Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lex Regia (Konge-Lov)

(Kongeloven)

 

Lex Regia, det er den souveraine Konge-Lov; sat og given af den Stormægtigste Højbaarne Fyrste og Herre, Herr Friderich den Tredie, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn og Dithmarsken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst; Og af Hans Majestæt underskreven den 14 Novemb. 1665. Som den Stormægtigste Højbaarne Fyrste og Herre, Herr Friderich den Fierde, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn og Dithmarsken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, Allernaadigst haver befalet ved offentlig Tryk at vorde publiceret den 4 Sept. Aar 1709.

21.) Ingen Prinds af Blodet, som her i Riget er og udi Vores Gebeet sig opholder, maa gifte sig, eller af Landet reise, eller begive sig i fremmede Herrers Tieneste, med mindre han af Kongen Forlov dertil erlanger.

25.) De skulle og for ingen Underdommere svare, men deres første og sidste Dommer skal være Kongen, eller hvem Han særdeles dertil forordner ...

x, den 14. november 1665

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

x

/x

Redaktionel note
  • I epilogen til Grundloven af 1849 blev Kongeloven ophævet bortset fra art. 27-40 (om arvefølgen) og art. 21 og 25 (om de Kongelige prinser og prinsesser). Ved Tronfølgerloven af 31. juli 1853 blev art. 27-40 ophævet.
  • "De" i lovens art. 25 henviser til prinserne og prinsesserne.
  • Loven offentliggjordes i henhold til en befaling af Frederik den Fjerde, dateret den 4. september 1709.
  • Loven er optrykt i "Love og Forordninger samt Reskripter m.m." udgivet af Oskar Damkier og Fr. Kretz, J.H. Schultz 1884.