Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - medhold - ej medhold

J.nr. 18-61717

En mand klagede over, at en virksomhed i et stillingsopslag søgte efter ”skolepiger”. Nævnet vurderede, at betegnelsen skolepige var kønsbestemt, og at der ved annoncering efter ”skolepiger” lå en tilkendegivelse om, at der blev foretrukket kvindelige ansøgere. Virksomheden havde derfor handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn. Manden havde ikke søgt stillingen, og det var ikke oplyst, om han var i besiddelse af de kvalifikationer, der var forudsat i stillingsopslaget. Der var derfor ikke grundlag for at fastslå, at manden var blevet forskelsbehandlet på grund af køn.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at indklagede i et stillingsopslag søgte efter ”skolepiger”.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med annonceringsbestemmelsen i ligebehandlingsloven, at indklagede i et stillingsopslag søgte efter ”skolepiger”.

Sagsfremstilling

Klager, som er mand, klagede den 6. oktober 2018 over at indklagede ved et jobopslag af 4. oktober 2018 søgte efter ”skolepiger” til en deltidsstilling.

Af indklagedes jobopslag af 4. oktober 2018 fremgår:

DELTID: MÅLRETTET OG SERVICEMINDED SKOLEPIGE

Vi har valgt at udvide [indklagede] med en fysisk butik:[indklagedes butik]. Butikken er placeret i [by A]. Vi søger derfor to skolepiger som vil være med til at skabe et unikt miljø for vores kunder. Vi elsker at servicere vores

kunder og altid give dem den bedste oplevelse. Du skal være meget udadvendt og altid smilende og glad.

Vi forventer at du kan holde overblikket i en hektisk hverdag, hvor du aldrig sidder stille. Vi skal bruge dig, som er effektiv, punktlig og stiller høje krav til dig selv.

Det er vigtigt at du kan håndtere frihed under ansvar. Vi har tillid til at vores medarbejdere altid kan planlægge og aktivere sig selv så alle deadlines overholdes. Derudover forventer vi at du er moden og ansvarsbevidst, du vægter en god og professionel kundeservice højt.

Du skal være flittig og arbejdsom og du meget gerne have butikserfaring.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i rivende udvikling.

På nuværende tidspunkt forventer vi en ugentlig arbejdstid på 15-17 timer fordelt i både hverdagen og weekenden. Du skal kunne møde ind fra kl. 13 i hverdagen.

Du skal være indstillet på at der indimellem kan forekomme overarbejde i forbindelse med travle perioder, her hjælper vi altid hinanden i teamet. Vi tilbyder en yderst favorabel tøjordning.

Vi har forventninger og stiller krav til vores medarbejdere, men til gengæld tilbyder vi en arbejdsplads hvor vi aldrig keder os og dagene flyver afsted. Vi har altid fokus på trivsel og struktur.

Din arbejdsdag foregår i [indklagedes butik]

Der kan til tider også forekomme arbejde i [indklagedes hovedkontor].

Tiltrædelse: November 2018.

Ansøgning og CV sendes til […]. HUSK AT MÆRKE ANSØGNINGEN MED "SKOLEPIGE"

…”

Klager har oplyst, at han ikke søgte stillingen.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at indklagedes jobannonce er i strid med reglerne om forbud mod forskelsbehandling på grund af køn. Klager ønsker som følge heraf en godtgørelse.

Klager så jobannoncen fra en hjemmeside, hvorfra klager dagligt modtager en mail med jobs i en radius af 50 km fra klagers bopæl.

Da indklagede søgte en skolepige udelukkede det klagers muligheder for at søge stillingen.

Klager søgte derfor ikke stillingen, idet klager er en mand.

Indklagede gør gældende, at der ikke er sket forskelsbehandling på grund af køn.

Indklagede søgte en ungarbejder. Om betegnelsen var skolepige/skoledreng har indklagede ikke tillagt vægt. Indklagede har ikke ønsket at diskriminere.

Indklagede har desuden tre kvinder og en mand ansat i virksomheden, mens indklagede har en anden virksomhed, hvor der er ansat syv kvinder og to mænd.

Indklagede sorterer ikke efter køn i forbindelse med ansættelse af medarbejdere.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at der ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Indklagede har ved stillingsopslaget angivet, at de søgte skolepiger.

Nævnet vurderer, at betegnelserne skolepige er kønsbestemt, og at der ved indklagedes annoncering efter ”skolepiger” lå en tilkendegivelse om, at der blev foretrukket kvindelige ansøgere.

Det er derved nævnets vurdering, at indklagede har handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn ved annonceringen efter skolepiger.

Klager får derfor medhold i denne del af klagen.

Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at udstede bøder eller tilkende godtgørelse i anledning af overtrædelse af forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Da klager ikke har søgt stillingen og da det ikke er oplyst, om klager er i besiddelse af de kvalifikationer, der forudsættes i stillingsopslaget, er der ikke grundlag for at fastslå, at han som ansøger til en ledig stilling er blevet forskelsbehandlet på grund af sit køn.

Klager tilkendes derfor ikke godtgørelse.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

§ 6, om annoncering

§ 16 a, om delt bevisbyrde

<18-61717>