Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik

§ 1

I bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, som ændret ved bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012, bekendtgørelse nr. 1540 af 12. december 2016, bekendtgørelse nr. 1753 af 26. december 2017 og bekendtgørelse nr. 1772 af 20. december 2018 foretages følgende ændringer:

1. Bilag 1, punkt 3.2, felt 08 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

2. Bilag 1, punkt 3.2, felt 09 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

3. Bilag 1, punkt 3.2, felt 43 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

4. Bilag 1, punkt 3.3 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse.

5. Bilag 1, punkt 3.4 affattes som bilag 5 til denne bekendtgørelse.

6. Bilag 1, punkt 4.2 affattes som bilag 6 til denne bekendtgørelse.

7. Bilag 2, indledende afsnit affattes som bilag 7 til denne bekendtgørelse.

8. Bilag 2, punkt 2.10 affattes som bilag 8 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juli 2019.

Sundhedsdatastyrelsen, den 27. juni 2019

Lisbeth Nielsen

/ Steen Heilmann


Bilag 1

»
 
Felt 08 Identifikation af receptudsteder
Kode
Feltet skal udfyldes, uanset om ordinationen er tilskudsberettiget eller ej.
 
   
Alment praktiserende læge, vagtlæge, speciallæge eller tandlæge
 
Feltet udfyldes med
ydernummeret
Hvis ydernummeret ikke kan fremskaffes eller er forkert oplyst anvendes erstatningskoden
0990027
   
Sygehusansat læge
 
Feltet udfyldes med
hvor xxxxxxx er sygehus- og afdelingskode for den afdeling lægen er ansat på, jf. Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR).
xxxxxxx
Ved manglende afdelingskode udfyldes feltet med
hvor xxxx er sygehuskoden.
xxxx000
Ved manglende sygehus- og afdelingskode anvendes erstatningskoden
0994057
   
Læge/tandlæge uden for ovenstående kategorier, men med dansk autorisation
 
Feltet udfyldes med erstatningskoden
0990027
   
Læge/tandlæge uden dansk autorisation, men med autorisation fra enten Færøerne, Grønland, Nordisk land eller EU/EØS land
 
Feltet udfyldes med
U000xxx
hvor landekoden (xxx) kan antage de samme værdier som nævnt i felt 06.
 
   
Dyrlæge
 
Feltet udfyldes med
Vxxxxxx
hvor xxxxxx er det 6-cifrede autorisationsnummer (eventuelt med foranstillede nuller), som er tildelt af Fødevarestyrelsen. V anvendes som 1. karakter i feltet for at undgå sammenfald mellem lægers/tandlægers ydernummer og autorisationsnummeret.
 
Ved uoplyst autorisationsnummer benyttes erstatningskoden
V000000
For udenlandsk dyrlæge benyttes erstatningskoden
V999999
   
Behandlerfarmaceut
 
Feltet udfyldes med
xxxxxx
hvor xxxxxx er det 5-cifrede autorisationsnummer (eventuelt med foranstillede nuller), som er tildelt af Styrelsen for Patientsikkerhed. F anvendes som 1. karakter i feltet for at undgå sammenfald mellem lægers/tandlæger ydernumre og autorisationsnummeret.
 
Ved uoplyst autorisationsnummer benyttes erstatningskoden
F000000
   
Institution med sygehus-afdelingsklassifikationskode, jf. SOR
 
Ved leverance til institutioner anført i SOR udfyldes feltet med
Xxxxxxx
hvor xxxxxxx er sygehus- og afdelingskode.
 
Ved manglende afdelingskode udfyldes feltet med
xxxx000
hvor xxxx er sygehusets 4-cifrede kode.
 
Ved manglende institutions-, sygehus- og afdelingskode anvendes erstatningskoden
0994057
   
Institution uden sygehus-afdelingskode, jf. SOR
 
Ved leverance til misbrugsbehandlingsinstitutioner, jf. Sundhedsstyrelsens liste over behandlingssteder, og ved leverance til andre behandlingsinstitutioner mv. anvendes den rekvirerende læges/tandlæges
ydernummer
Ved manglende ydernummer anvendes erstatningskoden
4600000
   
Rekvisitioner fra andre (fx jordemødre, sygeplejersker, skibsførere)
 
Feltet udfyldes med
4700000
   
«
 


Bilag 2

»
 
Felt 09 receptudsteders CPR-nummer
Kode
Lægens CPR-nummer indberettes, når der til enkeltpersoner ekspederes de lægemidler, der er nævnt i receptbekendtgørelsens § 43) medmindre ordinationen sker ved en elektroniske recept eller ved den af Sundhedsstyrelsens særligt udformede receptblanket (narkocheck).
 
