Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dronning Margrethe den Andens
civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om
årpenge for prins Joachim og lov om årpenge til medlemmer af
det kongelige hus samt om ophævelse af lov om årpenge for
dronning Ingrid og lov om udredelse af pensioner ved
tronskifte

(Ændring af ydelsernes grundbeløb og reguleringsordninger m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 136 af 26. april 1972 om dronning Margrethe den Andens civilliste foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Statens ydelse til dronning Margrethe den Andens civilliste fastsættes med et årligt grundbeløb, der udgør 51.900.000 kr.

    Stk. 2. Statens ydelse udgør grundbeløbet reguleret pr. 1. april og 1. oktober i takt med udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for statsansatte. Reguleringen sker i forhold til lønindekset for 4. kvartal 2000. Reguleringen pr. 1. april sker på baggrund af udviklingen i lønindekset til og med 4. kvartal i året forud for reguleringen. Reguleringen pr. 1. oktober sker på baggrund af udviklingen i lønindekset til og med 2. kvartal i året for reguleringen.

    Stk. 3. Ydelsen udbetales månedligt forud.

    Stk. 4. Der ydes refusion af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms efter de regler, der i øvrigt gælder for statens institutioner. Refusionen er årligt begrænset til en procentandel af statsydelsen svarende til den til enhver tid gældende momssats.«

2. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Hoftjenestemænd ved civillisten, pensionerede hoftjenestemænd og efterlevende ægtefæller og børn efter disse har ret til pension fra staten efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemandspension.

    Stk. 2. Staten afholder udgifter til pension i henhold til stk. 1.

    Stk. 3. Civillisten indbetaler til statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser.«

3. § 2, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) De fire palæer på Amalienborg.«

4. § 2, stk. 1, nr. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»2) Dele af Christiansborg Slot, primært de kongelige repræsentationslokaler og dele af ridebaneanlægget.«

Nr. 4-7 bliver herefter nr. 3-6.

5. § 2, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 3, affattes således:

»3) Fredensborg Slot.«

6. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 7:

»7) Amaliegade 18 (Det Gule Palæ).«

7. § 2, stk. 1, sidste pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»I overensstemmelse med de hidtil gældende bestemmelser bekostes den indvendige vedligeholdelse ved de nævnte palæer og slotte af civillisten og den udvendige vedligeholdelse af staten. Staten afholder endvidere som ejer af de nævnte slotte og palæer udgifter til vedligeholdelse af basisinstallationer og teknisk drift. By- og boligministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om afgrænsningen af henholdsvis indvendig og udvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af basisinstallationer og teknisk drift.«

8. I § 2, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»By- og boligministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser herom.«

9. § 3, stk. 1, affattes således:

»For det såkaldte statsinventar, dvs. statens møbler og andet inventar i forskellige slotte og palæer, gælder, at det i overensstemmelse med den hidtidige ordning påhviler civillisten årligt at bidrage til den nødvendige vedligeholdelse og fornyelse af statsinventaret. By- og boligministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser herom.«

10. I § 4 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om civillistens betaling for udgifterne i forbindelse med jagterne samt for det vildt, dronningen vil beholde. By- og boligministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om civillistens betaling for andre naturalydelser af statens ejendomme.«

§ 2

I lov nr. 135 af 19. marts 1986 om årpenge for kronprins Frederik foretages følgende ændringer:

1. § 1 ophæves.

2. § 2 affattes således:

»§ 2. For kronprins Frederik fastsættes en årpenge med et årligt grundbeløb, der udgør 3.706.000 kr.

    Stk. 2. Årpengebeløbet udgør grundbeløbet reguleret pr. 1. april og 1. oktober i takt med udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for statsansatte. Reguleringen sker i forhold til lønindekset for 4. kvartal 2000. Reguleringen pr. 1. april sker på baggrund af udviklingen i lønindekset til og med 4. kvartal i året forud for reguleringen. Reguleringen pr. 1. oktober sker på baggrund af udviklingen i lønindekset til og med 2. kvartal i året for reguleringen.

    Stk. 3. Årpengebeløbet udbetales månedligt forud.

    Stk. 4. Der ydes refusion af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms efter de regler, der i øvrigt gælder for statsinstitutioner. Refusionen er årligt begrænset til en procentandel af årpengebeløbet svarende til den til enhver tid gældende momssats.«

§ 3

I lov nr. 1119 af 20. december 1995 om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim foretages følgende ændring:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. For prins Joachim fastsættes en årpenge med et årligt grundbeløb, der udgør 2.258.000 kr.

    Stk. 2. Årpengebeløbet udgør grundbeløbet reguleret pr. 1. april og 1. oktober i takt med udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for statsansatte. Reguleringen sker i forhold til lønindekset for 4. kvartal 2000. Reguleringen pr. 1. april sker på baggrund af udviklingen i lønindekset til og med 4. kvartal i året forud for reguleringen. Reguleringen pr. 1. oktober sker på baggrund af udviklingen i lønindekset til og med 2. kvartal i året for reguleringen.

    Stk. 3. Årpengebeløbet udbetales månedligt forud.

    Stk. 4. Der ydes refusion af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms efter de regler, der i øvrigt gælder for statsinstitutioner. Refusionen er årligt begrænset til en procentandel af årpengebeløbet svarende til den til enhver tid gældende momssats.«

§ 4

I lov nr. 298 af 17. november 1953 om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, som ændret ved lov nr. 213 af 31. maj 1963, foretages følgende ændring:

1. §§ 1-3 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 1. For grev Ingolf fastsættes en årpenge med et årligt grundbeløb af 1.075.000 kr.

    Stk. 2. Årpengebeløbet udgør grundbeløbet reguleret pr. 1. april og 1. oktober i takt med udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for statsansatte. Reguleringen sker i forhold til lønindekset for 4. kvartal 2000. Reguleringen pr. 1. april sker på baggrund af udviklingen i lønindekset til og med 4. kvartal i året forud for reguleringen. Reguleringen pr. 1. oktober sker på baggrund af udviklingen i lønindekset til og med 2. kvartal i året for reguleringen.

    Stk. 3. Årpengebeløbet udbetales månedligt forud.

§ 2. Så længe grev Ingolf oppebærer årpenge, kan han ikke nyde særligt vederlag for statstjeneste.«

§ 5

Lov nr. 109 af 21. marts 1950 om udredelse af pensioner ved tronskifte ophæves.

§ 6

Lov nr. 137 af 26. april 1972 om årpenge for dronning Ingrid ophæves.

§ 7

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2, og §§ 2-5 har virkning fra den 1. januar 2002.

    Stk. 3. Pr. 1. januar 2002 reguleres de i § 1, nr. 1, § 2, nr. 2, og §§ 3 og 4 omhandlede grundbeløb svarende til udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for statsansatte fra 4. kvartal 2000 til 3. kvartal 2001.

    Stk.4. De i § 1, nr. 1, § 2, nr. 2, og §§ 3 og 4 omhandlede reguleringer af grundbeløb finder første gang sted pr. 1. april 2002.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Poul Nyrup Rasmussen