Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Klippekortordningen (færdselslovens § 125, stk. 2 og 3)

1. Overblik og tjekliste

2. Politiets efterforskning og sagsbehandling

3. Forberedelse

3.1. Orientering til sigtede

Af hensyn til klippekortordningens præventive effekt bør de personer, som sigtes/tiltales for en kliprelevant overtrædelse af færdselsloven, så vidt muligt orienteres om, at overtrædelsen samtidig udløser et klip.

Der er på denne baggrund udarbejdet en vejledning om klippekortordningen, som findes i POLSAS. Vejledningen vil automatisk blive sendt til sigtede (fra de centrale it-systemer) sammen med et bødeforelæg med henblik på udenretlig afgørelse.

Når sagen skal afgøres ved dom, vil udsendelse af vejledning ikke ske automatisk. I disse tilfælde skal vejledningen udskrives fra POLSAS, sådan at vejledningen kan udsendes til den tiltalte sammen med anklageskriftet.

I den forbindelse bemærkes, at manglende vejledning til sigtede/tiltalte ikke har betydning for, om der pålægges klip i anledning af en færdselslovsovertrædelse, eller om der senere kan ske frakendelse af førerretten og pålægges kørselsforbud som følge af klippekortordningen.

4. Jura

4.1. Registrering af kliprelevante afgørelser

Hver gang føreren overtræder en af overtrædelserne nævnt i færdselslovens § 125, stk. 2, registreres et klip i Det Centrale Kriminalregister. Registreringen sker automatisk. Et klip er således ikke en ny yderligere sanktion, men en automatisk følge af overtrædelsen.

Afgørelser, der omhandler kliprelevante overtrædelser, fremgår af den offentlige straffeattest til politi/anklagemyndigheden. Endvidere kan verserende og afgjorte sager om klippekortordningen ses ved opslag i Kriminalregisteret (RXK25).

Overtrædelser af færdselsloven, som udløser klip, vil ikke fremgå af den private straffeattest. I § 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) med senere ændringer er der imidlertid skabt hjemmel til, at politiet til de registrerede personer kan videregive oplysninger om klipafgørelser, i det omfang forseelsestidspunktet ligger inden for de seneste 3 år. Udlevering af oplysninger må kun finde sted, når den pågældende har legitimeret sig behørigt, eller der på anden måde er skabt sikkerhed for, at den, der fremsætter begæringen, er identisk med den, som oplysningerne vedrører, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 2, jf. § 13, stk. 3, jf. § 12, stk. 2, 1. pkt. Videregivelsen af oplysninger til den registrerede kan ske både mundtligt og skriftligt.

4.2. Anvendelsesområdet for klippekortordningen

De overtrædelser, der er omfattet af klippekortordningen, er kendetegnet ved at være trafikfarlige situationer, der ikke i sig selv medfører en frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens § 125, stk. 1. Det følger af færdselslovens § 125, stk. 2, at følgende overtrædelser er omfattet af klippekortordningen:

Fremkørsel mod rødt lyssignal, kørsel mod kørselsretningen, overskridelse af spærrelinjer (enkelte og dobbelte) ved overhaling eller overskridelse af ubrudt kantlinje i forbindelse med ulovlig kørsel i nødspor (§ 4, stk. 1 og 2).

Tilsidesættelse af reglerne om kørsel over jernbanespor (§ 5, stk. 2).

Kørsel med for kort afstand til forankørende (§ 15, stk. 3, 1. pkt.).

Kørsel venstre om helleanlæg mv. (§ 15, stk. 4).

Ændring af færdselsretning og placering mv. til fare eller ulempe for andre (§ 16, stk. 2, og § 18, stk. 1 og 2).

Tilsidesættelse af reglerne om overhaling (§ 21, stk. 1-4).

Forøgelse af hastigheden, når man overhales mv. (§ 22, stk. 1).

Tilsidesættelse af forbud mod overhaling (§ 23) og forbud fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning (§ 4, stk. 1).

Tilsidesættelse af reglerne om vognbaneskift (§ 24, stk. 1).

Overhaling ved fodgængerfelt (§ 25).

Tilsidesættelse af vigepligt (§ 26, stk. 2-4 og 6, eller vigepligt fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning). Dette omfatter også overtrædelser af ”fuldt stop-tavlen”, uanset om fremkørslen er til ulempe for modkørende eller ej – se hertil U 2015.896H (AM2014. 12.03H).

