Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Organisationsaftale for tekniske funktionærer
Bilag 1 Protokollat om undervisningstillæg til bygningskonstruktører
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for tekniske funktionærer

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Teknisk Landsforbund har den 20. maj 2019 indgået medfølgende organisationsaftale for tekniske funktionærer.

2. Organisationsaftalen udgør sammen med den til enhver tid gældende OAO-S-fællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag.

3. Nedenfor er oplistet de væsentligste ændringer i forhold til den tidligere organisationsaftale. Ændringerne har virkning fra 1. april 2018 medmindre andet fremgår:

a) Aftalens titel ændres til organisationsaftale for tekniske funktionærer. Ændringen har ikke til hensigt at ændre eller udvide aftalens dækningsområde, udover hvad der følger nedenfor.

b) Konsulenter i Arbejdstilsynet ansat i henhold til nærværende organisationsaftale overflyttes med virkning fra 1. oktober 2018 til organisationsaftalen for håndværkere og organisationsaftalen ingeniørassistenter og forskningsteknikere ved forskningsinstitutioner mv., forskningsteknikere ved Risø DTU og Dansk Dekommissionering samt konsulenter i Arbejdstilsynet, som ved OK18 er aftalt sammenlagt.

c) Inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen ansat i henhold organisationsaftalen for fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. overflyttes til nærværende organisationsaftale med virkning fra aftalens ikrafttrædelse. I forbindelse med tilføjelsen af inspektørerne i Sikkerhedsstyrelsen er der foretaget justeringer i dækningsområdet og lønbestemmelsen.

d) Dækningsområdet i § 1 udvides til at gælde miljøteknologer, der ikke er dækket af andre organisationsaftaler med virkning fra 1. oktober 2018.

e) Der er aftalt forhøjelse af en række basislønninger samt elevforhøjelser med virkning fra 1. oktober 2018.

4. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under ”Generelle bemærkninger”. Uanset placeringen er bemærkningerne Finansministeriets bemærkninger og ikke en del af aftaleteksten

Ikrafttræden

Dette cirkulære har virkning fra 1. april 2018. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 30. januar 2014 (Modst. nr. 004-14) om organisationsaftale for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, kemoteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/B. Sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever m.fl.

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 13. juni 2019

Louise Christensen


Bilag

Organisationsaftale for tekniske funktionærer

-

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område.

§ 1. Dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter nedennævnte ansatte i staten eller ansat ved selvejende institutioner, der er berettiget til statstilskud, og for hvilke Finansministeriet kan fastsætte løn- og ansættelsesvilkår for alle personalegrupper:

1. Tekniske tegnere, tekniske assistenter, tekniske designere.

Ved tekniske tegnere, tekniske assistenter, tekniske designere forstås personer, som:

a) Har gennemgået den til enhver tid værende af Undervisningsministeriet godkendte uddannelse som teknisk tegner/teknisk assistent/teknisk designer eller,

b) Er i besiddelse af en praktisk eller teoretisk uddannelse, der kan sidestilles med de under 1. nævnte,

og som ansættes i stillinger, hvor uddannelsen er en forudsætning for udførelsen af arbejdet.

Cirkulærebemærkning til § 1, punkt 1:

Tegnere, der udelukkende eller i det væsentlige er beskæftiget med rentegning af eksisterende tegninger, kalkering, optrækningsarbejde eller andet rutinemæssigt arbejde, er ikke omfattet af nærværende organisationsaftale.

2. Kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer.

3. Bygningskonstruktører uddannet efter de før 1970 gældende regler for uddannelse af bygningskonstruktører.

4. Kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere og procesteknologer (procesteknik eller fødevarer) som har gennemgået den af Undervisningsministeriet godkendte uddannelse som kemotekniker, levnedsmiddeltekniker eller procesteknolog (procesteknik eller fødevarer), der ansættes i stillinger, der forudsætter denne uddannelse.

5. Professionsbachelor i laboratorium, fødevare- og procesteknologi omfattes af organisationsaftalen, når uddannelsen er taget med udgangspunkt i uddannelsen som procesteknolog (procesteknik eller fødevarer). Uddannelsen skal være en nødvendig forudsætning for stillingen.

Det forudsættes, at forhandlingsretten for den pågældende uddannelse ikke tilhører en anden organisation

6. Konserveringsteknikere.

Ved konserveringsteknikere forstås personer, som har gennemført enten kunstakademiets konservatorskoles uddannelse som konserveringstekniker/B. Sc. (dog ikke grafisk linje) eller en tilsvarende anerkendt konserveringsteknisk uddannelse, og som udfører arbejde, der forudsætter denne uddannelse.

