Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner m.v.
Kapitel 2 Vejbump
Kapitel 3 Forsætninger
Kapitel 4 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger

I medfør af § 95, stk. 4, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, § 129, stk. 1, i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., og § 27, stk. 3, i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, nr. 1-3, i bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Definitioner m.v.

§ 1. Vejbump er en fællesbetegnelse for permanente, midlertidige og variable fysiske foranstaltninger, der udsætter førere af køretøjer for en lodret acceleration med henblik på at nedsætte deres hastighed.

Stk. 2. Permanente vejbump er bump, der anlægges blivende.

Stk. 3. Midlertidige vejbump er bump, der kun etableres for en kort periode, fx i forbindelse med ulykker, vejarbejde eller skolepatruljer.

Stk. 4. Variable vejbump er bump, som kun giver en lodret accelerationspåvirkning, hvis den skiltede hastighed overskrides ved passage.

§ 2. Forsætninger er fysiske foranstaltninger, der udsætter førere af køretøjer for en sideacceleration med henblik på at nedsætte deres hastighed.

§ 3. Betegnelserne for tavler og kørebaneafmærkning refererer til bekendtgørelse om vejafmærkning.

Kapitel 2

Vejbump

Generelt

§ 4. Når nyt vejbump etableres, skal der være overensstemmelse mellem den skiltede hastighed og udformningen af bumpet.

Permanente vejbump

Udformning

§ 5. Permanente vejbump skal være udformet således, at

1) en fører af en personbil ved passage med den ønskede hastighed, og en fører af et tungt køretøj ved passage med den ønskede hastighed minus 15 km/t udsættes for en lodret acceleration på 0,65-0,75 gange tyngdeaccelerationen G, og

2) den lodrette acceleration er stigende med stigende hastighed.

Stk. 2. Pukkelbump, jf. Katalog over typegodkendte bump (se www.vejregler.dk), skal dog være udformet således, at

1) en fører af en personbil ved passage med den ønskede hastighed udsættes for en lodret acceleration på 0,5-0,75 gange tyngdeaccelerationen G, og

2) en fører af et tungt køretøj ved passage med den ønskede hastighed udsættes for en lodret acceleration på mindre end 0,5 gange tyngdeaccelerationen G.

Stk. 3. Permanente vejbump, der ikke er indeholdt i Katalog over typegodkendte bump, skal godkendes af Vejdirektoratet, medmindre det kan dokumenteres, at det opfylder funktionskravene i stk. 1.

Placering

§ 6. Nyt pukkelbump skal placeres mindst 25 m fra vejkryds.

Midlertidige vejbump

Udformning

§ 7. Midlertidigt bump skal være udformet, således, at en fører af en personbil udsættes for en lodret acceleration på højst 0,75 gange tyngdeaccelerationen G, uanset hastigheden.

Stk. 2. Midlertidigt bump, som ikke er indeholdt i Katalog over typegodkendte bump, skal godkendes af Vejdirektoratet, medmindre det kan dokumenteres, at det opfylder funktionskravene i stk. 1.

Afmærkning

§ 8. Midlertidigt bump skal afmærkes med tavlen A36 Bump med undertavle med teksten »Midlertidigt bump«.

Stk. 2. Tavlen skal opstilles ca. 50 m før bumpet.

Stk. 3. Tavlen skal fjernes eller tildækkes, når bumpet er fjernet fra kørebanen.

Variable vejbump

Udformning

§ 9. Variabelt bump skal opfylde funktionskravene for permanente vejbump, jf. § 5, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Ved hastigheder over den ønskede hastighed skal den lodrette acceleration være mindst 0,75 gange tyngdeaccelerationen G.

Stk. 3. Variabelt bump, som ikke er anført i Katalog over typegodkendte bump, skal godkendes af Vejdirektoratet, medmindre de opfylder funktionskravene i stk. 1 og 2. Det skal dokumenteres, at det variable bump overholder funktionskravene.

Afmærkning

§ 10. Variabelt bump skal afmærkes med A 36 Bump med undertavle »Variabelt bump« og S 32 Bump på kørebanen.

Målemetode for lodret acceleration

§ 11. De i §§ 5-9 angivne accelerationspåvirkninger skal være resultat af målinger udført som angivet i Vejteknisk Instituts prøvningsmetode ”Måling af G-påvirkning ved passage af vejbump, pr VI 90-11:2004” eller tilsvarende målemetode.

Kapitel 3

Forsætninger

§ 12. Ved nyanlæg af forsætning af vognbaner skal kantsten være fasede. Den synlige lodrette højde på forsiden af kantstenen må ikke være højere end 5 cm.

Stk. 2. Stk. 1 gælder uden for byzone, samt i byzone, hvor den tilladte hastighed er 40 km/t eller derover.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 381 af 27. maj 2008 om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger ophæves.

Vejdirektoratet, den 17. juni 2019

Jens Holmboe

/ Helga Theil Thomsen