Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Oprettelse af tilbud i Tilbudsportalen samt ansvar for indberetning og godkendelse af oplysninger
Kapitel 3 Indberetning af oplysninger
Kapitel 4 Plejefamilier
Kapitel 5 Stikprøvekontrol med oplysningerne på Tilbudsportalen
Kapitel 6 Ikrafttræden
Bilag 1 Oplysninger på Tilbudsportalen for sociale tilbud
Bilag 2 Oplysninger på Tilbudsportalen for plejefamilier
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

I medfør af § 14, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, og § 22, stk. 3, i lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 19. januar 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med Tilbudsportalen er

1) at sikre sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger om de registrerede tilbud og plejefamilier, herunder om tilbuddenes og plejefamiliernes målgrupper, metoder, økonomi herunder takster, resultater samt om tilsynet med tilbuddene og dermed,

2) at styrke kommunernes grundlag for valg af effektive tilbud til den enkelte borger,

3) at bidrage til overblik over udviklingen på det sociale område herunder udviklingen i antal tilbud og plejefamilier samt tilbuddenes og plejefamiliernes målgrupper og metoder,

4) at understøtte tilsynsmyndighedernes arbejde og

5) at understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører.

§ 2. Tilbudsportalen skal understøttes af en digital løsning og være tilgængelig, så både myndigheder, leverandører og borgere kan søge oplysninger på portalen.

Stk. 2. Indberetninger til Tilbudsportalen skal ske via den digitale løsning og i overensstemmelse med systematikken i den database, der er indrettet dertil.

§ 3. Tilbudsportalen indeholder oplysninger om følgende typer af kommunale, regionale og private tilbud samt plejefamilier, jf. § 14, stk. 1, i lov om social service:

1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.

2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.

3) Plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service, jf. § 5, stk. 1, i lov om socialtilsyn.

4) Opholdssteder og døgninstitutioner efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service.

5) Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service, der har mere end 8 pladser til anbringelse, og som er godkendt som generelt egnede af socialtilsynet efter § 5, stk. 1, i lov om socialtilsyn, jf. § 66, stk. 2, i lov om social service.

6) Tilbud om behandling af personer med et stofmisbrug efter §§ 101 og 101 a, i lov om social service.

7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om social service.

8) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

9) Botilbud, forsorgshjem, kvindekrisecentre m.v. efter §§ 107-110 i lov om social service.

10) Botilbudslignende tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn.

Stk. 2. Tilbudsportalen indeholder også oplysninger om følgende:

1) Behandlingstilbud til personer med et alkoholmisbrug efter § 141 i sundhedsloven.

2) Friplejeboliger efter lov om friplejeboliger, hvor hjælpen og støtten til borgerne i tilbuddet i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service.

Kapitel 2

Oprettelse af tilbud i Tilbudsportalen samt ansvar for indberetning og godkendelse af oplysninger

Tilbud omfattet af socialtilsynet

§ 4. For kommunale, regionale og private tilbud omfattet af socialtilsynet, jf. § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn, opretter socialtilsynet det enkelte tilbud på Tilbudsportalen.

Stk. 2. Et tilbud, der er omfattet af stk. 1, skal indberette oplysninger til Tilbudsportalen som nævnt i §§ 9 og 10.

Stk. 3. Socialtilsynet godkender de oplysninger, som et tilbud, der er omfattet af stk. 1, har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Socialtilsynet har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud.

Stk. 4. Oplysninger om et nyt tilbud, der er omfattet af stk. 1, offentliggøres, når socialtilsynet har godkendt tilbuddet med eller uden vilkår efter § 5 i lov om socialtilsyn.

Tilbud, der ikke er omfattet af tilsyn efter lov om socialtilsyn

§ 5. For kommunale, regionale og private tilbud efter lov om social service, der ikke er omfattet af § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, opretter den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 5, stk. 8, eller § 148 a, stk. 1, i lov om social service, det enkelte tilbud på Tilbudsportalen, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Et tilbud, der er omfattet af stk. 1, skal indberette oplysninger som nævnt i §§ 9 og 10.

Stk. 3. Den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med et tilbud, der er omfattet af stk. 1, godkender de oplysninger, som tilbuddet har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis en kommunalbestyrelse eller et regionsråd har delegeret sin kompetence til at føre tilsyn til socialtilsynet, jf. § 5, stk. 8, 3. pkt., eller § 148 a, stk. 4, i lov om social service, er det socialtilsynet, der opretter tilbuddet på Tilbudsportalen, jf. stk. 1, samt godkender oplysningerne indberettet til Tilbudsportalen og har adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud, jf. stk. 3.

Friplejeboliger

§ 6. For friplejeboliger omfattet af § 3, stk. 2, nr. 2, opretter kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen det enkelte tilbud på Tilbudsportalen.

Stk. 2. Et tilbud, der er omfattet af stk. 1, skal indberette oplysninger som nævnt i §§ 9 og 10.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor et tilbud omfattet af stk. 1 er beliggende, godkender de oplysninger, som tilbuddet har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Kommunalbestyrelsen har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud.

