Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generelle betingelser
Kapitel 2 Befordringsrabat ved køb af personlige periodekort
Kapitel 3 Ansøgning og meddelelse om ret til befordringsrabat
Kapitel 4 Regulering af egenbetalingen
Kapitel 5 Befordring til og fra udlandet
Kapitel 6 Flere personlige rejsekort og kontant udbetaling af befordringsrabat
Kapitel 7 Opgørelse af ydet befordringsrabat og refusion af beløbene
Kapitel 8 Befordringsgodtgørelse efter en kilometersats
Kapitel 9 Ansøgning om og udbetaling af befordringsgodtgørelse efter en kilometersats
Kapitel 10 Tilbagebetaling af for meget udbetalt befordringsgodtgørelse efter en kilometersats
Kapitel 11 Administration
Kapitel 12 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

I medfør af § 1, stk. 1, § 2, stk. 2, § 3, stk. 3 og 4, § 4, stk. 6 og 7, § 4 a, stk. 3, § 4 b, stk. 2, § 4 c, stk. 2 og 4, og § 5 i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 30. august 2017, som ændret ved lov nr. 1568 af 18. december 2018, og efter forhandling med de transportansvarlige, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Generelle betingelser

§ 1. Befordringsrabat og befordringsgodtgørelse efter en kilometersats kan gives, når den studerendes daglige rejsetid fra den uddannelsessøgendes bopæl til uddannelsesstedet ikke overstiger 3½ time hver vej.

Stk. 2. Ved uddannelsessted forstås den lokalitet, hvor den studerende deltager i uddannelsesforløb i rabatperioden.

Stk. 3. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (styrelsen) kan efter ansøgning dispensere fra kravet i stk. 1, hvis den studerende kan dokumentere, at der reelt er tale om daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted.

Kapitel 2

Befordringsrabat ved køb af personlige periodekort

§ 2. Lovens § 3, stk. 2, finder ikke anvendelse for studerende, der har bopæl i kommunerne Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa.

Kapitel 3

Ansøgning og meddelelse om ret til befordringsrabat

§ 3. Den studerende skal indgive ansøgning om ret til befordringsrabat ved køb af personlige periodekort til bus, tog eller metro i den offentlige servicetrafik, jf. lovens § 1, gennem styrelsens og de trafikansvarliges fælles elektroniske selvbetjeningssystem, jf. § 22, jf. dog stk. 3 og § 9, stk. 2.

Stk. 2. Retten til rabat gælder tidligst fra den dag, hvor ansøgning herom er indlagt i det fælles selvbetjeningssystem.

Stk. 3. Studerende, der er afskåret fra at udfylde en elektronisk ansøgning, kan anmode uddannelsesstedet om at bistå med den digitale ansøgningsprocedure. Uddannelsesstedet afgør, hvorvidt den studerende er afskåret fra at anvende den digitale ansøgningsprocedure.

Stk. 4. Ved ansøgning om befordringsrabat skal den studerende give de nødvendige oplysninger til brug for behandling af sagen, herunder oplyse navn, personnummer og fast bopæl og angive det uddannelsessted, jf. § 1, stk. 2, hvortil den studerende ønsker befordringsrabat.

§ 4. Den studerende skal aflevere ansøgning om dispensation efter § 1, stk. 3, på uddannelsesstedet, der sender ansøgningen til styrelsen sammen med en indstilling.

§ 5. Meddelelser og afgørelser om ret til befordringsrabat og om dispensation efter § 1, stk. 3, sendes til den studerendes e-Boks.

Kapitel 4

Regulering af egenbetalingen

§ 6. Egenbetalingsbeløbet efter lovens § 3, stk. 1-3, reguleres en gang årligt med virkning fra den 2. søndag i januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Kapitel 5

Befordring til og fra udlandet

§ 7. De transportansvarlige, jf. lovens § 4, stk. 1, yder rabat på personlige periodekort til befordring over den danske grænse til og fra EU- og EØS-landene på samme måde, som de yder rabat på befordring inden for landets grænser.

Stk. 2. Transportansvarlige i EU- og EØS-landene kan yde rabat på personlige periodekort til befordring med bus og tog over den danske grænse til og fra EU- og EØS-landene på samme måde som i stk. 1 samt ved dokumentation for

1) tilladelse til international rutekørsel i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 684/92 af 16. marts 1992 om fælles regler for international personbefordring med bus, som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 11/98 af 11. december 1997 eller

2) licens til jernbanevirksomhed i henhold til Rådets direktiv (EØF) nr. 18/95 af 19. juni 1995 om udstedelse af licenser til jernbanevirksomhed som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 13/2001/EF af 26. februar 2001.

