Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

§ 1

I bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, som ændret ved bekendtgørelse nr. 257 af 19. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1 i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, § 8, stk. 1 og 3, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018, som ændret ved lov nr. 511 af 1. maj 2019, og § 10, stk. 1, og § 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, fastsættes:«

2. I § 10, stk. 1, ændres »den pågældende uddannelsesinstitution« til: »en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution«.

3. I § 10, stk. 2, ændres »Uddannelsesinstitutionen« til: »Den kunstneriske uddannelsesinstitution«.

4. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. En bestået bacheloruddannelse giver ret til optagelse på en kandidatuddannelse, der bygger oven på den gennemførte bacheloruddannelse (retskrav). Retten til optagelse forudsætter, at ansøgeren optages på uddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse, og at bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen gennemføres ved samme universitet, jf. dog § 11.

Stk. 2. Beregningen af de tre år, jf. stk. 1, starter ved førstkommende sommeroptag, efter at ansøgeren har gennemført bacheloruddannelsen, og slutter umiddelbart efter gennemført sommeroptag tre år efter.

Stk. 3. Retten til optagelse kan bruges en gang. En indsendt ansøgning om optagelse kan trækkes tilbage, indtil ansøgeren har accepteret den tilbudte studieplads, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For sommeroptaget 2019 kan en bachelordimittend trække sin accept af den tilbudte studieplads tilbage indtil 31. juli 2019, med den virkning at pågældende ikke har brugt sit retskrav. Hvis en kandidatstuderende har gennemført den adgangsgivende bacheloruddannelse efter den 1. januar 2019, kan den studerende udmelde sig af kandidatuddannelsen indtil 31. juli 2019, med den virkning at pågældende ikke har brugt sit retskrav.

Stk. 5. Universitetet fastsætter i studieordningen

1) hvilke bacheloruddannelser ved universitetet, der giver ret til optagelse i henhold til stk. 1, og

2) hvilke bacheloruddannelser ved universitetet og andre universiteter, der i øvrigt giver adgang til uddannelsen.

Stk. 6. Regler fastsat i medfør af stk. 4, nr. 2, må ikke udelukke, at bachelordimittender fra et andet universitet kan optages på kandidatuddannelsen. Universiteterne sikrer i fællesskab, at bachelorstuderende orienteres om mulighederne for valg af relevante uddannelser ved eget og andre universiteter.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2. § 10 a finder anvendelse for ansøgere, der har afsluttet den adgangsgivende bacheloruddannelse den 1. januar 2019 eller senere.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 25. juni 2019

Tommy Ahlers

/ Charlotte Løchte