Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Herved bekendtgøres lov nr. 194 af 5. juni 1959 om vederlag og pension m.v. for ministre med de ændringer, der følger af lov nr. 577 af 19. december 1969, § 3 i lov nr. 447 af 30. juni 1993, lov nr. 185 af 12. marts 1997 og lov nr. 1095 af 29. december 1999.

§ 1. Grundvederlaget til ministre udgør 924.850 kr. i årligt grundbeløb. Dog udgør vederlaget til statsministeren 125 pct. af grundvederlaget, og vederlaget til udenrigsministeren og finansministeren samt til den minister, der er nummer 2 i statsrådsrækkefølgen, udgør 110 pct. af grundvederlaget. Ingen minister kan oppebære mere end ét vederlag efter denne bestemmelse.

Stk. 2. Vederlag efter stk. 1 reguleres på samme måde som tjenestemandslønninger.

Stk. 3. Til ministre ydes omkostningstillæg og godtgørelse for boligudgifter m.v. efter tilsvarende regler, som efter lov om valg til Folketinget gælder for medlemmer af Folketinget.

Stk. 4. Vederlag og tillæg m.v. udbetales med 1/12 månedlig forud fra den første dag i den efter udnævnelsen følgende måned og til udgangen af den måned, i hvilken afgangen fra ministerstillingen finder sted.

§ 2. For en minister, som modtager grundvederlag eller eftervederlag efter lov om valg til Folketinget, nedsættes vederlaget efter § 1, stk. 1 og 2, med et beløb, der svarer til det af Folketinget ydede grundvederlag eller eftervederlag. Tilsvarende gælder for eftervederlag efter lov om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet.

Stk. 2. For en minister, som modtager omkostningstillæg og godtgørelse for boligudgifter m.v. efter lov om valg til Folketinget, nedsættes de i § 1, stk. 3, anførte tillæg med et beløb, der svarer til de af Folketinget ydede tillæg.

§ 3. Ved afgang fra ministerstilling har en minister ret til eftervederlag. Eftervederlag ydes i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende i alt har været minister. Dog ydes der eftervederlag mindst i 18 måneder og højst i 36 måneder.

Stk. 2. Eftervederlaget svarer til vedkommende ministers vederlag efter § 1, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Eftervederlag efter stk. 2 nedsættes med summen af

1) de indtægter, der er anført i § 109, stk. 3, nr. 1-4 og 6-10, i lov om valg til Folketinget,

2) grundvederlag, eftervederlag eller egenpension som folketingsmedlem og

3) vederlag, eftervederlag eller egenpension som formand for Folketinget.

§ 4. En minister, som har haft mindst 1 års funktionstid som minister, er berettiget til egenpension. Egenpensionen udbetales fra den 1. i måneden efter, at vedkommende er fyldt 60 år, eller fra det tidligere tidspunkt, fra hvilket vedkommende får tilkendt social førtidspension som følge af nedsat erhvervsevne på grund af helbredsmæssige forhold. Egenpension udbetales dog tidligst fra udløbet af det tidsrum, hvori vedkommende har ret til eftervederlaget efter § 3, stk. 1.

Stk. 2. Den efterlevende ægtefælle efter en fungerende eller afgået minister er berettiget til ægtefællepension, hvis ægteskabet blev indgået,

1) før afdøde var fyldt 65 år, og

2) før afdøde var fratrådt som minister og

3) mindst 3 måneder før dødsfaldet.

Stk. 3. Stk. 2, nr. 3, finder ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.

Stk. 4. Med hensyn til børnepensionstillæg og børnepension finder bestemmelserne i kapitel 4 i lov om tjenestemandspension tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Bestemmelserne om efterindtægt i kapitel 6 i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår vederlag, eftervederlag og pension efter nærværende lov.

§ 5. Pensionen til en minister og til en ministers efterlevende ægtefælle beregnes på grundlag af funktionstiden som minister regnet fra den første udnævnelse.

Stk. 2. Egenpensionen og ægtefællepensionen svarer til pensionen til en statstjenestemand på skalatrin 49 og dennes efterlevende ægtefælle og beregnes på grundlag af nedennævnte pensionsaldre i forhold til funktionstiden som minister:

1) Egenpension:

Funktionstid :

Pensionsalder:

fra 1 indtil 2 år ......................

9 år

fra 2 indtil 3 år ......................

14 år

fra 3 indtil 4 år ......................

18 år

fra 4 indtil 5 år ......................

20 år

fra 5 indtil 6 år ......................

23 år

fra 6 indtil 7 år ......................

27 år

fra 7 indtil 8 år ......................

29 år

8 år og derover

37 år

2) Ægtefællepension:

 

Funktionstid :

Pensionsalder:

under 2 år .............................

15 år

fra 2 indtil 4 år ......................

24 år

fra 4 indtil 8 år ......................

28 år

fra 8 indtil 12 år ....................

33 år

12 år og derover ...................

37 år.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 27 henholdsvis § 27 a i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse for egen- og ægtefællepension, børnepensionstillæg og børnepension samt efterindtægt af pension henholdsvis for efterindtægt af vederlag og eftervederlag i henhold til nærværende lov.

Stk. 4. Egenpensionen nedsættes med det beløb, hvormed summen af

1) de indtægter, der er anført i § 109, stk. 3, nr. 1, 4 og 6, i lov om valg til Folketinget,

2) grundvederlag, eftervederlag eller egenpension som folketingsmedlem,

3) vederlag, eftervederlag eller egenpension som formand for Folketinget,

4) folkepension og

5) egenpension som minister

overstiger vedkommendes vederlag efter § 1, stk. 1 og 2.