Kap- og væddekørsel (§ 37, stk. 4).

Overskridelse af hastighedsgrænse med mere end 30 pct. (§§ 42-43 a eller anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning).

Befordring af børn under 5 år på trehjulet knallert uden sikkerhedssele (§ 51, stk. 7).

Befordring af børn under 135 cm på tohjulet motorcykel samt befordring af børn under 5 år på trehjulet motorcykel eller i sidevogn til motorcykel uden sikkerhedssele (§ 52, stk. 5).

Manglende anvendelse af sikkerhedsudstyr til børn (§ 80, stk. 4, 1. pkt., § 80 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 6, 1. pkt., § 80 b, stk. 4, 2. pkt., og § 81, stk. 3).

Kørsel under påvirkning af THC med et THC-niveau i blodet under eller efter kørslen, der ikke overstiger 0,003 mg pr. kg blod (§ 54, stk. 1, nr. 2 eller 4, hvis forholdet ikke er omfattet af § 125, stk. 1, nr. 6, eller § 126, stk. 1, nr. 2).

5. Straf og andre retsfølger

5.1. Klippekortordningen, jf. færdselslovens § 125, stk. 2 og 3

Klippekortordningen er et supplement til det gældende frakendelsessystem. Klippekortordningen indebærer, at trafikanter skal frakendes førerretten eller pålægges kørselsforbud, hvis de gentagne gange overtræder bestemmelserne nævnt i færdselslovens § 125, stk. 2. Dette gælder, uanset om overtrædelserne er begået ved flere forskellige kørsler, under ét kørselsforløb eller i samme situation.

En fører, der inden for en periode af tre år gør sig skyldig i tre kliprelevante overtrædelser af færdselsloven, skal frakendes førerretten betinget i forbindelse med klip nr. 3, jf. færdselslovens § 125, stk. 2.

En fører, der inden for de første tre år efter førstegangserhvervelse af førerret gør sig skyldig i to kliprelevante overtrædelser af færdselsloven, vil dog allerede i forbindelse med klip nr. 2 blive pålagt kørselsforbud, jf. færdselslovens § 127, jf. § 125, stk. 3, jf. stk. 2.

Om begrebet førstegangserhverver henvises til Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Færdsel – Frakendelse af førerretten (fl §§ 125-133).

Hvert klip gælder i tre år fra gerningstidspunktet (f.eks. fra den 1. februar 2016 til og med den 31. januar 2019). Det er gerningstidspunktet, der er afgørende for klippets gentagelsesvirkning, uanset på hvilket tidspunkt sagen afgøres, og om den afgøres ved bødeforelæg eller dom. Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 267 af 21. april 2004, hvor klippekortordningen blev indført (L 98 af 26. november 2003, de almindelige bemærkninger pkt. 2.2.2.2.).

De overordnede principper i de gældende frakendelsesregler er overført til klippekortordningen. Det vil bl.a. sige, at frakendelse af førerretten som følge af klippekortordningen kun kan ske i anledning af en kørsel, som har fundet sted med et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, at frakendelse alene kan ske hos føreren af køretøjet, at frakendelse ikke er betinget af tilregnelighed hos føreren, at frakendelsen er obligatorisk, og at den frakendelsesudløsende kørsel skal have fundet sted på færdselslovens område. Der henvises til L 98 af 26. november 2003, de almindelige bemærkninger pkt. 2.2.4.2.

Efter færdselslovens § 125, stk. 6, kan retten til at føre motordrevet køretøj betinget frakendes føreren af et letbanekøretøj efter stk. 1-5, og således også efter klippekortordningen. Der henvises til forarbejderne til lov nr. 1494 af 23. december 2014 om ændring af færdselsloven (Letbaner) (L 30 af 8. oktober 2014).

5.2. Særlige situationer vedrørende klippekortordningen

5.2.1. Flere ensartede overtrædelser begået i samme kørselsforløb

Der kan rejses spørgsmål om, hvordan sager med flere ensartede overtrædelser - f.eks. flere hastighedsovertrædelser - begået i samme kørselsforløb inden for meget kort tid skal afgøres i relation til antallet af sigtelser og dermed klip eller frakendelse af førerretten. Spørgsmålet opstår f.eks. i forbindelse med kontrol, der foretages af politiets såkaldte videobiler.

