Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Protokollat om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding under Uddannelses- og Forskningsministeriet
Den fulde tekst

Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Generelle bemærkninger

1. Protokollatet udgør sammen med overenskomst for akademikere i staten det samlede overenskomstgrundlag for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding.

2. Ændringen i forhold til det tidligere protokollat er, at § 2 om fravær på grund af barsel, adoption og længerevarende sygdom også omfatter postdocs.

3. Protokollatet indeholder visse ansættelsesvilkår for følgende stillinger:

a) Videnskabelig assistent

b) Adjunkt

c) Postdoc

d) Lektor

e) Professor

f) Professor MSO

g) Studieadjunkter/-lektorer

4. De med * markerede tillæg mv. er pensionsgivende.

5. Medmindre andet fremgår, er tillæg mv. angivet i årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012.

6. Vedrørende reglerne for opslag af stillinger henvises til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding (for tiden bekendtgørelse nr. 1208 af 12. oktober 2010).

7. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Denne placering har ikke betydning for bestemmelsens henholdsvis bemærkningens retlige status. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under ”Generelle bemærkninger”.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2018. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 18. september 2015 om protokollat om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding under Uddannelses- og Forskningsministeriet (Modst. nr. 045-15).

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 27. maj 2019

Sophie Strange


Bilag 1

Protokollat om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Protokollatet omfatter kunstnerisk/videnskabeligt personale, der er ansat i en stilling omfattet af den til enhver tid gældende stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding.

§ 1. Aflønning

Tillæg udgør følgende årlige beløb:

Videnskabelig assistent
37.200 kr.*
Postdoc
Adjunkt
49.300 kr.*
49.300 kr.*
Lektor
89.100 kr.*

Stk. 2. Til professorer med særlige opgaver aftales tillægget lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et tillæg på 171.700 kr.*

Ved overgang til ansættelse som professor med særlige opgaver overgår medarbejdere, der er ansat på det gamle lønsystem, til det nye lønsystem. Et evt. udligningstillæg, der ydes i forbindelse med overgangen, modregnes i det tillæg, der er knyttet til ansættelsen som professor med særlige opgaver.

Ved ansættelse af professorer med særlige opgaver gælder samme regler for forhandling af tillæg som for lektorer.

Efter udløbet af ansættelsesperioden som professor med særlige opgaver overgår pågældende til ansættelse og aflønning som lektor.

Cirkulærebemærkninger til § 1, stk. 2:

Overgang til ansættelse som professor med særlige opgaver opfattes ikke som et stillingsskift i henhold til § 27 i overenskomst for akademikere i staten, og derfor opretholdes et evt. ydet udligningstillæg ved tilbagegang til ansættelse og aflønning som lektor.

Stk. 3. Til professorer ydes en løn svarende til lønramme 37.

Stk. 4. Til studieadjunkter og studielektorer ydes nedenstående tillæg:

Ved ansættelsen
34.100 kr.*
Efter tre års ansættelse
43.900 kr.*
Studielektorer
71.800 kr.*

§ 2. Fravær på grund af barsel, adoption og længerevarende sygdom for adjunkter, postdocs og studieadjunkter

For adjunkter og postdocs gælder følgende:

Ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov forlænges ansættelsesperioden for midlertidigt ansatte adjunkter/postdocs efter ansøgning svarende til fraværsperiodens længde. For varigt ansatte adjunkter udskydes fristen for fagligbedømmelse tilsvarende efter ansøgning.

Ansættelsesperioden/bedømmelsesfristen kan højst forlænges/udskydes med det antal uger, som den ansatte har ret til fravær under barsels- eller adoptionsorlov, inkl. omsorgsdage afholdt i tilknytning til orloven.

Hvis en tidsbegrænset ansættelsesperiode udløber under barsels- eller adoptionsorlov, genoptager den ansatte tjenesten efter endt orlov med en periode, der svarer til den periode, den ansatte har haft orlov inden for ansættelsesperioden.

Ansættelsesperioden/bedømmelsesfristen kan forlænges/udskydes ved længerevarende sygdom.

For studieadjunkter gælder følgende:

I særlige tilfælde, fx i forbindelse med længerevarende sygdom eller barsel, kan ansættelsesperioden for tidsbegrænset ansatte studieadjunkter eller bedømmelsesfristen for varigt ansatte studieadjunkter forlænges/udskydes med indtil i alt et år.

§ 3. Generelle bestemmelser

Afsked som følge af negativ faglig bedømmelse eller fordi, den ansatte undlader at anmode om bedømmelse inden for den for vedkommende ansatte gældende frist, kan ikke behandles efter overenskomstens §§ 21 og 22 om forhandling og voldgift.

