Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom

(Henvisning til Tjek Boliglån)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1230 af 21. november 2014 om formidling m.v. ved salg af fast ejendom, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1417 af 30. november 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 17 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Boligannoncer på ejendomsmæglernes hjemmeside skal endvidere indeholde en henvisning til prisportalen Tjek Boliglån via hyperlink, som Erhvervsstyrelsen har anvist på www.boligejer.dk. Henvisningen skal placeres i umiddelbar tilknytning til oplysningen om ejendommens skønnede kontantpris.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Erhvervsstyrelsen, den 5. juli 2019

Henning Steensig

/ Christine Maxner