Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Reservation af arealer til en ny gastransmissions-ledning med tilhørende tekniske anlæg – Baltic Pipe
Kapitel 2 Reservation af arealer til gastransmissionsledning og linjeventilstationer
Kapitel 3 Nye tekniske anlæg indenfor den eksisterende modtageterminal i Nybro i Varde Kommune
Kapitel 4 Kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune
Kapitel 5 Ikrafttrædelse
Bilag 1 Oversigtskort over ny gastransmissionsledning samt modtageanlæg og kompressorstation
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4a
Bilag 4b
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Bilag 9
Bilag 10
Bilag A Midlertidige arbejdspladser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for gastransmissionsledning med tilhørende tekniske anlæg

I medfør af § 3, stk. 1 og 2, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Reservation af arealer til en ny gastransmissions-ledning med tilhørende tekniske anlæg – Baltic Pipe

Formål

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at reservere arealer til en ny gastransmissionsledning fra Houstrup Strand via Fyn til Faxe Bugt på Sjælland, udvidelse af modtageterminal i Nybro i Varde Kommune og en ny kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune, som vist på bilag 1.

Kapitel 2

Reservation af arealer til gastransmissionsledning og linjeventilstationer

Formål og retsvirkning

§ 2. Reglerne i dette kapitel har til formål at reservere landzonearealer til en ny gastransmissionsledning fra Houstrup Strand via Fyn til Faxe Bugt på Sjælland, som vist på bilag 2.

Stk. 2. Reservationen skal, i tiden frem til gastransmissionsledningen er anlagt, sikre at der ikke planlægges eller etableres anlæg, der ikke er forenelige med de restriktioner, der er forbundet med en gastransmissionsledning til 10 milliarder kubikmeter pr. år.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 4-8 tillægges retsvirkning som kommuneplan og anlægsarbejder, der er nævnt i §§ 5-8, kan iværksættes uden landzonetilladelse efter lovens § 35, stk. 1.

§ 3. Kommunalbestyrelsen kan ikke give landzonetilladelse efter lovens § 35 eller byggetilladelser iht. bygningsreglementet, der er i strid med arealreservationen, indtil gastransmissionsledningen er anlagt.

§ 4. Mindre ændringer i arealreservationen kan ske efter godkendelse af erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil.

Områdets afgrænsning

§ 5. Reservationen gælder i et bælte på 250 meter på hver side af den planlagte gastransmissionsledning. Eksisterende kommuneplanlagte arealer, fredede fortidsminder, arealfredninger ved Wedellsborg Banker, Davinde Mølledam og Hindemae Hovedgård, fredning omkring Roholte Kirke, og Natura 2000 N112 Lillebælt er ikke omfattet af reservationen, som vist på bilag 2.

Stk. 2. Når gastransmissionsledningen er anlagt, ændres reservationen til en zone på 200 m på hver side af gastransmissionsledningen, hvor der ikke uden en konkret vurdering af sikkerheden ift. gastransmissionsledningen og den konkrete anvendelse, kan planlægges for ny bebyggelse eller ændret arealanvendelse.

Stk. 3. Berørte kommuner er oplistet i bilag 3.

Anvendelse

§ 6. Indenfor arealreservationen i Jylland fra Houstrup Strand til modtageterminal Nybro i Varde Kommune samt fra kompressorstation Egtved til Lillebælt ved Stenderup Hage i Kolding Kommune kan der anlægges en gastransmissionsledning samt etableres 5 linjeventilstationer, som vist på bilag 4a og 4b samt midlertidige arbejdspladser, som er vist på bilag A.

§ 7. Indenfor arealreservationen fra Skrillinge Strand ved Middelfart til Nordenhuse nord for Nyborg kan der anlægges en gastransmissionsledning samt etableres 7 linjeventilstationer, som vist på bilag 5 og midlertidige arbejdspladser, som er vist på bilag A.

