Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kompetence - afskedigelse under orlov

J.nr. 18-68972

En kvinde klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at hun var blevet afskediget under sin orlov efter barselsloven. Inden klagen var blevet indbragt for Ligebehandlingsnævnet, havde sagen været anlagt ved byretten, som ved dom havde afvist sagen. Kvinden havde ikke appelleret byrettens afgørelse, som derfor var endelig. Herefter kunne Ligebehandlingsnævnet ikke behandle sagen.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev bortvist under sin orlov efter barselsloven.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen.

Sagsfremstilling

Klager blev ansat ved den indklagede skole 1. august 2014 som pædagogmedhjælper. Den 1. juli 2017 blev klager ansat i en stilling som forretningsfører ved indklagede skole, hvilket blandt andet indebar varetagelse af skolens bogføring.

Den 3. august 2017 fødte klager, men fortsatte sit arbejde, som hun kunne klare i hjemmet eller hos indklagede, når dette var påkrævet.

I efteråret 2017 fik indklagede en ny bestyrelse.

Den 28. november 2017 anmodede klager indklagede om orlov efter barselsloven, da den nye bestyrelse ikke var indforstået med, at klager udførte sine arbejdsopgaver fra hjemmet.

Klager gik på orlov den 1. december 2017.

Den 19. december 2017 sendte indklagede en e-mail til klager, hvoraf blandt andet fremgår:

Fødsel
Torsdag den 3. august 2017
Barselsorlov med sædvanlig løn og pension fra skolen
Fredag den 4. august - 14 uger - til og med torsdag den 9. november 2017
Forældreorlov med sædvanlig løn og pension fra skolen
Fredag den 10. november 2017 - 12 uger samt 8 ugers kompensation - til og med torsdag den 29. marts 2018
Forældreorlov med dagpenge fra Udbetaling Danmark og pension fra skolen
Fredag den 30. marts 2018 - 13 uger og 2 dag - til og med lørdag den 30. juni 2018
- Mor: 4 ugers og 5 dages forældreorlov
Løn fra skolen
Søndag den 1. juli 2018 - Tilbage i job i princippet
Omsorgsdage
4 dage til brug senest december 2019
Første reelle arbejdsdag
Onsdag den 6. august 2018

Den 23. december 2017 bortviste indklagede klager. Af bortvisningen fremgår:

”Du er hermed pr. dags dato bortvist fra [den indklagede skole] grundet misligholdelse af det dekorumkrav, samt ansættelsesvilkår der forventes af dig på [den indklagede skole].

Skolen har konstateret, at du uretmæssigt:

Har betalt regninger på skolens vegne som ikke er godkendt af bestyrelsen

Modtaget kontanter for lejr ture, ekskursioner m.m. som ikke er indtægts bogført

Som følge af disse omstændigheder bortvises du fra d.d. fra [den indklagede skole].

Bortvisningen afgives med virkning fra og med d. 23.12.2017.

Som følge af bortvisningen vil du fra dags dato ikke længere få løn mv.

…”

Klager sendte den 3. januar 2018 en skrivelse til indklagede, hvori hun gjorde indsigelse mod bortvisningen.

Herefter var der en mailkorrespondance mellem parterne frem til den 16. januar 2018, hvor indklagede oplyste, at de ikke havde yderligere kommentarer til sagen.

Den 16. marts 2018 rettede klager på ny henvendelse til indklagede med krav efter ligebehandlingsloven. Skrivelsen blev ikke besvaret.

Klager indgav den 10. april 2018 stævning for byretten med blandt andet krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

Ved dom af 23. oktober 2018 blev sagen afvist fra behandling ved domstolene.

Klager har ikke anket dommen.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 19. november 2018.

Efter den indklagede skoles advokat havde svaret i sagen, blev den indklagede skole taget under konkursbehandling. Kurator har oplyst, at konkursboet ikke ønsker at indtræde i sagen for nævnet.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at bortvisningen var i strid med ligebehandlingsloven, og at klager er berettiget til en godtgørelse på 355.670,46 kr.

