Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skattetvistbilæggelse

I medfør af § 1, stk. 2, og § 2, stk. 3, i lov om mekanismer til bilæggelse af skattetvister i Den Europæiske Union, jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 21. februar 2006, som ændret ved lov nr. 1726 af 27. december 2018, fastsættes:

§ 1. Skatteforvaltningen er kompetent myndighed i henhold til EU-voldgiftskonventionen og voldgiftsdirektivet.

§ 2. Spørgsmål, som omfattes af EU-voldgiftskonventionen, kan ikke behandles i et rådgivende udvalg, hvis spørgsmålet er indbragt for danske domstole.

Stk. 2. Spørgsmål, som omfattes af voldgiftsdirektivet, kan ikke behandles i et rådgivende udvalg eller et udvalg til alternativ tvistbilæggelse, hvis spørgsmålet er afgjort ved danske domstole.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 260 af 21. marts 2006 om EF-voldgiftskonventionen ophæves.

Skatteministeriet, den 2. juli 2019

Morten Bødskov

/ Per Hvas