Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2019

§ 6. Udenrigsministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til udenrigstjenstlige medarbejdere m.fl. til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov.

Stk. 2. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr. med eventuelt tillægslån på indtil 100.000 kr. til anskaffelse af motorkøretøj.

Nr. 3. ad 06.21.01.

Nordisk Innovation er af Nordisk Ministerråd bemyndiget til at påtage sig flerårige forpligtelser. Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 40 mio. norske kroner i 2020, 20 mio. norske kroner i 2021, og 10 mio. norske kroner i 2022.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at give Nordisk Innovation tilsagn om afholdelse af de nævnte beløb, som vil blive udredt af de bevillinger, der ydes Nordisk Innovation for de nævnte år.

Nr. 10. ad 06.11.21.

Udenrigsministeren bemyndiges til at påtage sig en garantiforpligtigelse på i alt 300 mio. kr. for en kassekredit for Investeringsfonden for Udviklingslande og Investeringsfonden for Østlandene hos et kommercielt pengeinstitut.

Nr. 13. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til overfor internationale organisationer, som Grønland og Færøerne søger optagelse i, at garantere for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent indenfor en samlet garantiramme på 1 mio. kr.

Nr. 15. ad 06.51.01.

Ministeren for fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 06.11.01.

Udenrigsministeriet kan indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer mv., herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om at udsende eller indplacere medarbejdere på de danske repræsentationer i udlandet mod at få dækket Udenrigsministeriets langsigtede, gennemsnitlige meromkostninger. Samarbejdet skal ligge inden for Udenrigsministeriets formål og må ikke påføre private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 101. ad 06.11.13., 06.11.14., 06.11.15., 06.11.16., 06.32.01., 06.32.02., 06.32.08., 06.32.09., 06.32.10., 06.32.11., 06.33.01., 06.35.01., 06.36.03., 06.36.04., 06.38.02., 06.39.02., 06.39.03. og 06.41.03.

I forbindelse med ydelse af tilskud til private danske og internationale organisationer (NGO'er og andre organisationer) bemyndiges ministeren med ansvar for ovenstående finanslovskonti til at udstede regnskabs- og revisionsinstrukser for de tilskudsmodtagende organisationer.

Nr. 102. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til at afholde pensionslignende udgifter til understøttelser til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten, jf. tekstanmærkning nr. 124 til § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd.

Nr. 103. ad 06.3.

Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde kan på den af tekstanmærkningen omfattede konto optage merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, der modsvares af mindreudgifter til flygtningemodtagelse i Danmark, der opgøres som udviklingsbistand.

Nr. 106. ad 06.53.10.

Ministeren for fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder om ydelse af tilskud, om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister, betingelser og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds og regler om renter og a conto udbetaling. Ministeren for fiskeri bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilskuds- og tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud, samt fastsætte hvilken dokumentation tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Ministeren for fiskeri kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter samt om øvrig administration af ordningen. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at tilskudsformålet/projektet gennemføres i overensstemmelse med de af ministeren for fiskeri stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette ministeren for fiskeri om ethvert forhold der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for ministeren for fiskeris kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Ministeren for fiskeri kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder eller at et tilskud, der er udbetalt og eventuelle renter helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Stk. 5. Ministeren for fiskeri bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed.

Stk. 6. Ministeren for fiskeri kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller en anden offentlig myndighed.

Stk. 7. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1 til 5 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1 nr. 2-8 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 8. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelse, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Stk. 9. Bekendtgørelser udstedt med hjemmel i tekstanmærkningen er i kraft, indtil de ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Nr. 125. ad 06.51.01.

Ministeren for fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Udenrigsministeriet til løsning af problemer i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelserne kan kræves refunderet.

Nr. 161. ad 06.53.30.

Ministeren for fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med Hav- og Fiskerifondsprogrammet.

Stk. 2. Finansielle korrektioner på mere end 10,0 mio. kr. forelægges Finansudvalget.

Nr. 168. ad 06.52.51.

Ministeren for fiskeri bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til etableringsstøtte til yngre fiskeres køb af fartøjer.

Stk. 2. Ministeren for fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning mv., samt om administration af ordningen. Ministeren for fiskeri kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren for fiskeri kan henlægge sine beføjelser til Fiskeafgiftsfonden og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af fonden, og om fondens adgang til at genoptage en sag efter at der er indgivet klage.

§ 7. Finansministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 5. ad 07.15.06.

Finansministeren bemyndiges til i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

Materielle bestemmelser.

Nr. 102.

Vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Udbetaling Danmark administrerer, bemyndiges Udbetaling Danmark til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i denne tekstanmærkning.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan, når et pantsat aktiv er afhændet ved tvangsauktion, uden at statskassens tilgodehavende er blevet dækket, afskrive restgælden, såfremt det godtgøres, at skyldneren hverken er eller vil blive i stand til at betale gælden helt eller delvist.

Stk. 3. Kan der ved tvangsrealisation af et pant ikke forventes dækning for statskassens tilgodehavende, kan Udbetaling Danmark, når omstændighederne i øvrigt taler for det, træffe en aftale om gældsforholdets afgørelse uden tvangsauktion.

Stk. 4. Er der som led i en betalingsordning truffet aftale om hel eller delvis indefrysning af statskassens tilgodehavende, kan Udbetaling Danmark ud fra en vurdering af skyldnerens nuværende og kommende økonomiske forhold tillade, at det indefrosne beløb afgøres ved betaling af et mindre beløb, der svarer til en kurs, der afspejler fordringens aktuelle værdi.

Stk. 5. Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Udbetaling Danmark kan ligeledes inden udløbet af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer mod betaling af et mindre beløb.

Stk. 6. Som led i inddrivelsen af skyldige beløb hos skyldnere, der er bosat i udlandet, kan Udbetaling Danmark bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler med skyldnerne, som er nævnt under stk. 2-5.

Nr. 103.

Ministeren for offentlig innovation fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Udbetaling Danmark.

Nr. 105. ad 07.14.01. og 07.14.38.

Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.14.38. Fleksjobordning i staten mv., når de modtager:

1) Driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i lov om scenekunst, samt lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, dog ikke efter lovens § 4, stk. 1, nr. 1-3 og 7-8, § 6, stk. 1, § 9, § 11, § 12 og § 17, eller

2) Tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2019 et bidrag på 234 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønsystem (SLS).

Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til fleksjob er lavere end forventet.

Stk. 4. Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registrerede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

Stk. 5. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv., herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, indberetning af årsværksforbrug, udbetaling af refusion, herunder om refusionsordningen, elektronisk udveksling af oplysninger, afskrivning af uerholdelige beløb og revision mv.

Stk. 6. Finansministeren kan henlægge administrationen af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 106. ad 07.14.01. og 07.14.39.

Følgende selvejende eller selvstændige institutioner, foreninger, selskaber mv. omfattes af den statslige barselsfond:

1) Institutioner, der er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner.

2) Selvejende institutioner omfattet af lov om frie grundskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler, lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om folkehøjskoler.

3) Designskolen Kolding, Danmarks Innovationsfond, Dansk Institut for Internationale Studier og Dansk Institut for Menneskerettigheder.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves de af ordningen omfattede institutioner mv. i 2019 et bidrag på 224 kr. pr. årsværk omfattet af refusionsordningen pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede institution er registreret i Statens Lønsystem (SLS).

Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til Barselsfonden er lavere end forventet.

Stk. 4. De af stk. 1 omfattede institutioner, som ikke anvender Statens Lønsystem (SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis institutionen ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

Stk. 5. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om Barselsfonden, herunder for de i stk. 1 nævnte institutioner. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om indberetning af årsværksforbrug, refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, fastsættelse og opkrævning af finansieringsbidrag, elektronisk udveksling af oplysninger, afskrivning af uerholdelige beløb og revision mv.

Stk. 6. Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 107.

For statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Stk. 2. For statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 108.

For statsansatte mv., der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 110.

Den, der indgår en centralt koordineret aftale om indkøb i staten, bemyndiges til at indføre visse selvejende institutioner m.v. som parter i aftalen. De selvejende institutioner m.v., der indføres som parter, kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler, medmindre andet følger af lovgivningen i øvrigt.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter følgende selvejende institutioner mv.:

Under Kulturministeriets ressort:

Landsdelsscener, som modtager tilskud fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv.

Folkehøjskoler, som modtager tilskud fra § 21.57.01. Folkehøjskoler.

Under Erhvervsministeriets ressort:

VisitDenmark, som modtager tilskud fra § 08.34.02.10. VisitDenmark.

Under Undervisningsministeriets ressort:

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som modtager tilskud fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.31.02. EUX, § 20.31.12. Skolepraktik, § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34.01. Adgangsgivende kurser m.v., § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen, § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.75.01. Hhx og htx-enkeltfag, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Frie kostskoler, som modtager tilskud fra § 20.22.11. Efterskoler og § 20.71.11. Frie fagskoler.

Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

VUC, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort:

Universiteter, som modtager tilskud fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.

Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner og øvrige institutioner, som modtager tilskud fra § 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser m.v., § 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser m.v. og § 19.25.03. Maritime uddannelser.

Designskolen Kolding, som modtager tilskud fra § 19.28.25. Designskolen Kolding.

Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner m.v.

Nr. 111.

Den, der indgår en centralt koordineret aftale om indkøb i staten, bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i aftalen. Kommunerne og regionerne vil, hvis de indføres som parter, have ret, men ikke pligt til at gøre brug af aftalerne.

Nr. 112. ad 07.12.03.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

Nr. 114.

I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 31. maj 2020. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. maj 2020, skulle have været fremsat tidligere.

Nr. 115. ad 07.31.01.

Finansministeren nedjusterer det fastsatte beløb for statens tilskud til Grønlands Selvstyre med 9,0 mio. kr. (2013-pl), jf. § 5, stk. 1 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Nr. 119.

Satspuljen udgør i finansåret 2019 798,0 mio. kr. inklusiv puljebeløbet for finansåret 2019, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

Nr. 120. ad 07.12.02.

Ministeren for offentlig innovation kan indgå aftale med en eller flere private parter, hvorved der etableres et partnerskab og samarbejde om anskaffelse af en national digital identitets- og signaturløsning.

Nr. 121. ad 07.12.02.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at indføre de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1 a, 1 b og bilag 1 c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL og Danske Regioner som parter i partnerskabet og partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Stk. 2. De offentlige myndigheder, selvejende institutioner mv. kan vælge at gøre brug af aftalen. Partsstatussen medfører alene en ret, og ikke en pligt, til at anvende partnerskabets kommende nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Nr. 124. ad 07.12.02.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at indføre de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1a, 1b og bilag 1c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL, Danske Regioner, Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By Havn I/S, Odense Letbane P/S og Aarhus Letbane I/S som parter i Digitaliseringsstyrelsens aftale med den eller de kommende leverandører af den nationale platform for login- og rettighedsstyring.

Stk. 2. De offentlige myndigheder, selvejende institutioner mv. kan vælge at gøre brug af aftalen. Partsstatussen medfører alene en ret, og ikke en pligt, til at anvende Digitaliseringsstyrelsens kommende nationale platform for login- og rettighedsstyring.

Nr. 125.

Statslige tilskudspuljer, hvor tilskudsmidlerne tildeles efter ansøgning, hvor modtagerkredsen ikke er entydigt fastlagt i lovgivningen, og hvor potentielle tilskudsansøgere, ved opfyldelse af objektive tildelingskriterier, ikke er garanteret de ansøgte tilskudsmidler, skal annonceres på Statenstilskudspuljer.dk, før der må disponeres over tilskudsmidlerne.

Stk. 2. Finansministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan dispensere for, at en statslig tilskudspulje skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1.

Stk. 3. Når en statslig tilskudspulje er fyldestgørende opført på Statens-tilskudspuljer.dk, er tilskudsmuligheden annonceret over for alle potentielle tilskudsansøgere.

Nr. 126. ad 07.18.19.

Uanset bestemmelsen i lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (udlodningsloven), § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, bemyndiges Børne- og Socialministeren til at fordele 1,9 mio. kr. (2017-pl) til landsdækkende handicaporganisationer- og foreninger og 1,3 mio. kr. (2017-pl) til landsdækkende frivillige sociale organisationer i tillæg til de beløb, der fremgår af loven. Beløbene opregnes med forbrugerprisindekset til 2019-niveau.

Nr. 127. ad 07.17.01.

Ministeren for udviklingssamarbejde kan for Danida Fellowship Centre bestemme, at den basale it-drift skal varetages af Statens It.

Stk. 2. Ministeren for udviklingssamarbejde kan ved Statens It s varetagelse af den basale itdrift, jf. stk. 1, fastsætte nærmere regler om krav hertil.

§ 8. Erhvervsministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 08.21.01. og 08.21.02.

Forbrugerombudsmanden bemyndiges til årligt inden for en samlet overgrænse på 3 mio. kr. at afholde omkostninger, heraf højst 2/3 som lønsum, i forbindelse med lov om betalinger til advokatbistand, til egne lønomkostninger og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse. De nævnte omkostninger afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til lov om betalinger.

Nr. 4. ad 08.33.16.

EKF Danmarks Eksportkredit bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for et loft på 2,0 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF Danmarks Eksportkredit til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5,0 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb.

Nr. 6. ad 08.71.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i alle farvande, bortset fra danske og grønlandske, samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 7. ad 08.71.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde driftsudgifter i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, som måtte blive besluttet, hvor sejladssikkerheden kun kan sikres i de danske farvande ved fjernelse af genstande, der skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Nr. 8. ad 08.33.16.

EKF Danmarks Eksportkredit bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneordning til 31. december 2025, herunder at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering. Endvidere kan EKF Danmarks Eksportkredit optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen, herunder også efter 2025, hvilket bl.a. indebærer, at EKF Danmarks Eksportkredit kan tilbyde låntagere bedre mulighed for førtidsindfrielse af lån.

Stk. 2. Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en låneramme på 25 mia. kr.

Stk. 3. Eksportlåneordningen hører fra 1. januar 2016 under EKF Danmarks Eksportkredit.

Nr. 10. ad 08.71.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 13. ad 08.21.41.

I henhold til art. 36, stk. 1 og 4 samt art. 37, stk. 2, i Aftale om en fælles patentdomstol, som er tiltrådt af Danmark ved lov nr. 551 af 2. juni 2014, samt med henblik på at supplere lov nr. 1548 om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love af 13. december 2016, bemyndiges erhvervsministeren til at lade Patent- og Varemærkestyrelsen finansiere halvdelen af den danske andel af etablerings- og driftsomkostninger forbundet med Den fælles Patentdomstol i en overgangsperiode på 7 år fra og med det år, hvor Aftale om en fælles patentdomstol træder i kraft i henhold til denne aftales artikel 89, stk. 1, indtil domstolen er selvfinansieret.

Nr. 14. ad 08.33.18.

