Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.

I medfør af § 8, stk. 2, og § 158, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018, fastsættes:

§ 1. Regionsrådet skal yde gratis vaccination mod de i § 2 nævnte smitsomme sygdomme m.v. til personer, der har bopæl her i landet eller ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler, og som tilhører de persongrupper, der fremgår af bestemmelsen.

Stk. 2. Ved EU-retten eller internationale aftaler forstås:

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger,

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger,

3) Nordisk Konvention om Social Sikring,

4) Aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen) med senere ændringer ved afgørelser fra Det Blandede EØS-udvalg,

5) Aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer som ændret ved afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af sociale sikringsordninger, og

6) rettigheder som vandrende arbejdstagere efter artikel 45 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

§ 2. Tilbuddet om gratis vaccination efter § 1, stk. 1, omfatter:

1) Vaccination mod kighoste, difteri, stivkrampe og polio for personer under 18 år.

2) Vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde til personer under 18 år.

3) Vaccination mod mæslinger til ikke-immune personer over 18 år.

4) Vaccination mod røde hunde til ikke-immune kvinder i den fødedygtige alder.

5) Vaccination mod Hæmophilus influenzae, type b (Hib) for personer under 6 år.

6) Vaccination mod pneumokoksygdom for personer under 2 år.

7) Vaccination mod livmoderhalskræft (HPV) for piger fra det fyldte 12. år og inden det fyldte 18. år.

8) Vaccination mod analkræft (HPV) for drenge, som fylder 12 år den 1. juli 2019 eller senere. Vaccinationen tilbydes inden det fyldte 18. år.

Stk. 2. Vaccination efter stk. 1, nr. 2-4, tilbydes i form af en kombineret MFR-vaccine.

§ 3. De i § 2 nævnte vaccinationer kan foretages af enhver læge, der i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har tilladelse til selvstændigt virke som læge.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 245 af 23. marts 2018 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 28. juni 2019

Magnus Heunicke

/ Birgitta Winkler