Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin

Indholdsfortegnelse

1. Hvad handler vejledningen om

2. Definitioner

3. Kritisk resistent salmonella

4. Smitteopsporing ved fund af kritisk resistent salmonella i besætning

5. Gødning fra besætninger med kritisk resistent salmonella

6. Fritestning/frihed af besætning for kritisk resistent salmonella

7. Smitteopsporing ved fund af kritisk resistent salmonella i slagtekroppe, kød eller kødprodukter

1. Hvad handler vejledningen om

Denne vejledning handler om regler for opfølgning ved fund af kritisk resistent salmonella i fjerkræ, kvæg og svin. Den knytter sig til bekendtgørelse nr. 1425 af 30. november 2018 om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin, i prøver som er udtaget i henhold til:

- Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil

- Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil

- Bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m.

- Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.

- Bekendtgørelse om salmonella hos svin

Vejledningen beskriver:

- Hvad kritisk resistent salmonella er

- Opfølgning ved fund af kritisk resistent salmonella i besætninger

- Håndtering af gødning og gylle fra besætninger med kritisk resistent salmonella

- Fritestning af besætninger som er positive for kritisk resistent salmonella

- Opfølgning ved fund af kritisk resistent salmonella på slagterier

Vejledningen er tænkt som en hjælp til Fødevarestyrelsens veterinærafdelinger, fødevareafdelinger og kødkontrollen, samt til slagterier, besætningsansvarlige og dyrlæger.

2. Definitioner

Akkrediteret laboratorium: Et laboratorium, som er akkrediteret i henhold til den gældende udgave af ISO/ IEC 17025 - "Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence" af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation (EA) og (International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Kvægbedrift: En eller flere kvægbesætninger, der kan være placeret på en eller flere ejendomme og som har samme ejer. Kødkvægsejendomme omfattes ikke af bedriften.

Salmonella Dublin Niveau 1: Besætningen er med høj sandsynlighed fri for Salmonella Dublin. Ejendomme med besætninger af kvæg placeres i Salmonella Dublin-niveau fra 1 til 3 på baggrund af resultater fra overvågningen af antistoffer mod Salmonella Dublin samt andre forhold såsom kontakt med smittede besætninger eller fund af Salmonella Dublin bakterier i materiale fra besætningen

Serotypes: Bestemmelse af Salmonella serotypen.

3. Kritisk resistent salmonella

En salmonellabakterie betegnes som kritisk resistent, hvis analyseattesten viser, at bakterien er resistent overfor et eller flere af følgende antibiotika:

- fluorokinoloner og andre kinoloner (ciprofloxacin og/eller nalidixinsyre i testpanelet),

- 3. eller 4. generations cephalosporiner (ceftiofur og/eller cefotaxime i testpanelet),

- carbapenemer (meropenem i testpanelet) og/eller

- colistin.

Disse antibiotika er kritisk vigtige i behandlingen af mennesker. De er valgt på baggrund af WHO´s anbefalinger for de vigtigste typer af antibiotika, som bør reserveres til humant brug for at bevare behandlingsmuligheder og mindske risiko for resistensudvikling. Der er derfor særlige krav ved fund af resistens mod disse typer antibiotika i overvågningen.

Hvis en laboratorieundersøgelse viser resistente salmonella, vil det fremgå af analyseresultatet. Et ”R” på analyseattesten betyder resistent, mens ”S” betyder sensitiv/følsom, dvs. ikke resistent. Hvis resistensen omfatter én af de ovenfor nævnte antibiotikatyper, vil der på analyseattesten stå en bemærkning om fund af kritisk resistente salmonella.

Den besætningsansvarlige skal underrette alle aftagere af hhv. sit kvæg, sine fjerkræ eller sine svin til levebrug om fund af kritisk resistens. Meddelelsespligten er kun fremadrettet og gælder fra det tidspunkt, hvor den besætningsansvarlige har fået besked om kritisk resistens.

Bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin § 3, stk. 2 og § 4, stk. 3.

4. Opfølgning ved fund af kritisk resistens i besætning - den besætningsansvarliges ansvar

Hvis der er påvist kritisk resistent salmonella ved undersøgelse af materiale fra en besætning, skal den besætningsansvarlige sørge for at gennemføre en smitteopsporing og kortlægge besætningens medicinforbrug.

Smitteopsporingen og kortlægningen af medicinforbruget skal som minimum beskrive:

- medicinforbrug i besætningen inden for de seneste ni måneder,

- oplysninger om, hvem besætningen har indkøbt dyr fra samt, for svine- og kvægbesætninger, hvor ofte og hvor mange, og

- andre forhold, som har kunnet føre til introduktion af resistens i besætningen (fx overslæb af smitte fra andre besætninger, personer eller maskinfællesskab med andre besætninger).

Det er den besætningsansvarlige, som skal udarbejde smitteopsporingen, og han/hun bør gøre det i samarbejde med den praktiserende dyrlæge eller anden kompetent rådgiver.

Bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin § 3, stk. 1 og § 4, stk. 1.

Hvis der er konstateret kritisk resistent salmonella i en kvægbesætning, der indgår i en kvægbedrift med flere besætninger, skal smitteopsporingen omfatte alle besætninger i bedriften.

Bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin § 4, stk. 2.

Den besætningsansvarlige skal indsende en redegørelse for smitteopsporing til Fødevarestyrelsen inden for to måneder efter beskeden om, at der er fundet kritisk resistent salmonella i besætningen. Der er ikke nogen formelle krav til, hvordan redegørelsen skal være udformet.

Bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin § 3, stk. 2 og § 4, stk. 3.

5. Gødning fra besætninger med kritisk resistent salmonella - den besætningsansvarliges ansvar

Flydende og fast gødning fra besætninger med kritisk resistente salmonellabakterier kan indeholde resistente bakterier fra dyrene. Derfor må man ikke bruge gødning fra de pågældende besætninger til at gøde spiseklar frugt og grøntsager eller til græsningsarealer i den periode, hvor græsset bliver benyttet til frisk udfodring og græsning. Det er for at undgå, at de resistente bakterier spredes til mennesker eller andre dyr. Hvis gødningen har gennemgået en behandling, som sikrer at salmonellabakterierne er dræbt, fx kontrolleret hygiejnisering ved 70C i 60 minutter, kan den dog anvendes til disse formål.

Bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin § 3, stk. 2 og § 4, stk. 1.

6. Frihed for kritisk resistens – den besætningsansvarliges ansvar

Når der er fundet kritisk resistente bakterier i materiale fra en besætning er den positiv, indtil den er fritestes for kritisk resistens. Der er ikke krav om fritestning. Det er op til den besætningsansvarlige, om vedkommende ønsker at teste besætningen fri.

En kvægbesætning kan erklæres fri for kritisk resistent salmonella på følgende måder:

- Ved intensiveret prøveudtagning, hvor der ikke findes kritisk resistente salmonellabakterier. Den intensiverede prøveudtagning er beskrevet i bilag 5 til bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.

- Besætningen er slagtet eller slået ned, og rengøring samt desinfektion af stalde og inventar er godkendt af Fødevarestyrelsen. Der er ikke krav om, at der skal udtages rengøringsprøver.

- Når besætningen er placeret i Salmonella Dublin niveau 1, såfremt det drejer sig om kritisk resistent Salmonella Dublin.

En svinebesætning kan erklæres fri for kritisk resistent salmonella, når:

- der er foretaget to kortlægninger af besætningen, efter den gældende bekendtgørelse om salmonella hos svin, med mindst 45 dages mellemrum, som begge viser et negativt resultat for kritisk resistent salmonella, eller

- besætningen er slagtet eller slået ned, og Fødevarestyrelsen har godkendt rengøring samt desinfektion af stalde og inventar. Der er ikke krav om, at der skal udtages rengøringsprøver.

Bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin § 5.

Med kortlægning menes, at man udtager et repræsentativt antal gødningsprøver i besætningen. Prøverne skal undersøges for salmonella, og alle salmonellaisolater skal serotypes og resistensbestemmes på et akkrediteret laboratorium.

Bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin § 6.

En fjerkræflok kan erklæres fri for kritisk resistent salmonella, når:

- flokken i det smittede hus er slagtet eller aflivet og enten destrueret eller anvendt på en anden måde, som ikke udgør en smitterisiko, og

- rengøring og desinfektion af det smittede hus er godkendt af Fødevarestyrelsen.

- Flokken er fundet fri for salmonella efter mistanke med salmonella af anden type. Dette er beskrevet i reglerne for salmonella i fjerkræ.

Bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin § 3, stk. 2.

7. Opfølgning ved fund af kritisk resistens i slagtekroppe – slagteriets ansvar

Hvis et slagteri finder kritisk resistent salmonella på slagtekroppe, herunder i halsskind, skal slagteriet gennemføre en smitteopsporing for at identificere oprindelsesbesætningerne.

Ved positive fund fra slagtekroppe skal besætningen udpeges eller, som minimum, de besætninger, der er taget prøver fra, hvis der er tale om en samleprøve.

Der stilles ikke krav om opfølgning i oprindelsesbesætningen, og der er heller ikke krav om tilbagetrækning af kød alene på baggrund af fund af kritisk resistens. Det kan nemlig ikke med sikkerhed vides, om fund kan henføres til oprindelsesbesætningerne eller evt. skyldes kontaminering under transport eller på slagteriet. Oplysningerne skal bidrage med kendskab til omfanget af disse resistenstyper i husdyrproduktionen.

Virksomheden skal indsende en redegørelse for smitteopsporing til Fødevarestyrelsen indenfor to måneder efter beskeden om, at der er fundet kritisk resistent salmonella.

Bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin § 4.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 7. juni 2019

Charlotte Vilstrup

/ Anne Kristine Bech