Erhvervsministeren bemyndiges til på Danmarks vegne at påtage sig Danmarks del af en forhøjelse af Den Europæiske Investeringsbanks grundkapital fra 204,1 mia. EUR til 243,3 mia. EUR, som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Danmarks andel af forhøjelsen udgør 1.056.469.157 EUR, hvoraf 8,9 pct., svarende til 94.229.178 EUR, tilvejebringes ved overførsel fra bankens supplerende reserver til bankens egenkapitalkonto for indbetalt kapital. Danmarks resterende del af forhøjelsen på 962.239.979 EUR henstår som en forøgelse af den samlede danske garantikapital til banken.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 08.32.08.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fordele det disponible overskud på i alt 9.950.655 kr. hidrørende fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag den april 2015 og erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010. Fordelingen sker med 5.000.000 kr. til etablering af en pulje i regi af Dialogforum for samfundsansvar og vækst med henblik på socialøkonomiske tiltag inden for Dialogforums formålsangivelse, og resten indgår i en pulje til iværksætteri, der udmøntes efter ansøgning.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for administration af de i stk. 1 nævnte puljer til henholdsvis socialøkonomiske tiltag og iværksætteri, herunder kriterier for udvælgelse af projekter, bestemmelser om regnskab og revision samt om bestemmelser om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Stk. 3. Der er i forbindelse hermed adgang til at optage indtægter og afholde udgifter, der afviger fra de på kontoen budgetterede, med henblik på optagelse i senere finansår, dog således, at indtægter og udgifter modsvarer hinanden i det enkelte finansår.

Nr. 101. ad 08.21.04. og 08.34.02.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 102. ad 08.22.41.

Erhvervsministeren bemyndiges til i 2019 i henhold til § 29 lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven), jf. Lov nr. 61 af 30. januar 2018, at opkræve en afgift fra gasdistributionsselskaberne på 7,8 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Nr. 107. ad 08.35.01.

Erhvervsministeren kan til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller attesteringsmyndigheder foretage tilbagebetalinger af tilskud, som ministeren har opkrævet fra tilskudsmodtagere i situationer, hvor udgifter ikke er støtteberettigede fra EU's regional- eller socialfonde samt Globaliseringsfonden. Erhvervsministeren kan endvidere til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller attesteringsmyndigheder foretage tilbagebetalinger af tilskud, der med hjemmel i forordningernes bestemmelser kræves tilbagebetalt fra Danmark. Udgifter til tilbagebetalinger af tilskud finansieres i udgangspunktet inden for § 8. Erhvervsministeriet.

Stk. 2. Erhvervsministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for tilbagebetaling af udbetalinger af EU- og statstilskud.

Nr. 120.

I forbindelse med Erhvervsministeriets ydelse af tilskud til selvejende institutioner, herunder foreninger og fonde mv., bemyndiges erhvervsministeren til at udstede revisionsinstrukser for revisor ved de pågældende institutioner.

Nr. 121. ad 08.25.02.

Erhvervsministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en statsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling og bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas.

Nr. 122. ad 08.32.15.

Regioner, regionskommuner og kommuner kan, inden for rammerne af EU s statsstøtteregler, medfinansiere de projekter, hvortil Grøn Omstillingsfond har tildelt midler.

Nr. 124. ad 08.25.03.

Erhvervsministeren bemyndiges til i 2019 at overføre 30,0 mio. kr. af Nordsøfondens indtægter til den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenheden til dækning af Nordsøenhedens udgifter til administration af Nordsøfonden. Overførslen til Nordsøenheden sker, før Nordsøfondens udbytte overføres til staten.

Nr. 125. ad 08.35.09.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder ydelse af tilskud, for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om vilkår for tilskud, tilbagebetaling, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol mv.

Nr. 128.

I tilknytning til gældende bestemmelser om erhvervsfremme i kommuner, jf. § 13 i lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juli 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling, kan kommuner i forbindelse med Erhvervsministeriets finansiering af et dansk værtskab for Grand Départ, Tour de France i Danmark i 2019 eller senere yde medfinansiering hertil.

Nr. 130. ad 08.21.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til i 2019 i henhold til § 10 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 med senere ændringer, at opkræve et samlet afgiftsbeløb på 19,2 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet med Forsyningssekretariatets drift og opgavevaretagelse.

Stk. 2. Det samlede afgiftsbeløb kan reguleres på tillægsbevillingsloven.

Nr. 131. ad 08.32.08.

Fonden for Entreprenørskab bemyndiges til inden for formålsangivelsen i sin vedtægt at disponere modtagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter, der understøtter Teknologipagtens formål. Som led i sin tilskudsforvaltning skal fonden opstille tildelingskriterier og foretage annoncering om tilskudsmuligheden. Fondens afgørelser vedrørende udvælgelsen af tilskudsmodtagere er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Nr. 132. ad 08.32.17.

Foreningen Digital Hub Denmark bemyndiges til inden for formålsangivelsen i sin vedtægt at disponere modtagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter, der understøtter foreningens formål. Som led i sin tilskudsforvaltning skal foreningen opstille tildelingskriterier og foretage annoncering om tilskudsmuligheden. Foreningens afgørelser vedrørende udvælgelsen af tilskudsmodtagere er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Nr. 133. ad 08.32.08. og 08.32.10.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fordele et overskud på i alt 9,5 mio. kr. hidrørende fra erindringsmønten i anledning af Regentparrets guldbryllup. Der udmøntes 2,8 mio. kr. til en pulje til indsatser i regi af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, 3,2 mio. kr. til INDEX:Award 2019, 0,5 mio. kr. til Global Entrepreneurship Week 2018, 2,0 mio. kr. til BLAST Pro Series 2018, 0,5 mio. kr. til foreningen Støt Soldater & Pårørende og 0,5 mio. kr. til Familieplejen Bornholm.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for administration af den i stk. 1 nævnte pulje til indsatser i regi af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, herunder kriterier for annoncering af tilskudsmuligheden, udvælgelse af projekter, bestemmelser om regnskab og revision samt bestemmelser om tilbagebetaling, og afvisning af ansøgninger.

Nr. 134. ad 08.33.15.

Vækstfonden kan som supplement til den afsatte bevilling optage statsgaranterede lån til medfinansiering af matchfinansiering. Det samlede årlige lånebeløb eksklusive renter kan ikke overstige 75 pct. af den årligt afsatte tabsramme. Det svarer til maksimalt 47,0 mio. kr. i 2019, 60,6 mio. kr. i 2020 og 36,4 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 og en maksimal samlet låneramme på 180,4 mio. kr. i 2019-2022. Lånene optages i anerkendte danske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens lånoptagelse.

Stk. 3. Staten hæfter for lån optaget under lånerammen, hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Stk. 4. Den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede låneramme kan frem til udgangen af 2022 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af matchfinansiering til videnbaserede iværksættervirksomheder. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansieringen, i hele finansieringens løbetid, dvs. også efter 2022.

§ 9. Skatteministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 09.11.01., 09.11.02., 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.05., 09.31.06., 09.31.08. og 09.41.01.

Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af it-ydelser.

Nr. 2. ad 09.51.23.

Skatteministeren kan afgive garanti for tidligere statsgaranterede studielån, der er overtaget som direkte udlån af statskassen efter lov om statsgaranterede studielån, men som af låntager ønskes tilbageført til et privat pengeinstitut. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for vilkårene i forbindelse med en sådan tilbageførsel.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 09.11.01., 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.05., 09.31.06. og 09.31.08.

Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.

Nr. 105. ad 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.05., 09.31.06., 09.31.08., 09.51.12., 09.51.21. og 09.51.51.

Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Administrations- og Servicestyrelsen.

Nr. 106. ad 09.31.01., 09.31.02. og 09.31.06.

Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og misligholdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier m.fl., som Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udfører opgaver for.

Stk. 2. Betalingen fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter takster, som fastsættes af skatteministeren.

Nr. 107. ad 09.51.14.

Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for udgiften til købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 10.11.01.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 103. ad 10.21.24., 10.21.30. og 10.21.76.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt opgaver ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 104. ad 10.11.50.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Nr. 105. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 07.11.03.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond.

Nr. 106. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,9 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.51.67.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH) til medfinansiering af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.

Nr. 107. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 19,3 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til regional medfinansiering af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (NemLogin, Digital Post og MitID).

Nr. 108. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 32,5 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

Nr. 109. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 10,2 mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79.35. Aftale om finansloven for 2018 på sundhedsområdet til etablering og drift af ét fællesregionalt center for akut videotolkning.

Nr. 110. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.51.43.10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi.

Nr. 111. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 1,5 mio. kr. i 2019 fra § 16.11.01.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020 til at styrke indsatsen i forhold til familiær hyperkolestrolæmi.

Nr. 112. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 45,7 mio. kr. i 2019 fra § 16.51.22.25. National Helikopterordning til at udvide den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter, der skal have base i den nordlige del af Danmark.

Nr. 113. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 30,5 mio. kr. i 2019 fra § 16.51.94.10. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i en treårig overgangsperiode 2018-2020, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning.

Nr. 114. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.11.01. Departementet for at sikre borgeradgang via NemID samt eventuelle øvrige digitaliseringstiltag på praksisområdet i forlængelse af digitale forløbsplaner.

Nr. 115. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 19,8 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.51.67.14. MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner til finansiering af teknisk udvikling, udbredelse og drift af forløbsplaner i almen praksis i regi af MedCom.

Nr. 116. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 5,1 mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79.35. Aftale om finansloven for 2018 på sundhedsområdet til drift af de udgående børnepalliative teams.

Nr. 117. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 6,0 mio. kr. i 2019 som følge af uforbrugte VEU-midler i forlængelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Nr. 118. ad 10.21.03. og 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 11,9 mio. kr. i 2019 samt at reducere det kommunale bloktilskud med 11,9 mio. kr. i 2019 som følge af aftale mellem KL og Danske Regioner om afregning vedrørende sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis.

Nr. 119. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 4,2 mio. kr. i 2019 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2017.

Nr. 120. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019 med 61,2 mio. kr. fra § 16.11.79.36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet til at styrke den kommunale indsats med aflastning af pårørende.

Nr. 121. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019 med 61,2 mio. kr. fra § 16.11.79.36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet for at understøtte det kommunale arbejde med at sikre en værdig død for ældre.

Nr. 122. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til § 07.11.03.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond.

Nr. 123. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 25,0 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud til § 35.11.67. Reserve til digital erhvervsfremmeplatform til finansiering af en fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform.

Nr. 124. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,9 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til § 16.51.67.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH) til medfinansiering af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.

Nr. 125. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,1 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til § 16.51.73. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet til etablering af en national rammeaftale med kvalificerede private leverandører på genoptræningsområdet. Midlerne udbetales herfra som driftstilskud til KL.

Nr. 126. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,2 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til § 15.11.30. Socialstyrelsen til en ny finansieringsmodel for Hjælpemiddelbasen.

Nr. 127. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 38,8 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til kommunal medfinansiering af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (NemLogin, Digital Post og MitID).

Nr. 128. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 19,6 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

Nr. 129. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 21,0 mio. kr. i 2019 som følge af uforbrugte VEU-midler i forlængelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Nr. 130. ad 10.21.12.10.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at forhøje tilskuddet til særlig vanskeligt stillede kommuner med 102,2 mio. kr.

Nr. 131. ad 10.21.12.40.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at fordele tilskud på 554,8 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2019, der anvendes i forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2019.

Nr. 132. ad 10.21.12.60.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2019-2022 at yde tilskud til de kommuner, der for 2019 gennemfører en skattenedsættelse. Skattenedsættelsen opgøres som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 187,5 mio. kr. for 2019, 125,0 mio. kr. for hvert af årene 2020 og 2021 og 62,5 mio. kr. for 2022.

Stk. 3. Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2019 kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2019, 50 pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i 2022.

Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2020-2022 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk. 1.

Stk. 5. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for 2019, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattenedsættelse efter §§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning for årene 2020-2023.

Nr. 133. ad 10.21.12.80.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 990,5 mio. kr. i 2019 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Nr. 134. ad 10.21.12.91.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at fordele et tilskud på 3.500 mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

Nr. 135. ad 10.21.12.95.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2019 og 2020 at yde tilskud til de kommuner, der har tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. Tilskuddet udgør 1.123,5 mio. kr. i 2019 og 2020 og fordeles af økonomi- og indenrigsministeren.

Stk. 2. Hvis en kommune forhøjer skatten for 2019 eller 2020, vil kommunens tilskud herefter bortfalde.

Nr. 136. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,2 mio. kr. i 2019 fra det regionale bloktilskud til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

Nr. 137. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,3 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

Nr. 138. ad 10.21.27.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at yde et tilskud på 1,0 mio. kr. til Sorø Kommune til brug for etablering af kontorfællesskaber i kommunen.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte vilkår for ydelse af tilskuddet, herunder om anvendelse af tilskuddet, regnskab, revision og tilbagebetaling.

Nr. 139. ad 10.21.12.21.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 og 2020 at yde tilskud til Ærø Kommune, Samsø Kommune og Læsø Kommune. Tilskuddet udgør 30 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og fordeles ligeligt mellem de tre kommuner.

Nr. 140. ad 10.21.12.79.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2019 og 2020 at yde tilskud til de kommuner, der får mindre i udligningen som følge af opdateringen af det aldersbestemte udgiftsbehov. Tilskuddet udgør 707,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.

Stk. 2. Hvis en kommune forhøjer skatten for 2020, vil kommunens tilskud for 2020 bortfalde.

§ 11. Justitsministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 11.21.21.

Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, undersøgelseskommissioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 11.11.11.

Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil 5.000 kr. indbetales i statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til § 24 i LBK nr. 766 af 4. august 2005 om borteblevne, har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne.

Nr. 101. ad 11.41.02.

I forbindelse med en vicepræsident ved Sø- og Handelsrettens varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende vicepræsident er vendt tilbage. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med, at en landsdommer udover den landsdommer, der varetager hvervet som formand indgår i sekretariatet for en undersøgelseskommission om SKAT. Tilsvarende kan der udnævnes en yderligere dommer ved hver af de byretter, som afgiver en dommer, der skal indgå i sekretariatet for en undersøgelseskommission om SKAT. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende vicepræsident, landsdommer eller byretsdommer er vendt tilbage.

Stk. 2. I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børn- og ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald bortfalder ved første ledighed i en fast stilling.

Stk. 3. I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EU-Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Stk. 4. I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af § 1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed.

Nr. 102. ad 11.41.02.

Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens § 44 b og § 44 c efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderligere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommer.

Nr. 103. ad 11.41.02.

Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 12 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.

Stk. 3. Udover de i stk. 1 nævnte stillinger kan der ved landsretterne beskikkes yderligere 4 dommere, således at disse bortfalder ved første ledighed i en fast stilling som landsdommer.

Nr. 104. ad 11.41.02.

Konstituerede dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i Aftale om tjenesterejser.

Nr. 105. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter, der indtil den 1. oktober 1963 er afholdt af de ved lov nr. 242 af 1963 ophævede politikasser, til udbetaling af gratialer til polititjenestemænd som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 107. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens eksaminer, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Nr. 108. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitichefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling med det i klassificeringslovens (lov nr. 5 af 1958) § 9 omhandlede nævn.

Nr. 109. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Rigspolitichefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder.

Nr. 110. ad 11.23.01., 11.23.04., 11.23.16., 11.31.01. og 11.31.03.