Stk. 4. Oplysninger om nye friplejeboliger skal senest offentliggøres på Tilbudsportalen på ibrugtagelsestidspunktet for boligerne.

Nedlæggelse eller ophør af et tilbud

§ 7. Den myndighed, der har ansvaret for oprettelsen af tilbuddet på Tilbudsportalen, jf. §§ 4-6, skal snarest muligt fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen, hvis

1) et tilbud, der er registreret på Tilbudsportalen nedlægges,

2) et tilbuds godkendelse, jf. § 5, stk. 8, i lov om socialtilsyn bortfalder, eller

3) en friplejeboligs certifikation eller godkendelse bortfalder eller tilbagekaldes, jf. §§ 93-95, i lov om friplejeboliger.

Stk. 2. Har socialtilsynet, jf. § 5, stk. 7, i lov om socialtilsyn, truffet afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud som nævnt i § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, herunder en plejefamilie, skal socialtilsynet fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen snarest muligt, efter at fristen for ophør af godkendelsen, jf. § 4, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn, og fristen for at påklage socialtilsynets afgørelse til Ankestyrelsen, jf. § 19 i lov om socialtilsyn, er udløbet, hvis

1) afgørelsen ikke er blevet påklaget, jf. dog stk. 3, eller

2) afgørelsen er blevet påklaget, og Ankestyrelsen har stadfæstet socialtilsynets afgørelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Har socialtilsynet eller Ankestyrelsen truffet afgørelse om at iværksætte afgørelsen straks, jf. § 19, stk. 2, 2. pkt., i lov om socialtilsyn, skal socialtilsynet fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen snarest muligt, efter at afgørelsen om at iværksætte afgørelsen straks er truffet.

Kapitel 3

Indberetning af oplysninger

§ 8. Socialtilsynet, kommunalbestyrelser og regionsråd påser, at de indberettede og offentliggjorte oplysninger om det enkelte tilbud, jf. §§ 4-6, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Stk. 2. Tilbud, socialtilsynet, kommunalbestyrelser og regionsråd, jf. §§ 4-6, skal minimum én gang årligt indberette ændringer af oplysninger på Tilbudsportalen om allerede eksisterende tilbud, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ændringer i oplysninger om et tilbuds tilbudstype, målgruppe, antal pladser, ydelser og adresse skal indberettes straks til Tilbudsportalen.

Stk. 4. Et tilbud har ikke krav på, at andre oplysninger end dem, der er nævnt i §§ 9 og 10, skal fremgå af Tilbudsportalen.

Oplysningstyper

§ 9. Tilbuddene skal, afhængig af tilbuddets karakter, indberette de oplysninger, som fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Den kommunalbestyrelse, det regionsråd eller det socialtilsyn, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 5, stk. 8, eller § 148 a, stk. 1, eller stk. 4, i lov om social service og § 4 i lov om socialtilsyn, skal indberette oplysninger om godkendelse og tilsyn, herunder socialtilsynets afgørelser om vilkår for godkendelsen, skærpet tilsyn, påbud og ophør af godkendelsen til Tilbudsportalen.

Stk. 3. Tilbudsportalen skal indeholde dato for seneste opdatering af oplysninger om tilbuddet.

§ 10. Den takst, der, jf. bilag 1, skal indberettes for tilbud omfattet af § 3, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, er den takst, der er beregnet efter bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. For hvert tilbud skal den forudsatte belægningsprocent fremgå.

Stk. 2. For tilbud efter §§ 109 og 110 i lov om social service skal der ske indberetning af oplysninger om revisionspåtegning af taksterne for det enkelte tilbud.

Stk. 3. For botilbudslignende tilbud omfattet af § 3, stk. 1, nr. 10, skal der herudover ske indberetning af udgifter til borgerens ophold herunder f.eks. husleje og beboerindskud.

Stk. 4. For friplejeboliger efter lov om friplejeboliger, jf. § 3, stk. 2, nr. 2, skal der, jf. bilag 1, ske indberetning af udgifter ved borgerens ophold, herunder husleje, jf. §§ 42-47 a i lov om friplejeboliger eller § 47 a i lov om leje, samt beboerindskud, jf. § 12 og §§ 14-15 a i lov om friplejeboliger og depositum, jf. § 36, stk. 2, i lov om friplejeboliger.

Kapitel 4

Plejefamilier

§ 11. Socialtilsynet indberetter oplysninger til Tilbudsportalen, jf. § 12, om plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede.

Stk. 2. Ophører en godkendt plejefamilie, eller bortfalder plejefamiliens godkendelse, jf. § 5, stk. 8, i lov om socialtilsyn, skal det socialtilsyn, der, jf. stk. 1, har indberettet oplysningerne om plejefamilien til Tilbudsportalen, snarest muligt fjerne plejefamilien fra Tilbudsportalen.

§ 12. For plejefamilier skal der indberettes de oplysninger, som fremgår af bilag 2 samt oplysninger om godkendelse og tilsyn, herunder socialtilsynets afgørelser om vilkår for godkendelsen, skærpet tilsyn, påbud og ophør af godkendelsen.

