Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier og forpligtelser
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Kontrol
Kapitel 11 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Standardomkostninger
Bilag 2 Poinsystem til brug for prioritering
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i Lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 31, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til ikke-produktive investeringer for at bidrage til at sikre og forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter ved at skabe flere lysåbne og ekstensivt drevne arealer på særligt udpegede arealer helt eller delvist inden for Natura 2000-områder. Tilsagn om tilskud kan gives til følgende projekttyper:

1) Rydning af tilgroede arealer. Projektet skal gennemføres helt eller delvist på særligt udpegede Natura 2000-arealer til rydning.

2) Forberedelse til afgræsning. Projektet skal gennemføres helt eller delvist på særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje.

Stk. 2. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren gælder ikke for private ansøgeres investeringer omfattet af bilag 1.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan søges af alle med et CVR-nummer eller CPR-nummer.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) IMK: Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort, der tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

2) Projekt: De investeringer eller det arbejde der skal udføres på et eller flere projektområder omfattet af nr. 4.

3) Projektareal: Alle projektområder i ansøgningen.

4) Projektområde:

a) Et projektområde i forbindelse med forberedelse til afgræsning er et sammenhængende, selvstændigt hegnet areal.

b) Et projektområde i forbindelse med rydning er det areal, hvor træer og buske ryddes.

5) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

6) Særligt udpegede Natura 2000-arealer til rydning: Arealer inden for Natura 2000-områderne, som er udpeget af Landbrugsstyrelsen på baggrund af en kortlægning fra Miljøstyrelsen, hvor projekttypen rydning af tilgroede arealer kan anvendes. Den gældende udpegning fremgår af IMK i ansøgningsperioden, jf. § 5, stk. 2.

7) Særligt udpegede Natura 2000-arealer til forberedelse til pleje: Arealer inden for Natura 2000-områderne, som er udpeget af Landbrugsstyrelsen på baggrund af en kortlægning fra Miljøstyrelsen, hvor projekttypen forberedelse til afgræsning af arealer kan anvendes. Den gældende udpegning fremgår af IMK i ansøgningsperioden, jf. § 5, stk. 2.

8) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service som tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 4. Alle ansøgninger om tilsagn om tilskud, projektændringer, projektoverdragelser og udbetaling efter denne bekendtgørelse skal indsendes til Landbrugsstyrelsen via Tast selv-service. Partshøringer skal besvares via Tast selv-service.

Stk. 2. Klager over afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse skal indsendes via Tast selv-service.

Stk. 3. Al øvrig skriftlig kommunikation med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 5. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal være modtaget i perioden fra den 2. august til den 17. september 2019.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Ansøgningsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Præcist afgrænsede indtegninger af alle projektområder i IMK.

3) Foreningens vedtægter, hvis ansøger er en forening.

4) To sammenlignelige tilbud til dokumentation for rimelige udgifter, jf. stk. 4. Dette gælder dog ikke for private ansøgere, hvad angår investeringer omfattet af bilag 1.

Stk. 4. Tilbud skal omfatte sammenlignelige varer eller tjenesteydelser. Tilbuddene skal være udspecificerede, og være afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som er uafhængige af hinanden. Hvis det ene tilbud indeholder elementer, som det andet tilbud ikke indeholder, skal det være muligt at trække udgiften for disse elementer ud, så priserne kan sammenlignes.

Stk. 5. Ved ansøgninger om tilsagn til forberedelse til afgræsning, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, skal ansøgningen ud over det i stk. 3 og 4 nævnte indeholde en opgørelse af antal meter hegn, elforsyninger, vandforsyninger og fangfolde.

Stk. 6. Landbrugsstyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering dispensere fra stk. 3, nr. 4, 1. pkt., hvis der kun findes én leverandør. Ansøgers begrundelse for kun at vedlægge et tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Stk. 7. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen, kan projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 6. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgningen, hvis

1) de påkrævede oplysninger, jf. § 5, stk. 3-5, ikke er modtaget med ansøgningen,

2) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige,

3) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

4) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. §§ 10 og 11, eller

5) projektet i ansøgningen ikke er omfattet af projekttyperne i § 1, stk. 1.

