Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminal-register (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 800 af 13. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 16, stk. 4, i lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger og § 2 a, stk. 3, i lov om politiets virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 20. august 2015, som ændret ved lov nr. 671 af 8. juni 2017, fastsættes:«

2. I § 22, stk. 1, nr. 5, ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset og Ankestyrelsen«.

3. § 22, stk. 1, nr. 7, affattes således:

»7) regionerne og kommunerne for personer, der søger ansættelse eller er ansat til at yde indsats i henhold til §§ 83 og 85 i lov om social service, samt for personer, der søger ansættelse eller er ansat ved tilbud, hvor der ydes en sådan indsats,«

4. § 37 affattes således:

»§ 37. For behandlingssikkerheden gælder de i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger § 27 fastsatte regler.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. juli 2019.

Justitsministeriet, den 4. juli 2019

Nick Hækkerup

/ Lene Steen