Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gymnasial supplering

§ 1

I bekendtgørelse nr. 527 af 2. maj 2019 om gymnasial supplering foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 65, stk. 5, i lov om de gymnasiale uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 611 af 28. maj 2019, § 8 a, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 612 af 28. maj 2019, og § 4, stk. 1 og 2, i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 20. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. § 4, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Personer, som har afsluttet en erhvervsuddannelse uden eux-bevis eller bevis for eux 1. del, når erhvervsuddannelsen anvendes som adgangsgrundlag til den pågældende videregående uddannelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 19. juni 2019

Birgitte Hansen
Direktør

/ Jens Refslund Poulsen