Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2008

 

Indledning

Der er i lov om leje (lejeloven) og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som i loven er angivet i 1994-niveau, jf. lovbekendtgørelse nr. 188 af 27. februar 2007 (lejeloven) og lovbekendtgørelse nr. 189 af 27. februar 2007 (boligreguleringsloven). Ved lov nr. 406 af 31. maj 2000 er der endvidere i § 5, stk. 2, fastsat beløbsgrænser for forbedringsudgifter i 2000-niveau og i § 39, stk. 1, fastsat gebyr for indbringelse af sager for huslejenævnet i 1998-niveau. Endelig er der ved lov nr. 470 af 9. juni 2004 i boligreguleringslovens § 7, stk. 4, fastsat en beløbsgrænse for lejeforhøjelser i 2004-niveau. Beløbene og beløbsgrænserne reguleres én gang årligt.

Beløbet til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen, jf. § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1997 om beboerrepræsentation, er i bekendtgørelsen fastsat i 1998-niveau og reguleres ligeledes én gang om året.

Ligeledes er beløbene i § 90, stk. 2, og § 102, stk. 1, i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007 fastsat i 1998-niveau og reguleres én gang årligt.

Endelig er beløbet i § 88, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 641 af 15. juni 2006 om drift af almene boliger m.v. fastsat i 2005- niveau og reguleres én gang årligt.

For så vidt angår beløb og beløbsgrænser i erhvervslejeloven henvises til Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Reguleringen til og med finansåret 1997 foretoges på basis af tilpasningsprocenten tillagt 2 pct. For 1998 og fremover reguleres de pågældende beløb og beløbsgrænser efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Lejelovgivningens beløb og beløbsgrænser for 2007 blev udmeldt ved Socialministeriets vejledning nr. 67 af 6. september 2006 om regulering af satser i lejelovgivningen for 2007 (senere erstattet af vejledning nr. 82 af 22. november 2006 om regulering pr. 1. januar 2007 af satser på det sociale område).

Reguleringsfaktorerne for perioden 1994 til 2007 er følgende:

1995 ...

0,7 pct.

1996 ...

2,0 pct.

1997 .......

1,3 pct.

1998 .......

2,4 pct.

1999 .......

1,5 pct.

2000 ...........

1,9 pct.

2001 ...........

3,5 pct.

2002 ...........

2,5 pct.

2003

2,1 pct.

2004

2,3 pct.

2005

1,5 pct.

2006

1,9 pct.

2007

2,2 pct.

Ved opregulering fra 2007-niveau til 2008-niveau anvendes 1,6 pct.

Efter opregulering af beløbet fra 2007 (det uafrundede beløb) afrundes beløbet til nærmeste hele kronebeløb. Nedennævnte beløb og beløbsgrænser er således beregnet med udgangspunkt i det foregående års beløb inden afrunding.

1. Lejelovens beløb og beløbsgrænser for 2008

Lejelovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2008 til følgende beløb:

1) Konto for indvendig vedligeholdelse (lejelovens § 22, stk. 1): 38 kr.

2) Gebyr for kommuners udlæg ved elforsyning (lejelovens § 45, stk. 5): 131 kr.

3) Gebyr for kommuners udlæg ved varmeforsyning (lejelovens § 46 b, stk. 2): 131 kr. ) Gebyr for kommuners udlæg ved vandforsyning (lejelovens § 46 q, stk. 2): 131 kr.

5) Godtgørelse ved råderet (lejelovens § 62 a, stk. 5)
Egenbetaling for godtgørelse: 13.114 kr.
Maksimum for godtgørelse: 39.342 kr.
Minimum for godtgørelse: 2.623 kr.

6) § 63 a-konto for forbedring (lejelovens § 63 a, stk. 1): 20 kr.

7) Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder
(lejelovens § 66 a): 84 kr.

8) Gebyr for påkrav (lejelovens § 93, stk. 2): 131 kr.

2. Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser for 2008

Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2008 til følgende beløb:

1) Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer (boligreguleringslovens § 5, stk. 2)
Beløb pr. m²: 1.904 kr.
Beløb pr. lejemål: 217.772 kr.

2) Beløbsgrænse for lejeforhøjelser
(boligreguleringslovens § 7, stk. 4): 81 kr.

3) Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder
(boligreguleringslovens § 23, stk. 1): 84 kr.

4) Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse
(boligreguleringslovens § 26, stk. 1): 167 kr.

5) Gebyr for huslejenævnssag (boligreguleringslovens § 39, stk. 1): 123 kr.

6) Ankenævnsgebyr (boligreguleringslovens § 44, stk. 4): 139 kr.

7) Tillæg til afkast (boligreguleringslovens § 9, stk. 7).

8) Konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18, stk. 1).

9) § 18 b-konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18 b, stk. 1).

Beløbene under punkterne 7) - 9) reguleres fra 2007-niveau (uafrundet) til 2008-niveau med 1,6 pct. Efter reguleringen afrundes beløbene til nærmeste hele kronebeløb.

Om reguleringen af beløbene under 7) - 9) til og med 2007 henvises til vejledning nr. 67 af 6. september 2006 om regulering af satser i lejelovgivningen for 2007, samt de tidligere udsendte vejledninger.

3. Bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 2008

Beløb til dækning af beboerrepræsentanternes arbejde (bekendtgørelsens § 4, stk. 4) pr. 1. januar 2008: 295 kr.

4. Den almene lejelovs beløb for 2008

Den almene lejelovs beløb fastsættes pr. 1. januar 2008 til følgende beløb:

1) Gebyr for påkrav (den almene lejelovs § 90, stk. 2): 123 kr.

2) Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1): 123 kr.

5. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2008

Nedennævnte beløbsgrænse anvendes først fra begyndelsen af det regnskabsår, der påbegyndes i år 2008:

Godtgørelse ved råderet

Maksimum for godtgørelse (driftsbekendtgørelsens § 88, stk. 5) : 105.808 kr.

Socialministeriet, den 17. september 2007

P.M.V.
E.B.
Charlotte Kruse Lange