Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet
Den fulde tekst

Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet

Generelle bemærkninger

1. Protokollatet udgør sammen med overenskomst for akademikere i staten det samlede overenskomstgrundlag for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet.

2. Ændringen i forhold til det tidligere protokollat er, at § 2 om fravær på grund af barsel, adoption og længerevarende sygdom også omfatter projektforskere og postdocs.

3. Protokollatet indeholder visse ansættelsesvilkår for følgende stillinger:

1. Videnskabelig assistent

2. Forsker

3. Postdoc

4. Seniorforsker

5. Seniorrådgiver

6. Forskningsprofessor

7. Forskningsprofessor MSO

4. De med * markerede tillæg mv. er pensionsgivende.

5. Medmindre andet fremgår, er tillæg mv. angivet i årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012.

6. Vedrørende reglerne for opslag af stillinger henvises til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ansættelse videnskabelige medarbejdere ved arkiver, biblioteker, museer mv. (for tiden bekendtgørelse nr. 717 af 12. september 1997).

7. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Denne placering har ikke betydning for bestemmelsens henholdsvis bemærkningens retlige status. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under ”Generelle bemærkninger”.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2018. Samtidig ophæves cirkulære af 18. september 2015 om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet (Modst. nr. 046-15).

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 27. maj 2019

Sophie Strange


Bilag 1

Protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Protokollatet omfatter videnskabeligt personale med forskningsopgaver, der er ansat i en stilling omfattet af den til enhver tid gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet.

§ 1. Aflønning

Tillæg udgør følgende årlige beløb:

Videnskabelig assistent
37.200 kr.*
Forsker
Projektforsker
Postdoc
49.300 kr.*
49.300 kr.*
49.300 kr.*
Seniorforsker
Projektseniorforsker
89.100 kr.*
89.100 kr.*
Seniorrådgiver
89.100 kr.*

Stk. 2. Til forskningsprofessorer med særlige opgaver aftales tillægget lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et tillæg på 171.700 kr.*

Ved overgang til ansættelse som forskningsprofessor med særlige opgaver overgår medarbejdere, der er ansat på det gamle lønsystem, til det nye lønsystem. Et evt. udligningstillæg, der ydes i forbindelse med overgangen, modregnes i det tillæg, der er knyttet til ansættelsen som forskningsprofessor med særlige opgaver.

Ved ansættelse af forskningsprofessorer med særlige opgaver gælder samme regler for forhandling af tillæg som for seniorforskere.

Hvis en forskningsprofessor med særlige opgaver er overgået fra en stilling hos den pågældende ansættelsesmyndighed som seniorforsker eller seniorrådgiver, tilbagegår den pågældende til ansættelse og aflønning som sådan efter udløbet af ansættelsen som forskningsprofessor med særlige opgaver.

Cirkulærebemærkninger til § 1, stk. 2:

Overgang til ansættelse som professor med særlige opgaver opfattes ikke som et stillingsskift i henhold til § 27 i overenskomst for akademikere i staten, og derfor opretholdes et evt. ydet udligningstillæg ved tilbagegang til ansættelse og aflønning som seniorforsker eller seniorrådgiver.

Stk. 3. Til forskningsprofessorer ydes en løn svarende til lønnen i lønramme 37.

§ 2. Fravær på grund af barsel, adoption og længerevarende sygdom for forskere, projektforskere og postdocs

Ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov forlænges ansættelsesperioden for midlertidigt ansatte forskere/projektforskere/postdocs efter ansøgning svarende til fraværsperiodens længde. For varigt ansatte forskere udskydes fristen for faglig bedømmelse tilsvarende efter ansøgning.

Ansættelsesperioden/bedømmelsesfristen kan højst forlænges/udskydes med det antal uger, som den ansatte har ret til fravær under barsels- eller adoptionsorlov, inkl. omsorgsdage afholdt i tilknytning til orloven.

Hvis en tidsbegrænset ansættelsesperiode udløber under barsels- eller adoptionsorlov, genoptager den ansatte tjenesten efter endt orlov med en periode, der svarer til den periode, den ansatte har haft orlov inden for ansættelsesperioden.

Ansættelsesperioden/bedømmelsesfristen kan forlænges/udskydes ved længerevarende sygdom.

§ 3. Generelle bestemmelser

Afsked som følge af negativ faglig bedømmelse eller fordi, den ansatte undlader at anmode om bedømmelse inden for den for vedkommende ansatte gældende frist, kan ikke behandles efter overenskomstens §§ 21 og 22 om forhandling og voldgift.

§ 4. Særlige bestemmelser for allerede ansatte

Ansatte, der ved dette protokollats ikrafttræden er ansat i stillinger som forsker, forskningsassistent eller kandidatstipendiat, opretholder uændrede løn- og ansættelsesvilkår, så længe ansættelsen varer, jf. protokollat af 5. marts 1997 om stillingsstruktur for videnskabeligt ansatte med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet.

Stk. 2. Ansatte, der ved dette protokollats ikrafttræden er ansat i stillinger som forskningsprofessor, jf. stillingsstrukturen af 5. marts 1997, opretholder uændrede løn- og ansættelsesvilkår, så længe ansættelsen varer. Eventuel forlængelse af ansættelsen sker på de vilkår, som var gældende ved ansættelsen.

Stk. 3. Videnskabelige medarbejdere, der er ansat før 1. november 1988, samt videnskabelige medarbejdere, der er ansat som forsker uden tidsbegrænsning efter 1. november 1988 i henhold til § 2 i cirkulære af 9. april 1991, bevarer deres hidtidige løn- og ansættelsesvilkår uændret.

§ 5. Ikrafttræden mv.

Protokollatet har virkning fra den 1. april 2018. Samtidig ophæves protokollat af 18. september 2015 om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet.

Stk. 2. Protokollatet kan af Finansministeriet og Akademikerne opsiges samtidig med overenskomsten og efter reglerne i samme.

København den 21. maj 2019
Akademikerne
Lars Qvistgaard
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
Sophie Strange

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 031-19