Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dagtilbud

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1633 af 18. december 2018 foretages følgende ændring:

1. Efter kapitel 8 indsættes:

»Kapitel 8 a

Obligatorisk læringstilbud

§ 44 a. Når et barn er optaget i et obligatorisk læringstilbud efter dagtilbudslovens § 44 a, stk. 1, udgør kommunalbestyrelsens tilskud et beløb, der svarer til 100 pct. af udgifterne til pladsen, jf. dog stk. 2-8.

Stk. 2. Udgifter forbundet med barnets frokost i det obligatoriske læringstilbud skal afholdes af barnets forældre, jf. stk. 3-7.

Stk. 3. Hvis det obligatoriske læringstilbud foregår i en kommunal, selvejende eller udliciteret daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, eller en enhed heri med et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 16 a, stk. 1, skal forældrene betale udgiften pr. barn til frokostmåltidet, som beregnet efter dagtilbudslovens § 32 a, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Hvis det obligatoriske læringstilbud foregår i en kommunal, selvejende eller udliciteret daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, eller en enhed heri, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen, jf. dagtilbudslovens § 16 a, stk. 2, skal forældrene betale den af kommunalbestyrelsen estimerede udgift pr. barn til frokostmåltidet, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer efter ansøgning fra et barns forældre afgørelse om, at et barn kan fritages fra frokostmåltidet efter stk. 3 eller 4, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, jf. dagtilbudslovens § 16 a, stk. 3. Hvis et barn i et obligatorisk læringstilbud fritages for frokostmåltidet efter 1. pkt., skal forældrene selv sørge for, at barnet har frokost med i dagtilbuddet.

Stk. 6. Hvis det obligatoriske læringstilbud foregår i en kommunal, selvejende eller udliciteret daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, eller en enhed heri, hvor forældrebestyrelsen, jf. dagtilbudslovens § 16 b, stk. 1, eller et flertal af forældre med børn i den pågældende enhed, jf. dagtilbudslovens § 16 b, stk. 2, har besluttet at fravælge et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 16 a, stk. 1, og ikke har valgt at oprette en forældrearrangeret frokostordning efter dagtilbudslovens § 17, stk. 1, skal forældrene selv sørge for, at barnet har frokost med i dagtilbuddet.

Stk. 7. Hvis det obligatoriske læringstilbud foregår i en kommunal, selvejende eller udliciteret daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, eller en enhed heri, hvor forældrebestyrelsen, jf. dagtilbudslovens § 16 b, stk. 1, eller et flertal af forældre med børn i den pågældende enhed, jf. dagtilbudslovens § 16 b, stk. 2, har besluttet at fravælge et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 16 a, stk. 1, og samtidig har valgt at oprette en forældrearrangeret frokostordning efter dagtilbudslovens § 17, stk. 1, kan forældre til børn i et obligatorisk læringstilbud selv beslutte, om de vil benytte den forældrearrangerede frokostordning, eller at barnet har frokost med i dagtilbuddet. Hvis forældrene ønsker at benytte den forældrearrangerede frokostordning, skal forældrene betale udgifterne pr. barn til ordningen, jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 7, 2. og 3. pkt.

Stk. 8. Forældre til børn, der er optaget i et obligatorisk læringstilbud efter dagtilbudslovens § 44 a, stk. 1, skal selv medbringe bleer, som barnet kan bruge, mens barnet er til stede i det obligatoriske læringstilbud.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Børne- og Socialministeriet, den 25. juni 2019

Mai Mercado

/ Christina Barfoed-Høj