Efter Rigsadvokatens opfattelse bør der udvises en vis tilbageholdenhed med at rejse tiltale for flere forhold af den samme overtrædelsestype, når overtrædelsen i realiteten begås ved samme handling, som f.eks. flere hastighedsovertrædelser, der måles umiddelbart efter hinanden på samme - meget korte - strækning.

Der kan fra retspraksis henvises til U 2007.1410V, som vedrørte spørgsmålet om tre kliprelevante overtrædelser begået i samme kørselsforløb, herunder overtrædelse af henholdsvis færdselslovens § 21, stk. 2, nr. 1, og § 23, stk. 1, nr. 3, vedrørende overhaling. Byretten frakendte tiltalte førerretten betinget, jf. færdselslovens § 125, stk. 1, 2 og 3. Landsretten fandt imidlertid ikke, at der var grundlag for en betinget frakendelse af førerretten og udtalte i den forbindelse, at overtrædelsen af § 23, stk. 1, nr. 3, skyldtes, at oversigten foran eller på en uoverskuelig bakke var begrænset. Efter bevisførelsen kunne det ikke lægges til grund, at tiltalte først foretog overhalingen efter, at en modkørende bil viste sig. Det var herefter ikke påvist, hvilken anden udsynshindring eller omstændighed end den uoverskuelige bakke, der kunne begrunde overtrædelsen af § 21, stk. 2, nr. 1, og en sådan omstændighed var heller ikke nævnt i tiltalen. Landsretten lagde på den baggrund til grund, at tiltalte ikke havde sikret sig, at overhalingen kunne ske uden fare netop ved at foretage overhalingen på bakken, og at der derfor var tale om en overtrædelse af flere bestemmelser ved samme forhold (sammenstødstilfælde), således at overtrædelsen af § 21, stk. 2, nr. 1, og § 23, stk. 1, nr. 3, kun kunne medføre et klip.

Omvendt kan der forekomme tilfælde, hvor der vil være grundlag for sigtelse for flere ensartede overtrædelser i samme kørselsforløb, som f.eks. flere hastighedsovertrædelser i et kørselsforløb, hvor omgivelserne eller vejforholdene ændrer sig væsentligt, således at bilisten f.eks. først overtræder hastigheden uden for tættere bebygget område og herefter fortsætter med en betydelig overtrædelse af hastighedsgrænsen efter at være kørt ind i tættere bebygget område, og hvor kørslens grovhed tilsiger, at der bør rejses sigtelse for samtlige overtrædelser.

Der kan fra retspraksis henvises til U 2009.2869Ø, som vedrørte tre kliprelevante overtrædelser begået i samme kørselsforløb, herunder to på hinanden følgende overtrædelser af færdselslovens § 15, stk. 3, om for tæt kørsel, hvoraf den sidste overtrædelse blev begået over en ca. 2.500 meter lang strækning. Landsretten frakendte tiltalte førerretten betinget, jf. færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1 og 2, jf. stk. 4, og udtalte med henvisning til forarbejderne til § 125, stk. 2, at hver enkelt forseelse bør udløse et ”klip”, selv om forseelserne er begået under ét kørselsforløb eller i samme situation, hvorfor førerretten i den konkrete situation skulle frakendes betinget.

Der kan i øvrigt henvises til forarbejderne til lov nr. 267 af 21. april 2004 (L 98 af 26. november 2003, de almindelige bemærkninger pkt. 2.2.2.1. og 2.2.2.2.).

5.2.2. Overtrædelse af færdselsloven begået efter en betinget frakendelse af førerretten i medfør af § 125, stk. 2

I forarbejderne til lov nr. 267 af 21. april 2004 (L 98 af 26. november 2003, de almindelige bemærkninger pkt. 2.2.2.2.), er der givet en række anvisninger for betydningen af en fjerde overtrædelse af færdselsloven, som begås efter, at der er sket betinget frakendelse af førerretten som følge af klippekortordningen, jf. § 125, stk. 2.

Der kan opstilles følgende situationer:

1) Er den fjerde overtrædelse af færdselsloven ikke omfattet af klippekortordningen (f.eks. en hastighedsoverskridelse på 15 pct.), vil overtrædelsen alene blive straffet med bøde efter de gældende regler.

2) Er den fjerde overtrædelse omfattet af klippekortordningen (f.eks. en hastighedsoverskridelse på mere end 30 pct.), vil overtrædelsen udløse et klip. Dette klip tæller som det første klip i en ny tre-årig periode, der regnes fra gerningstidspunktet.

