Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Organisationsaftale om stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten
Bilag 1a Indplacering af rektorer ved professionshøjskoler
Bilag 1b Oversigt over pensionsordninger (CO10's forhandlingsområde)
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale om stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og Akademikerne, Centralorganisationen af 2010 samt Dansk Magisterforening har indgået vedlagte organisationsaftale for rektorer ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten.

Ikrafttræden mv.

Cirkulæret træder i kraft den 23. maj 2019.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 2. juli 2015 om organisationsaftale om stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten (Modst. nr. 035-15).

Chefer, der ansættes pr. 1.januar 2019 eller senere, bliver omfattet af aftale om ansættelse af chefer ved institutioner indenfor undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Det samme gælder for chefer, der har valgt at overgå til aftale om ansættelse af chefer ved institutioner indenfor undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Fra den 1. januar 2019 kan der derfor ikke ske nyansættelser efter denne aftale.

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 23. maj 2019

Christoffer Gundesen


Bilag 1

Organisationsaftale om stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

-

§ 1. Dækningsområde

Denne aftale omfatter personer, der i henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser inden 1. januar 2019 er ansat som rektor ved en professionshøjskole og som ikke er overgået til aftale om ansættelse af chefer ved institutioner indenfor undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, idet de vilkår, der efter protokollatets § 3 og § 5 forhandles og aftales med en forhandlingsberettiget organisation, forhandles og aftales med

1) Akademikerne for rektorer, der ansættes på baggrund af en uddannelse nævnt i bilag A til overenskomst for akademikere i staten,

2) CO10 for rektorer, der ansættes på baggrund af en grunduddannelse som ergoterapeut, fysioterapeut, bioanalytiker, socialrådgiver/socionom, sygeplejerske, radiograf, jordemoder, psykomotorisk terapeut (tidligere afspændingspædagog) eller professionsbachelor i ernæring og sundhed, eller

3) Dansk Magisterforening for rektorer, der ikke kan omfattes af nr. 1 eller nr. 2.

Stk. 2. Bestemmelserne i denne aftale supplerer eller erstatter enkelte bestemmelser i den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten og fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten).

§ 2. Basisløn

Basislønnen udgør i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012) følgende:

Basisløntrin 1
592.943 kr.
Basisløntrin 2
651.005 kr.

Stk. 2. Indplacering i basisløntrin og ændring heri sker ved særskilt aftale mellem parterne. I forbindelse med indgåelse af nærværende aftale er stillingerne som rektor ved professionshøjskolerne indplaceret på basisløntrin 1 og 2, jf. bilag 1a.

§ 3. Tillæg

Ud over lønnen efter § 2 kan der ydes tillæg i henhold til aftalen om chefløn.

Bemærkninger:

Det følger bl.a. af § 5 i aftalen om chefløn, at der uden for pulje kan ydes engangsvederlag f.eks. som

1) Honorering af særlig indsats

2) Resultatløn

3) Honorering af merarbejde

§ 4. Pension

Ansættelsesmyndigheden indbetaler et pensionsbidrag på 18,0 pct. af de pensionsgivende løndele, hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag.

Stk. 2. For så vidt angår stillinger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, indbetaler ansættelsesmyndigheden pensionsbidragene efter reglerne i overenskomst for akademikere i staten.

Stk. 3. For så vidt angår stillinger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, indbetaler ansættelsesmyndigheden pensionsbidragene til vedkommende pensionsordning i henhold til protokollat herom, jf. bilag 1b.

Stk. 4. For så vidt angår stillinger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3, indbetaler ansættelsesmyndigheden pensionsbidragene efter reglerne i bilag 9 (Protokollat om ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner) i overenskomst for akademikere i staten.

§ 5. Åremål

Ved ansættelse på åremål følges reglerne herom.

§ 6. Ikrafttræden og opsigelsesbestemmelse

Organisationsaftalen/protokollatet har virkning fra den 1. april 2018.

Stk. 2. Samtidig ophæves organisationsaftale/protokollat af 30. juni 2015 om stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten (Modst. nr. 035-15).

Stk. 3. Organisationsaftalen/protokollatet kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2021.

Stk. 4. Chefer, der ansættes pr. 1. januar 2019 eller senere, bliver omfattet af aftale om ansættelse af chefer ved institutioner indenfor undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, og er således ikke omfattet af nærværende overenskomst. Det samme gælder for chefer, der har valgt at overgå til aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

København, den 21. maj 2019
Akademikerne
Lars Qvistgaard
CO10 - Centralorganisationen af 2010
Jesper K. Hansen
Dansk Magisterforening
Camilla Gregersen
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
Christoffer Gundesen


Bilag 1a

Indplacering af rektorer ved professionshøjskoler

-

I henhold til aftalens § 2 indplaceres rektorstillinger ved professionshøjskoler som følger:

1) Rektorer ved University College Syddanmark indplaceres i basisløntrin 1. Med virkning fra 1. maj 2018 indplaceres rektor ved University College Syddanmark på basisløntrin 2.

2) Rektorer ved VIA University College, Professionshøjskolen UCC og University College Lillebælt, Professionshøjskolen Metropol, University College Sjælland samt University College Nordjylland indplaceres i basisløntrin 2.


Bilag 1b

Oversigt over pensionsordninger (CO10's forhandlingsområde)

-

Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag efter aftalens § 4, stk. 3, til følgende pensionsordninger efter den ansattes grunduddannelse:

1. Ergoterapeut

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

2. Fysioterapeut

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

3. Socialrådgiver/socionom

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

4. Sygeplejerske og radiograf

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

5. Bioanalytiker

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

6. Jordemoder

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

7. Psykomotorisk terapeut (tidligere afspændingspædagog)

CO10 Pension PFA

8. Professionsbachelor i ernæring og sundhed

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 028-19