Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om førtidspension fra 1. januar 2003

 

I vejledning nr. 105 af 23. oktober 2002 om førtidspension fra 1. januar 2003 foretages følgende ændringer:

1.

1. Punkt 1, 1. tekstafsnit, 1. pkt., affattes således:

»Denne vejledning suppleres af Socialministeriets vejledning om folkepension efter lov om social pension af 31. august 2007 og af Socialministeriets vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. af 31. august 2007.«

2. Punkt 1, 2. tekstafsnit, 2. pkt., affattes således:

»Til brug for behandlingen af disse sager henvises til Socialministeriets vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. af 31. august 2007.«

3. Punkt 1, 3. tekstafsnit, udgår.

4. Punkt 4, 1. tekstafsnit, 2. pkt., affattes således:

»Der henvises til punkt 4-52 i Socialministeriets vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. af 31. august 2007.«

5. Punkt 60 affattes således:

»Vedrørende lovens §§ 33, 34 og 36-38 om udbetaling mv., henvises til Socialministeriets vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. af 31. august 2007, afsnit 5, som finder tilsvarende anvendelse i sager om førtidspension efter 1. januar 2003.«

6. Punkt 88, 2. tekstafsnit, affattes således:

»Der henvises til Socialministeriets vejledning om folkepension efter lov om social pension af 31. august 2007, punkt 209 og 211-234.«

7. Punkt 89, 1. tekstafsnit, 2. pkt., affattes således:

»Der henvises til punkt 332 i Socialministeriets vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. af 31. august 2007, som finder tilsvarende anvendelse i sager om førtidspension efter 1. januar 2003.«

8. Punkt 102, 1. tekstafsnit; affattes således:

»Lov om social pension administreres af kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, se lovens § 57, samt punkt 291 i Socialministeriets vejledning om folkepension efter lov om social pension af 31. august 2007.«

9. Punkt 104, 3. tekstafsnit, affattes således:

»Om Sikringsstyrelsens kompetence i øvrigt henvises til punkt 300-303 i Socialministeriets vejledning om folkepension efter lov om social pension af 31. august 2007.«

10. Punkt 110, 2. pkt., affattes således:

»Der henvises i øvrigt til afsnit 9 i Socialministeriets vejledning om folkepension efter lov om social pension af 31. august 2007.«

2.

Vejledningen har virkning fra den 1. september 2007.

Socialministeriet, den 31. august 2007

P.M.V.
E.B.
Bent Nielsen