Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Organisationsaftale for skibsassistenter mv. i staten
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for skibsassistenter mv.

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og 3F Sømændene har indgået vedlagte organisationsaftalte for skibsassistenter mv. pr. 1. april 2018.

2. Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 er der aftalt forhøjelse af basislønningerne jf. § 2 med virkning fra den 1. oktober 2018.

3. Der er foretaget redaktionelle ændringer som følge af, at medarbejderne ikke længere er ansat i Forsvarsministeriets Tjeneste. Der er ikke tiltænkt indholdsmæssige ændringer af organisationsaftalen.

4. Organisationsaftalen er gældende, medmindre de pågældende stillinger er omfattet af en anden overenskomst eller aftale. Såfremt der er en anden overenskomst eller aftale, som omfatter medarbejdergruppen jf. § 1, gælder denne organisationsaftale ikke.

5. Udvidelsen af organisationsaftalens dækningsområde til hele staten omfatter nyansættelser fra 1. juni 2019. Medarbejdere ansat på organisationsaftalen, er fortsat omfattet.

6. Alle grundbeløb er justeret til 31. marts 2012-niveau.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2018.

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 18. juni 2019

Anida Mujezinovic Ocuz


Bilag 1

Organisationsaftale for skibsassistenter mv. i staten

-

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S fællesoverenskomsten).

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde

Organisationsaftalen er gældende for:

a) skibsmekanikere

b) faglærte skibsassistenter

c) befarne skibsassistenter

d) ubefarne skibsassistenter

e) bådmænd

Stk. 2. Organisationsaftalen omfatter ikke ansatte, der er omfattet af en anden aftale eller overenskomst.

§ 2. Basisløn

Rammeaftalen om nye lønsystemer gælder, hvor intet andet er nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet inden for denne aftales område er et basislønsystem med en landsdækkende basisløn suppleret med aftalte funktions- og /eller kvalifikationstillæg samt engangsvederlag og resultatløn, jf. nedenfor

Stk. 3. Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinjer, hvori kriterierne og formen for tillægsdannelse er fastlagt. Tillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når én eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier.

Stk. 4. De ansatte aflønnes med en basisløn angivet i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012):

Til faglærte skibsassistenter ydes følgende basisløn: kr. 278.122

Med virkning fra 1. oktober 2018 er basislønnen årligt: kr. 279.179

Til skibsmekanikere ydes følgende basisløn: kr. 278.122

Med virkning fra 1. oktober 2018 er basislønnen årligt kr. 279.179

Til befarne skibsassistenter og bådsmænd ydes følgende basisløn: kr. 268.423

Med virkning fra 1. oktober 2018 er basislønnen årligt kr. 269.443

Til ubefarne skibsassistenter ydes følgende basisløn: kr. 257.938

Stk. 5. Basislønnen og tillæg reguleres svarende til de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og organisationsaftalefornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning.

Stk. 6. Ansættelse finder sted på månedsløn.

Stk. 7. Ved ansættelse på nedsat tid ydes forholdsmæssig løn.

§ 3. Funktions- og kvalifikationstillæg

Der kan centralt og lokalt aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen.

Stk. 2. Der kan centralt og lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv. på grundlag af:

a) Den ansattes faglige og personlige kvalifikationer.

b) Kvaliteten i opgavevaretagelsen.

c) Balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked.

a) Hensyn til rekruttering og fastholdelse.

Stk. 3. Tillæg ydet i henhold til stk. 1 og 2 er pensionsgivende medmindre andet aftales.

Stk. 4. Derudover kan der tildeles engangsvederlag eller resultatløn på baggrund af indsats og resultater. Tillæggene angives i grundbeløb (31. marts 2012-niveau)

§ 4. Forhandlinger og indgåelse/opsigelse af aftaler mv.

Forhandlingssystemet, herunder procedure og løsning af tvister samt opsigelse af decentrale aftaler, fremgår af det til enhver tid gældende Rammeaftale for Nye lønsystemer mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne.