§ 6. (Ophævet)

§ 7. (Ophævet)

§ 8. Besidder en minister ved sin tiltræden hverv i offentlige eller private virksomheders, foretagenders eller institutioners tjeneste, vil disse være at fratræde. Dog kan han undtagelsesvis med foreløbig billigelse af statsministeren bevare sådanne hverv, hvis varetagelse efter dennes skøn ikke kan berede vanskeligheder i udførelsen af hans embedspligt som minister eller i hans forhold til de forskellige statsforvaltningsgrene. Statsministeren skal i så fald straks skriftligt tilstille et af Folketinget nedsat udvalg meddelelse herom. Udvalget kan inden forløbet af 14 dage efter meddelelsens modtagelse nægte vedkommende minister tilladelse til at bevare sådanne hverv. Efter forløbet af dette tidsrum meddeler statsministeren Folketingets formand, hvilke hverv den vedkommende minister har tilladelse til at varetage.

Stk. 2. Har det i stk. 1 nævnte udvalg endnu ikke konstitueret sig, når statsministerens foreløbige billigelse indhentes, har denne gyldighed, indtil konstitutionen har fundet sted. Sagen vil derefter være at behandle som forannævnt.

Stk. 3. Ingen minister må i sin ministertid overtage noget nyt hverv af den i stk. 1 nævnte art.

Stk. 4. Besidder statsministeren ved et ministeriums tiltræden hverv af den heromhandlede art, skal meddelelse til udvalget finde sted derom, hvis han ønsker at bevare noget af disse, hvorefter der forholdes i overensstemmelse med stk. 1.

Stk. 5. Folketingsvirksomhed er undtaget fra bestemmelserne i denne paragraf.

§ 9. Udnævnes en tjenestemand til minister, kan den af ham hidtil beklædte tjenestemandsstilling holdes besat ved konstitution for hans funktionstid, hvis det skønnes forsvarligt af hensyn til stillingens tarv, og for så vidt og så længe konstitution i stillingen overhovedet er tilladt. Statsministeren skal herom give meddelelse til det i § 7  nævnte udvalg, hvorefter der forholdes i overensstemmelse med § 7, stk. 1.

§ 10. De i denne lov indeholdte lønnings- og pensionsbestemmelser har virkning fra 1. april 1959.

Stk. 2. For de i henhold til de hidtil gældende bestemmelser ydede pensioner finder bestemmelserne i § 1 i lov nr. 81 af 21. marts 1959 om pensioner, der er fastsat i henhold til de før 1. april 1958 inden for staten gældende lønnings- og pensionslove, tilsvarende anvendelse. I øvrigt omfattes ministre, der er afgået før 1. april 1959, samt sådanne ministres efterladte ikke af nærværende lov.

§ 11. Pensioner efter § 4, der er påbegyndt udbetalt pr. 31. december 1993, omberegnes pr. 1. januar 1994 efter bestemmelserne i § 5. Hvor denne omberegning medfører ændring i pensionen, ydes eventuelt personligt tillæg, så det hidtidige pensionsniveau bevares.

 

Lov nr. 577 af 19. december 1969, ved hvis § 1 der er foretaget ændringer af § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, § 2, stk. 3, § 3, stk. 2 og af § 4, indføjet ny § 5, ændret § 5 til ny affattet § 6, ophævet § 6, indføjet ny § 7 samt ændret §§ 7, 8 og 9 til §§ 8, 9 og 10, fastsætter i § 3 og § 4 følgende bestemmelser:

§ 3

Med hensyn til pensioner, der udbetales på grundlag af funktionstid som minister før denne lovs ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

§ 4

Loven har virkning fra 1. november 1969.

 

Lov nr. 447 af 30. juni 1993, ved hvis § 3 der er foretaget ændringer af § 4, stk. 1, ophævet § 4, stk. 2, indsat nyt stk. 2 og 3 i § 4, hvorefter stk. 3 og 4 bliver stk. 4 og 5, ændret affattelsen af § 5, ophævet § 7 samt indsat § 11, indeholder følgende bestemmelser i § 5:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra 1. januar 1994.

Stk. 2. § 1, nr. 5, 6 og 9, og § 3, nr. 2, har virkning for ægtefællepension efter tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd henholdsvis ministre, der dør 1. januar 1994 eller senere.

 

Lov nr. 185 af 12. marts 1997, ved hvis § 1 der er foretaget ændringer af § 2, stk. 3, indeholder følgende bestemmelser i § 2 :

§ 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

 

Lov nr. 1095 af 29. december 1999, ved hvis § 1 der er sket nyaffatninger af §§ 1-3, foretaget ændringer af § 4, stk. 1, 2 og 5 samt af § 5, stk. 3, indsat et nyt stk. 4 i § 5 samt ophævet § 6, indeholder i § 2 følgende bestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 2000.

Stk. 2. § 4, stk. 1, og § 5, stk. 4, som affattet i § 1, nr. 4 og 7, har dog alene virkning for udbetaling af egenpension for funktionstid som minister fra og med den 1. januar 2000. For udbetaling af egenpension for funktionstid indtil den 1. januar 2000 finder de hidtidige regler i disse bestemmelser fortsat anvendelse.

Stk. 3. For ministre, som afgår den 1. januar 2000 eller senere, udbetales egenpension, for så vidt angår funktionstid som minister forud for den 1. januar 2000, fra udløbet af den periode, hvori vedkommende har ret til eftervederlag.

Statsministeriet, den 17. november 2000

Poul Nyrup Rasmussen

/Karen Ejersbo Iversen