3) Er den fjerde overtrædelse så grov, at den i sig selv medfører en betinget frakendelse af førerretten (f.eks. en hastighedsoverskridelse på 75 pct.), vil overtrædelsen medføre en ny frakendelse, men der pålægges ikke et klip. Er overtrædelsen begået i prøvetiden for den betingede frakendelse, som de tre første overtrædelser har medført, vil den fjerde overtrædelse efter færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 7, medføre en ubetinget frakendelse af førerretten.

4) Har den fjerde overtrædelse en sådan karakter, at den i sig selv medfører en ubetinget frakendelse efter de gældende regler (f.eks. forsætlig forvoldelse af skade på andres person), bliver der også i dette tilfælde tale om en ubetinget frakendelse, men der pålægges ikke et klip. Ved fastsættelse af perioden for den ubetingede frakendelse, skal det tillægges betydning, at den pågældende tidligere er frakendt førerretten betinget.

De samme retningslinjer må antages at gælde ved overtrædelser begået efter, at der er pålagt kørselsforbud i medfør af færdselslovens § 127, jf. § 125, stk. 3, jf. stk. 2.

5.2.3. Samtidig pådømmelse af fire til seks overtrædelser af færdselsloven som er omfattet af klippekortordningen

I tilfælde, hvor der foreligger samtidig pådømmelse af fire eller fem kliprelevante overtrædelser, udløser de tre første overtrædelser tre klip, der medfører en betinget frakendelse, mens den fjerde og femte overtrædelse udløser to klip, der tælles med som de første klip i en ny tre-årig periode, der regnes fra gerningstidspunktet for det fjerde klip. Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 267 af 21. april 2004 (L 98 af 26. november 2003, de almindelige bemærkninger pkt. 2.2.2.2.).

Det fremgår endvidere af pkt. 2.2.2.2. i de almindelige bemærkninger, at der skal ske ubetinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 5 (nu § 126, stk. 1, nr. 6), hvis der foreligger seks kliprelevante overtrædelser til samtidig pådømmelse, eller hvis der foreligger ét forhold, der i sig selv vil medføre en betinget frakendelse, og tre kliprelevante forhold til samtidig pådømmelse.

Tilsvarende må antages at gælde for førere, der inden for de tre første år efter førstegangserhvervelse af førerret overtræder flere kliprelevante bestemmelser, som foreligger til samtidig pådømmelse. De to første overtrædelser udløser således to klip, der medfører et kørselsforbud, mens den tredje overtrædelse udløser et klip, der tæller som det første klip i en ny tre-årig periode. Endvidere medfører fire kliprelevante overtrædelser til samtidig pådømmelse en ubetinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 6.

5.3. Samspillet mellem klippekortordningen og reglerne om frakendelse af førerretten til alle kategorier

Klippekortordningen er et supplement til det eksisterende frakendelsessystem i færdselsloven. Der kan derfor opstå spørgsmål om samspillet mellem klippekortordningen og de gældende regler om betinget og ubetinget frakendelse af førerretten. På baggrund af forarbejderne til lov nr. 267 af 21. april 2004 (L 98 af 26. november 2003, de almindelige bemærkninger pkt. 2.2.4.), kan følgende eksempler nævnes:

Eksempel 1:
Føreren har begået to overtrædelser, der medfører to klip som følge af klippekortordningen. Herefter begår føreren en overtrædelse, der i sig selv medfører en betinget frakendelse af førerretten.
Førerretten frakendes betinget uden hensyntagen til de to pålagte klip. De to pålagte klip bortfalder imidlertid ikke i anledning af frakendelsen. Hvis føreren således begår en tredje kliprelevant overtrædelse inden udløbet af prøvetiden for den betingede frakendelse, skal den betingede frakendelse efter klippekortordningen erstattes af en ubetinget frakendelse i medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 7. Det forudsættes, at ingen af de pålagte klip er forældede.

