås skalatrin 45 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Kontorledere/afdelingsledere I aflønnet efter skalatrin 43, 45 (lønramme 32) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

43, 45, 47.

Skalatrin 47 er tillagt det hidtil gældende skalatrin for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 45, uanset om tiden på skalatrin 45 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 45 er opnået, opnås skalatrin 47 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Kontorledere/afdelingsledere I aflønnet efter skalatrin 47 (lønramme 34) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

47, 48.

Skalatrin 48 er tillagt det hidtil gældende skalatrin for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 47, uanset om tiden på skalatrin 47 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 47 er opnået, opnås skalatrin 48 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Tjenestemandsansatte kontormedarbejdere ved Danmarks Domstole under Politiforbundets forhandlingsområde, hvor der er indgået aftale om, at den ansatte er indplaceret i en anden lønramme end det hidtidige gældende pensionsskalatrinsforløb for ovennævnte kontormedarbejdere, tillægges 2 ekstra skalatrin til slutskalatrinnet i lønrammeforløbet eller til det pensionsskalatrin den enkelte kontormedarbejdere på tidspunktet for implementering af denne aftale er indplaceret på, dog maksimalt til skalatrin 48.

Hvis det hidtidige skalatrinsforløb er baseret på løntrin svarende til 2 skalatrin, opnås de 2 ekstra skalatrin, når den enkelte kontormedarbejder i 2 år har haft ret til tjenestemandspension fra det samme skalatrin, som den pågældende jf. ovenstående er indplaceret på, uanset om tiden helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på det hidtidige pensionsberettigende skalatrin er opnået, tillægges de 2 ekstra trin fra denne aftales virkningstidspunkt.

Hvis det hidtidige skalatrinsforløb er baseret på løntrin svarende til 1 skalatrin, opnås det første skalatrin, når den enkelte kontormedarbejder i 2 år har haft ret til tjenestemandspension fra det samme skalatrin, som den pågældende jf. ovenstående er indplaceret på, uanset om tiden helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på det hidtidige pensionsberettigende skalatrin er opnået, tillægges det første skalatrin fra denne aftales virkningstidspunkt. Det andet skalatrin opnås efter 2 år på det første skalatrin dog senest efter i alt 4 år på det hidtidige pensionsberettigende skalatrin og eventuelt det første skalatrin, uanset om tiden på det hidtidige pensionsberettigende skalatrin helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på det hidtidige pensionsberettigende skalatrin er opnået, tillægges det andet skalatrin fra denne aftales virkningstidspunkt.

Hvis en kontormedarbejder avancerer til højere stilling inden for eget ansættelsesområde, opnås i pensionsmæssig henseende et ekstra skalatrin fra avancementstidspunktet, dog maksimalt til skalatrin 48, hvorefter den resterende del af pensionsskalaen forskydes med et skalatrin, jfr. § 3, stk. 4-5 i aftalen af 19. december 2003. Den enkelte kontorfunktionær kan kun opnå ét ekstra skalatrin i forbindelse med avancement, uanset hvor mange avancementer den pågældende opnår.

§ 3. Ikrafttrædelse mv.

Denne aftale træder i kraft og har virkning fra 1. april 2009.

Stk. 2. Denne aftale kan ikke opsiges uden sammenhæng med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer.

København, den 26. maj 2009
Statstjenestemændenes
Centralorganisation II
Peter Ibsen
Finansministeriet
P. M.V.
E. B.
Pia Staniok

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 026-19