§ 8. Indenfor arealreservationen fra Kongsmark ved Slagelse til Faxe Bugt kan der anlægges en gastransmissionsledning samt etableres 5 linjeventilstationer, som vist på bilag 6 og midlertidige arbejdspladser, som er vist på bilag A.

Kapitel 3

Nye tekniske anlæg indenfor den eksisterende modtageterminal i Nybro i Varde Kommune

Formål og retsvirkning

§ 9. Reglerne i dette kapitel har til formål at udlægge et område, der er beliggende indenfor afgrænsningen af den eksisterende Nybro modtageterminal i Varde Kommune, til nye tekniske anlæg og ny adgangsvej, som vist på bilag 7.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 10-11 tillægges retsvirkning som kommuneplan, og bygge og anlægsarbejder, der er forudsat i § 11, kan iværksættes uden lokalplan.

Stk. 3. Bestemmelserne træder i stedet for bestemmelserne for det pågældende område i lokalplan nr. L701-1 for et område ved Nybro i Varde Kommune af 5. maj 1981 og Tillæg nr. 1 og Tillæg 2 til lokalplan nr. L701-1 for et område ved Nybro i Varde Kommune af henholdsvis 6. september 1983 og 27. september 1988.

Områdets afgrænsning

§ 10. Bekendtgørelsen gælder for et mindre område i byzone indenfor afgrænsningen af Nybro modtageterminal i Varde Kommune, som er vist på bilag 7.

Stk. 2. Hele arealet er beliggende indenfor afgrænsningen af Nybro modtagestation, og afskærmes mod omgivelserne af den nuværende beplantning og hegn omkring den eksisterende modtageterminal.

Bebyggelsens omfang, bebyggelsens ydre fremtræden og vejforhold

§ 11. Inden for det i § 10 afgrænsede område må der opføres ny bebyggelse i form af en servicebygning med tilhørende installationer, tre skorstene, adgangsvej og fordelingsveje med en principiel placering, som vist på bilag 8.

Stk. 2. Servicebygningen kan etableres med en højde på op til 11 m, bredde 18 m og længde 60 m. De tre skorstene kan være op til 20 m høje. Servicebygningen og skorstene skal opføres i mørke afdæmpede farver og i ikke reflekterende materialer.

Stk. 3. Der kan etableres fordelingsveje indenfor området og en adgangsvej fra Nybrovej.

Stk. 4. Arealer i en afstand af 50 m fra midten af Nybrovej må ikke anvendes til bebyggelse.

Kapitel 4

Kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune

Formål og retsvirkning

§ 12. Reglerne i dette kapitel har til formål at udlægge et areal i landzone til en kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 13-16 tillægges retsvirkning som kommuneplan, og bygge- og anlægsarbejder, der er forudsat i §§ 14-16, kan iværksættes uden lokalplan og uden landzonetilladelse efter lovens § 35, stk. 1.

Områdets afgrænsning

§ 13. Bekendtgørelsen gælder for et område i Næstved Kommune beliggende i det åbne land, ca. 1 kilometer nordøst for landsbyen Everdrup. Området er landbrugsarealer og omfatter del af matr.nr. 1b, 1c, 1h, 1i, 1o, 1p, 2g, 7000 1, 7000b og 7000c Tågeskov By, Everdrup samt 4c Stavnstrup By, Everdrup. Området afgrænses mod vest af Hestehavevej og Sydmotorvejen, mod nord af skovområdet Tågeskov Hestehave, mod øst af Rønnedevej og mod syd af et levende hegn/beskyttet dige samt Tågeskovvej. Områdets afgrænsning er vist på bilag 9.

Området anvendelse

§ 14. Inden for det i § 13 afgrænsede område kan der anlægges en kompressorstation i overensstemmelse med reglerne i §§ 14 og 17 som en del af gastransmissionsnettet Baltic Pipe.