Eksempel 2:
Føreren, der er førstegangserhverver, har begået en overtrædelse, der medfører et klip som følge af klippekortordningen. Herefter begår føreren en overtrædelse, der i sig selv medfører et kørselsforbud.
Føreren pålægges kørselsforbud uden hensyntagen til det pålagte klip. Det pålagte klip bortfalder imidlertid ikke som følge af kørselsforbuddet. Hvis føreren begår en anden kliprelevant overtrædelse inden tre år efter pålæggelse af kørselsforbuddet, skal kørselsforbuddet efter klippekortordningen erstattes af en ubetinget frakendelse i medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 8.
Det forudsættes, at ingen af de pålagte klip er forældede, og at den anden kliprelevante overtrædelse er begået inden tre år efter førstegangserhvervelsen som illustreret nedenfor. Det forudsættes endvidere, at førerretten ikke er gengivet efter kørselsforbuddet, da føreren i så fald ikke længere er førstegangserhverver.
Figur 1
Hvis den anden kliprelevante overtrædelse er begået mere end tre år efter førstegangserhvervelsen, vil overtrædelsen ikke udløse en ubetinget frakendelse af førerretten. Dette skyldes, at føreren ikke længere betragtes som førstegangserhverver, og at der derfor kræves tre klip, før frakendelse kan komme på tale, jf. § 125, stk. 2. Se illustration her:
Figur 2
Om begrebet førstegangserhverver henvises til Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Færdsel – Frakendelse af førerretten (fl §§ 125-133).

Eksempel 3:
Føreren har begået to overtrædelser, der medfører to klip som følge af klippekortordningen. Herefter begår føreren en overtrædelse, der i sig selv medfører en ubetinget frakendelse af førerretten.
Førerretten frakendes føreren ubetinget uden hensyntagen til de to pålagte klip. De to pålagte klip bortfalder imidlertid ikke i anledning af frakendelsen. Hvis føreren herefter begår en tredje kliprelevant overtrædelse, skal den betingede frakendelse efter klippekortordningen erstattes af en ubetinget frakendelse i medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 9. Det forudsættes, at de tre klip er begået inden for en tre-årig periode.

Eksempel 4:
Føreren har begået en overtrædelse, der i sig selv har medført en betinget frakendelse af førerretten. Herefter begår føreren inden udløbet af prøvetiden to overtrædelser, der medfører to klip som følge af klippekortordningen.
Gentagelsesvirkningen indtræder først på det tidspunkt, hvor et eventuelt tredje frakendelsesudløsende klip pålægges. Hvis føreren i dette tilfælde begår en overtrædelse, der udløser et klip, vil det således medføre en ubetinget frakendelse af førerretten, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 7, hvis den tredje lovovertrædelse er begået i prøvetiden for den betingede frakendelse og inden tre år efter de to første klip.

Eksempel 5:
Føreren har begået en overtrædelse, der i sig selv har medført en ubetinget frakendelse af førerretten. Herefter begår føreren inden fem år efter udløbet af frakendelsestiden to overtrædelser, der medfører to klip som følge af klippekortsystemet.
Gentagelsesvirkningen indtræder ligesom i eksempel 4 først på det tidspunkt, hvor et eventuelt tredje frakendelsesudløsende klip pålægges inden for treårsperioden. Hvis føreren inden 5 år efter frakendelsestidens udløb begår en overtrædelse, der udløser et klip, vil det således medføre en ubetinget frakendelse af førerretten, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 9.

5.4. Samspillet mellem klippekortordningen og reglerne om frakendelse af førerretten til store og tunge køretøjer

Med lov nr. 697 af 8. juni 2017 om ændring af færdselsloven blev § 129 a og § 129 b indført. Bestemmelserne fastlægger et særskilt frakendelsessystem for frakendelse af førerretten til store og tunge køretøjer ved overtrædelse af reglerne om største tilladte totalvægt (kørsel med overlæs), reglerne om køre- og hviletid og reglerne om takografen. Reglerne trådte i kraft den 1. juni 2018. Det særlige frakendelsessystem indebærer, at frakendelse af førerretten på baggrund af overtrædelse af reglerne om største tilladte totalvægt (kørsel med overlæs), reglerne om køre- og hviletid og reglerne om takografen alene indebærer frakendelse af førerretten til de store og tunge køretøjer, dvs. til lille og stor lastbil med og uden stort påhængskøretøj (kategori C1, C1/E, C og C/E), lille og stor bus med og uden stort påhængskøretøj (kategori D1, D1/E, D og D/E) og almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E). Overtrædelse af reglerne om største tilladte totalvægt (kørsel med overlæs), reglerne om køre- og hviletid og reglerne om takografen alene kan således ikke føre til frakendelse af førerretten til almindelig bil (kategori B) og/eller motorcykel.