Hvis en ansat i politiet eller kriminalforsorgen invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, eller ved en strafbar handling omfattet af borgerlig straffelovs kapitel 12 og 13, §§ 237 eller 246, som følge af hændelser sket efter 1. januar 2015, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvis en ansat i politiet eller kriminalforsorgen invalideres eller omkommer i tjenesten i udlandet, hvis handlingen, såfremt den var foretaget i Danmark, ville være strafbar efter de nævnte kapitler og bestemmelser i borgerlig straffelov, og der ikke er hjemmel til at udbetale erstatning efter stk. 2 eller stk. 3.

Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet eller kriminalforsorgen, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet eller kriminalforsorgen, der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 112. ad 11.31.03.

Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som lærere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Stk. 2. Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 113. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller.

Nr. 114. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

Nr. 117. ad 11.11.11.

Statstidende lader omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede indtægter i perioden 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud på ordningen. Et genudbud af systemet kan dog medføre, at det akkumulerede overførte overskud afvikles over en kortere årrække.

§ 12. Forsvarsministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2. ad 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.14.05., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15. og 12.41.03.

Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes.

Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.14.05., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges endvidere til at indgå aftaler om materiel-, tjenesteydelses-, eller it-samarbejde på forsvarsområdet med andre staters myndigheder, herunder i forbindelse med indgåelse af Foreign Military Sales cases, og aftaler med NATOs agenturer, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning senere i finansåret samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 4. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.07., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og 12.29.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATOkrigsforsikringsaftalen for skibe.

Nr. 6. ad 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04. og 12.23.05.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 9. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde alle fornødne udgifter i den forbindelse.

Nr. 10. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.04., 12.23.07., 12.29.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen.

Nr. 11. ad 12.41.03.

Beredskabsforbundet kan få udgifter til købsmoms optaget som refusionsberettiget købsmoms på regnskabet.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

I henhold til § 11a, stk. 4, i lov om forsvarets personel og § 16, stk. 3, i lov om hjemmeværnet fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a.
Ved tab af:
 
 
Forsørger.
2.911.000 kr.
 
Ikke-forsørger, erstatning til boet
1.453.400 kr.
b.
Godtgørelse for varigt mén på 100 pct. eller mere.
4.365.400 kr.

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 101. ad 12.11.01., 12.12.02., 12.23.01., 12.23.02., 12.23. 03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i internationale operationer.

Nr. 102. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23. 03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

Nr. 103. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01. og 12.25.01.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer.

Nr. 104. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23. 05. og 12.23.07.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23. 07. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmaterielsamarbejde.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 106. ad 12.12.02., 12.12.04., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.21., 12.24.01. og 12.41.01.

Hvis en person i Forsvaret, Hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab under udøvelse af støtte til politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, eller ved en strafbar handling omfattet af borgerlig straffelovs kapitel 12 og 13, §§ 237 eller 246, som følge af hændelser sket efter 1. januar 2015, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller børn under 21 år en godtgørelse eller erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen eller godtgørelsen i forhold til méngraden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvis en person i Forsvaret, Hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab under udøvelse af støtte til politiet invalideres eller omkommer i tjenesten i udlandet, hvis handlingen, såfremt den var foretaget i Danmark, ville være strafbar efter de nævnte kapitler og bestemmelser i borgerlig straffelov.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang der er hjemmel til at udbetale erstatning eller godtgørelse efter lov om forsvarets personel § 11 a, stk. 1, og stk. 3, lov om hjemmeværnet § 16, tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet samt tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet.

Nr. 107. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03. og 12.23.01.

Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den danske militære indsats i Afghanistan.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af

1. op til 18 måneders løn

2. op til fem års uddannelse med løn

3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og

4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag

Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen mv.

Nr. 108. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.24.01. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvaret, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvars- og redningsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket Forsvarets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets meromkostninger. Erhvervslivets betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Forsvarets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01. og 12.23.20.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 111. ad 12.12.04. og 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade.

Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af § 11 b i lov om forsvarets personel, jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2016 med senere ændringer.

Nr. 112. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04. og 12.23.05.

Forsvarsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 114. ad 12.12.04. og 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115. ad 12.12.04., 12.24.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i LBK nr. 266 af 21. marts 2014 om erstatningsansvar med senere ændringer og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 117. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 14.11.01. og 14.31.02.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 4. ad 14.62.03. og 14.63.03.

Udlændinge- og integrationsministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Udlændinge- og integrationsministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 5. ad 14.11.02., 14.31.02., 14.31.03., 14.32.01., 14.32.02., 14.62.06., 14.62.10., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.05., 14.69.06. og 14.69.09.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Nr. 8. ad 14.32.02.

Udlændingestyrelsen har adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde Kors.

Nr. 9. ad 14.32.02.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til i særlige situationer og efter konkret vurdering at kompensere indkvarteringsoperatører på børnecentre kortvarigt ved et lavt belæg.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 14.11.01.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 14.11.01., 14.11.02., 14.21.04., 14.31.02., 14.61.10., 14.62.02., 14.62.03., 14.62.05., 14.62.06., 14.62.08., 14.62.09., 14.62.10., 14.63.01., 14.63.02., 14.63.03., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.04., 14.69.05., 14.69.06., 14.69.07., 14.69.08., 14.69.09., 14.69.10., 14.69.11., 14.69.13., 14.69.14., 14.69.15. og 14.69.16.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Nr. 102. ad 14.32.04.

Udlændinge- og Integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevillingen, herunder ansøgningsform, persongruppe, tidsfrister, vilkår for støtte, vilkår for udbetaling af støtte, refusion af administrationsudgifter, tilbagebetaling af støtte og renter samt regnskab, rapporteringskrav, tilsyn og kontrol med den udbetalte støtte. Udlændinge- og Integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af støtte, meddelelse om støtte, endelighed, afslag på ansøgning om støtte og genanvendelse af tilbagebetalte midler.

Nr. 107. ad 14.32.10.

Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser, såfremt bestemte kriterier er opfyldt. Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42, stk. 5, med vederlagsfri bespisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 56,71 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb.

§ 15. Børne og Socialministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 9. ad 15.25.21., 15.25.22., 15.26.03., 15.26.04., 15.26.14., 15.26.19., 15.64.55., 15.71.06., 15.75.12., 15.75.21. og 15.75.46.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 15.11.01.

Børne- og socialministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 15.64.63. og 15.71.63.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at lade hhv. Danske Handicaporganisationer og ISOBRO varetage forvaltningen af puljer til lokale foreninger inden for hhv. handicapområdet og det frivillige sociale område, ældreområdet, det sygdomsbekæmpende område og det almennyttige område, herunder fastsættelsen af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen samt udbetalingen af puljen.

Stk. 2. Puljerne forudsættes udmøntet som ansøgningspuljer til lokale foreninger, fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål. Organisationerne kan som udgangspunkt ikke afgrænse ansøgerkredsen til egne medlemmer. Puljen kan dog afgrænses til egne medlemmer, såfremt administrationsomkostningerne af puljen ellers bliver uforholdsmæssige store, eller det kan begrundes ud fra andre saglige hensyn. Organisationerne kan ikke tildele midler til egne afdelinger.

Stk. 3. Der foretages ikke effektvurderinger af tilskudsordningen.

Stk. 4. Afgørelser om tilskud fra puljerne kan ikke påklages til børne- og socialministeren.

Nr. 102. ad 15.72.02.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Kofoeds Skoles elevers deltagerbetaling mv. i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Kofoeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen.

Nr. 111. ad 15.11.01., 15.11.06., 15.11.35., 15.11.36., 15.12.06., 15.12.07., 15.25.04., 15.25.05., 15.25.07., 15.25.20., 15.25.21., 15.25.22., 15.25.23., 15.25.24., 15.25.30., 15.25.31., 15.25.35., 15.26.01., 15.26.02., 15.26.03., 15.26.04., 15.26.05., 15.26.06., 15.26.09., 15.26.10., 15.26.11., 15.26.12., 15.26.13., 15.26.14., 15.26.15., 15.26.16., 15.26.17., 15.26.19., 15.26.20., 15.26.21., 15.26.22., 15.26.23., 15.26.40., 15.26.48., 15.26.50., 15.26.52., 15.26.54., 15.26.56., 15.26.57., 15.26.70., 15.26.73., 15.26.78., 15.26.79., 15.64.01., 15.64.02., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.44., 15.64.45., 15.64.48., 15.64.51., 15.64.52., 15.64.53., 15.64.54., 15.64.55., 15.64.57., 15.64.63., 15.64.70., 15.64.73., 15.71.01., 15.71.03., 15.71.04., 15.71.05., 15.71.06., 15.71.07., 15.71.47., 15.71.48., 15.71.53., 15.71.63., 15.71.73., 15.72.02., 15.72.03., 15.72.04., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.06., 15.75.12., 15.75.13., 15.75.14., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.24., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.29., 15.75.31., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.46., 15.75.53., 15.75.55., 15.75.56., 15.75.57., 15.75.58., 15.75.59., 15.75.62., 15.75.63., 15.75.64., 15.75.67., 15.75.68., 15.75.69., 15.75.73., 15.75.74. og 15.75.75.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Børne- og socialministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Stk. 2. Børne- og socialministeren kan henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 114. ad 15.64.59. og 15.64.60.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med d. 21. januar 1968 til og med d. 17. september 1968, eller til deres ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Børne- og Socialministeriets område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik-

Nr. 118. ad 15.26.53.

Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret.

Nr. 147. ad 15.75.26.40.

Personer, som deltager i Socialstyrelsens projekter om metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet, kan som led i stofmisbrugsbehandlingen modtage gavekort fra en af de deltagende kommuner i 2019. Personer, som modtager sådanne gavekort, er uanset bestemmelserne i statsskattelovens § 4 ikke skattepligtige af værdien af gavekortet. Gavekortets værdi fradrages heller ikke i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser som kontanthjælp el. lign.

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 16.11.01.

Sundhedsministeren bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er en forudsætning for Sundheds- og Ældreministeriet afgivelse af de enkelte garantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har forpligtet sig til at dække Sundheds- og Ældreministeriets udgifter til garantiforpligtelsen.

Nr. 2. ad 16.11.11.

Sundhedsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af en atomulykke eller radiologisk krisesituation. Ligeledes bemyndiges ministeren til ved forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder (jf. særligt EU-direktiv 2013/59/Euratom) at afholde alle fornødne udgifter til sikring heraf.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 16.11.01.

Sundhedsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 16.11.11., 16.11.17., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08., 16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.17., 16.21.20., 16.21.22., 16.21.23., 16.21.24., 16.21.25., 16.21.26., 16.21.27., 16.21.28., 16.21.31., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.40., 16.21.41., 16.21.42., 16.21.46., 16.21.50., 16.21.54., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.66., 16.21.67., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72., 16.21.73., 16.21.74., 16.21.75., 16.21.76., 16.21.77., 16.21.78., 16.31.01., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.11., 16.33.16., 16.33.20., 16.33.25., 16.33.40., 16.33.50., 16.33.55., 16.33.61., 16.33.62., 16.33.65., 16.33.66., 16.51.05., 16.51.06., 16.51.11., 16.51.12., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.23., 16.51.24., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.31., 16.51.32., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.49., 16.51.50., 16.51.51., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.57., 16.51.58., 16.51.60., 16.51.62., 16.51.65., 16.51.66., 16.51.68., 16.51.71., 16.51.73., 16.51.78., 16.51.79., 16.51.80., 16.51.81., 16.51.82., 16.51.83., 16.51.85., 16.51.86., 16.51.87., 16.51.88., 16.51.89., 16.51.91., 16.51.92., 16.51.93., 16.51.94., 16.53.01., 16.53.02., 16.53.03., 16.53.04., 16.53.05., 16.53.07., 16.53.08., 16.53.09., 16.53.10., 16.53.11., 16.53.14., 16.53.18., 16.53.19., 16.53.20., 16.53.21., 16.53.22., 16.53.30., 16.53.31., 16.53.35., 16.53.36., 16.53.37., 16.53.38., 16.53.39., 16.53.40., 16.54.01., 16.54.02., 16.54.03., 16.54.04., 16.54.05., 16.54.06., 16.55.01., 16.55.02., 16.55.03., 16.55.05., 16.65.01., 16.65.05., 16.65.10., 16.65.11., 16.65.15., 16.65.16., 16.65.17., 16.65.20., 16.65.21., 16.65.22., 16.65.23., 16.65.25., 16.65.26., 16.65.27., 16.65.28., 16.65.30., 16.65.40., 16.65.42., 16.65.50., 16.65.51., 16.65.52., 16.65.53., 16.65.54., 16.65.55., 16.65.56., 16.65.57., 16.65.61., 16.65.62., 16.65.63., 16.65.64., 16.65.73., 16.65.75., 16.66.01., 16.66.02., 16.66.03., 16.66.04., 16.66.05., 16.66.06. og 16.91.60.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Sundhedsministeren og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 16.11.16.

Sundhedsministeren bemyndiges til at lade Lægemiddelstyrelsen opkræve et gebyr på 1.085 kr. for udstedelse af importcertifikater og destinationscertifikater i henhold til BEK nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer.

Nr. 104. ad 16.11.23.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde godtgørelse per kulance til andenhånds-eksponerede (indirekte eksponerede) asbestofre.

Stk. 2. Der fastsættes følgende kriterier for, at personer, der er eller har været en del af husstanden til en person, der har været erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, kan opnå godtgørelse:

1) ansøgeren er diagnosticeret med malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), malignt mesotheliom i bughinden (bughindekræft) eller malignt mesotheliom i testikelhinden (testikelhindekræft),

2) diagnosen malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), malignt mesotheliom i bughinden (bughindekræft) eller malignt mesotheliom i testikelhinden (testikelhindekræft) er bekræftet ved patologisk undersøgelse af vævsprøve,

3) ansøgeren har været udsat for indirekte eksponering med asbestfibre,

4) ansøgeren har haft en tidsmæssig relevant og tæt kontakt til den person, der har været direkte erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, og

5) det er overvejende sandsynligt, at det ikke er anden relevant egen-eksponering, der er årsag til sygdommens opståen, fx grundet ansøgerens egen direkte erhvervsmæssige eksponering.

Stk. 3. Der skal på baggrund af ovenstående kriterier foretages en individuel vurdering i hvert af de tilfælde, hvor en person ansøger om godtgørelse efter nærværende ordning. Vurderingen foretages primært på grundlag af de lægelige oplysninger, der medsendes ansøgningen, og de oplyste personlige og husstandsmæssige forhold, hvis rigtighed bekræftes ved ansøgerens underskrift. Det er alene den, der er indirekte eksponeret, der kan ansøge om godtgørelse. Hvis ansøgeren afgår ved døden, mens ansøgningen behandles i Styrelsen for Patientsikkerhed, træder eventuelle arveberettigede efterladte i ansøgerens sted.

Stk. 4. Godtgørelsen udgør et fast beløb på 170.000 kr. pr. ansøger. Ansøgning om godtgørelse skal fremsættes senest 31. december 2025. Der kan kun ansøges om godtgørelse én gang, og ansøgere, der allerede har fået udbetalt godtgørelse, er ikke berettiget til yderligere godtgørelse.

Stk. 5. Der udbetales ikke godtgørelse, hvis ansøgeren som følge af opstået malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), malignt mesotheliom i bughinden (bughindekræft) eller malignt mesotheliom i testikelhinden (testikelhindekræft), er berettiget til erstatning eller godtgørelse efter reglerne i bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK. nr. 216 af 27. februar 2017, som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017.

Stk. 6. Der foretages ikke fradrag i offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser ved udbetaling af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb. Der ses ligeledes bort fra formue i form af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb.

Nr. 105. ad 16.51.21.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den pågældendes egnethed som donor.

Nr. 106. ad 16.51.41.10.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af marts 1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før d. 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er Sundhedsministeren på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestemmelser herom.

Nr. 107. ad 16.51.41.30.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilipatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere har modtaget godtgørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. BEK nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.

Nr. 108. ad 16.51.72.

Sundhedsministeren bemyndiges til i 2019 at afsætte et statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 1.407,4 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet.

Nr. 110. ad 16.11.24.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde godtgørelse per kulance til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid.

Stk. 2. Der fastsættes følgende kriterier for, at personer kan opnå godtgørelse:

1) ansøgeren skal være nulevende på udbetalingstidspunktet og lide af en skade som følge af brugen af Thalidomid,

2) skaden skal være diagnosticeret og forårsaget af Thalidomid.

Stk. 3. Der skal på baggrund af ovenstående kriterier foretages en individuel vurdering i hvert af de tilfælde, hvor en person ansøger om godtgørelse efter nærværende ordning. Vurderingen foretages primært på grundlag af de lægelige oplysninger, der medsendes ansøgningen, og de oplyste personlige forhold, hvis rigtighed bekræftes ved ansøgerens underskrift.

Stk. 4. Puljen til udbetaling i 2019 på i alt 1,5 mio. kr. inkl. de udgifter, der er forbundet med Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering af ansøgningerne, vil blive fordelt ligeligt mellem ansøgere, der opfylder ovenstående kriterier. Ansøgninger, der indsendes efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke kunne komme i betragtning. Patienter, der evt. først efter dette tidspunkt måtte få klarhed over, hvorvidt deres symptomer er forårsaget af Thalidomid, vil således ikke på et senere tidspunkt kunne komme i betragtning.

Der kan kun ansøges om godtgørelse én gang, og ansøgere, der allerede har fået udbetalt godtgørelse, er ikke berettiget til yderligere godtgørelse.

Stk. 5. Der foretages ikke fradrag i offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser ved udbetaling af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb. Der ses ligeledes bort fra formue i form af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb.

Stk. 6. Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for godtgørelsesordningen, herunder i forhold til kriterierne for udbetaling af godtgørelse samt tidsfrist for ansøgninger.

Nr. 124. ad 16.91.60.

Sundhedsministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil.

Stk. 2. Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse, provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendomme samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Nr. 125. ad 16.91.61.

Sundhedsministeren bemyndiges til at udbetale midler af den kommunale medfinansiering fra § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering til regionerne som følge af, at de løbende indsamlede midler fra regionerne har været større end det endelige opsamlede beløb, som følger af årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret.

Stk. 2. Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilbageførsel af opsamlet kommunal medfinansiering, jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016, § 14, a, stk. 3, herunder at meddele om tilbagebetaling, samt foretage udbetaling af tilbagebetaling.

Nr. 126. ad 16.91.61.

Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilbageførsel af opsamlet kommunal medfinansiering jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016, § 14a stk. 3, herunder at meddele om tilbagebetaling, samt foretage udbetaling af tilbagebetaling.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Materielle bestemmelser.

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.21.08., 17.41.12., 17.46.14., 17.46.30., 17.46.41., 17.46.42., 17.46.43., 17.46.44., 17.46.64., 17.46.65., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75., 17.46.78., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.24., 17.49.25., 17.51.03., 17.51.04., 17.51.05., 17.51.11., 17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.21., 17.59.22., 17.59.23., 17.59.24., 17.59.25., 17.59.31., 17.61.07. og 17.63.04.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 126. ad 17.35.11., 17.35.23., 17.35.24., 17.35.25., 17.46.18., 17.46.21., 17.47.11., 17.56.02., 17.64.01., 17.64.02., 17.64.03., 17.64.05., 17.64.06. og 17.64.10.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og lov om social service.

Nr. 129. ad 17.23.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980 i Grindsted for følger af udsættelse for kviksølv.

Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. LBK nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikringsloven. Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i § 17, stk. 7-8 om at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest d. 31. december 2009. Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980.

Nr. 134. ad 17.54.22.

Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra Afløb på servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

Nr. 161. ad 17.11.08.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bemyndiges til at fravige § 43 d, stk. 3, i lov om ferie, jf. LBK nr. 1177 af 9. oktober 2015 som ændret ved § 5 i lov nr. 1868 af 29. december 2015, således at styrelsen ikke skal opkræve bidrag fra arbejdsgiverne til betaling for FerieKontos udgifter til driften af Feriepengeinfo.

Nr. 162. ad 17.21.06.

Tidligere udsendte soldater og andre statsansatte har ret til en ekstra speciallægeundersøgelse, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under sagsbehandlingen af en konkret sag umiddelbart vurderer, at pågældendes sag ikke kan anerkendes som en arbejdsskade, jf. stk. 3.

Stk. 2. Uanset § 16 i lov om arbejdsskadesikring skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i de i stk. 3 nævnte sager fra 1. januar 2019 træffe afgørelse inden for 12 måneder efter, at sagen er anmeldt, optaget til revision eller begæret genoptaget.

Stk. 3. Initiativerne i stk. 1 og stk. 2 gælder for afgørelser vedrørende personer omfattet af personkredsen i § 1, stk. 2, i lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven). Initiativerne omfatter sager om psykiske sygdomme efter arbejdsskadesikringsloven eller veteranloven, som afgøres, er anmeldt, genoptaget eller optaget til revision i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 4. Uanset § 35 og § 59 i lov om arbejdsskadesikring afholder staten Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings merudgifter til initiativerne efter stk. 1 og stk. 2.

Nr. 163. ad 17.46.66., 17.49.20., 17.49.25., 17.59.14., 17.59.21. og 17.59.22.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Nr. 166. ad 17.46.74.

Uanset § 98a, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer, er udbetaling af jobrotationsydelse ikke begrænset til at skulle holdes inden for en pulje.

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 7. ad 19.11., 19.34.01., 19.34.07., 19.35.26., 19.41., 19.44., 19.45.01., 19.46., 19.47., 19.55., 19.56.03. og 19.61.03.

Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå forpligtende aftaler/kontrakter om levering af tjenesteydelser, herunder udstyr, konsulentydelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.26. og 19.29.03.

Uddannelses- og forskningsministeren kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang de aktivitetsbaserede tilskud og de deraf afledte resultattilskud og samt øvrige udgifter afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Uddannelses- og forskningsministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne som følge af ændrede taxametertilskud anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som uddannelses- og forskningsministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene og de deraf afledte resultattilskud til institutionerne for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 9. ad 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at Danmarks Tekniske Universitet indskyder aktiekapital i Pre-Seed Innovation inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr.

Nr. 10. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade universiteterne indgå i medlemskaber af andelsselskaber med driftstilknytning til erhvervet og i forbindelse hermed at opfylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage sædvanlige indskud og garantier inden for en samlet indskuds- og garantiramme på 1,5 mio. kr.

Nr. 11. ad 19.45.01.

Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå aftale om dansk medlemskab af den europæiske forskningsinfrastruktur for biologisk information ELIXIR under Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL), hvormed Danmark påtager sig en ubegrænset solidarisk hæftelsesforpligtelse på 2 pct. af eventuelle tab påført Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium.

Nr. 12. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.27.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til over for Moderniseringsstyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets, Syddansk Universitets, Roskilde Universitets, Aalborg Universitets, Copenhagen Business School - Handelshøjskolens, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SLS-udbetalinger, samt for erhvervsakademier for videregående uddannelser og professionshøjskoler for videregående uddannelser med videres inddækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 109. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.27., 19.28.07., 19.28.08., 19.28.25., 19.34. og 19.35.24.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges uddannelses- og forskningsministeren til at lade institutionerne afholde depositum for udenlandske udvekslingsstuderendes, gæstelæreres og gæsteforskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og gæsteforskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære tilskud.

Nr. 150. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet. Ligeledes bemyndiges ministeren til at udvide samarbejdet med henblik på at dække dansk forsknings behov for nye e-Science og e-Infrastrukturtjenester, herunder gradvist at indføre brugerbetaling for visse af disse tjenester.

Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Nr. 157. ad 19.11., 19.23., 19.32., 19.34.01., 19.34.07., 19.35.24., 19.35.25., 19.41., 19.45., 19.46., 19.47., 19.52., 19.53., 19.55. og 19.56.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til anmærkningerne.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 158. ad 19.32.13.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde tilskud mv. i forbindelse med udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at udbrede kendskabet til dansk i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til lønomkostninger, konferenceafholdelse, konferencedeltagelse, studieophold, ekskursioner, kulturformidling, bøger og andet undervisningsmateriale. Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen. Personlige tilskud til sendelektorer og tilskud til universitetets ansættelse af sendelektorer kan gives, hvor der er indgået en aftale mellem ministeriet og det pågældende udenlandske universitet. Øvrige tilskud kan gives efter ansøgning og godkendelse af ministeriet.

Stk. 2. Lektoratsudvalget rådgiver uddannelses- og forskningsministeren i faglige spørgsmål vedrørende Lektoratsordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter. Indstillingen fra Lektoratsudvalget sker efter vurdering af ansøgninger fra dem, der har søgt på stillingsopslagene for lektoraterne i udlandet. Lektorerne ansættes ved det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden fastsættes af det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden er normalt 3 år, men kan forlænges til i alt 6 år ved det samme udenlandske universitet. Ansættelse via Lektoratsordningen kan i særlige tilfælde forlænges ud over 6 år under forudsætning af, at lektoren ansættes ved et andet udenlandsk universitet.

Stk. 3. Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren. De øvrige fagkyndige medlemmer beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de fagkyndige medlemmer består udvalget af en tilforordnet, der udpeges af Kulturministeriet.

Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan tildele et antal ph.d.-stipendier årligt til sendelektorer. Tildeling af ph.d.-stipendier sker efter indstilling fra Lektoratsudvalget.

Stk. 5. Der kan afholdes et årligt kursus for lektorerne. Lektoratsudvalget kan i den anledning foretage en faglig vurdering af programmet for kurset. Uddannelses- og forskningsministeren kan delegere gennemførelsen af sommerkurset til et universitet.

Stk. 6. Uddannelses- og forskningsministeren betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen. Uddannelses- og forskningsministeren kan delegere opgaver i forbindelse med lektoratsordningen til et universitet.

Stk. 7. Uddannelses- og forskningsministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 8. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren groft har misligholdt sine forpligtelser efter ordningen.

Stk. 9. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningen.

Nr. 159. ad 19.22.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Københavns Universitet videreføre kostafdelinger i tilknytning til Undervisningsministeriets godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Skovskolen.

Nr. 164. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Uddannelses- og Forskningsministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis betaling af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 165. ad 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at DTU tilvejebringer den nødvendige finansiering til renovering af lejemålene DTU Science Park, i det omfang DTU stiller lokaler til rådighed for aktieselskabet.

Nr. 175. ad 19.22.21. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet integrere boliger, serviceerhverv og forskerparkaktiviteter i deres bygninger og på deres grunde.

Nr. 181. ad 19.2.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om universiteter, lov om maritime uddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 183. ad 19.35.12.

Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 184. ad 19.25., 19.26., 19.27., 19.34. og 19.35.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2018 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra SKAT efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. SKATs styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret, jf. bekendtgørelse nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation for erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 185. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.27. og 19.34.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.

Uddannelses- og Forskningsministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 197. ad 19.25.

Uddannelses- og Forskningsministeriet bemyndiges til at pålægge erhvervsakademier og professionshøjskoler samt Medie- og journalisthøjskolen at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger på det administrative område, herunder studieadministrative løsninger. Det kan pålægges samlet for institutioner eller sektorvis for erhvervsakademier hhv. professionshøjskoler og Medie- og journalisthøjskolen og fordeles mellem institutionerne ud fra ydede taxametertilskud i senest afsluttede finansår.

Nr. 198. ad 19.83.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde specialpædagogisk støtte til studerende ved adgangskurser til ingeniøruddannelserne. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet træffer afgørelser herom på vegne af ministeren. Styrelsen for Undervisning og Kvalitets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Nr. 199. ad 19.22.11.

Esbjerg Kommune kan yde en donation på op til 22 mio. kr. til Syddansk Universitet til brug for nybyggeriet til Syddansk Universitets nye Campus Esbjerg. Donation kan ydes dels som tilskud og dels som overdragelse af en byggegrund til brug for byggeriet.

Nr. 201. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016 studieårene 2015/2016 og 2016/2017 at tildele hele fripladser til visse særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, der optages på en hel kandidatuddannelse, der udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk. 1, nr. 2. Fripladserne tildeles inden for områder, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige internationale styrkepositioner. Fripladserne tildeles til særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende.

Stk. 2. Fripladserne tildeles med helt stipendium. Universiteterne kan fastsætte størrelsen på stipendiet til leveomkostninger inden for en maksimal ramme på et beløb, som i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.

Stk. 3. De deltagende universiteter skal stå for udvælgelsen af kandidaterne til stipendieprogrammet.

Stk. 4. De deltagende universiteter skal endvidere sørge for, at studerende på programmet får en virksomhedstilknytning.

Stk. 5. Initiativet er midlertidigt, idet der kun optages studerende på stipendieprogrammet i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016.

Stk. 6. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte fastsætter en bevillingsramme for de deltagende universiteter. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen.

Stk. 7. Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel friplads med eller uden stipendium, hvis tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag.

Nr. 202. ad 19.23.05.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at indføre en særlig, tidsbegrænset stipendieordning for studerende, der er blevet forsinkede i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige opstartsvanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC). Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler herfor.

Stk. 2. Stipendiet udgør 5.839 kr. (2014-niveau) for hver måned, den studerende ikke har ret til uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1. Beløbet reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes afhængig af, om den til grund liggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2 pct. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

Nr. 203. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.

Universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet bemyndiges til at afholde dokumenterede udgifter til rimelige rejse- og opholdsudgifter til udenlandske medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg, der som led i varetagelsen af deres forpligtigelser besøger institutioner i Danmark, herunder når et medlem skal overvære forsvaret af en ph.d.-afhandling.

Nr. 205. ad 19.28.25.

Uddannelses- og forskningsministeren kan kompensere Designskolen Kolding for dokumenterede udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som Designskolen Kolding afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud mv. efter §§ 13 og 16 c i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere beslutte, at der etableres en aconto-ordning for momskompensationen til Designskolen Kolding.

Nr. 206. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.26.

Uddannelses- og forskningsministeren kan som led i udmøntningen af en af finansministeren udstedt dispositionsbegrænsning nedsætte tilskuddene til selvejende uddannelsesinstitutioner. Som led i overførslen af midler fra § 7.14.39. Barselsfonden kan uddannelses- og forskningsministeren hæve tilskuddene, herunder taxametertilskuddene, til institutionerne svarende til overførslen.

Nr. 207. ad 19.2.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner under § 19 budgettere investeringer op til 3.100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 og 2.790 mio. kr. i 2022. Underlagt rammen er selvejende institutioner omfattet af lov om universiteter, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om maritime uddannelser og selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Nr. 208. ad 19.22.01. og 19.22.17.

Københavns Universitet og Aalborg Universitet bemyndiges til i årene 2018 til 2022 at tildele hele fripladser og stipendier for 6 måneder til særligt dygtige studerende ved University of Virgin Islands, der indskrives på dele af en bachelor- eller kandidatuddannelse, der udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk. 1. nr. 2. med henblik på at gennemføre et semesters undervisning (30 ECTS-point). Fripladserne og stipendierne tildeles i anledning af Danmarks 100-år for salg af de Vestindiske Øer. Ordningen udgør en ramme på 0,5 mio. kr. til hvert deltagende universitet årligt.

Stk. 2. Fripladser kan tildeles med helt stipendium. Universiteterne kan fastsætte størrelsen på stipendiet til leveomkostninger inden for en maksimal ramme på et beløb, som i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.

Stk. 3. De deltagende universiteter skal stå for udvælgelsen af kandidaterne til stipendieprogrammet på baggrund af indstilling fra fonden Virgin Islands Centennial Scholarship. Kandidatstuderende har fortrinsret.

Stk. 4. Initiativet er midlertidigt, idet der kun optages studerende på stipendieprogrammet i perioden 1. september 2018 til senest 1. september 2022.

Stk. 5. Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsætter en bevillingsramme for de deltagende universiteter. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen. Universiteterne kan afholde udgifter til markedsføring af programmet samt til de studerendes rejseomkostninger til Danmark.

Stk. 6. Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel friplads med eller uden stipendium, hvis tilsagnet er givet på urigtigt grundlag.

Nr. 209. ad 19.22.01.

Selskabet University of Copenhagen Ventures, som er ejet af Københavns Universitet, kan give tilsagn om indskud af kapital og erhverve ejerandele i venturefonden Copenhagen Innovation Capital I K/S for op til 60 mio. kr. (løbende priser) set over hele venturefondens levetid.

Nr. 210. ad 19.22.17.

Aalborg Universitet bemyndiges til at undlade at opkræve den delvise deltagerbetaling efter universitetslovens § 26, stk. 1, for en afgrænset gruppe af studerende, der er indskrevet på enkeltfag på universitetets kandidatuddannelser, for at tage manglende 30 ECTS-point med henblik på at opnå faglig kompetence til at kunne undervise på de gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Den afgrænsede gruppe af studerende omfatter dimittender fra universitetets to-fagskandidatuddannelse samt studerende og dimittender fra enkelte deltidsuddannelser, der mangler 30 ECTS-point for at kunne undervise i gymnasiet.

Stk. 3. Med bemyndigelsen må Aalborg Universitet ikke opkræve deltagerbetaling for den i stk. 1 og 2 afgrænsede gruppe af studerende.

Stk. 4. Undtaget fra stk. 3 er studerende, der er omfattet af bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om aktiv beskæftigelsesindsats, jf. BEK nr. 104 af 28. januar 2015.

Stk. 5. Den studerende skal over for universitetet skriftligt dokumentere, at vedkommende er omfattet af stk. 1 og 2.

Stk. 6. Opfylder den studerende ikke dokumentationskravet i stk. 5 eller har afgivet urigtige oplysninger herom, skal universitet opkræve deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 7. Ordningen har virkning for studerende, der indskrives på eller er indskrevet på en deltidsuddannelse fra den 1. september 2018 til og med den 31. august 2022 for at tage manglende 30 ECTS-point med henblik på at opnå faglig kompetence til at kunne undervise på de gymnasiale uddannelser.

§ 20. Undervisningsministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.02., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.48.21., 20.51.11., 20.52.01., 20.53.01., 20.55.01., 20.71.11., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.75.02., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.

Undervisningsministeren kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Undervisningsministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som undervisningsministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti under delloftet for driftsudgifter eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan undervisningsministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan undervisningsministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne.

Stk. 5. Ved en væsentlig samlet bevillingsoverskridelse for de af tekstanmærkningen omfattede konti orienteres Finansudvalget herom efter finansårets udløb.

Nr. 3. ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.13., 20.38.11., 20.48.11., 20.72.06., 20.89.01., 20.89.02., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelser.

Nr. 4. ad 20.3., 20.4., 20.5. og 20.7.

Undervisningsministeren bemyndiges til at lade de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner under § 20 budgettere investeringer op til 1.400 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1.260 mio. kr. i 2022. Underlagt rammen er selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 236 af 23. marts 2018 institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017, samt institutioner omfattet af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. Lov nr. 698 af 8. juni 2018.

Materielle bestemmelser.

Nr. 102. ad 20.31.11. og 20.31.13.

I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 811 af 20. juni 2018, fastsættes satserne for lønrefusion i 2019 til følgende beløb:

Lønrefusionssats
1.
års elever pr. uge
2.750 kr.
2.
års elever pr. uge
3.040 kr.
3.
års elever pr. uge
3.470 kr.
4.
års elever pr. uge
4.040 kr.
Voksne elever pr. uge
5.150 kr.

Stk. 2. Tilskud efter § 12 c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2019 100 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret for institutionen i 2018. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 7.470 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2019 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb: Tilskud pr. uddannelsesaftale

1)
Uddannelsesaftaler til og med måltallet
7.470 kr.
2)
Uddannelsesaftaler over måltallet
14.930 kr.

Endvidere ydes efter § 12 c, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag tilskud pr. tilskudsmodtagende institution for formidling af uddannelsesaftaler med arbejdsgivere, der ikke har haft en uddannelsesaftale med en elev i de seneste fem år. For 2019 fastsættes denne takst til 4.560 kr. pr. uddannelsesaftale.

Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mellemlang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret for institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

Stk. 5. Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2018 til følgende beløb:

Løntilskudssats
1.
års elever pr. uge
1.540 kr.
2.
års elever pr. uge
1.700 kr.
3.
års elever pr. uge
1.940 kr.
4.
års elever pr. uge
2.260 kr.
Voksne elever pr. uge
2.880 kr.

Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018, fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2019 til 736 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.763 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.763 kr. pr. uge for udeboende.

Nr. 103. ad 20.31.11.

Undervisningsministeren bemyndiges til at stille en garanti på op til 5 mia. kr. for en kredit, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) optager i et pengeinstitut til at dække likviditetsunderskud i AUB-ordningen.

Nr. 115. ad 20.11.32.

Undervisningsministeren kan over for uddannelsesinstitutionerne samt andre brugere af de administrative edb-systemer fastsætte betaling for løbende vedligeholdelse og for support af disse systemer.

Nr. 117. ad 20.42.51.

Undervisningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 20. Undervisningsministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 120. ad 20.31.01., 20.31.02., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01., 20.53.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.11., 20.72.41., 20.74.02. og 20.75.02.

Undervisningsministeren bemyndiges til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen kan foretage inddækning af en række selvejende institutioners eventuelt manglende dækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Undervisningsministeriet kan i den forbindelse foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsanvisning. De selvejende institutioner, der er omfattet, er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Nr. 138. ad 20.92.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indgå aftale med DSB om fribefordring af skoleelever for et fast årligt beløb, som fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med DSB at fastsætte nærmere regler om:

1) Adgang til og omfang af fribefordringsordningen.

2) Vilkår for brug af fribefordringsordningen, herunder om frister for bestilling og afbestilling af fribefordring hos DSB, om brug af digital kommunikation mellem den bestillende uddannelsesinstitution og DSB, om DSB s opkrævning af gebyrer hos den bestillende uddannelsesinstitution, hvis en større andel af de reserverede pladser ikke anvendes, og institutionen ikke har foretaget afbestilling, eller den manglende brug skyldes elevers pludselige sygdom eller lignende, og om en uddannelsesinstitutions udelukkelse fra brug af ordningen ved misbrug, herunder ved manglende betaling af gebyrer.

3) Rammer for DSB s administration af fribefordringsordningen, herunder at DSB s afgørelse om administration af ordningen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 144. ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.29.13., 20.29.16., 20.38.11., 20.38.14., 20.48.11., 20.55.10., 20.72.06., 20.74.04., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision i forbindelse med modtagelse af tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti, medmindre tilskuddene er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at konkrete bevillinger på de pågældende finanslovskonti ikke er omfattet af regler fastsat i henhold til 1. pkt.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med regnskabsaflæggelse, rapportering og revision.

Stk. 3. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 151. ad 20.72.26.

Undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en erstatningsordning for deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer. Deltagerne skal enten være uddannelses- eller erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller være optaget i en arbejdsmarkedsuddannelse. Desuden omfattes også deltagere, der ikke er omfattet af de sikringsbestemmelser, der fremgår af lovgivningen om ungdomsuddannelser. Tilskadekomne er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter ordningen, hvis de ikke på andet grundlag er berettiget hertil. Der kan desuden ydes erstatning for skader, som forvoldes af deltagerne i de nævnte aktiviteter, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at erstatningsordningen efter stk. 1 også omfatter erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer i Sydslesvig.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder fastsætte en frist for indgivelse af anmeldelse af skaden til Undervisningsministeriet samt om, at realitetsbehandling af sager om ydelser efter lov om arbejdsskadesikring kan henlægges til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter forudgående visitation i ministeriet. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om offentlige myndigheders og offentligt godkendte institutioners brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med anmeldelse, herunder om anvendelse af digital signatur.

Nr. 159. ad 20.98.31.30.

Undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration. Undervisningsministeren kan bemyndige Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at fastsætte reglerne og til at administrere bevillingen og kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for undervisningsministeren.

Nr. 168. ad 20.72.01. og 20.72.03.

Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, skal indmelde til Undervisningsministeriet, når de har anvendt 90 pct. af en af Undervisningsministeriet beregnet prognose for årets aktivitet.

Stk. 2. Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutionsog undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulering af lærere og udstyr.

Nr. 171. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.75.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 5, i lov om åben uddannelse, jf. LBK nr. 814 af 21. juni 2018, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 182. ad 20.3., 20.4. og 20.7.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Undervisningsministeriets område på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Nr. 188. ad 20.72.11. og 20.74.02.

For forberedende voksenundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC), og som i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LBK nr. 96 af 26. januar 2017, gennemføres hos en driftsoverenskomstpart, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning, opkræver VUC betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LBK nr. 145 af 3. februar 2017.

Nr. 193. ad 20.98.31.20.

Undervisningsministeren bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade, at tilskud til institutionernes udgifter i henhold til § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017, og § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 236 af 23. marts 2018, til elever, der skal have tilbud om specialpædagogisk bistand, gives til kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed for individuelt tilrettelagt specialpædagogisk støtte i den almindelige undervisning.

Nr. 200. ad 20.38., 20.48. og 20.78.

Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 201. ad 20.85.12.

Undervisningsministeren kan - eventuelt efter aftale med uddannelses- og forskningsministeren bestemme, at regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område - og eventuelt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område - uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 153 af 27. februar 2018, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 152 af 27. februar 2018, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 236 af 23. marts 2018, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen., jf. LBK nr. 154 af 27. februar 2018, kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2, jf. LBK nr. 1714 af 16. december 2010.

Nr. 202. ad 20.85.12.

Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 205. ad 20.3., 20.4., 20.7., 20.8. og 20.9.

Undervisningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2019 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning, jf. BEK om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 206. ad 20.72.41. og 20.72.42.

Tilskud til Træningsskolen for Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. LBK nr. 226 af 4. marts 2014, ydes ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan kompensere TAMU for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionen afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til TAMU.

Nr. 213. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.74.02.

Undervisningsministeriet får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt vedrørende indsatte i lukkede fængsler, der deltager i fjernundervisning som led i forberedende voksenundervisning (fvu), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenuddannelse (avu) og uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfag) eller som led i arbejdsmarkedsuddannelser. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til §§ 47-48 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og § 8 a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til efter forhandling med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister m.v.

Nr. 217. ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.48.04., 20.71.21., 20.72.11., 20.72.41., 20.72.42. og 20.78.02.

Med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren kan grundtilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner samt aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU nedsættes med et af undervisningsministeren fastsat beløb.

Nr. 219. ad 20.31.11.

Undervisningsministeren bemyndiges til i 2016-2019 at iværksætte forsøg med økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i Tyskland til elever, som er under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, og som har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb, når elevens samlede transporttid til og fra det udenlandske ansættelsessted udgør mindre end 2,5 time (inkl. ventetid) med offentlig befordring.

Stk. 2. Der ydes økonomisk støtte efter stk. 1 i henhold til reglerne i BEK nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag uanset dennes § 5, stk. 4.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer udbetaling af den økonomiske støtte efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Tekstanmærkningen har virkning for praktikophold, der påbegyndes i perioden fra 1. april 2016 til og med 31. december 2019. Udgifter afholdt af eleven senere end den 31. december 2019 er ikke omfattet af stk. 1 og 2.

Nr. 221. ad 20.29.13.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om afgrænsning, udmøntning og administration af pulje for elevløft.

Nr. 222. ad 20.29.15.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om afgrænsning, udmøntning og administration af puljen, der oprettes til finansiering af udgifter forbundet med afholdelse af sprogprøver på grundskoler med mere end 30 pct. børn, der bor i et boligområde, der har været på infrastrukturlisten mindst én gang inden for de seneste tre år.

Stk. 2. Tilskuddet, der udmøntes fra puljen kan forudbetales

Nr. 223. ad 20.98.51.

Undervisningsministeren bemyndiges til, uanset § 37, stk. 3, i lov om efterskoler og frie fagskoler, at udbetale tilskud til individuel supplerende elevstøtte efter reglerne som angivet i stk. 2-3.

Stk. 2. Den samlede pulje for tilskud til individuel supplerende elevstøtte fastsættes på de årlige finanslove. Der fastsættes herefter på finansloven en takst på baggrund af den samlede pulje og efterskolernes samlede antal årselever på de ti laveste indkomstintervaller på den skala, som er nævnt i lov om efterskoler og frie fagskolers § 30, stk. 5, nr. 2, 1. pkt., i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Tilskud til individuel supplerende elevstøtte ydes til den enkelte skole ud fra skolens antal årselever på de ti laveste indkomstintervaller på den i lov om efterskoler og frie fagskolers § 30, stk. 5, nr. 2, 1. pkt., nævnte skala i finansåret. Ved beregning af årselevtallet medregnes kun elever på kurser af mindst 2 ugers varighed. Tilskud udbetales forskudsvis til skolerne i lige store månedlige rater.

Stk. 3. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, beregnes forskud på grundlag af skolens antal årselever på de ti laveste indkomstintervaller på den skala, som er nævnt i lov om efterskoler og frie fagskolers § 30, stk. 5, nr. 2, 1. pkt., i tredje kvartal i året før finansåret. For nyoprettede skoler og skoler, der ikke har modtaget tilskud i året før finansåret, anvendes skolens forventede antal årselever på de ti laveste indkomstintervaller på den skala, som er nævnt i lov om efterskoler og frie fagskolers § 30, stk. 5, nr. 2, 1. pkt., i finansåret.

§ 21. Kulturministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1.

Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-pl). Rammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056.

Nr. 14. ad 21.33.41.

Kulturministeren bemyndiges til sammen med den/de andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til driften af Ny Carlsberg Glyptotek, at stille garanti for opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, som Ny Carlsberg Glyptotek har påtaget sig overfor tjenestemandslignende ansatte ved museet.

Nr. 25. ad 21.24.03.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med DR og TV2 om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion.

Nr. 27. ad 21.57.01.

Kulturministeren kan afholde merudgifter på kontoen i det omfang, aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Kulturministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mereller mindreudgifter på kontoen.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som kulturministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på kontoen eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan kulturministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på kontoen.

Nr. 28.

Kulturministeren bemyndiges til at udstede en statsgaranti på op til i alt 500 mio. kr. for Danmarks Radios betalinger vedrørende lån og kassekredit

Materielle bestemmelser.

Nr. 174. ad 21.11.11.

Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Slots- og Kulturstyrelsen forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager.

Nr. 186. ad 21.31. og 21.4.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 21.11.11., 21.11.35., 21.21.01., 21.31.03., 21.33.12., 21.51.01. og 21.61.10.

Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti.

Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovskonti kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 192. ad 21.33.37.40.

Der kan af bevillingen til arkæologiske undersøgelser afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder.

Nr. 193. ad 21.33.12.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer.

Nr. 194. ad 21.81.06.

Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne.

Nr. 195. ad 21.33.11., 21.33.21., 21.33.23. og 21.33.25.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande.

Stk. 2. Nationalmuseet (Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet) kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben.

Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark.

Nr. 200. ad 21.51.01.

Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.

Stk. 2. Af bevillingen fordeles efter ansøgning 7,8 mio. kr. med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2019 efter ansøgning 11,2 mio. kr. til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

a) en pulje på 3,2 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har EU-debat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram,

b) en pulje på 3,8 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har det europæiske fællesskab (EU) som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og

c) en pulje på 4,2 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til:

1. : 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),

2. : 0,5 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt,

3. : 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a)- eller b)- organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og

4. : 2,8 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.

Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1)-c3) kan overføres til pulje c4).

Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2016 til og med 2019 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes tilskud.

Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes.

Nr. 204. ad 21.11.11.

Slots- og Kulturstyrelsen kan opkræve et årligt gebyr på 500 kr. for optagelse på udvælgelsesliste til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have i København.

Nr. 205. ad 21.41.31. og 21.42.10.

Odense og Aarhus Kommune kan yde tilskud til henholdsvis Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi. Fredericia Kommune kan yde tilskud til Det Danske Musicalakademi (afdeling under Den Danske Scenekunstskole).

Nr. 206. ad 21.51.01.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Folkehøjskolernes Forening i Danmark varetage forvaltningen af tilskud til integrationsindsatser inden for folkehøjskole- og folkeoplysningsområdet, herunder fastsættelsen af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen samt udbetalingen af tilskud.

Stk. 2. Kulturministeren kan beslutte, at lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven skal gælde for Folkehøjskolernes Forening i Danmarks administration af tilskud.

Stk. 3. Afgørelser om tilskud fra puljerne kan ikke påklages til Kulturministeriet.

Nr. 207. ad 21.51.01. og 21.61.10.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd og Oplysningsforbundenes Fællesråd varetage forvaltningen af puljer til lokale foreninger inden for idræts- og firmaidrætsområdet, ungdomsområdet og folke- oplysningsområdet, herunder fastsættelsen af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen samt udbetalingen af puljerne.

Stk. 2. Puljerne forudsættes udmøntet som ansøgningspuljer til lokale foreninger fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål. Organisationerne kan som udgangspunkt ikke afgrænse ansøgerkredsen til egne medlemmer. Puljen kan dog afgrænses til egne medlemmer, såfremt administrationsomkostningerne af puljen ellers bliver uforholdsmæssigt høje, eller det kan begrundes ud fra andre saglige hensyn. Organisationerne kan ikke tildele midler til egne afdelinger.

Stk. 3. Der foretages ikke effektvurderinger af tilskudsordningen.

Stk. 4. Afgørelser om tilskud fra puljerne kan ikke påklages til kulturministeren.

§ 22. Kirkeministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 22.21.

Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til ting- og brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr.

§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 24.11., 24.21., 24.32., 24.51. og 24.74.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed.

Nr. 2. ad 24.51.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten. Merudgifter større end 2,0 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 4. ad 24.51.30.

I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljø- og fødevareministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22. januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24,0 mio. euro, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 24.5.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 6. ad 24.11.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 7. ad 24.74.02.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232 udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud. Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovpligt eller klitfredning.

Nr. 8. ad 24.51.50. og 24.74.04.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler om naturforvaltningsprojekter med udgiftsvirkning i senere finansår.

Nr. 41. ad 24.21.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til inden for en nettoramme på 20.000 kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. BEK nr. 281 af 25. april 2008, i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise skadevolderen.

Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter.

Nr. 42. ad 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde udgifterne ved uddannelsen af tilsynsteknikere, som kan deltage i udførelsen af offentlig kødkontrol på slagterier.

Materielle bestemmelser.

Nr. 105. ad 24.51.01. og 24.74.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der den 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (nu De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret (civilarbejderloven), jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004.

Nr. 106. ad 24.11.14., 24.21.02., 24.32.40., 24.51.01., 24.51.31., 24.51.50., 24.52.02., 24.52.31., 24.53.30., 24.53.50., 24.54.60., 24.54.70., 24.74.01., 24.74.03., 24.74.04., 24.74.07. og 24.74.08.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder om ydelse af tilskud, om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister, betingelser og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds, og regler om renter og a conto udbetaling. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilskuds- og tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud, samt for hvilken dokumentation tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljø- og fødevareministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter samt om øvrig administration af ordningen. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at tilskudsformålet/projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljø- og fødevareministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljø- og fødevareministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud, eller for miljø- og fødevareministerens kontrol med at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, og eventuelle renter helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed.

Stk. 6. Miljø- og fødevareministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller en anden offentlig myndighed.

Stk. 7. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1-5, kan, bortset fra afgørelser om tilskud mv. på biocid- og pesticidområdet, eller hvis ikke andet er fastsat, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 2-8, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 8. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Stk. 9. Bekendtgørelser udstedt med hjemmel i tekstanmærkningen er i kraft, indtil de ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Nr. 107. ad 24.54.50.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere, der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administration, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebetalingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de omfattede boligejere.

Nr. 110. ad 24.54.20. og 24.74.01.

Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i LBK nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1, nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 24.74.01. Naturstyrelsen (Statsvirksomhed). De årlige bevillinger til nationalparkfondene overføres til § 24.74.01. Naturstyrelsen via intern statslig overførsel fra § 24.54.20. Nationalparker (reservationsbevilling).

Nr. 111. ad 24.51.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde for skibe med behov for assistance, for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance.

Nr. 114. ad 24.11.15.

Uanset § 9 C, stk. 3, pkt. 2, i LBK nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse med senere ændringer, udgør betalingen, der tilfalder statskassen målt i 2012-priser 13,0 mio. kr. i 2015, 18,6 mio. kr. i 2016, 28,0 mio. kr. i 2017, 30,5 mio. kr. i 2018 og 31,5 mio. kr. i 2019.

Nr. 120. ad 24.81.01. og 24.81.02.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde et på finansloven fastsat bidrag til Den Danske Naturfond.

Nr. 125. ad 24.11.01., 24.21.01. og 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Miljø- og Fødevareministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 130. ad 24.11.01.

Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Miljø- og Fødevareministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de med EU's garantifond mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Nr. 154. ad 24.32.30.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til og fastsætte regler for den selvejende institution ved navn Madkulturen.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om Madkulturens organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab og revision.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden finansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 158. ad 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 1.837 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2019 er registreret som ejer af en eller flere besætninger, hvoraf mindst en har en besætningsstørrelse på over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr. Ministeren bemyndiges ligeledes til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 664 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2019 er registreret som ejer af en eller flere besætninger med en besætningsstørrelse på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr, og som ikke er omfattet af første punktum. Taksterne i første og andet punktum finder for så vidt angår fjerkræ kun anvendelse for besætninger, der er registreringspligtige i henhold til bekendtgørelse om registrering af besætninger i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, jf. LBK nr. 56 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om udendørs hold af svin, jf. LBK nr. 51 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, jf. LBK nr. 49 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, jf. LBK nr. 58 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om hold af slagtekalkuner, jf. LBK nr. 57 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om hold af slagtekyllinger, jf. LBK nr. 54 af 11. januar 2017 med senere ændringer, og dyreværnsloven, jf. LBK nr. 50 af 11. januar 2017 med senere ændringer.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om opkrævning af de i stk. 1 nævnte beløb. Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved ekstrakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte love, lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller Den Europæiske Unions forordninger.

Stk. 4. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 764 kr. fra producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

Stk. 5. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 538 kr. årligt hos offentlige institutioner og momsregistrerede fødevarevirksomheder, bortset fra primærproducenter, til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol.

Stk. 6. Ministeren bemyndiges til fra virksomheder, der har anmeldt et eller flere kosttilskud til forhandling i Danmark, og som har en årlig omsætning på over 50.000 kr., at opkræve et årligt beløb på 9.382 kr. pr. virksomhed og et årligt beløb pr. anmeldt kosttilskud på 751 kr. til dækning af omkostningerne i forbindelse med styrket kontrol af kosttilskud og handel hermed.

Stk. 7. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve 686 kr. årligt fra registrerede og autoriserede fødevarevirksomheder til delvis finansiering af Fødevarestyrelsens rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol pr. fødevareengrosvirksomhed årligt.

Stk. 8. Stk. 7 finder ikke anvendelse for primærproducenter og virksomheder, for hvilke ministeren i henhold til § 45, stk. 1, i lov om fødevarer har fastsat regler om eller bestemt, at de er helt eller delvis fritaget for at betale omkostningerne ved kontrollen.

Stk. 9. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve 2.856 kr. for tilladelser til dyreforsøg, og 572 kr. for hvert af de følgende påbegyndte år. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 10. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af stk. 1-7 og 9, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr. og at der for erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.

Nr. 160. ad 24.24.51.

Uanset § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven), jf. LBK nr. 231 af 22. marts 2018, modtager Miljø- og Fødevareministeriet et beløb på 438,4 mio. kr. i finansåret 2019.

Nr. 161. ad 24.21.02., 24.23.03., 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's garantifond og Landdistriktsprogrammet.

Stk. 2. Finansielle korrektioner på mere end 10,0 mio. kr. forelægges Finansudvalget.

Nr. 167. ad 24.21.01.

Miljø- og fødevareministeren kan henlægge opgaver inden for certificering af planteformeringsmateriale, sortsadministration og plantenyhedsbeskyttelse til en privat juridisk person. Ministeren kan herunder dels overlade til den private juridiske person at løse opgaver, der har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, dels delegere kompetence til at træffe forvaltningsafgørelser til den juridiske person.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over den private juridiske persons forvaltningsafgørelser, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for en administrativ myndighed, og om den private juridiske persons adgang til at genoptage en sag, efter der er indgivet klage.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om den private juridiske persons opkrævning af et gebyr i forbindelse med afgørelser vedrørende og løsning af de i stk. 1 nævnte opgaver.

Nr. 168. ad 24.23.06. og 24.24.51.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til økologifremmeprojekter og tilskud til oplandskonsulenter med henblik på at målrette placeringen af kvælstofreducerende virkemidler.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til promille- og produktionsafgiftsfondene inden for jordbrugsområdet eller til Fonden for økologisk landbrug og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter der er indgivet klage.

Nr. 169. ad 24.32.20.

Miljø- og Fødevareministeren bemyndiges til at etablere og deltage i et partnerskab og konsortium, herunder forening, der bidrager til at øge kendskabet til danske styrker og kompetencer inden for fødevareområdet, øger sammenhængskraften i den danske fødevareklynge og samtidig øger samarbejdet med andre klynger, herunder bidrager til markedsføring, information og forretningsfremmende initiativer.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at yde bidrag mv. til det af stk. 1 omfattede partnerskab og konsortium og til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til dette.

Nr. 170. ad 24.23.08.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud i form af kompensation til konstruerede minivådområder.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser og vilkår for at opnå tilskud, om beregning af tilskud, om udbetaling af tilskud, om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler om, at ansøgerene i hele perioden, hvor betingelser for støtte skal være opfyldt, skal underrette ministeren, hvis betingelserne for støtte ikke er opfyldt. Ministeren bemyndiges herudover til at fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur eller lignende.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol, om nedsættelse af tilskud og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter. Ministeren har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ansøgers bedrift med henblik på udførelse af kontrol på stedet.

Stk. 4. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 2 og 3, kan, hvis ikke andet er fastsat, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 4-6, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Nr. 175. ad 24.52.31.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til virksomheder til gebyrbetaling i forbindelse med Miljøstyrelsens sagsbehandling ved godkendelse af henholdsvis basisstoffer og alternative bekæmpelsesmidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1107/2009 af 21. oktober.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om indsendelse af ansøgning, ansøgningsfrist, vilkår, helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud og tilbagebetaling, udbetaling, kontrol, regnskab og revision mv.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser efter stk. 1 og 2 til Miljøstyrelsen, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser.

Nr. 177. ad 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde støtte til reduktion af kontroludgifterne for mellemstore slagterier med mere end 35.000 slagteenheder og op til 300.000 slagteenheder om året.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå støtte og regler om administration. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget støtte, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af denne, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag efter, at der er indgivet klage.

Nr. 178. ad 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at indgå aftaler om betaling for omladningskontrol med fødevarekontrolmyndigheder i andre lande, der har havne beliggende i Nordatlanten, hvor danske og grønlandske fiskefartøjer får foretaget omladning af fangster, for hvilke Fødevarestyrelsen efterfølgende skal udstede eksportcertifikat til tredjelande.

Stk. 2. Det kan aftales, at Fødevarestyrelsen betaler for de i stk. 1. omhandlede fødevarekontrolmyndigheders kontrol og attestering.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at udgifterne til betaling til en fødevarekontrolmyndighed uden for Danmark i henhold til stk. 1-2 afholdes af dem, der rekvirerer dansk eksportcertifikat for de omhandlede fangster.

Nr. 179. ad 24.52.02.

Naturstyrelsen bemyndiges til at stille en garanti på 7,7 mio. kr. gældende frem til udgangen af 2030 og før, til sikkerhed for de forpligtigelser, herunder til nedlukning og efterbehandling af depot for havnesediment i Esbjerg Havn, der påhviler Kystdirektoratet i Naturstyrelsen, jf. anlæggets miljøgodkendelse og § 39b i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23. juni 2017.

Nr. 180. ad 24.51.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at bestemme eller fastsætte regler om vilkår for ydelse af tilskud til små og mellemstore virksomheder til medfinansiering af omkostninger forbundet med ansøgning om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter og godkendelse af aktivstoffer til biocidforordningens bilag I, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 528/2012.

Stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser, modtagerkreds, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, kontrol, regnskab og revision mv.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser efter stk. 1 og 2 til Miljøstyrelsen, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser.

Nr. 181. ad 24.24.51.

Bestyrelsen for Svineafgiftsfonden kan overføre 30 mio. kr. i finansåret 2019 til Miljø- og Fødevareministeriet, uanset landbrugsstøttelovens § 7, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 2. Bestemmelser om administration og revision fastsat i medfør af landbrugsstøttelovens §§ 9-10 finder ikke anvendelse for den beslutning, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Uanset landbrugsstøttelovens § 8, stk. 7, kan bestyrelsens beslutning efter stk. 1 ikke indbringes for miljø- og fødevareministeren eller anden administrativ myndighed.

Nr. 182. ad 24.51.15.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at lade Friluftsrådet varetage forvaltningen af puljer til lokale foreninger inden for friluftsområdet, herunder fastsættelsen af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen samt udbetalingen af puljen.

Stk. 2. Puljerne forudsættes udmøntet som ansøgningspuljer til lokale foreninger fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål. Organisationerne kan som udgangspunkt ikke afgrænse ansøgerkredsen til egne medlemmer. Puljen kan dog afgrænses til egne medlemmer, såfremt administrationsomkostningerne af puljen ellers bliver uforholdsmæssige store, eller det kan begrundes ud fra andre saglige hensyn. Organisationerne kan ikke tildele midler til egne afdelinger.

Stk. 3. Der foretages ikke effektvurderinger af tilskudsordningen.

Stk. 4. Afgørelser om tilskud fra puljerne kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren.

Nr. 183. ad 24.11.20.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at stifte, yde tilskud samt fastsætte nærmere regler for den selvejende institution ved navn Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege og afskedige bestyrelsen for tænketanken, stille sekretariatsbistand til rådighed for tænketanken og fastsætte nærmere regler for tænketankens organisation og virksomhed, herunder ved institutionens vedtægter, samt fastsætte regler om institutionens administration, regnskab og revision. Både ministeren og bestyrelsen kan udpege medlemmer af tænketanken.

§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 28.83.10.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2019 at meddele tilsagn om støtte til nedrivning og istandsættelse mv. af boliger og bygninger i landdistrikterne inden for en statslig ramme på 125,9 mio. kr.

Nr. 3. ad 28.82.21.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

Nr. 15. ad 28.11.67.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 16. ad 28.72.02.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

Stk. 3. Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275,0 mio. kr., dog maksimalt 6.000 kr. pr. etagemeter for 41.006 etagemeter og 4.000 kr. pr. etagemeter for genopretning af Fredens Ark på 7.134 etagemeter.

Nr. 17. ad 28.71.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til, i forbindelse med en facility managementordning for lejemål administreret af Bygningsstyrelsen, at indgå aftaler der indebærer indgåelse af forpligtelser eller skabelse af fordringer med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forudbetalingen i bevillingsregnskabet. I forbindelse med indgåelsen af de flerårlige aftaler om facility management serviceydelser vil der af lejer blive opkrævet et bidrag til dækning af udgifterne, herunder til Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 104. ad 28.63.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer eller lignende, særlig betaling for dette arbejde.

Nr. 106. ad 28.63.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

Nr. 112. ad 28.63.01.

Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

Nr. 118. ad 28.11.01.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyvelederaspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenestemandsloven til enhver tid gældende regler.

Nr. 121. ad 28.11.11., 28.11.35., 28.21.23., 28.21.30., 28.51.07., 28.53.02., 28.53.05., 28.55.02., 28.56.04., 28.63.02., 28.63.07., 28.81.15., 28.81.50., 28.81.51., 28.81.52., 28.81.53., 28.81.54., 28.81.55., 28.81.56., 28.81.57., 28.81.61., 28.81.62. og 28.82.62.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende.

Nr. 126. ad 28.53.04.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et Ungdomskort, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikselskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation og lignende. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikselskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 127. ad 28.11.66.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB s lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSBs ugaranterede lånerente og DSB s statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Nr. 128. ad 28.53.03.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om kompensation, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå kompensation, modtagerkreds, beregningsgrundlag, a conto-udbetaling af kompensation, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt kompensation, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at indgå kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 132. ad 28.52.15.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at udbetale driftsbidraget vedrørende Grenaabanen til Region Midtjylland fremfor direkte til Aarhus Letbane I/S.

Nr. 134. ad 28.81.13.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2019 at foretage udmøntning af midler vedrørende en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger i henhold til den politiske aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Nr. 139. ad 28.53.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at udpege trafikselskaber og togoperatører, der kan administrere og træffe afgørelser vedrørende ordningen om kompensation for prisstigninger for pendlere som følge af Takst Sjælland for op til 22,7 mio. kr. i 2018 (heraf 7,6 mio. kr. i opsparing, som vil kunne anvendes i 2018 ved råderum på ministeriets ramme), 15,2 mio. kr. årligt i 2019 til 2020 og 7,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl).

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan refundere trafikvirksomhedernes omkostninger i forbindelse med udbetaling af kompensationen til kunderne i henhold til de med trafikselskaberne og togoperatørerne indgåede administrationsaftaler. Der kan maksimalt refunderes omkostninger på 4,0 mio. kr. (2018-pl) til trafikselskabernes og togoperatørernes administration mv. over ordningens levetid.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om administrationen af ordningen efter stk. 1, herunder om kompensationens størrelse, anvendelsesområde, pendlere der kan opnå kompensation, dokumentation for modtagelse af kompensation, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af uberettiget kompensation og om afholdelse af administrative omkostninger ved ordningen.

Nr. 140. ad 28.53.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at udpege trafikselskaber og togoperatører, der kan administrere og træffe afgørelser vedrørende ordningen om kompensation for prisstigninger for pendlere som følge af Takst Vest for op til 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 (2019-pl).

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan refundere trafikvirksomhedernes omkostninger i forbindelse med udbetaling af kompensationen til kunderne i henhold til de med trafikselskaberne og togoperatørerne indgåede administrationsaftaler. Der kan maksimalt refunderes omkostninger på 4,0 mio. kr. (2019-pl) til trafikselskabernes og togoperatørernes administration mv. over ordningens levetid.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om administrationen af ordningen efter stk. 1, herunder om kompensationens størrelse, anvendelsesområde, pendlere der kan opnå kompensation, dokumentation for modtagelse af kompensation, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af uberettiget kompensation og om afholdelse af administrative omkostninger ved ordningen.

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 29.31.01.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinjer at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 29.11.06., 29.27.01. og 29.27.03.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af energi-, forsynings- og klimaministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette energi-, forsynings- og klimaministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for energi-, forsynings- og klimaministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvist bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvist skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller hvis de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Nr. 103. ad 29.71.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland samt Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven (lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004).

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland samt Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 104. ad 29.24.08.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg med elbiler og plug-in hybridbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende bl.a. tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder acontoudbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 108. ad 29.24.08.

En person, der får stillet en elbil eller plug-in hybridbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil eller plug-in hybridbil efter statsskattelovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen eller plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler, med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen/plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

Nr. 112. ad 29.24.01.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskab og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi samt et solbådsprojekt på Tange Sø.

Nr. 114. ad 29.31.01.

Danmarks Meteorologiske Institut kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Nr. 115. ad 29.24.14.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om støtte til etablering og administration af strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport. Støtten omfatter herunder nødvendige omkostninger til infrastruktur, køretøjer samt andre nødvendige projektomkostninger.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, støttemodtagere, ansøgningens form, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

Nr. 116. ad 29.25.03.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med etablering af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administrationen af ordningen. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder acontoudbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 117. ad 29.24.23.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at etablere og fastsætte kriterier for en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarmeforsyningen.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for støtteordningens gennemførelse og administration, herunder regler og vilkår for ordningens etablering, funktion, struktur og nedlukning.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for deltagelse i ordningen, herunder for ansøgningernes form, behandling af ansøgning, betingelser for støtte, udvælgelse og prioritering af projekter, opgørelse og beregning af støtte, om udarbejdelse af statusrapporter og videndeling, udbetaling af støtte, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter anmeldt til ordningen, bortfald og tilbagebetaling af støtte ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler for tilsyn, kontrol med støtteordningen, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for støtteordningens ikrafttræden.

Nr. 118. ad 29.21.01. og 29.29.03.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, samt hos offentlige myndigheder og virksomheder, der anvender elektroniske kommunikationstjenester til brug for machine-to-machine (M2M) kommunikation, som Energistyrelsen har tildelt eller tildeler numre, nummerserier, koder eller adresser, jf. § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LB nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 203 af 28. februar 2017:

1) For et 12-cifret nummer 0,02 kr.

2) For et 8-cifret nummer 2,00 kr.

3) For et 6-cifret nummer 200 kr.

4) For et 5-cifret nummer 2.000 kr.

5) For et 4-cifret nummer 20.000 kr.

6) For et 3-cifret nummer 200.000 kr.

7) For DNIC-kode 20.000 kr.

8) For 1/10 DNIC-kode 2.000 kr.

9) For MNC-kode 20.000 kr.

10) For del af MNC-kode til M2M-kommunikation (blok á 10.000 IMSI-numre) 200 kr.

11) For IIN-nummer 20.000 kr.

12) For ADMD-adresse 2.000 kr.

13) For ISPC-kode 150.000 kr.

14) For NSPC-kode 200 kr.

15) For MNC-kode til forsøgsdrift 2.000 kr.

16) For ISPC-kode til forsøgsdrift 20.000 kr.

Stk. 2. Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvartal. Stk. 3. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver i henhold til § 50 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016 om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600,0 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
56.405
>470-1.000
112.811
>1.000-3.000
56.405
>3.000-9.500
5.640
>9.500-33.400
564
>33.400-57.000
282
>57.000
94

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sendeposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. sendeposition
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
5.531
>470-1.000
5.531
>1.000-3.000
2.766
>3.000-9.500
277
>9.500-21.000
11
>21.000-33.400
6
>33.400-57.000
3
>57.000
1

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalafstand på 25 kHz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på en konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 kHz eller flere 25 kHz-kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendeposition
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
(< eller lig med 30 mobile enheder)
Afgift i kroner
(> 30 mobile enheder)
0-470
52
208
>470-1.000
52
208
>1.000-3.000
26
104
>3.000-9.500
3
12
>9.500-33.400
3
12
>33.400
3
12

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
1.593
>470-1.000
3.186
>1.000-3.000
1.593
>3.000-9.500
159
>9.500-33.400
16
>33.400
8

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
1.579.782
>470-1.000
3.159.565

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
43.035

7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
72.064

8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-frekvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
146

9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål
Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-100.000
600

Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiger sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor Energistyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke.

Nr. 119. ad 29.29.04.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til etablering af bredbånd. Tilskuddet omfatter alene omkostninger til etableringen af infrastruktur.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsmodtagere, ansøgningens form og proces, herunder mulighed for opdeling af puljen i forhold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang kommuner kan deltage i projekter vedrørende udrulning af bredbåndsinfrastruktur, herunder som ansøger, tilskudsmodtager og bidragsyder til finansiering.

Nr. 120. ad 29.11. 07. og 29.24.18.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til:

virksomheder, som skal tilbyde installation af varmepumper til virksomheder og bygningsejere efter nye koncepter for ejerskab og drift af varmepumper,

virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner til analyser samt udvikling og afprøvning af produkter og tjenesteydelser til fremme af energieffektivitet og energifleksibilitet i bygninger,

støtte af initiativer, der fremmer integration mellem de forskellige forsyningssektorer (et smart energisystem),

etablering af eldrevne varmepumper med henblik på at fortrænge eksisterende varmeproduktion baseret på fossile brændsler uden for kvotesektoren.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, koncepter for ejerskab og drift, medfinansiering, tilskudsmodtagere, ansøgningens form og proces, herunder mulighed for opdeling af puljen i forhold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår, kriterier og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang herunder muligheden for at afskære klageadgang mv.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden og ophør.

Nr. 122. ad 29.24.18.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at etablere, afgrænse og fastsætte kriterier for tildeling af rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, der i perioden 2014-2016 har modtaget grundbeløbsstøtte, jf. LBK nr. 418 af 25. april 2016 om elforsyning § 58. Rådgivningen har til formål at modvirke evt. varmeprisstigninger afledt af grundbeløbsstøttens ophør samt medvirke til optimering af produktion og distribution af fjernvarme. Desuden kan der ydes rådgivning til afvikling af selskaber og håndtering af mulige forsyningssikkerhedsudfordringer for eksisterende varmekunder.

Stk. 2. Den udførte rådgivning kan være af teknisk, administrativ, økonomisk og finansiel karakter relateret til drift eller afvikling af kollektiv varmeforsyningsvirksomhed.

Nr. 123. ad 29.21.08.

Energi- forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at yde tilskud til fremme af energieksportindsatsen.

Stk. 2. Tilskud kan ydes til projekter, initiativer og tiltag, som bidrager til øget eksport af dansk energiteknologi.

Stk. 3. Energi- forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

§ 36. Pensionsvæsenet

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.

Ministeren for offentlig innovation kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.l. Under forudsætning af ministeren for offentlig innovations godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pensionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af ministeren for offentlig innovation fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 101. ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.

Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 60 år, tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågældendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratræden for ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet indbetaler de af ministeren for offentlig innovation fastsatte beløb.

Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finansministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen mv. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års ekstraordinær pensionsalder ved fratræden mod, at vedkommende kommune til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet indbetaler de af ministeren for offentlig innovation fastsatte beløb.

Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.

En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat

pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og

at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen.

Stk. 2. Ved tjenestemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra staten under tilsvarende forudsætninger.

Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelser herefter overstiger højeste egenpension (ægtefællepension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjenestemandspension.

Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.

Efter Finansministeriets bestemmelse kan civilt personel mv. i Forsvaret, jf. Civilarbejderloven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden utilregnelig årsag overgår eller tidligere er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende, henføres til deres hidtidige pensionslønramme.

Nr. 105. ad 36.21.05.

Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af 22. september 1994, jf. akt. 386 af 16. august 1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaftalen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for TDC A/S.

Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler TDC A/S.

Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og skalatrinsforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte. Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den gennemsnitlige pensioneringsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 1994.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel el. lign.

Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen af pensionsudbetalinger og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.

Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til eller gør tjeneste i kommunerne mv. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og kommunen mv./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægningstidspunktet og i tiden derefter, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 239 i 1977.

Stk. 2. Bestemmelsen omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger:

Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.

Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).

Ansatte ved særforsorgen pr. 1. januar 1980.

Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.

Folkeskoleområdet på Færøerne pr.1. januar 1988.

Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.

Øvrige regler angående deling af tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation til fødevareloven (LBK nr. 46 af 11. januar 2017, § 62).

Kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. 1. januar 2007), jf. BEK nr. 130 i 2006.

Overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august 2009.

Overførsel til staten af tjenestemænd fra kommuner, hvis opgaver er overført til Udbetaling Danmark i 2012 og 2013 - LBK nr. 1506 i 2016, § 9, stk. 5.

Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af lov nr. 270 af 22. maj 1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedrørende visse telekommunikationstjenester er overgået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med ret til tjenestemandpension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som pågældende herefter har optjent i telefonselskabet.

Nr. 107. ad 36.11.08.

Ministeren for offentlig innovation kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende, behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter ministeren for offentlig innovations nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse med tjenestemandsaflønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 108. ad 36.11.

Ansatte i Nordisk Ministerråd, Nordisk Råds Sekretariat og Nordisk Kulturfonds sekretariater i København er omfattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, jf. § 12 i retsstillingsaftalen af 19. april 1990, som ændret ved aftale af 22. marts 2007, offentliggjort i BKI nr. 43 af 19. april 1990 og BKI nr. 16 af 22. marts 2007, således at den af ministerrådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin - lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.

Nr. 109. ad 36.11.08.

Ministeren for offentlig innovation kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel rådighedsløn eller ventepenge.

Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.

Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fællesnordiske institutioner i Danmark, som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med ret til pension, jf. art. 6 i retsstillingsaftalen af 9. december 1988 offentliggjort i BKI nr. 65 af 9. august 1990. Pensionen beregnes på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte skalatrinsløn, under forudsætning af, at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.

Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Nr. 111. ad 36.31.01., 36.31.02. og 36.32.30.12.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger (omfattet af Pensionsordningen af 1976) udover niveauet svarende til henholdsvis statsligt skalatrin 44 og 37. For ledere i folkeskolen og Pensionsordningen af 1976 på henholdsvis skalatrin 48 og 46 eller derover afholder staten pensionsudgiften til og med deres statslige skalatrin, opgjort på basis af registreringen pr. 1. juli 2013, og der opkræves kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter herudover. Opkrævningen vil ske på individuel basis for pensioner anlagt fra og med 1. juli 2013.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 udstrækkes til også at omfatte regionalt ansatte lærere og pædagoger med ret til statslig tjenestemandspension med virkning fra 1. januar 2015.

Nr. 112. ad 36.21.03.

Til statstjenestemænd, der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. december 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr. denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst, og dødsfald samt opsat pension aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, afvigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S blev etableret.

Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis af det forsikringstekniske grundlag G82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Selskabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Stk. 7. Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydfynske A/S) i Scandlines sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997. Ved fusion i 2011 af Sydfynske A/S med Danske Færger A/S vil personer, ansat med statslig tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydfynske A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997 for de til Sydfynske A/S overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk med Clipper Group A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Danske Færger A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 forudsatte.

Stk. 8. Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet, kunne bevare denne ret, idet datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 3. december 1997 mellem staten og Scandlines Danmark A/S for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 forudsatte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S.

Stk. 9. Ministeren for offentlig innovation kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 3. december 1997. Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 fastlagte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig for indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb.

Nr. 113. ad 36.21.04.

Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG Bank A/S i 1995 - afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG Bank A/S - nu Danske Bank A/S - skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i stk. 4-10 nævnte måde.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i banken eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pensionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG Bank A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til beskæftigelse udenfor de med BG Bank A/S/Danske Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler banken.

Stk. 4. Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alderspensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension aktualiseret i den måned personen fylder 62 år.

Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering afvigende fra 62 års pensionsalder, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

Stk. 6. De kapitalbeløb banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG Bank A/S/ Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales.

Stk. 8. Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 9. Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Banken betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

Stk. 10. Banken betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Nr. 114. ad 36.11.10.11.

Ministeren for offentlig innovation kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tjenestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjenestemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.

Stk. 2. Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 41 i 1977 og nr. 42 i 1979.

Nr. 116. ad 36.12.11.

Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retningslinjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten og folkekirken, jf. tjenestemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke ministeren for offentlig innovation har kompetencen til at aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Nr. 117. ad 36.31.

Ved ansættelse som lærer mv. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folkeskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjenestemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under ansættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensionsgivende løn til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 118. ad 36.31.01.

Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.

Stk. 2. Ministeren for offentlig innovation kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere. Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.

Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt.

Nr. 119. ad 36.31.02.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere mv. ansat i Københavns kommune før 1. april 1992, jf. § 12 i LBK nr. 522 i 2017.

Nr. 120. ad 36.32.01.

Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LBK nr. 254 af 19. marts 2004 om pensionering af civilt personale mv. i Forsvaret.

Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.

Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter mv., således at disse pensioner afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.l. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

Nr. 123. ad 36.32.30.13. og 36.32.30.22.

Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts)kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkommende (amts)kommuner og institutioner.

Nr. 124. ad 36.33.01.

En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ikkepensionsberettigende ansættelse i staten, efter regler fastsat af ministeren for offentlig innovation. Efter ordningen, der er baseret på Finansudvalgets akt. 487 af 9. juni 1971, kan der udbetales ydelse ved afsked på grund af alder (folkepensionsalder) eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Finansministeriet har fortsat hjemmel til at bevilge understøttelser i konkrete tilfælde efter de samme retningslinjer, som er blevet fulgt i hidtidig bevillingspraksis på området, jf. forslag 11 i Finansudvalgets akt. 157 af 24. januar 1984.

Understøttelsesbeløbene i akt. 487 i 1971 (dyrtids-)reguleres med først 47 pct. og derefter 79,5 pct. Hertil kommer en regulering på 8,7 pct. på grundlag af Finansudvalgets akt. 255 af 11. april 1995. De i stk. 3 nævnte understøttelser har herudover en særlig regulering fra 1. april 1993.

Stk. 2. Opsparing til arbejdsmarkedspensioner for hidtil ikke-pensionssikrede statsansatte startede pr. 1. april 1990, og der blev indført en overgangsordning, hvorefter der kunne ydes et udligningsbeløb, beregnet som forskellen mellem arbejdsmarkedspensionen og understøttelsen, beregnet efter reglerne herfor. Denne ordning har efterhånden et meget snævert anvendelsesområde i relation til nytillæggelse af understøttelser i form af udligningsbeløb, idet stort set alle statsansatte nu har været omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger i 25 år. Udligningsbeløb beregnes som forskellen mellem arbejdsmarkedspensionen på beregningstidspunktet og understøttelsen beregnet efter reglerne herfor. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt udbetales ikke, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 102 af 25. juni 1991 og nr. 8 af 7. januar 2003.

Stk. 3. Stk. 2 berører ikke tidligere statsansatte, der fik tillagt understøttelse forud for 1. april 1990 og deres efterladte ægtefæller. De understøttelser, der udbetales til denne personkreds, bliver udover den i stk. 1 nævnte regulering - reguleret med virkning fra 1. april 1993 svarende til stigningen i den generelle regulering af tjenestemandspensioner. For perioden 1. april 1993 til 30. september 1997 tillægges en regulering på 7,7360 pct. Fra 1. oktober 1997 gælder reguleringsprocenten for tjenestemandspensioner, der pr. 1. april 2017 er på 37,9206 pct.

Stk. 4. Allerede bevilgede opsatte understøttelser aktualiseres normalt ved folkepensionsalderen og beregnes efter foranstående regler.

Stk. 5. Såfremt en tidligere statsansat, der ved en opgaveomlægning er overført til anden offentlig myndighed, hos den nye ansættelsesmyndighed har bevaret mulighed for en supplementsunderstøttelse, vil Finansministeriet mod dokumentation - refundere en forholdsmæssig andel af den nye myndigheds udgifter til understøttelse.

Nr. 126. ad 36.33.01.

Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dettes enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nyberegnede understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nyberegnede understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte - for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 1. april 1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

Nr. 127. ad 36.41.

Udbetaling Danmark kan efter godkendelse af Finansministeriet overtage pensionsberegnings- og -anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges ministeren for offentlig innovation til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder mv. et af Udbetaling Danmark fastlagt administrationsbidrag.

Nr. 128. ad 36.32.01.

I forbindelse med udliciteringer kan ministeren for offentlig innovation bestemme, at personel ansat efter Civilarbejderloven, jf. LBK nr. 254 af 19. marts 2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter Civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af ministeren for offentlig innovation fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 129. ad 36.32.10.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i forbindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning, eller når bestyrelsen måtte træffe beslutning om overdragelse af formuen til staten.

Nr. 130. ad 36.21.06.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyvelederaspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse til flyveledere under Transportministeriet, som har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger - ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af flyveledere. Ved uansøgt afsked der aktualiserer en tjenestemandspensionsforpligtelse, skal der indhentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenestemandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med eventuelt avancement.

Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb forudsættes der ved pensionering indbetalt et af ministeren for offentlig innovation fastlagt aktuarmæssigt beløb til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet til afdækning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet.

Stk. 3. For administrative medarbejdere, operative medarbejdere, tekniske medarbejdere, luftfartsinspektører og flyvelederassistenter i Naviair, der på grundlag af særlig aftale er overgået fra ansættelse som tjenestemand i staten til overenskomstansættelse på særlige vilkår i Naviair sov., kan - som personlige ordninger - bevare ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og beregnet efter det for den pågældende pr. 1. december 2010 gældende skalatrinsforløb. Bestemmelsen i stk. 2 gælder også for de i punkt 1 nævnte personer.

Nr. 131. ad 36.11.08.

Personer, der ansættes på tjenestemandslignende vilkår som hofchef ved Kronprinsens hof, og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemandspension. Det samme gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.

Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende ægtefæller og børn i henhold til lov om tjenestemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser.

Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til allerede pensionerede hoftjenestemænd ved Kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.

Nr. 132. ad 36.32.30.

Staten har med virkning fra 1. januar 2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overtagelsesdagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassen påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensionskassens likvide formue, dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30. juni 2011, idet betalingerne registreres på finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenestemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som skæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten for DR-tjenestemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Ministeren for offentlig innovation fastsætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn til pensioneringsmønster, skalatrin mv.

Nr. 133. ad 36.11.01., 36.11.02., 36.11.03., 36.11.04., 36.11.08., 36.21.02., 36.21.03., 36.21.06., 36.21.10., 36.31.03., 36.32.01., 36.32.30. og 36.41.01.

En tjenestemand i staten og folkekirken, der ved 37 års tjeneste har opnået højeste pensionsalder, tillægges ved alderspensionering et engangsbeløb, hvis størrelse forøges for hvert fulde kvartal, den pågældende efter 1. januar 2019 fortsætter i tjenestemandsstillingen efter at have opnået 37 års pensionsalder. Tilsvarende optjening af engangsbeløb gælder for ansatte, der er omfattet af CFU s forhandlingsret, og som på særligt grundlag har ret til statslig tjenestemandspensionsret.

Stk. 2. Engangsbeløb efter stk. 1 beregnes på grundlag af 15 pct. af den pensionsgivende løn, jf. tabel 1.1.2 i Finansministeriets lønoversigt, på det skalatrin, som alderspensionen beregnes efter. For hvert hele kvartal tjenestemanden udskyder pensioneringen, optjenes 15 pct. af den pensionsgivende løn med satser på pensioneringstidspunktet. Principperne for pensionsalderoptjening finder anvendelse, således at der optjenes engangsbeløb i forhold til beskæftigelsesgraden. Nås 37 pensionsalderår inde i et kvartal, indgår perioden indtil førstkommende nye kvartal, forholdsmæssigt ved beregning af engangsbeløbet, idet perioden i startkvartalet tilsvarende opgøres efter principperne for pensionsalderoptjening. Engangsbeløbet udbetales samtidig med den første måneds tjenestemandspension.

Stk. 3. Hvis tjenestemanden dør inden pensionering, udbetales et optjent engangsbeløb til boet.

Beløbet beregnes efter bestemmelserne i stk. 2 ved udløbet af efterindtægtsperioden.

Nr. 134. ad 36.61.01.

Ansættelsesmyndighederne er som pensionsalderansvarlige virksomheder ansvarlige for, at oplysningerne i PENSAB for deres erhvervsaktive tjenestemænd til enhver tid er korrekte efter de til enhver tid gældende regler. Tilsvarende gælder de virksomheder mv., der er pensionsalderansvarlige for andre erhvervsaktive, der med særlig hjemmel har ret til statslig tjenestemandspension.

Stk. 2. Udbetaling Danmark varetager fra 1. januar 2019 drift og udvikling af PENSAB samt de opgaver, der knytter sig til PENSAB i form af administration, tilslutning, adgangsstyring og support samt indberetning, registrering, udveksling og videregivelse af data i forhold til de omfattede pensionsalder-ansvarlige virksomheder, tjenestemænd, tjenestemandspension.dk, pensionsinfo.dk, samt Moderniseringsstyrelsen.

Stk. 3. Udbetaling Danmarks varetagelse af opgaverne efter stk. 2 sker inden for rammerne af Lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 4. Ministeren for offentlig innovation kan fastsætte nærmere regler om administration, tilslutning, adgangsstyring og support i forhold til PENSAB, herunder nærmere regler for Udbetaling Danmark, de pensionsalderansvarlige virksomheder, tjenestemænd, tjenestemandspension.dk og pensionsinfo.dk samt om udvikling af PENSAB.

Stk. 5. Ministeren for offentlig innovation kan fastsætte nærmere regler om dataansvar, indberetning, registrering, udveksling og videregivelse af oplysninger mellem Udbetaling Danmark, de pensionsansvarlige virksomheder, tjenestemandspension.dk, pensionsinfo.dk, Moderniseringsstyrelsen og andre offentlige myndigheder.

§ 37. Renter

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 37.21.02.

Danmarks Nationalbank bemyndiges til at udbetale en forholdsmæssig andel af dens overskud til Grønland. Grønlands andel af overskuddet fastsættes som en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår.

Nr. 101. ad 37.62.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at opkræve en garantiprovision på 0,12 pct. p.a. af hovedstolen på lån med statsgaranti på 100 pct., som finansierer alment byggeri med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. For lån, der tidligere har været konverteret, opkræves garantiprovisionen af den hovedstol, som bidraget beregnes af. Garantiprovisionen opkræves hos de låneudstedende kreditinstitutter. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for opkrævning af garantiprovisionen. Udbetaling Danmark varetager administrationen af ordningen.

§ 38. Skatter og afgifter

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 38.11.01.

Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det formål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne vederlag for den nævnte tjeneste.

Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.

Nr. 104. ad 38.19.71.

Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskationsindtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser mv. i færøske farvande til den færøske landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

Materielle bestemmelser.

Nr. 103. ad 40.21.44.

Uanset § 14 i lov nr. 1519 af 27. december 2014 kan finansministeren yde garanti af statskassen for renter, afdrag og andre finansielle transaktioner i forbindelse med, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån til varetagelse af sin virksomhed.

Nr. 104. ad 40.21.02.

Finansministeren kan lade Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) optage genudlån hos Danmarks Nationalbank til finansiering af Verdensmålsfonden. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme på maksimum 800 mio. kr. Lånene kan optages i perioden 2018-21, og et lån kan løbe over en periode på maksimalt 10 år.

Stk. 2. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående.

Stk. 3. Eventuelle tab på lånet vil blive afholdt over Udenrigsministeriets bistandsramme på finanslovens § 6.3.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 2, stk. 2, 4 og 5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LBK nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 42.13.01.

Finansministeren bemyndiges til at indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med statens brug af swaps, i den løbende statsgældsforvaltning. Det indebærer, at finansministeren overfører et kontant beløb i danske kroner til modpartens konto, svarende til markedsværdien af swapporteføljen, hvis denne er i modpartens favør.

Nr. 101.

Ud over det anførte i § 1, stk. 3, i LBK nr. 849 af 22. juni 2010 om bemyndigelse til optagelse af statslån kan finansministeren foretage handler med statsgaranterede danske realkreditobligationer og kommunalt garanterede obligationer.

Nr. 102.

Finansministeren bemyndiges til at stille statsgaranti på 100 pct. til obligationer, der udstedes til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og til finansiering af renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for udstedelse af statsgaranti på 100 pct. til obligationer, der udstedes til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden, herunder de nærmere regler for Udbetaling Danmarks administration af ordningen. Udbetaling Danmark varetager administrationen af ordningen.