Stk. 2. Der må inden for det i § 13 afgrænsede område opføres en kompressorstation med tilhørende bygninger og fritstående el-tekniske anlæg. I tilknytning hertil kan der etableres veje, hegn, parkering o.l., som er nødvendige for anlæggets drift samt beplantning til afskærmning af anlægget.

Stk. 3. Området skal afgrænses af et mindst 15 m bredt beplantningsbælte med primært hjemmehørende arter, jf. principskitse vist på bilag 10. Beplantningsbæltet etableres som flerrækket hegn med karakter af skovbryn. Hegnet skal hovedsagelig bestå af løvfældende træer og buske samt stedsegrønne træer plantet i grupper på strategiske steder. En ydre ring af beplantning skal være på plads ved ibrugtagningstidspunktet. Resten af beplantningen skal være etableret hurtigst muligt og senest 1 år efter ibrugtagningstidspunkt.

Bebyggelsens omfang

§ 15. Inden for området må der opføres ny bebyggelse i form af teknikbygninger, lagerhaller, afblæsningsskorsten og administrationsbygninger med en principiel placering som vist på bilag 10. Bygningerne skal fremstå med facader og tage i ikke skinnende materialer og være i jordfarver herunder grå. Afblæsningsskorstenen skal være lysegrå.

Stk. 2. I delområde 1 kan der etableres administrations- og lagerbygninger i en højde op til 9,5 m. Der kan desuden etableres parkeringsareal og forsinkelsesbassin.

Stk. 3. I delområde 2 kan der etableres servicebygning, som indeholder elinstallation, nødgenerator, trykluftkompressor, kedelrum, varmeforsyning, kontrolrum og værksted med en bygningshøjde op til 10 m.

Stk. 4. I delområde 3 kan der etableres tre kompressorbygninger med tilhørende procesanlæg og en målebygning. Kompressorbygningerne kan være op til 13 m høje og kan etableres indenfor byggefeltet vist på kortbilag 10.

Stk. 5. I delområde 4 kan der etableres transformerstation med tilhørende installationer og en bygning med en højde op til 9 m og højst 6 lynfangsmaster med en højde på op til 25 m.

Stk. 6. I delområde 5 kan der etableres interne vejanlæg, grønne områder, forsinkelsesbassin og en afblæsningsskorsten med en højde op til 45 m.

Stk. 7. I delområde 6 kan der anlægges vejadgang til kompressorstationen.

§ 16. Der kan ske terrænændringer i delområde 1, 2, og 3, så alle områderne ligger i kote ca. 95. Delområde 4 kan terrænreguleres, så hele området ligger i kote ca. 97. Herudover må der ikke ske terrænændringer på mere end +/- 1 m undtagen i forbindelse med adgangsvejen, forsinkelsesbassinet og i overgange mellem delområde 3, 4 og 5.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse efter lovens § 35, stk. 1, til etablering af jordvolde med tilhørende terrænændringer omkring kompressorstationen inden for områdets afgrænsning.

Sikkerhedszoner

§ 17. De tekniske anlæg på kompressorstationen afkaster sikkerhedszoner, som skal respekteres ved fremtidig kommunal planlægning i området omkring kompressorstationen.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. juli 2019.

Erhvervsministeriet, den 9. juli 2019

Simon Kollerup

/ Sigmund Lubanski


Bilag 1

Oversigtskort over ny gastransmissionsledning samt modtageanlæg og kompressorstation

zz


Bilag 2

zz


Bilag 3

Jylland

Varde Kommune

Vejle Kommune

Vejen Kommune

Kolding Kommune

Fyn

Middelfart Kommune

Assens Kommune

Odense Kommune

Faaborg-Midtfyn

Kerteminde Kommune

Nyborg Kommune

Sjælland

Slagelse Kommune

Næstved Kommune

Faxe Kommune


Bilag 4a

zz

Vestjylland


Bilag 4b

zz

Østjylland


Bilag 5

zz

Fyn


Bilag 6

zz

Sjælland


Bilag 7

zz

Arealreservationens placering på modtageterminal Nybro


Bilag 8

zz

Principiel placering og omfang af nye anlæg som følge af Baltic Pipe indenfor arealreservation


Bilag 9

zz

Område for kompressorstation vist med rød streg


Bilag 10

zz

Anlæg, delområder og byggefelt indenfor arealreservationen til en ny kompressorstation ved Næstved Kommune.