Kapitel 6

Flere personlige rejsekort og kontant udbetaling af befordringsrabat

§ 8. Den studerende skal kun betale det i lovens § 3, stk. 1-3, fastsatte egenbetalingsbeløb én gang, når den pågældende køber flere personlige periodekort med samme gyldighedsperiode.

§ 9. Styrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning fra den studerende bestemme, at rabatbeløb for personlige periodekort eller anden personlig rejsehjemmel, der tidligere er købt uden rabat, skal udbetales kontant. Det betragtes ikke som et særligt tilfælde, hvis den studerende har søgt så sent i det fælles selvbetjeningssystem, jf. § 20, at det ikke er muligt at modtage det personlig periodekort inden for den periode, den studerende ønsker rabat for.

Stk. 2. Ansøgning om kontant udbetaling af rabat afleveres til uddannelsesstedet, der sender ansøgningen til styrelsen.

Stk. 3. Den studerende skal aflevere ansøgning til uddannelsesstedet senest 1 måned efter den periode, der søges for.

Stk. 4. Styrelsen udbetaler rabatbeløbet til den studerendes NemKonto.

Kapitel 7

Opgørelse af ydet befordringsrabat og refusion af beløbene

§ 10. Efter afslutningen af hvert kvartal udarbejder de enkelte transportansvarlige en opgørelse til styrelsen, der skal danne grundlag for styrelsens refusion af beløb, der er ydet i rabat i kvartalet, jf. lovens § 4, stk. 3.

Stk. 2. Opgørelsen skal indeholde en samlet opgørelse for kvartalet af

1) indtægter fra salg af personlige periodekort med rabat,

2) beløb ydet i rabat og

3) beløb, der skal refunderes.

Stk. 3. Beløb, der er udbetalt kontant efter § 9, indgår i opgørelsen, jf. stk. 2, for det kvartal, hvor beløbet er udbetalt.

Stk. 4. Styrelsen skal have opgørelsen i hænde senest 1 måned efter udgangen af 1., 2. og 3. kvartal. Efter udgangen af 4. kvartal skal styrelsen have opgørelsen i hænde senest den 15. januar året efter. Kan opgørelsen ikke færdiggøres inden fristen, meddeles et foreløbigt beløb for 4. kvartal.

Stk. 5. Styrelsen udbetaler refusionsbeløbet til de transportansvarlige på baggrund af de kvartalsvise opgørelser. Har styrelsen afregnet et foreløbigt beløb for 4. kvartal, udbetaler styrelsen ikke refusionsbeløb for efterfølgende kvartaler, før styrelsen har modtaget opgørelsen for 4. kvartal.

Stk. 6. Efter årets udløb udarbejder den transportansvarlige en endelig opgørelse af refusionsbeløbet, som attesteres ved en erklæring fra en ekstern revisor for den transportansvarlige, dog ikke Rigsrevisionen. På baggrund af den endelige opgørelse foretager styrelsen den endelige afregning af årets refusionsbeløb.

Stk. 7. Refusionsbeløb udbetales til den transportansvarliges NemKonto.

Stk. 8. Ved attestationen efter stk. 6 skal revisoren erklære,

1) at den transportansvarlige har etableret betryggende arbejdsgange, der sikrer, at rabatten er ydet i overensstemmelse med lovens § 3,

2) at rabatten er givet til den billigste daglige befordring mellem bopæl og uddannelsessted med fradrag af egenbetalingsbeløbet for hver dag, det personlige periodekort er gyldigt,

3) at rabatten er givet på baggrund af den normale pris på et tilsvarende personligt periodekort,

4) at egenbetalingsbeløbet er fastsat i overensstemmelse med § 6 og lovens § 3, og

5) at rabatbeløbet er opgjort korrekt og i overensstemmelse med de befordringsansvarliges registreringer.

Stk. 9. Styrelsen kan i særlige tilfælde forlange, at kvartalsopgørelserne, jf. stk. 1, attesteres af revisoren.

Stk. 10. Styrelsen bestemmer, hvordan de transportansvarlige indsender opgørelserne, og kan bestemme, at opgørelserne kun sendes i elektronisk form til styrelsen.

Stk. 11. Hvert år i januar skal styrelsen have meddelelse om, hvem der er underskriftsberettiget for de enkelte transportansvarlige.

§ 11. Styrelsen indhenter fra de transportansvarlige de individbaserede oplysninger om køb af personlige periodekort med rabat, der er nødvendige for at kunne foretage visse kontroller, herunder oplysninger om den studerendes personnummer, det personlige periodekorts pris, kortets gyldighedsperiode, datoen for salg af kortet og den ydede rabat. Styrelsen kan bestemme, at oplysningerne skal gives i elektronisk form og i et bestemt format.