   
Lægens CPR-nummer skal dog kun indberettes, hvor det ikke er muligt at indberette lægens autorisationsID i henhold til receptbekendtgørelsen.
 
   
   
Behandlerfarmaceutens CPR-nummer indberettes, når der genordineres eller dosisdispenseres på en recept i overensstemmelse med receptbekendtgørelse.
Behandlerfarmaceutens CPR-nummer skal dog kun indberettes, hvor det ikke er muligt at indberette behandlerfarmaceutens autorisationsID i henhold til receptbekendtgørelsen
 
   
Ved skibsførere, der kan rekvirere morfin mv. til »skibskisten« udfyldes feltet med erstatningskoden
4000000103
   
Undtaget er også udenlandske læger, der ordinerer kopieringspligtige lægemidler i henhold til § 25 i receptbekendtgørelsen. For disse udfyldes feltet med erstatningskoden
4000000999
«
 


Bilag 3

»
Felt 43 AutorisationsID for receptudsteder
Feltet udfyldes med autorisationsID for alle læger, tandlæger og behandlerfarmaceuter.
«


Bilag 4

Felt nr.
Beskrivelse
Type/
Længde
Position
Typiske værdier
01
Ekspeditionsdato
N6
1- 6
ÅÅMMDD:000101-991231
02
Ekspeditionsnummer
N5
7-11
00001-99999
03
Ekspeditionstype
A2
12-13
EI, EM, DD
04
Indberetters nummer
N5
14-18
00000-99999
05
Udleveringssted
N1
19-19
0, 1, 2
06
Modtager af lægemiddel
A10
20-29
 
08
Receptudsteder
A7
33-39
 
09
Læges eller behandlerfarmaceuts CPR-nummer
N10
40-49
 
10
Ordineret varenummer
N6
50-55
 
11
Receptens løbenummer
A7
56-62
 
12
Udleveret varenummer
N6
63-68
 
13
Pakningsantal eller antal enheder
N4
69-72
 
14
Reiterationsnummer
N2
73-74
 
16
Ekspeditionspris
N10
75-84
0000010025, -000010025
17
Modtagerbetaling
N10
85-94
0000010025, -000010025
18
Regionsnummer
N3
95-97
081, 082, 083, 084, 085
19
Regelnummer for medicintilskud
N2
98-99
41, 42, 43
20
Medicintilskud
N10
100-109
0000010025, -000010025
21
Kommunenummer
N3
110-112
 
22
Kommune, 1. regel
N2
113-114
61, 62, 63, 64
23
Kommune, 1. tilskud
N10
115-124
0000010025, -000010025
24
Kommune, 2. regel
N2
125-126
61, 62, 63, 64
25
Kommune, 2. tilskud
N10
127-136
0000010025, -000010025
26
Anden refusion
N2
137-138
21
27
Andre tilskud
N10
139-148
0000010025, -000010025
31
Fravalg af substitution
A1
152-152
S eller blank
33
Tidsstempel
N4
154-157
TTMM:0000-2359
34
Patienttype
N2
158-159
00, 01,10, 11, 99
35
Tilskudspris
N10
160-169
0000010025, -000010025
36
Dyreart
N2
170-171
11, 12, 13, 95
37
Aldersgruppe
N2
172-173
00, 55, 56, 77
38
Ordinationsgruppe
N2
174-175
00, 10, 11, 99
39
Takseringsdato
N6
176-181
ÅÅMMDD:000101-991231
40
Salgsstedets P-nummer
N10
182-191
 
41
Indikation for ordination
N7
192-198
 
42
Dosering for ordination
N7
199-205
 
43
Receptudsteders autorisationsID
A6
206-211
 
Sygehusapoteker skal endvidere indberette:
44
Typen af mængden af parenterale serviceprodukter
A3
212-214
DW, DWK, DWG, DDK, TU, MG, GA
45
Mængde af parenterale serviceprodukter
N12
215-226
 
46
Delmængde af pakning, unit-doseret lægemiddel
A20
227-246
 
«
       


Bilag 5

»3.4 Eksempler på feltudfyldelse

Nedenstående tabel viser, hvilke felter der – såfremt oplysninger foreligger – skal udfyldes ved henholdsvis:

1. Apotekeres salg af receptpligtige lægemidler og receptordinerede håndkøbslægemidler ordineret af alment praktiserende læger, vagtlæger, speciallæger, tandlæger, sygehuslæger og behandlerfarmaceuter til enkeltpersoner og til brug i egen praksis (ekspeditionstyperne EI og DD).

