Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gennemførelse af visse bestemmelser i den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet

I medfør af § 58 d, stk. 2, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 239 af 10. marts 2019, som ændret ved lov nr. 738 af 8. juni 2018, fastsættes:

§ 1. Rigspolitiet er den myndighed, der har tilladelse til at anmode om sammenligning med Eurodac-oplysninger i retshåndhævende øjemed.

Stk. 2. Politikredsenes efterforskningssektioner og vagtcentraler er de operative myndigheder, der kan anmode Rigspolitiet om at anmode om sammenligning med Eurodac-oplysninger i retshåndhævende øjemed.

Stk. 3. Der skal til enhver tid være udpeget et juridisk sekretariat i Rigspolitiet, der fungerer som kontrolmyndighed, og som skal kontrollere, at betingelserne for at anmode om sammenligning med Eurodac-oplysninger i retshåndhævende øjemed er opfyldt.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Justitsministeriet, den 25. juni 2019

Søren Pape Poulsen

/ Lisbeth Gro Nielsen