Stk. 2. Oplysningerne skal være styrelsen i hænde senest samtidig med opgørelserne efter § 10.

Kapitel 8

Befordringsgodtgørelse efter en kilometersats

§ 12. Uddannelsesstedet kan efter lovens § 4 a, træffe afgørelse om, at den studerende benytter andre befordringsmidler end offentlige befordringsmidler til den daglige fordring, jf. § 1, hvis

1) der ikke er mulighed for at benytte offentlige befordringsmidler på hele eller dele af strækningen mellem den studerendes bopæl og uddannelsesstedet,

2) befordring med offentlige befordringsmidler medfører en samlet ventetid på 2 timer eller mere pr. undervisningsdag,

3) den faktiske transporttid med offentlige befordringsmidler er mere end 2 timer længere pr. undervisningsdag end transporttiden med andre befordringsmidler, eller

4) den studerende har fået støtte til køb af bil efter § 114 i lov om social service.

Stk. 2. Befordringsgodtgørelse gives til den del af den daglige befordring, der overstiger samlet 24 kilometer.

§ 13. Befordringsgodtgørelse gives ikke til uddannelse, der efter uddannelsesbekendtgørelsen er tilrettelagt som fjernundervisning. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om en kombination af tilstedeværelsesundervisning, hvor mindst 50 pct. er tilstedeværelsesundervisning.

Stk. 2. Befordringsgodtgørelse til befordring hen over den danske grænse til og fra EU- og EØS-landene, gives til studerende, der har bopæl og uddannelsessted inden for det geografiske område, der svarer til det område, hvortil der kan gives befordringsrabat, jf. § 7.

§ 14. Befordringsgodtgørelse beregnes på grundlag af antallet af kilometer mellem den studerendes bopæl og uddannelsesstedet, jf. dog stk. 3. Kilometersatsen er fastsat til 1,06 kr. (2019-niveau) pr. påbegyndt kilometer pr. rejsedag.

Stk. 2. Kilometersatsen efter stk. 1 reguleres en gang årligt med virkning fra den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 3. Der kan maksimalt ydes befordringsgodtgørelse for samlet 300 kilometer pr. rejsedag.

Kapitel 9

Ansøgning om og udbetaling af befordringsgodtgørelse efter en kilometersats

§ 15. Den studerende skal indgive ansøgning om befordringsgodtgørelse efter lovens § 4 a gennem selvbetjeningssystemet, jf. § 22.

Stk. 2. Studerende, der er afskåret fra at udfylde en elektronisk ansøgning, kan anmode uddannelsesstedet om at bistå med den digitale ansøgningsprocedure. Uddannelsesstedet afgør, hvorvidt den studerende er afskåret fra at anvende den digitale ansøgningsprocedure.

Stk. 3. Ved ansøgning skal den studerende indsende dokumentation for rejsestrækning m.v.

Stk. 4. Befordringsgodtgørelsen kan tidligst gives fra den dag, hvor ansøgning herom er modtaget i selvbetjeningssystemet.

Stk. 5. Den studerende skal for hver måned på tro og love indberette de faktiske rejsedage for den pågældende måned i selvbetjeningssystemet. Indberetningen skal ske senest den 5. i måneden 2 måneder efter den måned, som godtgørelsen vedrører.

Stk. 6. Retten til befordringsgodtgørelse bortfalder for den pågældende måned, hvis den studerende ikke overholder den i stk. 5 nævnte tidsfrist.

Stk. 7. Udbetaling af befordringsgodtgørelse kan standses, hvis den studerende ændrer rejsestrækning i løbet af den periode, der ydes godtgørelse for, og ikke orienterer uddannelsesstedet herom eller indgiver ny ansøgning.

§ 16. Styrelsen sender meddelelse til den studerende om ret til befordringsgodtgørelse på baggrund af uddannelsesstedets afgørelse efter lovens § 4 a, stk. 1.

Stk. 2. Den studerende skal aflevere ansøgning om dispensation efter § 1, stk. 3, på uddannelsesstedet, der sender ansøgningen til styrelsen sammen med en indstilling.

Stk. 3. Meddelelser og afgørelser om befordringsgodtgørelse sendes til modtagerens e-Boks.

§ 17. Styrelsen udbetaler befordringsgodtgørelsen til den studerendes NemKonto.

Stk. 2. Udbetalingen sker månedsvist bagudrettet. Ved udbetalingen afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb.