Afgørelse på baggrund af prioriteringen

§ 7. Inden for den bevillingsmæssige ramme træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om tilsagn eller afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud på grundlag af prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk. 3-6.

Stk. 2. Til projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning er den bevillingsmæssige ramme på samlet 30 mio. kr.

Stk. 3. Projektområderne prioriteres på grundlag af de opnåede point på baggrund af pointsystemet i bilag 2.

Stk. 4. Projektområder vedrørende forberedelse til afgræsning skal opnå mindst 32 point for at blive prioriteret til tilsagn.

Stk. 5. Hvis der på grund af den bevillingsmæssige ramme skal gives afslag for en del af de ansøgte projekter, gives der afslag til de projekter, der opnår færrest point.

Stk. 6. Ved pointlighed mellem to eller flere projektområder prioriteres et større projektområde i ha over et mindre projektområde i ha.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for støtteberettigelse

§ 8. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

1) At projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud.

2) At tilsagnshaver er ansvarlig for, at projektet gennemføres.

3) At tilsagnshaver ejer investeringerne i projektet.

4) At projektet gennemføres på et areal, jf. § 1, stk. 1, hvor tilsagnshaver i hele projekt- og opretholdelsesperioden har ret til at udføre et projekt.

5) At tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

Stk. 2. For projekter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, er tilsagn om tilskud endvidere betinget af følgende:

1) At mindst 50 pct. af projektområdet på ansøgningstidspunktet er et særligt udpeget Natura 2000-areal til rydning.

2) At projektområdet på ansøgningstidspunktet ikke omfatter areal med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter, eller areal, der anvendes til produktion af frugt, bær, planteskolekulturer, juletræer, pyntegrønt eller energiafgrøder.

3) At de arealer med træer og buske, der indgår i projektområdet, var tilgroet ved ikrafttræden af lov om drift af landbrugsjorder den 1. september 2004, eller på ansøgningstidspunktet har en hældning på mere end 20 pct. eller en anden beskaffenhed, som gør det umuligt at rydde med almindelige landbrugsmaskiner.

4) At projektområdet på ansøgningstidspunktet ikke omfatter arealer, der indgår i et andet projekt, der vedrører rydning af tilgroede arealer, for hvilket der er givet tilskud til samme investering.

Stk. 3. For projekter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, er tilsagn om tilskud endvidere betinget af følgende:

1) At projektet mindst omfatter etablering af hegn eller drikkevandsforsyning.

2) At mindst 50 pct. af projektområdet på ansøgningstidspunktet er et særligt udpeget Natura 2000-areal til pleje.

3) At projektområdet på ansøgningstidspunktet ikke omfatter arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter. Arealer med skov kan dog indgå i projektområdet, hvis Landbrugsstyrelsen vurderer, at ansøger har godtgjort, at arealerne er nødvendige som læ for græssende husdyr.

4) At projektområdet på ansøgningstidspunktet ikke omfatter arealer, der indgår i et andet projekt, der vedrører forberedelse til afgræsning, for hvilket der er givet tilskud til samme investering.

5) At projektområdet i perioden, hvor projektet skal opretholdes, er græs- eller naturarealer, medmindre der er tale om arealer med skov, som Landbrugsstyrelsen har vurderet, kan indgå i de områder, der forberedes til afgræsning, jf. nr. 3.

6) At hvor der ydes tilskud til etablering af drikkevandsforsyning, fangfold og elforsyning, skal disse investeringer befinde sig inden for det projektareal, der søges forberedt til afgræsning, eller på et areal, der efter Landbrugsstyrelsens vurdering er beliggende i tilknytning til det projektareal, der søges forberedt til afgræsning.

Forpligtelser

§ 9. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende:

1) At gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder med det i tilsagnet anførte antal hektar, antal investeringer og type investeringer.

2) At sikre, at alle investeringer, der indgår i projektet, er nye.

3) At informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilte, jf. bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014.

4) At afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest to år fra datoen for ansøgningen om tilsagn, jf. dog § 13.