7. Inventarkonduktører, der er i besiddelse af en håndværksmæssig uddannelse, og som selvstændigt varetager behandlingen af sager vedrørende inventar til ministerier, styrelser mv.

8. Tekniske designerelever.

9. Miljøteknologer

Organisationsaftalen omfatter miljøteknologer, som ikke er dækket af andre organisationsaftaler.

10. Inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen

Inspektøren skal selvstændig kunne gennemføre kontrolsager, herunder:

a) Gennemføre kontrol og tilsyn med elektrisk materiel og elektrisk installationer.

b) Gennemføre den administrative sagsbehandling.

c) Varetage kontakten med de involverede parter.

d) Varetage økonomien i forbindelse med kontrol- og tilsynsopgaverne over for virksomhederne, laboratorier m.fl.

Inspektøren skal kunne gennemføre eller deltage i kontrolkampagner og projekter samt i rapporteringen heraf. Inspektøren skal desuden kunne deltage i løsning af Sikkerhedsstyrelsens informationsopgaver, herunder holde foredrag mv.

§ 2. Lønsystemet

Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet er et basislønsystem, der består af en basisløn suppleret med en tillægsdel. Tillægsdelen består af lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Alle basislønninger er angivet i årligt grundbeløb (31. marts 2012-niveau).

Stk. 5. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn eksklusiv eventuelt rådigheds-/merarbejdstillæg.

§ 3. Basisløn

For tekniske tegnere, tekniske assistenter og tekniske designere er basislønnen:

Stedtillægsområde
II-IV
V og VI

 
247.059 kr.
258.855 kr.

Fra den 1. oktober 2018 forhøjes basislønnen i stk. 1 til:

Stedtillægsområde
II-IV
V og VI
 
248.164 kr.
260.013 kr.

Stk. 2. For byggeteknikere, maskinteknikere, kvalitets- og måleteknikere og produktionsteknologer er basislønnen:

282.447 kr.

Stk. 3. For bygningskonstruktører er basislønnen:

321.112 kr.

Stk. 4. For kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere og procesteknologer er

basislønnen:

275.894 kr.

Fra den 1. oktober 2018 forhøjes basislønnen i stk. 4 til:

278.400 kr.

Stk. 5. For konserveringsteknikere/B. Sc. og inventarkonduktører er basislønnen:

291.622 kr.

Fra den 1. oktober 2018 forhøjes basislønnen i stk. 5 til:

292.351 kr.

Stk. 6. For tilsynsførende levnedsmiddelteknikere ansat i Fødevarestyrelsen er basislønnen:

294.243 kr.

Fra den 1. oktober forhøjes basislønnen i stk. 6 til:

298.587 kr.

Stk. 7. For miljøteknologer er basislønnen:

279.189 kr.

Stk. 8. For inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen er basislønnen:

a) Ved ansættelsen ydes en basisløn på 308.005 kr.

b) Inspektører, som varetager særlige selvstændige og kvalificerede arbejdsopgaver, kan af styrelsen oprykkes til en basisløn på 340.772 kr.

Fra den 1. oktober 2018 forhøjes basislønningerne i § 3, stk. 8, litra b, til 309.114 kr. og § 3, stk. 8, litra c, til 341.999 kr.

Stk. 9. For tekniske designerelever under 25 år er basislønnen:

For elever under 18 år:

Uddannelsen indledes med praktik: 115.731 kr.

Uddannelsen indledes med skole: 119.663 kr.

Fra den 1. oktober 2018 forhøjes elevlønningerne for elever under 18 år til følgende:

Uddannelsen indledes med praktik: 138.856 kr.

Uddannelsen indledes med skole: 140.530 kr.

For elever over 18 år:

Uddannelsen indledes med praktik: 142.862 kr.

Uddannelsen indledes med skole: 146.794 kr.

Fra den 1. oktober 2018 forhøjes elevlønningerne for elever over 18 år til følgende:

Uddannelsen indledes med praktik: 171.434 kr.

Uddannelsen indledes med skole: 172.392 kr.

Stk. 10. Basislønnen for elever, som ved ansættelsen er fyldt 25 år, er 220.846 kr.

§ 4. Pension

Der indbetales pensionsbidrag af basislønnen samt af varige og midlertidige tillæg jf. rammeaftalens § 10.

Stk. 2. Der tilkommer ud over det i stk. 1 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse fra ansættelsesmyndigheden på grundlag af ansættelsen.