Bilag A

Midlertidige arbejdspladser

Tabel, Midlertidige arbejdspladser

Kommune
Midl.
arbejdspl. nr
Matrikel nr.
Varde Kommune
1
Strand - ikke matrikuleret
 
2
9e Houstrup By, Henne
 
3
9e Houstrup By, Henne
 
4
9e Houstrup By, Henne
 
5
9bm Houstrup By, Henne
 
6
1n og 20 a Fidde By, Henne
 
7
2t Vittarp By, Outrup
Vejle Kommune
Ingen
 
Vejen Kommune
8
2n Husted, Veerst
 
9
2o Husted, Veerst
 
14
5a Gejsing By, Andst
 
15
5a Gejsing By, Andst
 
16
6a Gejsing By, Andst
Kolding Kommune
17
4t Lunderskov By, Skanderup
 
18
4k Lunderskov By, Skanderup
 
19
28 b og 28 c Lunderskov By, Skanderup
 
20
4c, 14bi,14g, 14d Skanderup By, Skanderup
 
21
1bq Vonsild By, Vonsild
 
22
41 e Vonsild By, Vonsild
 
23
40 Vonsild By, Vonsild
 
24
18e, 33a, 33b Vonsild By, Vonsild
 
25
6p Binderup By, Sdr. Bjert
 
26
6u, 7d, 7k Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert
 
27
16, gf, gi Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert
 
28
10a, 10ac Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup
 
29
23a Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup
 
30
23a, 40a Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup
 
31
23a, 16c Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup
 
32
23a, 16c Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup
 
33
40a Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup
Middelfart
Kommune
34
14c,14d,14e, 14ac, 7000am,7000g Skrillinge By, Kauslunde
 
35
12a,12c Skrillinge By, Kauslunde
 
36
12a Skrillinge By, Kauslunde
 
37
12p, 12s Svenstrup By, Kauslunde
 
38
13h, 6a, 6g, 7000f Gamborg By, Gamborg
 
39
13d, 41, 3a, 2b Viby By, Udby
 
40
7a, 8a, 13a Ørslev By, Ørslev
 
41
9c Håre By, Tanderup
 
42
9c Håre By, Tanderup
 
43
4a Hjorte By, Tanderup
Assens Kommune
44
10a Hjærup By, Kerte
 
45
6a Ørsbjerg By, Kerte
 
46
10r Ørsted By, Ørsted
 
47
3o, 6o Ørsted By, Ørsted
 
48
3a Frøbjerg By, Orte
 
49
26d Tommerup By, Tommerup
 
50
18ae Tommerup By, Tommerup
 
51
3f Gundestrup By, Brylle
Odense Kommune
52
22a Brændekilde By, Brændekilde
 
53
21a Bellinge By, Bellinge
 
54
21a Bellinge By, Bellinge
 
55
34a Fangel By, Fangel
 
57
9aæ,16a Højby By, Højby
 
58
7ah Højby By, Højby
 
59
6a Højby By, Højby
 
60
5ad Højby By, Højby
 
61
5aæ Højby By, Højby
 
63
3b Davinde By, Davinde'
Faaborg-Midtfyn Kommune
56
1a, 1i Bramstrup Hgd., Nr. Lyndelse
Kerteminde
Kommune
Ingen
 
Nyborg Kommune
64
4a Skellerup By, Skellerup
 
65
8r Skellerup By, Skellerup
 
66
4f Skellerup By, Skellerup
 
67
2a Aunslev By, Aunslev
 
68
8p Aunslev By, Aunslev
 
69
1a Strandskovgård, Bovense
Slagelse Kommune
70
3d, 3n Kelstrup By, Kirke Stillinge
 