§ 4a. Særlige bestemmelser for allerede ansatte ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus under Kulturministeriet

Ansatte, der inden 1. april 2011 er ansat i stillinger som adjunkt, opretholder uændrede løn- og ansættelsesvilkår, så længe ansættelsen varer. Eventuel forlængelse af ansættelsen sker på de vilkår, som var gældende ved ansættelsen.

§ 4b. Særlige bestemmelser for allerede ansatte inden 1. september 2015 ved Konservatorskolen

Ved forhøjelsen af de centralt aftalte tillæg for allerede ansatte adjunkter, lektorer, studieadjunkter og studielektorer modregnes forhøjelsen i eventuelle lokalt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg. Undtaget fra denne modregning er følgende lokalt aftalte tillæg:

På Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Konservering:

1. Funktionstillægget på 17.000 kr. for varetagelse af funktionen som afdelingsbestyrer

2. Funktionstillægget på 13.100 kr. for varetagelse af funktionen som tillidsrepræsentant.

Cirkulærebemærkninger til § 4b, stk. 1:

Fra 1. september 2015 forhøjes de hidtidige centralt fastsatte minimumstillæg til centralt aftalte tillæg, jf. § 1, således:

1. Adjunkter: Fra 39.300 kr.* til 49.300 kr.*

2. Lektorer: Fra 59.000 kr.* til 89.100 kr.*

3. Studieadjunkter efter tre års ansættelse: Fra 34.100 kr.* til 43.900 kr.*

4. Studielektorer: Fra 52.400 kr.* til 71.800 kr.*

Eventuelle udligningstillæg, der ydes for overgang fra det gamle lønsystem til det nye lønsystem, indgår ikke i modregningen af tillægsforhøjelser for ansatte på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Konservering.

Stk. 2. Ansatte, der inden 1. september 2015 er ansat i stillinger som gæstelektor eller –professor, kandidat- eller forskningsstipendiat, forskningsassistent eller amanuensis, jf. protokollat af 23. juni 2003 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver og undervisningsopgaver ved Konservatorskolen under Kulturministeriet, opretholder uændrede løn- og ansættelsesvilkår, så længe ansættelsen varer.

Stk. 3. Ansatte, der er ansat før 1. august 2003, opretholder de eksisterende løn- og ansættelsesvilkår.

§ 4c. Overgangsbestemmelser for allerede ansatte ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Design og Designskolen Kolding

Undervisere ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Design og Designskolen Kolding, der er ansat inden 1. september 2015, fortsætter på hidtidige løn- og ansættelsesvilkår, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Undervisere i stillinger, der ikke tidligere har været omfattet af en stillingsstruktur, kan inden den 1. september 2016 vælge at lade sig studielektorbedømme efter den nye stillingsstruktur. Institutionen fastsætter i så fald en studieadjunktperiode efter reglerne i stillingsstrukturen.

Er studielektorbedømmelsen negativ, skal institutionen tilbyde underviseren en forlængelse af bedømmelsesperioden med op til to år med henblik på en fornyet bedømmelse i tilknytning hertil. I så fald skal underviseren senest seks måneder før den forlængede bedømmelsesperiodes udløb anmode om fornyet studielektorbedømmelse. Er denne 2. bedømmelse negativ, eller undlader underviseren at anmode om studielektorbedømmelse inden for den fastsatte frist, skal institutionen umiddelbart herefter iværksætte en afskedigelse efter overenskomstens regler.

Stk. 3. I en eventuel studieadjunktperiode omfattes de ansatte af de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for studielektorer.

Stk. 4. Ved indplacering på stillingsstrukturen modregnes eventuelle lokalt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg samt eventuelle udligningstillæg i studielektortillægget. Undtaget fra denne modregning er følgende lokalt aftalte tillæg:

På Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Design:

1) Tillægget for varetagelse af funktionen som programansvarlig, jf. notat af 2. juli 2014 med rettelser af 11. juli 2014.

2) Det ikke-pensionsgivende funktionstillæg på 49.300 kr. for varetagelse af udvikling og koordinering af it-baseret undervisning, it-projektarbejde og generel it-udvikling.

3) Funktionstillægget på 13.100 kr. for varetagelse af funktionen som tillidsrepræsentant.

På Designskolen Kolding

1) Funktionstillægget for varetagelse af de ledelsesmæssige aspekter af faglederopgaven.

§ 5. Ikrafttræden mv.

Protokollatet har virkning fra den 1. april 2018. Samtidig ophæves protokollat af 1. september 2015 om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 2. Protokollatet kan af Finansministeriet og Akademikerne opsiges samtidig med overenskomsten og efter reglerne i samme.

København den 21. maj 2019
Akademikerne
Lars Qvistgaard
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
Sophie Strange

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 032-19