Kapitel 10

Tilbagebetaling af for meget udbetalt befordringsgodtgørelse efter en kilometersats

§ 18. Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt befordringsgodtgørelse, jf. lovens § 4 b, skal betales tilbage senest den 1. i den måned, der følger 2 måneder efter, at styrelsen har fremsat kravet.

Stk. 2. Tilbagebetalingskravet forrentes fra den første i den måned, der følger 2 måneder efter den måned, kravet er fremsat.

Stk. 3. De til enhver tid skyldige beløb forrentes med en årlig rente, der svarer til den, der følger af renteloven. Renten tilskrives månedligt.

§ 19. Udbetaling Danmark kan bestemme, at den studerende skriftligt eller elektronisk med digital signatur skal anerkende pligten til at tilbagebetale den befordringsgodtgørelse, der er udbetalt for meget.

§ 20. Betaler debitor ikke beløbene tilbage straks, jf. § 18, stk. 1, kan Udbetaling Danmark bestemme, at for meget udbetalt befordringsgodtgørelse skal betales tilbage med lige store beløb over en periode på højst 3 år. De månedlige beløb kan dog ikke være mindre end 200 kr. for det enkelte krav. Udbetaling Danmark kan efter ansøgning fra debitor forlænge den fastsatte tilbagebetalingsperiode, når særlige grunde taler herfor.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan bestemme, hvordan indbetalte beløb fordeles på gebyrer, renter, hovedstol og eventuelle omkostninger.

Stk. 3. Gælden kan efter påkrav opsiges til skadesløs betaling, hvis debitor ikke overholder vilkårene for tilbagebetalingen.

§ 21. Udbetaling Danmark kan give lempelser i vilkårene eller give udsættelse med tilbagebetaling, hvis debitor ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen, men i øvrigt kan afvikle gælden inden for den fastsatte afviklingsperiode.

Stk. 2. Anmodning om ændring af tilbagebetaling af for meget udbetalt befordringsgodtgørelse, forespørgsel vedrørende tilbagebetaling og klage skal ske gennem Udbetaling Danmarks elektroniske selvbetjeningssystem, jf. § 25.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan bestemme, i hvilke tilfælde henvendelser efter stk. 2 kan indgives i anden form, herunder i papirform.

Kapitel 11

Administration

§ 22. Styrelsen udarbejder ansøgningsmateriale, herunder ansøgningsmateriale i elektronisk form.

Stk. 2. For at få adgang til at indlægge ansøgninger i styrelsens og de befordringsansvarliges fælles selvbetjeningssystem skal den studerende være i besiddelse af den form for digital signatur eller anden sikker personidentifikation, der efter styrelsens bestemmelse giver adgang til at indlægge ansøgninger i selvbetjeningssystemet.

§ 23. Styrelsen kan autorisere det enkelte uddannelsessted til styrelsens edb-system, herunder styrelsens og de befordringsansvarliges fælles selvbetjeningssystem.

Stk. 2. Styrelsen fastsætter retningslinjer for det enkelte uddannelsessteds administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om ret til befordringsrabat og befordringsgodtgørelse.

§ 24. Uddannelsesstedet skal straks give meddelelse til styrelsen, hvis den studerende ikke længere opfylder betingelserne for ret til befordringsrabat eller godtgørelse.

Stk. 2. Hvis uddannelsesstedet bliver opmærksom på andre forhold, som kan have betydning for retten til befordringsrabat eller befordringsgodtgørelse, skal uddannelsesstedet straks indberette dette til styrelsen.

§ 25. Udbetaling Danmark stiller et elektronisk selvbetjeningssystem til rådighed for tilbagebetaling af for meget udbetalt befordringsgodtgøreles.

Stk. 2. For at få adgang til Udbetaling Danmarks selvbetjeningssystem skal den studerende være i besiddelse af den form for digital signatur eller anden sikker personidentifikation, der efter Udbetaling Danmarks bestemmelse giver adgang til Udbetaling Danmarks selvbetjeningssystem.

Stk. 3. Udbetaling Danmark sender afgørelser og meddelelser til debitorers digitale postkasse i Offentlig Digital Post. Udbetaling Danmark kan endvidere bestemme, at visse afgørelser og meddelelser sendes i papirform, og at visse studerende kan modtage afgørelser og meddelelser i papirform.

Kapitel 12

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 2 gælder ikke for studerende, der er begyndt på en videregående uddannelse før den 1. juli 2016. For disse studerende finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1633 af 14. december 2015 om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser ophæves.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 18. juni 2019

Nikolaj Veje

/ Marianne Gjevert Petersen