§ 5. Pension

Ansatte efter denne organisationsaftale er omfattet af SAMPENSION, jf. bestemmelserne i OAO-S Fællesoverenskomsten.

Stk. 2. Pensionsprocenten aftales til 15 pct., jf. resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008.

§ 6. Godtgørelse af merudgifter

Under udstationering og sejlads ydes godtgørelse for merudgifter efter de for statens tjenestemænd gældende tjenesterejseregler.

§ 7. Feriebestemmelser

Til de ansatte ydes ferie med løn i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ferie for søfarende. Der ydes et ferietillæg på 1,5 pct.

Stk. 2. De ansatte er endvidere omfattet af reglerne om særlige feriedage i den til enhver tid gældende ferieaftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne.

§ 8. Arbejdstid

De ansatte er omfattet af det til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Stk. 2. Fridøgn for tjeneste til søs. For hvert sejldøgn på lørdage, søndage og helligdage optjenes en ”fridag for tjeneste til søs”. Fridagene afvikles i henhold til de til enhver tid gældende arbejdstidsregler for tjenestemænd. Kan der undtagelsesvist ikke ske afvikling af fridagene honoreres de med kr. 1.300 (31. marts 2012-niveau) pr. dag.

§ 9. Arbejdstøj

Bestemmelser om arbejdstøj udarbejdes lokalt mellem den lokale ansættelsesmyndighed og tillidsrepræsentanten med udgangspunkt i det eksisterende pointsystem.

§ 10. Uddannelse/Efteruddannelse

Organisationsaftalens parter opfordrer såvel tjenestestedet som den ansatte til at drage omsorg for, at der skabes mulighed for, at den ansattes uddannelse løbende kan ajourføres ved deltagelse i relevante interne og eksterne kurser af teknisk/faglig karakter.

Stk. 2. Når tjenestestedet forud har godkendt, at ansattes deltagelse i efteruddannelseskursus er formålstjenstlig for tjenestestedet betales sædvanlig løn.

Stk. 3. Den lokale ansættelsesmyndighed udarbejder i samarbejde med tillidsmanden for de ansatte en liste med kurser, der anses for relevante for personalet.

Stk. 4. Under deltagelse i de i stk. 3 nævnte kurser ydes fuld løn. Arbejdsgiveren er berettiget til fuld refusion, hvor dette kan opnås.

Stk. 5. Ved eventuelle ændringer i kursernes indhold er det en forudsætning, at arbejdsgiveren fortsat kan godkende indholdet af kurserne.

Stk. 6. Det påhviler den ansatte at dokumentere, at de nævnte kurser er gennemført med tilfredsstillende resultat. Dokumentation sker ved forevisning af dokumentation, der er godkendt af arbejdsgiveren.

§ 11. Organisationsaftalens varighed

Denne organisationsaftale har virkning fra 1. april 2018 og kan opsiges af begge parter med 3 måneders skriftlig varsel til ophør en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2021.

Stk. 2. Udvidelsen af overenskomstens dækningsområde til hele staten har virkning fra 1. juni 2019.

Stk. 3. Selv om organisationsaftalen er opsagt eller udløbet, er parterne forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden organisationsaftale træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat.

København, den 7. juni 2019
For Sømændenes Forbund
Søren Sørensen
Finansministeriet
Moderniseringsstyrelsen
Anida Mujezinovic Ocuz

Redaktionel note
 • PKAT MED SPECIFIKATION: 521

  FORHANDLINGSBERETTIGET ORGANISATION(ER):
  3F Sømændene
  Dortheavej 39A
  2400 København NV
  Telefon: 70 30 08 38
  E-mail: seaman@3f.dk
  www.3f.dk/soemand

  I TILFÆLDE AF AFSKED KONTAKTES: Den forhandlingsberettigede organisations lokalafdeling eller hovedkontor

  PENSIONSKASSE: SAMPENSION

  ATP-SATS: ATP, Sats A

  Udsendt som Modst. nr. 040-19