2. Apotekeres salg af dyrlægeordinerede lægemidler (ekspeditionstyperne DI og ID).

3. Apotekeres salg af håndkøbslægemidler og frihandelsvarer (ekspeditionstyperne HA, HF og SA).

4. Apotekeres leverancer af lægemidler til sygehusafdelinger, behandlingsinstitutioner mm. (ekspeditionstype LI).

5. Apotekeres salg af lægemidler til andre apoteker (ekspeditionstyperne SL og SD).

6. Apotekernes udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR) (ekspeditionstype UL)

7. Apotekeres ekspedition af gebyrer (ekspeditionstype AD og DD). Administrationsgebyrerne kan dog indberettes på én samlet linie pr. måned.

8. Sygehusapotekeres og Statens Serum Instituts salg af lægemidler (ekspeditionstyperne AI, SI, PI, LA, KM, KU, KA, KS, KP og KK)

9. Salg af lægemidler fra Veterinærinstituttet DTU og Veterinærapoteket, Københavns Universitet (ekspeditionstyperne VI og PI).

10. Producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler (ekspeditionstype RA). Der indberettes én linie pr. solgt varenummer pr. måned.

11. Forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr (ekspeditionstype DI).

12. Virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin (ekspeditionstype HE).

13. Daglige indberetninger fra apotekere og andre forhandlere af lægemidler til produktionsdyr (ekspeditionstype DI).

14. Sygehusapotekers ekspedition af serviceprodukter (ekspeditionstype AI og SI)

15. Sygehusapotekers ekspedition af unit-doserede lægemidler (ekspeditionstype UD)

Felt
Nr.
Beskrivelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
01
Ekspeditionsdato
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
02
Ekspeditionsnummer
+
                           
03
Ekspeditionstype
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
04
Indberetters nummer
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 
+
 
+
+
+
05
Udleveringssted
+
+
+
+
+
+
+
               
06
Modtager af lægemiddel
+
+
 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
08
Receptudsteder
+
+
 
+
     
+
+
 
+
+
+
+
+
09
Læges eller behandlerfarmaceuts CPR-nummer
+
                   
+
     
10
Ordineret varenummer
+
+
                         
11
Receptens løbenummer
+
                           
12
Udleveret varenummer
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
13
Pakningsantal
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
   
14
Reiterationsnummer
+
+
                         
16
Ekspeditionspris
+
+
+
+
+
 
+
+
+
+
+
   
+
+
17
Modtagerbetaling
+
 
+
+
+
+
+
               
18
Regionsnummer
+
       
+
         
+
     
19
Regelnummer for medicintilskud (tidl. sygesikringstilskud)
+
       
+
+
               
20
Medicintilskud (tidl. sygesikringstilskud)
+
       
+
+
               
21
Kommunenummer
+
       
+
+
               
22
Kommune, 1. regel
+
       
+
+
               
23
Kommune, 1. tilskud
+
       
+
+
               
24
Kommune, 2. regel
+
       
+
+
               
25
Kommune, 2. tilskud
+
       
+
+
               
26
Anden refusion
+
                           
27
Andre tilskud
+
                           
31
Fravalg af substitution
+
+
                         
33
Tidsstempel
+
+
+
+
+
+
+
               
34
Patienttype
+
       
+
+
               
35
Tilskudspris
+
                           
36
Dyreart
 
+
           
+
 
+
 
+
   
37
Aldersgruppe
 
+
           
+
 
+
 
+
   
38
Ordinationsgruppe
 
+
           
+
 
+
 
+
   
39
Takseringsdato
+
+
+
+
+
+
+
     
+
       
40
Salgsstedets P-nummer
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
41
Indikation for ordination
+
                           
42
Dosering for ordination
+
                           
43
AutorisationsID
+
                   
+
     
 
Kun for sygehusapoteker:
                             
44
Serviceprodukt, type
                         
+
 
45
Serviceprodukt, mængde
                         
+
 
46
Delmængde af pakning, unit-doseret lægemiddel
                           
+
«
                               


Bilag 6

»4.2 Øvrige tabeller

For apotekeres vedkommende anvendes de gældende apoteksnumre. Enhedsnumre til apoteker, filialer og apoteksudsalg skal meddeles til Lægemiddelstyrelsen.

