Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32006R1925
 
32015L1535
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v.1)

I medfør af § 7, § 8, stk. 2, § 15 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Område og definitioner

§ 1. Ved salt forstås natriumchlorid og natriumreduceret salt.

Stk. 2. Ved husholdningssalt forstås salt, der er bestemt til salg til forbrugerne eller storkøkkener som cateringvirksomheder, restauranter, kantiner og institutionskøkkener.

§ 2. Brød og almindeligt bagværk omfatter ligeledes knækbrød, fladbrød, skorper, pizzabunde, rasp, tortillas, tvebakker, færdige melblandinger og lignende.

Tilsætning af jod

§ 3. Husholdningssalt og salt, som indgår i brød og almindeligt bagværk, der er bestemt til salg i Danmark, skal være tilsat 20 mg jod pr. kg. salt.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for husholdningssalt samt brød og almindeligt bagværk, hvori salt indgår som ingrediens, når disse produkter er lovligt markedsført i et andet EU- eller EØS-land eller Tyrkiet.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for brød og almindeligt bagværk, hvori salt tilsat jod indgår som ingrediens, hvis de pågældende fødevarer er lovligt produceret i et tredjeland, hvor jodtilsætningen er lovpligtig.

§ 4. Efter ansøgning kan Fødevarestyrelsen i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet i § 3, stk. 1, således at husholdningssalt og salt, som indgår i brød og almindeligt bagværk, kan undtages fra krav om jodtilsætning eller kan være tilsat jod i en mængde, der er mindre end 20 mg jod pr. kg. salt.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for anvendelsen af en dispensation efter stk. 1.

§ 5. Tilsætning af jod til husholdningssalt og salt, som indgår i brød og almindeligt bagværk, i en mængde, der er større end 20 mg jod pr. kg. salt, reguleres af bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer.

Stk. 2. Tilsætning af jod til salt, der ikke er husholdningssalt, og salt, der indgår i andre fødevarer end brød og almindeligt bagværk, reguleres af bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer.

Frivillig mærkning

§ 6. Husholdningssalt tilsat jod i henhold til § 3, stk. 1, må mærkes »Salt er tilsat jod efter krav fra Fødevarestyrelsen«.

Straf og ikrafttræden

§ 7. Med bøde straffes den, der

1) undlader at tilsætte 20 mg jod pr. kg. salt til husholdningssalt og salt, som indgår i brød og almindeligt bagværk, der er bestemt til salg i Danmark, efter § 3, stk. 1,

2) tilsidesætter vilkår i medfør af dispensation meddelt efter § 4, stk. 2, eller

3) mærker husholdningssalt i strid med § 6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1318 af 11. december 2014 om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v. ophæves.

Stk. 3. Produkter, der er markedsført eller mærket inden den 1. juli 2020 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1318 af 11. december 2014 om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v., kan markedsføres, indtil fødevarelagrene er opbrugt.

Fødevarestyrelsen, den 28. maj 2019

Esben Egede Rasmussen

/ Anne Mette Christensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation). Bekendtgørelsen har ligeledes som udkast været notificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer.