Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - medhold

J.nr. 18-73582

En mand født i 1942 søgte en stilling hos en vognmand og fik afslag på sin ansøgning med henvisning til sin alder. Han fik derfor medhold i sin klage og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at klager ikke kom i betragtning til en ledig stilling hos indklagede.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at klager ikke kom i betragtning til en stilling hos indklagede.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klager på 5.000 kr.

Sagsfremstilling

Den indklagede vognmand skrev den 16. december 2018 følgende opslag på Facebook:

”mangler stadig folk til afløsning på kraner men nød til sige erfaringen skal være der også mul[i]ghed for køre med de små og samme gældende der . al henvendelse skal ske på mail eller henvendelse til [indehaver] på telefon [telefonnummer]

Klager, der er født i 1942, skrev samme dag en mail til indklagede i anledning af opslaget:

”[Indehaver]. Jeg så lige på FB. Du manglede afløser vil lige høre om du kan bruge en ung mand på 76,jeg har alle relevante køre og fører kort samt Efteruddannelsesbevis…”

I mailen oplyste klager om sin erhvervsmæssige erfaring, herunder i forhold til kørsel med kran.

Ved en mail senere samme dag besvarede indklagede klagers henvendelse:

”20 år yngre vil [have] gjort underværker desværre nej

Mvh [indehaver]”

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 19. december 2018.

Klager har ikke fremsat krav om tilkendelse af et bestemt godtgørelsesbeløb.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Klager havde de fulde kompetencer til jobbet som chauffør og kranfører. Han har kørt med både lastvognsmonterede og mobile kraner på byggepladser. Klager har også erfaring med et køre med stykgods og bus og har alle relevante kørekort.

Beskeden fra indklagede var imidlertid, at klager kom 20 år for sent. Klager er 76 år, men stadig i fuldt vigør.

Klager sendte en seriøs ansøgning til indklagede og følte sig chikaneret af indklagedes svar på ansøgningen.

Det fremgår ikke af indklagedes annonce på Facebook, at erfaring med vinter og snerydning var et krav, og indklagede har ingen forudsætninger for at danne sig en mening om klagers kvalifikationer i forhold til snetjenestekørsel.

Indklagede søgte en kranfører, og det var den stilling, som klager søgte. De øvrige krav, som indklagede nu stiller i forhold til ansættelse i stillingen, havde klager ingen forudsætninger for at vide på baggrund af annoncen.

Som kranfører har klager erfaring fra forskellige virksomheder også i udlandet. Klagers kompetencer skulle derfor være i orden.

Det eneste, som indklagede fokuserede på i sit svar til klager, var ganske tydeligt klagers alder.

Det undrer klager, at indklagedes annonce stadig findes på Facebook, når der ifølge indklagede blot var tale om en hurtig afsøgning af markedet.

Indklagede gør gældende, at den indklagede vognmand vurderede, om klager ville kunne komme i betragtning som afløser i virksomheden ud fra klagers egen beskrivelse af sine faglige kvalifikationer.

Facebook-opslaget den 16. december 2018 var ikke en egentlig jobannonce. Opslaget var udelukkende ment som en hurtig afsøgning af markedet for at se, om der kunne være nogle chauffører, der var interesserede i at komme i betragtning som afløsere i virksomheden.

Den eller de potentielle afløsere skulle i givet fald anvendes som afløsere på forskellige krantyper og -størrelser samt anden kørsel. Afløserne skulle blandt andet udføre hejs af byggematerialer, isætning af vinduer med sugekopper, montering af altaner med høje løft i baggårde, flytning af skurvogne med følgevogn bagefter (specialtransport), eventuel afløsning på kørsel med mindre kraner ved asfaltudlægning i sæsonen med 12 timers vagter samt forefaldende kørsel med stilladser og byggematerialer. Afløserne skulle endvidere udføre vintertjeneste – kørsel med sneplov og saltning – fra oktober til april med responstid på 45 min.

I sin mail af 16. december 2018 til indklagede skrev klager bl.a.: ”Du manglede en afløser vil lige høre om du kan bruge en ung mand på 76…”.

Indklagede sammenholdt klagers faglige kvalifikationer, som klager selv beskrev dem, med kravene til chauffører. Indklagede kom frem til, at klager ikke havde erfaring med flere af arbejdsopgaverne, blandt andet den meget aktuelle vintertjeneste. Indklagede valgte på den baggrund at sende et svar til klager med det samme.

Da der ikke var tale om andet end et hurtigt afsøgende opslag på Facebook, svarede indklagede spontant og i samme tone som i klagers mail.

Det umiddelbare svar skal ses i sammenhæng både med klagers egen friske tilgang til opslaget om afløsere på Facebook og med indklagedes brug af Facebook som en uformel kontakt til virksomhedens følgere.

Det meget korte opslag kan ikke sidestilles med en egentlig jobannonce, da det rettede sig mod indklagedes følgere. Indklagedes korte svar til klager var netop udtryk for kommunikationsformen på indklagedes Facebook-side. Svaret blev i det konkrete tilfælde blot meddelt via mail og ikke som led i en samtale på Facebook.

Der var i alt fire chauffører, der reagerede på Facebook-opslaget, men ingen af dem blev tilknyttet indklagede som afløsere, da ordretilgangen pludselig vendte og blev nedadgående. Sådanne ændringer er almindelige i transportbranchen. Indklagede havde ikke længere brug for en eller flere afløsere, men fik i stedet overskud af chauffører. Indklagede aftalte derfor ferieafvikling med nogle af de faste chauffører, mens andre var på kursus.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af alder efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven).

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse.

Ved forskelsbehandling forstås enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af alder.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af alder behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Det fremgik af indklagedes opslag på Facebook, at indklagede manglede afløsere, og opslaget må efter sit indhold sidestilles med en jobannonce.

Klager, der er født i 1942, søgte på baggrund af indklagedes opslag på Facebook ansættelse som afløser hos indklagede.

Indklagede sendte herefter et kortfattet svar til klager med en direkte henvisning til, at klager på grund af sin alder ikke kunne komme i betragtning til stillingen.

Klager har derfor påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning at formode, at han har været udsat for direkte forskelsbehandling på grund af alder.

Det påhviler herefter indklagede at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Efter oplysningerne i sagen, herunder navnlig indholdet af opslaget på Facebook og indklagedes svar til klager, vurderer nævnet, at det ikke er godtgjort, at klagers alder ikke blev tillagt vægt ved beslutningen om, at han ikke kunne komme i betragtning til stillingen.

Vurderingen af, om klager har været udsat for ulovlig forskelsbehandling, skal foretages i lyset af forholdene på tidspunktet for den påståede forskelsbehandling.

Oplysningerne om indklagedes efterfølgende økonomiske forhold, der angiveligt førte til, at indklagede ikke ansatte en afløser på baggrund af opslaget, kan derfor ikke føre til en ændret vurdering.

Indklagede har således ikke godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Klager får herefter medhold.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der skønsmæssigt passende kan fastsættes til 5.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Nævnet har på baggrund af opslaget på Facebook og oplysningerne i sagen i øvrigt lagt til grund, at der var tale om løsere ansættelse med et ukendt antal arbejdstimer hen over året.

Indklagede skal herefter betale 5.000 kr. til klager. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

§ 7, stk. 1, om godtgørelse

§ 7 a, om delt bevisbyrde

<18-73582>