Stk. 3. I de tilfælde hvor der ikke kan etableres den i stk. 1 omhandlede pensionsordning, og heller ikke kan etableres anden godkendt pensionsordning, kan der alene udbetales løn i henhold til organisationsaftalen med fradrag af det bidrag, som anses for den ansattes eget bidrag.

Stk. 4. For tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere og produktionsteknologer udgør pensionsbidraget 15,79 pct. af de pensionsgivende løndele. Pensionsbidraget for bygningskonstruktører udgør 16,5 pct. af de pensionsgivende løndele.

Stk. 5. For levnedsmiddelteknikere, kemoteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/B. Sc., inventarkonduktører og inspektører i Sikkerhedsstyrelsen udgør pensionsbidraget 15 pct. af de pensionsgivende løndele.

Stk. 6. Pensionsbidraget indbetales af ansættelsesmyndigheden, og 1/3 af pensionsbidraget anses for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Pensionsbidraget indbetales til Teknisk Landsforbunds Pensionsforening

Stk. 7. For inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen overført fra organisationsaftale for fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. til nærværende organisationsaftale per 1. oktober 2018 indbetales pensionsbidraget til Sampension.

Stk. 8. For elever indbetales ikke pension.

Cirkulærebemærkning til § 4:

Der kan mellem den ansatte og organisationen eller pensionsforeningen træffes aftale om tilbageholdelse af et ekstraordinært pensionsbidrag over en nærmere fastsat periode.

For så vidt angår levnedsmiddelteknikere, kemoteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/B. Sc., og inventarkonduktører følger de pensionsbestemmelsen i OAO-S-fællesoverenskomsten, herunder pensionsbestemmelsens karensbestemmelse. Dog indbetales pensionsbidraget til Teknisk Landsforbunds Pensionsforening. Tilsvarende gælder for inspektører i Sikkerhedsstyrelsen, som ansættes efter 1. oktober 2018.

§ 5. Arbejdstid

De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Stk. 2. Bygningskonstruktører ansat ved erhvervsskolerne er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid mv. på erhvervsskolerne.

Stk. 3. Inspektører er omfattet af de for tjenestemænd gældende regler om merarbejde.

§ 6. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen

Organisationsaftalen har virkning fra den 1. april 2018, og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2021. Samtidig ophæves organisationsaftale af 29. januar 2014 for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/B. Sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever m.fl.

København, den 20. maj 2019
Teknisk Landsforbund
Lone Engberg Thomsen
Finansministeriet
Louise Christensen


Bilag 1

Protokollat om undervisningstillæg til bygningskonstruktører

-

§ 1. Til bygningskonstruktører, der underviser ved bygningskonstruktøruddannelsen, og hvor de samlede opgaver i tilknytning til undervisningen udgør over halvdelen af arbejdstiden, ydes et tillæg på 34.100 kr. årligt (31. marts 2012-niveau).

Når en ansat har undervist ved uddannelsen i 3 år på over halv tid, udgør tillægget 43.900 kr. (31. marts 2012-niveau).

Tillægget kan ikke oppebæres samtidig med andet generelt undervisnings-tillæg.

Tillægget bortfalder i perioder, hvor opgaverne ved bygningskonstruktøruddannelsen udgør halvdelen af arbejdstiden eller derunder.

Til deltidsansatte, der underviser ved konstruktøruddannelsen ydes tillægget forholdsmæssigt.

Stk. 2. Til bygningskonstruktører, der underviser ved de videregående teknikeruddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser eller tilsvarende og højere niveauer, og som ikke oppebærer det under stk. 3 nævnte tillæg ydes et tillæg på 28.400 kr. årligt (31. marts 2012-niveau).

København, den 29. januar 2014
Teknisk Landsforbund
Gita Grüning
Finansministeriet
P. M.V.
E. B
David Sembach

Redaktionel note
 • PKAT MED SPECIFIKATION:
  050 - Tekniske designere m.fl.
  198 - Konserveringsteknikere m.fl.
  0226 - Inspektører

  FÆLLESOVERENSKOMST: Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statelige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

  FORHANDLINGSBERETTIGET ORGANISATION(ER):
  Teknisk Landsforbund
  E-mail tl@tl.dk
  www.tl.dk

  I TILFÆLDE AF AFSKED KONTAKTES: Den forhandlingsberettigede organisations lokalafdeling eller hovedkontor, jf. fællesoverenskomsten

  PENSIONSORDNING:
  Teknisk Landsforbund Pensionsforening

  ATP-SATS: ATP, sats A.

  Udsendt som Modst. nr. 038-19