Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - adgangsbegrænsning - medhold

J.nr. 19-11405

En mand med et synshandicap blev i følgeskab med sin førerhund afvist ved indgangen til en café med henvisning til, at caféen ikke tillod hunde indenfor af hensyn til gæster med mulig allergi. Nævnet vurderede, at der var påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at manden ved afvisningen blev udsat for indirekte forskelsbehandling i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Caféen havde ikke løftet bevisbyrden for, at afvisningen var sagligt begrundet i et objektivt formål. Manden fik derfor medhold i sin klage. Han blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at en mand med en førerhund blev nægtet adgang til en café.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, at klager blev nægtet adgang til den indklagede café.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klager på 5.000 kr.

Sagsfremstilling

Den 25. februar 2019 omkring kl. 09:20 ankom klager til den indklagede café.

Klager, der har et synshandicap, ankom til caféen sammen med sin førerhund. Klager blev afvist ved indgangen til caféen med den begrundelse, at hunde ikke var tilladt på caféen, idet det kunne give problemer for gæster med allergi.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 25. februar 2019.

Klager har ikke fremsat krav om tilkendelse af et bestemt godtgørelsesbeløb.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han har været udsat for diskrimination på grund af handicap. Han ønsker en afklaring af, om afvisning af en person med en førerhund kan være diskrimination, når begrundelsen for afvisningen er hensyntagen til personer med allergi.

Diskrimination af personer med førerhunde blev specifikt nævnt i forbindelse med vedtagelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Indklagedes oplysninger om, at tjenerne ikke var klar over, at der var tale om en førerhund, forekommer mærkelig. Når en førerhund arbejder, benyttes en bøjle, hvorpå det tydeligt fremgår, at der er tale om en førerhund. Det blev desuden påpeget af en anden gæst, at der var tale om en førerhund.

Indklagede har oplyst, at caféens tjenere ikke var opmærksomme på, at der var tale om en førerhund.

Det er selvfølgelig ikke acceptabelt at afvise en gæst med en førerhund. Indklagede har strammet op, så det ikke sker igen.

Der vil på den indklagede café aldrig mere blive afvist en gæst med en førerhund, og klager og hans hund vil altid være meget velkomne på caféen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet efter lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Det fremgår af denne lov, at ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af dennes handicap.

Forbuddet mod forskelsbehandling gælder for al offentlig og privat virksomhed på alle områder i samfundet. Forbuddet gælder dog ikke for udøvelse af aktiviteter af rent privat karakter.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af dennes handicap behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med handicap ringere end andre personer.

I sager om forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet foretager nævnet en vurdering af, om en skade eller sygdom konkret har medført sådanne langvarige funktionsbegrænsninger, at den berørte person er forhindret i at fungere på lige vilkår med andre personer i en tilsvarende livssituation. Ved denne vurdering vil indholdet af fremlagte lægejournaler, kommunale akter, skoleudtalelser mv. indgå.

Klager skal godtgøre, at han på tidspunktet for den påståede forskelsbehandling havde et handicap i lovens forstand.

Klager har oplyst, at han har et synshandicap, og at han som følge heraf har en førerhund. Klager har til dokumentation for sit synshandicap fremsendt kopi af sit medlems-, ledsager- og rejsekort, hvoraf det fremgår, at han er medlem af Dansk Blindesamfund.

Det er på den baggrund godtgjort, at klager har et handicap omfattet af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Klager blev i følgeskab med sin førerhund afvist ved indgangen til den indklagede café med henvisning til, at caféen ikke tillod hunde indenfor af hensyn til gæster med mulig allergi.

Nævnet lægger efter oplysningerne i sagen til grund, at indklagede har en praksis om ikke at tillade hunde inden for på caféen. Nævnet vurderer, at indklagedes praksis, der tilsyneladende er neutral, stillede klager, der på grund af sit handicap har behov for en førerhund, ringere end andre.

Der er herefter påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at klager ved afvisningen blev udsat for indirekte forskelsbehandling i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Det påhviler herefter indklagede at bevise, at der ikke var tale om ulovlig forskelsbehandling.

Forskelsbehandling er ikke i strid med forbuddet, når den er objektivt begrundet i et sagligt formål, er nødvendig for at opnå formålet, og der er et rimeligt forhold mellem det ønskede mål, og hvor indgribende forskelsbehandlingen er for den eller dem, som bliver stillet ringere.

Nævnet lægger efter klagers oplysninger til grund, at hans førerhund benyttede en ”bøjle”, og at det tydeligt fremgik, at der var tale om en førerhund. Ifølge klager blev det endvidere påpeget af en anden gæst, at der var tale om en førerhund.

Klager blev på trods heraf afvist fra caféen med henvisning til hensynet til gæster med mulig allergi over for hunde.

Det fremgår af forarbejderne til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, at fødevarehygiejne kan være saglig grund til, at en restaurant ikke vil tillade, at restaurantens gæster medbringer hunde. Såfremt der ikke er nogen saglige fødevarehygiejniske grunde til, at hunde ikke må være i restauranten, vil der være tale om indirekte forskelsbehandling af blinde, som bruger førerhund.

På baggrund forarbejderne og efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen har indklagede ikke løftet bevisbyrden for, at afvisningen af klager med førerhund var sagligt begrundet i et objektivt formål.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der skønsmæssigt passende kan fastsættes til 5.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse foretaget et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 5.000 kr. til klager. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1 og stk. 5, om nævnets kompetence

§ 6, stk. 2, om behandling af principielle sager

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1-2, om klagebehandling

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

§ 2, om lovens anvendelsesområde

§ 5, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling

§ 7, om undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling

§ 10, om delt bevisbyrde

§ 11, om godtgørelse

<19-11405>