Klippekortsordningen (færdselslovens § 125, stk. 2 og 3), der omfatter overtrædelser af færdselslovens almindelige regler, gælder sideløbende med frakendelsessystemet for førerretten til store og tunge køretøjer. Hvis en fører overtræder færdselslovens almindelige regler, og overtrædelsen ikke i sig selv medfører en betinget frakendelse af førerretten, men dog medfører et klip i kørekortet, jf. færdselslovens § 125, stk. 2, vil overtrædelsen fortsat medføre et klip i kørekortet uafhængigt af, om føreren samtidig har overtrådt reglerne om køre- og hviletid m.v. i et sådant omfang, at førerretten skal frakendes betinget eller ubetinget til de store og tunge køretøjer.

Der er dermed med virkning fra den 1. juni 2018 indført en ordning, hvorefter reglerne om frakendelse af førerretten på grund af overtrædelse af reglerne om største tilladte totalvægt (kørsel med overlæs), reglerne om køre- og hviletid og reglerne om takografen er adskilt fra færdselslovens øvrige frakendelsesregler. Der kan således ske frakendelse af førerretten til alle kategorier af køretøjer i medfør af færdselslovens § 125 eller § 126 – herunder som følge af 3 eller flere klipforseelser – eller der kan ske frakendelse af førerretten til de store og tunge køretøjer i medfør af færdselslovens § 129 a og § 129 b.

De to frakendelsessystemer medfører, at en fører kan have to betingede eller ubetingede frakendelser (én for overtrædelse af færdslovens almindelige regler og én for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne) på samme tid. Frakendelsestiden for frakendelserne vil løbe uafhængigt af hinanden.

Eksempel:

Hvis en fører har begået to klipforseelser inden for det sidste år, og nu har begået en tredje klipforseelse (fx kørsel mod kørselsretningen) i et tungt køretøj, og under samme kørsel har overtrådt reglerne om køre- og hviletid i et sådant omfang, at det medfører en betinget frakendelse efter færdselslovens § 129 a, stk. 1, nr. 2, og er disse forhold til samtidig pådømmelse, skal der ikke ske ubetinget frakendelse af førerretten efter færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 6 (tidligere nr. 7), eller i medfør af færdselslovens § 129 b, stk. 1, nr. 2. Føreren vil i dette tilfælde skulle frakendes førerretten betinget både i henhold til færdselslovens § 125, stk. 2, (pga. de to tidligere klip og kørslen mod kørselsretningen) og færdselslovens § 129 a, stk. 1, nr. 2, (pga. køre- og hviletidsforseelsen).

Det betyder, at en fører, der har flere forhold til samtidig pådømmelse, som hver især vil medføre en betinget frakendelse efter hvert sit frakendelsessystem, både vil skulle frakendes førerretten betinget i henhold til færdselslovens § 125, stk. 1, og i henhold til færdselslovens § 129 a.

6. Efter dom

7. Love og forarbejder

Færdselsloven:

Seneste lovbekendtgørelse

Bekendtgørelse af færdselsloven - lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018

Relevante ændringslove og forarbejder

Lov nr. 267 af 21. april 2004 om ændring af færdselsloven (Klippekortsystem, skærpede sanktioner ved hastighedsovertrædelser m.v.) (L 98 af 26. november 2003)

Lov nr. 363 af 24. maj 2005 om ændring af færdselsloven (Sanktionsfastsættelse i sager om spirituskørsel m.v.) (L 7 af 23. februar 2005)

Lov nr. 514 af 6. juni 2007 om ændring af færdselsloven og pasloven (Befordring af børn på motorcykel og trehjulet knallert, måling og vejning af børn, reservation af parkeringspladser til bestemte køretøjer og betaling af pasgebyr) (L 71 af 15. november 2006)

Lov nr. 1494 af 23. december 2014 om ændring af færdselsloven (Letbaner) (L 30 af 8. oktober 2014)

Lov nr. 695 af 8. juni 2017 om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne for kørsel i THC-påvirket tilstand og af regler om alkolåse) (L 142 af 22. februar 2017)

Lov nr. 697 af 8. juni 2017 om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet m.v.) (L 158 af 15. marts 2017)

Lov nr. 1563 af 18. december 2018 om ændring af færdselsloven (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.) (L 42 af 3. oktober 2018)

Bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister

Rigsadvokaturen, den 20. maj 2019

Rigsadvokaten

/ Rigsadvokaten