Bortvisningen af klager var uberettiget, og klager protesterede rettidigt mod den uberettigede bortvisning.

Klager har ikke betalt regninger på indklagedes vegne, som ikke var godkendt af indklagedes bestyrelse og har ikke modtaget kontanter, som ikke var indtægtsbogført, hvor hun har været forpligtet hertil.

Indklagede har ikke ført bevis for, at klager skulle have foretaget disse handlinger og har ikke forud for bortvisningen præsenteret klager for grundlaget for bortvisningen.

Da indklagede bortviste klager under klagers fravær efter barselloven, påhviler det indklagede at godtgøre, at bortvisningen ikke var begrundet heri, jf. ligebehandlingslovens § 16, stk. 4.

Denne bevisbyrde har indklagede ikke løftet, hvorved bortvisningen var i strid med ligebehandlingslovens § 9, og klager er derved berettiget til godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 16, stk. 2, jf. § 9.

Godtgørelsens størrelse bør fastsættes til ni måneders løn på baggrund af klagers anciennitet, sagens omstændigheder samt retspraksis, herunder afgørelserne U 2012.1388 Ø og U 2014.657 V.

Til indklagedes påstand om afvisning, gør klager gældende, at domstolen ved afgørelse af 23. oktober 2018 alene tog stilling til domstolens kompetence i relation til sagen. Domstolen tog således ikke stilling til Ligebehandlingsnævnets kompetence.

Ligebehandlingsnævnet er alene afskåret fra at behandle sager, der verserer ved domstolene, jf. loven om Ligebehandlingsnævnets § 4, stk. 2. Da sagen er blevet afvist ved domstolen, er der ikke taget stilling til sagens materielle indhold, og Ligebehandlingsnævnet er derved ikke afskåret fra at behandle sagen.

Indklagede gør gældende, at sagen skal afvises.

Klager anlagde den 10. april 2018 sag ved domstolene mod indklagede.

Det fremgår af stævningen, at klager nedlagde påstand om godtgørelse på ni måneders løn i henhold til ligebehandlingsloven.

Den anlagte sag blev afvist ved dom afsagt den 23. oktober 2018, og klager har ikke påanket byrettens dom.

Ligebehandlingsnævnet har ikke hjemmel til at behandle den indgivne klage, idet den upåankede dom afsagt den 23. oktober 2018 af byretten har formel såvel som materiel retskraft.

Klager har ved anlæggelse af sagen ved retten med påstand om godtgørelse efter ligebehandlingsloven med bindende virkning valgt forum. Klager er således ikke berettiget til at ændre forum efter der i øvrigt er afsagt dom i byretssagen. Dette fremgår implicit fremgår af lov om Ligebehandlingsnævnet og af nævnets tidligere praksis, herunder j.nr. 2500124-10 og j.nr. 18-27812.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet efter ligebehandlingsloven.

Klagers advokat indgav den 10. april 2018 stævning for retten, som afsagde dom den 23. oktober 2018. Ved dommen blev sagen afvist.

Det fremgår af lov om Ligebehandlingsnævnet, at nævnet ikke kan behandle sager, der verserer ved domstolene.

Nærværende sag er indledningsvist efter klagers valg anlagt ved domstolene. Byretten har truffet en afgørelse, der ikke er appelleret og derfor er endelig. Herefter kan Ligebehandlingsnævnet ikke behandle sagen. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at byretten ikke har taget stilling til sagens materielle indhold.

Indklagedes afvisningspåstand tages derfor til følge.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, om nævnets kompetence

§ 4, om nævnets kompetence

§ 8, om afvisning af klagen

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 2, om indbringelse for domstolene

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1 og 2, om lovens anvendelsesområde

§ 4 om forbud mod forskelsbehandling

§ 9 om forbud mod afskedigelse begrundet ifm. graviditet eller orlov

§ 16, stk. 4, om omvendt bevisbyrde

<18-68972>