Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32018L0299
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1626 af 18. december 2018, foretages følgende ændring:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EU af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods, EU-Tidende 2008, nr. L 260, side 13, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2018/1846/EU af 23. november 2018 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods af hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling, EU-Tidende 2018, nr. L 299, side 58, og Rådets direktiv 95/50/EU af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej, EU-tidende 1995, nr. L 249, side 35, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/54/EU af 17. juni 2008 om ændring af Rådets direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, EU-Tidende 2008, nr. L 162, side 11-12.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 19. juni 2019

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2018/1846/EU af 23. november 2018 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods af hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling, EU-Tidende 2018, nr. L 299, side 58.