5) At sende udbetalingsanmodning, jf. § 15, stk. 1-4, rettidigt til Landbrugsstyrelsen, jf. § 15, stk. 6.

6) At have opnået de nødvendige tilladelser og dispensationer fra offentlige myndigheder, inden anmodning om udbetaling indsendes.

7) At holde udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst fem og et halvt år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

8) At holde dokumentation for, at lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt, tilgængelig i mindst fem og et halvt år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af denne lov, jf. dog stk. 2.

9) At have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet, jf. dog stk. 2.

10) At sørge for, at projektet ikke ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for projektarealet i tre år fra datoen for slutudbetaling. Dog må fangfolde benyttes på alle arealer til rådighed for tilsagnshaver.

Stk. 2. Private ansøgere der kun søger om tilskud til investeringer omfattet af bilag 1, er undtaget fra forpligtelsen i stk. 1, nr. 8 og 9.

Stk. 3. For projekter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, er tilsagnshaver endvidere forpligtet til følgende:

1) At gennemføre rydningen af arealerne i tidsrummet fra den 15. juli til og med den 31. marts.

2) At fjerne ryddet materiale fra projektområdet senest ved projektets afslutning.

3) At sørge for, at genvækst fra træer og buske ikke er mere end ét år, når der resterer seks måneder af perioden, hvor projektet skal opretholdes, jf. stk. 1, nr. 10.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 3, nr. 1.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 10. For projekter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, kan de tilskudsberettigede udgifter omfatte følgende:

1) Udgifter til eksterne konsulenter, dog højest á en timepris på 1.200 kr. Udgifterne kan højest udgøre 10 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

2) Materialer og anlægsarbejde vedrørende rydning af træer og buske og fjernelse af ryddet plantemateriale, herunder entreprenørydelser.

Stk. 2. For offentlige ansøgere med projektområder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, kan de tilskudsberettigede udgifter omfatte udgifter til:

1) Hegn.

2) Elforsyning.

3) Vandforsyning.

4) Fangfold.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan godkende andre projektudgifter end de i stk. 1 og 2 anførte som tilskudsberettigede, forudsat Landbrugsstyrelsen vurderer, de er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet.

Stk. 4. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til at gennemføre projektet.

Stk. 5. Til alle tilskudsberettigede udgifter yder Landbrugsstyrelsen tilskud til den billigste pris på baggrund af to sammenlignelige tilbud.

Stk. 6. For private ansøgere med projektområder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, gives der tilskud på baggrund af standardomkostninger til investeringer omfattet af bilag 1.

Ikke tilskudsberettigede udgifter

§ 11. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte følgende:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

2) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed.

3) Udgifter til køb af brugt udstyr og materiel.

4) Udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel.

5) Udgifter til genanskaffelser og reparation af udstyr.

6) Udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

7) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

8) Advokat- og revisionsomkostninger.

9) Udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

10) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af arealer i projektet er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

11) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden ansøgning om tilsagn om tilskud er indsendt til Landbrugsstyrelsen.

12) Almindelige driftsomkostninger.

13) Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet.

14) Udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver.

15) Udgifter til aktiviteter på arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter, for projekter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1.

16) Udgifter til løn til eget personale.

Stk. 2. For projekter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, er udgifter i forbindelse med etablering af hegn, som ikke vedrører selve anskaffelsen og opsætning af hegn herunder fjernelse af eksisterende hegn, endvidere ikke tilskudsberettigede.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 12. Tilsagn om tilskud efter § 1, stk. 1, nr. 1, kan gives til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud efter § 1, stk. 1, nr. 2, kan for private ansøgere gives til 100 pct. af den standardomkostning, der er fastsat i bilag 1. For offentlige ansøgere og for de investeringer der ikke er omfattet af bilag 1, kan der gives tilsagn til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 3. Der kan maksimalt gives tilskud til én vandforsyning, én elforsyning og én fangfold pr. projektområde på 10 ha eller derunder, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Der kan maksimalt gives tilskud til to fangfolde pr. ansøgning.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 13. Ændring af et projekt kan godkendes af Landbrugsstyrelsen, såfremt ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Ændring af projektets slutdato kan godkendes af Landbrugsstyrelsen, dog ikke ud over den 31. december 2022. En ændring må ikke iværksættes, før den er godkendt af Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Ansøgning om forlængelse af projektperioden skal dog være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Der kan sendes én ansøgning om budgetændring pr. år.

Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af et projekt.

§ 14. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 2 kan være tilsagnshaver, jf. dog § 8, stk. 1, nr. 4. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet. Ansøgningen om overdragelse af et tilsagn skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden overdragelse af tilsagnet kan ske.

Stk. 2. Sammen med ansøgningen efter stk. 1, jf. § 4, stk. 1, skal der indsendes et særligt skema, som udfyldes af både overdrager og erhverver. Skemaet findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 15. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Udbetaling af tilskud til hegn, elforsyning, vandforsyning og fangfold til private ansøgere der er omfattet af standardomkostninger, jf. § 10, stk. 6 og bilag 1, sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over antallet af de nævnte investeringer. Der kan maksimalt udbetales tilskud til det beløb, der er givet tilsagn om tilskud til.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes via Tast selv-service og vedlægges følgende:

1) Udbetalingsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer til projektet fra offentlige myndigheder.

Stk. 3. For projekter, hvori der indgår investeringer, der ikke er omfattet af standardomkostninger, skal udbetalingsanmodningen endvidere vedlægges:

1) En opgørelse over tilskudsberettigede udgifter.

2) Alle udgiftsbilag.

3) Dokumentation for betaling af udgifter.

4) Dokumentation for eventuelle afholdte udbud.

Stk. 4. For projekter, hvori der indgår investeringer, der er omfattet af standardomkostninger, skal udbetalingsanmodningen endvidere vedlægges en opgørelse af antal meter hegn, elforsyninger, vandforsyninger, fangfolde og andre investeringer.

Stk. 5. Tilskud udbetales i én slutudbetaling.

Stk. 6. Anmodning om udbetaling skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 7. Inden udbetaling er det en betingelse, at Landbrugsstyrelsen har godkendt slutrapporten.

Stk. 8. Alle udgifter, der ikke er omfattet af standardomkostninger, skal være betalt af tilsagnshaver senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes.

Stk. 9. Såfremt et areal i løbet af projektperioden ikke længere opretholder udpegning som Natura 2000 område, sker udbetalingen efter de på tilsagnstidspunktet gældende forhold.

§ 16. Landbrugsstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 17. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovbekendtgørelsens § 8 eller § 9, stk. 2, eller

3) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 8 ikke er opfyldt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om bortfald pr. projektområde inden for tilsagnet, der ikke opfylder kriterierne for støtteberettigelse, jf. stk. 1, nr. 3.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud

§ 18. Ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, jf. § 9, jf. dog §§ 19-24, kan Landbrugsstyrelsen træffe afgørelse om hel eller delvis nedsættelse af tilskud og tilbagebetaling af tilskud. Hvis tilskuddet nedsættes helt, træffer Landbrugsstyrelsen samtidig afgørelse om bortfald af tilsagn.

Stk. 2. Stk. 1, finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet efter Landbrugsstyrelsens vurdering forsat lever op til ordningens formål. Hvis projektet efter Landbrugsstyrelsens vurdering ikke forsat lever op til ordningens formål, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om, at tilsagnet bortfalder.

§ 19. Landbrugsstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes for sent, jf. § 9, stk. 1, nr. 4:

1) 0-30 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn.

§ 20. Landbrugsstyrelsen nedsætter udbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 15, stk. 6, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn.

§ 21. Ved forsinkelse efter både § 19, nr. 4, og § 20, stk. 1 eller 2, sanktioneres kun efter § 19, stk. 4.

§ 22. Såfremt hele eller dele af projektet er omfattet af reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, og disse regler ikke er overholdt, træffer Landbrugsstyrelsen efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud.