Numre på øvrige indberetningspligtige (sygehusapoteker, serumlaboratorier mv.) fastlægges af Lægemiddelstyrelsen.

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) anvendes til identifikation af sygehuse og sygehusafdelinger.

CPR-registrets myndighedsoplysninger for kommuner og regioner anvendes, hvor kommune eller region skal indberettes.

Til identifikation af receptudsteder/rekvirent anvendes Danske Regioners identifikation og Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsID. For dyrlæger anvendes Fødevarestyrelsens autorisationskoder.

Til identifikation af lægemidler anvendes pakningernes påtrykte varenumre. Pakninger uden varenummer tildeles et varenummer af Sundhedsdatastyrelsen, jf. Bilag 2.

Til identifikation af dyrehold anvendes Fødevareministeriets CHR-numre.

Til identifikation af indberetteren og salgsstedet anvendes numre fra Det Centrale Virksomhedsregister (henholdsvis CVR-nummer og P-nummer).

Til identifikation af indikation for ordinationen anvendes de i Medicinpriser anførte koder (LMS 25). Koderne er identiske med dem, der er anført i Lægeforeningens elektroniske medicinfortegnelse.

Til identifikation af dosering for ordinationen anvendes de i Medicinpriser anførte koder (LMS 27). Koderne er identiske med dem, der er anført i Lægeforeningens elektroniske medicinfortegnelse.«


Bilag 7

»Varenumre, som skal anvendes ved indberetning af salg af lægemidler, når lægemiddelpakningen ikke er forsynet med et nordisk varenummer, herunder varenumre til brug ved indberetning af gebyrer, udligning af tilskud mv.

Listen opdateres jævnligt, og en opdateret liste i elektronisk form kan findes på Sundhedsdatastyrelsens netsted, Registre og Services, Lægemiddelstatistikregistret. Ønskes varenumre til nye produkter skal henvendelse ske hertil.«


Bilag 8

 
Varenummer
Homøopatiske lægemidler
685802
Tryghedskasse, lægemidler
685244
Tryghedskasse, ikke lægemidler
685245
   
Varenummer uoplyst
 
Håndkøb, frihandelsvarer
222222
Industrispecialitet
555555
Magistrelle lægemidler, der er underkastet § 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2
666666
Magistrelle lægemidler, der ikke er underkastet § 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2
888888
Lægemidler på udleveringstilladelse, der er underkastet § 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2
686333
Lægemidler på udleveringstilladelse, der ikke er underkastet § 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2
685800
Sprit (magistrel)
777777
Uden avance
999999
   
Gebyrer
 
Telefonreceptgebyr
100000
Udbringningsgebyr
100030
Administrationsgebyr
100035
Vagtgebyr
100050
Leverancehonorar
100090
Dosispakningsgebyr – pakket fra eget apotek
688001
Dosispakningsgebyr – pakket fra andet apotek
688002
Dosisekspeditionsgebyr
688003
Servicegebyr (dosispakning – pakket fra eget apotek)
688004
Servicegebyr (dosispakning – pakket fra andet apotek)
688005
Servicegebyr (dosisekspedition)
688006
Dosispakningsgebyr ved salg mellem apoteker
688007
Udbringningsgebyr - beboere på institutioner og udbringning via hjemmeplejen
688017
Udbringningsgebyr - e-handel
688018
Udbringningsgebyr - fra apotek via håndkøbsudsalg eller medicinudleveringssted
688021
Opsplitningsgebyr
688022
Genordinationsgebyr
688023
Rabatter
 
Rabat på liberaliserede lægemidler til produktionsdyr
683010
   
Udligning
 
Udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR)
100015
   
Salg af dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker
Salg af dosisdispenserede lægemidler mellem to apoteker.
688000
«