71
6m, 31b Kelstrup By, Kirke Stillinge
 
72
5a, 5c, 5d, 7a, 11h Hejninge By, Hejninge
 
73
13a, 13e Hejninge By, Hejninge, 10c Landsgrav, Slagelse Jorder
 
74
12a, 12r Landsgrav, Slagelse Jorder
 
75
12r, 13a Landsgrav, Slagelse Jorder
 
76
20a Slots Bjergby By, Slots Bjergby
 
77
20a Slots Bjergby By, Slots Bjergby
 
78
19a, 19h Slots Bjergby By, Slots Bjergby
 
79
19a, 19h Slots Bjergby By, Slots Bjergby
 
80
15a, 15b Slots Bjergby By, Slots Bjergby, 7000b Gerlev By, Gerlev
 
81
6e,7c, 7000f Gerlev By, Gerlev
 
82
6e Gerlev By, Gerlev
 
83
14l, 15a Skørpinge By, Skørpinge
 
84
15a, 15q, 7000e Gimlinge By, Gimlinge
 
85
1c, 1k Katrineholm Hgd., Krummerup, 13a Gyldenholm Hgd., Gimlinge
Næstved Kommune
86
5k Krummerup By, Krummerup
 
87
4l, 4a, 7000a Sneslev By, Førslev
 
88
1aa. 1a, 7000a Førslev By, Førslev
 
89
4d, 5n, 5b Kyse By, Vallensved
 
90
1f Øllerup By, Vallensved
 
91
6a,7c Ladby By, Herlufsholm
 
92
8a Ladby By, Herlufsholm
 
93
8h, 9c Ladby By, Herlufsholm
 
94
1 Gerdrup By, Rislev
 
95
11b, 11h, 7000a Rislev By, Rislev
 
96a
11h Rislev By, Rislev
 
98
14bq, 14c Rislev By, Rislev
 
99
11e Vridsløse By, Herlufsholm
 
100
11a Vridsløse By, Herlufsholm
 
101
12b Vridsløse By, Herlufsholm
 
102
12a Vridsløse By, Herlufsholm
 
103
2a, 5a Vridsløse By, Herlufsholm
 
104
2a, 2b Vridsløse By, Herlufsholm
 
106
7e Holme-Olstrup By, Holme-Olstrup
 
107
7a Holme-Olstrup By, Holme-Olstrup
 
108
7c, 7a Holme-Olstrup By, Holme-Olstrup
 
109
11 Holme-Olstrup By, Holme-Olstrup
 
110
11a Kalby By, Holme-Olstrup
 
111
2b, 1f, 1c Nr. Tvede By, Toksværd, 7000k Toksværd By, Toksværd
 
112
1f Nr. Tvede By, Toksværd
 
113
12a Dysted By, Toksværd
 
114
12a Dysted By, Toksværd
 
115
4l Sparresholm Hgd., Toksværd
 
116
4q Sparresholm Hgd., Toksværd, 1b Rådegård, Everdrup
 
117
1b Rådegård, Everdrup, 4q Sparresholm Hgd., Toksværd
 
118
1a Tågeskov By, Everdrup
 
119
1o Tågeskov By, Everdrup
 
120
1p Tågeskov By, Everdrup
 
121
3c Stavnstrup By, Everdrup
 
122
3f Stavnstrup By, Everdrup
 
123
2a Hemmestrup By, Everdrup
 
124
2a Hemmestrup By, Everdrup
Faxe Kommune
125
9a Hyllede By, Kongsted
 
126
2f Lindersvold Hgd., Roholte
 
127
4a, 4f, 7000a Roholte By, Roholte
 
128
4f Roholte By, Roholte
 
129
1a Strandegård Hgd., Roholte