§ 23. Ved manglende skiltning, jf. § 9, stk. 1, nr. 3, kan Landbrugsstyrelsen suspendere tilskuddet, indtil ansøger, på Landbrugsstyrelsens anmodning og inden for en af Landbrugsstyrelsen fastsat frist på op til tre uger, afhjælper manglen.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver ikke efterkommer Landbrugsstyrelsens anmodning om at afhjælpe den manglende skiltning inden for fristen, jf. stk. 1, nedsætter Landbrugsstyrelsen udbetalingen med 1 procent af det tilskudsberettigede beløb, dog ikke med mere end 50.000 kr.

§ 24. Landbrugsstyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis projektet ikke opretholdes, jf. § 9, stk. 1, nr. 10. Der anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis projektet er opretholdt i 0 dage eller op til 18 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

2) Hvis projektet er opretholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Kapitel 10

Kontrol

§ 25. Landbrugsstyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol, samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Kapitel 11

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. august 2019.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 953 af 6. juli 2017 om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold og om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning.

2) Bekendtgørelse nr. 871 af 27. juni 2017 om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning.

Stk. 3. Bekendtgørelserne i stk. 2 finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og for ansøgninger om tilsagn, som er indgivet, men endnu ikke er færdigbehandlet.

Landbrugsstyrelsen, den 9. juli 2019

Jette Petersen

/ Mie Skovgaard


Bilag 1

Standardomkostninger

Standardomkostninger for investeringer foretaget af private til forberedelse til afgræsning, jf. § 1, stk. 1, nr. 2.

Standardomkostning
Krav til kvalitet/materiale
Inkluderet i beløbet
Hegn:
1 og 2 trådet hegn
19 kr./m
Nye funktionelle hegnspæle af træ, med 1 eller 2 tråde egnet til indhegning af dyr.
Indkøb af materialer og opsætningen af hegnet (hegnspæle, tråd) herunder evt. rydning af hegnslinjen, låger og led.
3 og 4 trådet hegn og nethegn
28 kr./m
Nye funktionelle hegnspæle af træ med 3 eller 4 tråde eller nethegn egnet til indhegning af dyr.
Indkøb af materialer og opsætningen af hegnet (hegnspæle, tråd) herunder evt. rydning af hegnslinjen, låger og led.
Vandforsyning:
Kar og pumpe
13.202 kr./stk.
Et nyt funktionelt drikkekar på minimum 500 l og en pumpe egnet til græssende dyr.
Indkøb, opsætning og installation af kar og pumpe herunder evt. svømmeventil, rør og nedlægning af rør.
Kar
2.000 kr./stk.
Et nyt funktionelt drikkekar på minimum 500 l egnet til græssende dyr.
Indkøb af kar.
Drikkekop
496 kr./stk.
En ny funktionel drikkekop egnet til græssende dyr.
Indkøb, opsætning og tilslutning til vand.
Mulepumpe
1.991 kr./stk.
En ny funktionel mulepumpe egnet til græssende dyr.
Indkøb, opsætning og tilkobling til vand.
Elforsyning:
Elforsyning
9.228 kr./stk.
En ny funktionel elforsyning egnet til græssende dyr.
Indkøb og montering af elforsyning herunder evt. køb og trækning af kabler.
Fangfold:
Fast/mobil fangfold
16.478 kr./stk.
En ny funktionel fangfold i træ eller metal, med et areal på mindst 10 m2 egnet til græssende dyr.
Indkøb af fangfold og montering, hvis der investeres i fast fangfold.


Bilag 2

Poinsystem til brug for prioritering

 
Point
Projekttype:
 
Projekter, der både indeholder rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning
50
Projekter, der kun indeholder rydning af tilgroede arealer
50
Projekter, der kun indeholder forberedelse til afgræsning
25
 
Naturtype. Én af følgende naturtyper:
 
Rigkær
28
Kildevæld
23
Overdrev
19
Alle øvrige
0
 
Andel i særlig Natura 2000 udpegning inden for den respektive udpegning (til henholdsvis rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning):
 
Projektområdet er >75 pct. særligt udpeget Natura 2000-areal
12
Projektområdet er mellem 60 pct. og 75 pct. særligt udpeget Natura 2000-areal
9
Projektområdet er mellem 50 pct. og 60 pct. særligt udpeget Natura 2000-areal
6

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning(EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1306 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1303 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.