Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Protokollat om forkontortillæg til kontorfunktionærer (HK)
Den fulde tekst

Cirkulære om forkontortillæg til kontorfunktionærer (HK)

(Til alle ministerier)

Generelle bemærkninger

Under forhandlingerne med HK Stat om fornyelse af organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) fra 1. april 2018 blev der opnået enighed om at gøre tillægget for kontorfunktionærer (HK), der gør tjeneste i forkontor hos en minister, departementschef mv., pensionsgivende med virkning fra 1. oktober 2018.

Grundbeløb er justeret til 31. marts 2012-niveau.

Tillægget træder i stedet for betaling for overarbejde, rådighedstjeneste, mistede fridage, arbejde på ubekvemme tidspunkter o.l.

Protokollatet om forkontortillæg til kontorfunktionærer (HK) vedlægges.

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2018. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 18. december 2008 om forkontortillæg til kontorfunktionærer (HK) (Perst. nr. 079-08).

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 3. juni 2019

Louise Christensen


Bilag

Protokollat om forkontortillæg til kontorfunktionærer (HK)

-

1. Til kontorfunktionærer, der gør tjeneste i forkontor hos en minister eller en departementschef, og som i forbindelse hermed jævnligt pålægges overarbejde, rådighedstjeneste, arbejde på ubekvemme tidspunkter og lignende, ydes et særlig tillæg, der udgør 51.900 kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2012-niveau).

Tillægget er pensionsgivende med virkning fra 1. oktober 2018.

2. Tillægget reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstforhandlingerne og/eller udmøntes via en generel reguleringsordning.

3. Tillægget ydes som en godtgørelse for, at de pågældende kontorfunktionærer ikke er omfattet af følgende bestemmelser:

a) § 8 om over- og merarbejdsgodtgørelse i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

b) §§ 13 -17 om ulempegodtgørelse og mistede fridage i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten

c) tillæg for delt tjeneste i aftale om natpenge mv. for tjenestemænd i staten.

4. Såfremt en kontorfunktionær inden dette protokollats udsendelse er tillagt et særligt tillæg, der er højere end pkt. 1, bevares det højere tillæg som en personlig ordning. Tillægget bortfalder, når den pågældende ikke længere varetager funktionerne i forkontoret.

5. Dette protokollat har virkning fra den 1. april 2018.

København, den 27. maj 2019
HK Stat
Rita Bundgaard
Finansministeriet
Moderniseringsstyrelsen
Louise Christensen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 034-19