Stk. 2. Oplysningerne som nævnt i stk. 1 bliver ikke offentligt tilgængelige på Tilbudsportalen, jf. dog bilag 2.

Stk. 3. En plejefamilie har ikke krav på, at andre oplysninger end dem, der er nævnt i stk. 1, skal fremgå af Tilbudsportalen.

Kapitel 5

Stikprøvekontrol med oplysningerne på Tilbudsportalen

§ 13. Socialstyrelsen fører stikprøvekontrol med

1) at oplysningerne i Tilbudsportalen svarer til de faktiske forhold i tilbuddene, og

2) at oplysningerne i Tilbudsportalen er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Stk. 2. Stikprøvekontrollen efter stk. 1 kan foretages ved, at Socialstyrelsen anmoder tilbuddet om at indsende skriftlig dokumentation eller ved Socialstyrelsens gennemførelse af dataanalyse.

Påbud

§ 14. Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om at udstede et påbud til et registreret tilbud, jf. § 14, stk. 5, i lov om social service, hvis oplysninger, der er indberettet af tilbuddet, og som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, eller tilbuddets indberetning af oplysninger, som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Stk. 2. Socialstyrelsen skal, inden styrelsen træffer afgørelse om påbud, fremsende oplysningerne i sagen til det pågældende tilbud med henblik på at give tilbuddet mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Tilbuddet skal fremkomme med sine bemærkninger senest 4 uger efter, at styrelsen har sendt de pågældende oplysninger til tilbuddet. Socialstyrelsen skal samtidig med fremsendelsen til tilbuddet sende en kopi af de pågældende oplysninger til det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 4-6.

Stk. 3. Socialstyrelsen skal i en afgørelse om påbud anføre de forhold, der begrunder påbuddet, og som tilbuddet pålægges at rette op på.

Stk. 4. Socialstyrelsen skal orientere det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 4-6, om en afgørelse om påbud.

Markering i Tilbudsportalen

§ 15. Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om markering i Tilbudsportalen, hvis et tilbud ikke har fulgt et påbud, jf. § 14, inden 4 uger efter, at afgørelsen om påbud er truffet, jf. § 14, stk. 6, i lov om social service. Socialstyrelsen kan under særlige omstændigheder forlænge fristen efter anmodning fra tilbuddet.

Stk. 2. Socialstyrelsen skal, inden styrelsen træffer afgørelse om markering i Tilbudsportalen, fremsende oplysningerne i sagen til det pågældende tilbud med henblik på at give tilbuddet mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Tilbuddet skal fremkomme med sine bemærkninger senest 2 uger efter, at styrelsen har sendt de pågældende oplysninger til tilbuddet. Socialstyrelsen skal samtidig med fremsendelse til tilbuddet sende kopi af de pågældende oplysninger til det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 4-6.

Stk. 3. Socialstyrelsen skal i en afgørelse om markering i Tilbudsportalen anføre de forhold, der begrunder markeringen.

Stk. 4. Socialstyrelsen skal orientere det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 4-6, om en afgørelse om markering i Tilbudsportalen.

Stk. 5. Socialstyrelsen skal ved indberetningen af markeringen i Tilbudsportalen anføre de forhold, der begrunder markeringen.

Stk. 6. Socialstyrelsen skal fjerne en markering i Tilbudsportalen, når tilbuddet har fulgt det påbud, jf. § 14, der ligger til grund for markeringen. Fjernelse sker efter anmodning fra tilbuddet.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1427 af 3. december 2018 om Tilbudsportalen ophæves.

Social- og Indenrigsministeriet, den 4. juli 2019

Astrid Krag

/ Anita Hørby


Bilag 1

Oplysninger på Tilbudsportalen for sociale tilbud

Dette bilag indeholder beskrivelse af, hvilke oplysninger sociale tilbud skal indberette på Tilbudsportalen. Oplysningerne er inddelt i en række tematiske afsnit, hvor hver oplysning er angivet. For alle oplysninger er angivet et Oplysningsnr., Oplysningsnavn, Krav til indberetningen og Offentliggøres på Tilbudsportalen. Oplysningsnr. angiver et unikt fortløbende nummer. Nummeret bliver anvendt under Krav til indberetningen til at henvise til andre oplysninger, hvis kravene er afhængige af, hvad der er indberettet ved andre oplysninger. Oplysningsnavn angiver, hvilken oplysning der skal indberettes. Krav til indberetningen angiver, hvilke tilbud der er omfattet af indberetningskravet, evt. afhængigheder til andre oplysninger, og hvilken type indberetning der er tale om. Offentliggøres på Tilbudsportalen henviser til, hvilke oplysninger der er offentligt tilgængelige i søgefunktionen på Tilbudsportalen. Alle oplysninger, som indberettes til Tilbudsportalen, er tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

Virksomhedsoplysninger
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
1
CVR-nummer
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres.
2
Virksomhedens navn
Obligatorisk. Hentes automatisk fra CVR. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
3
Virksomhedsform
Obligatorisk. Hentes automatisk fra CVR. (Struktureret data)
Offentliggøres.
4
Tilbuddets p-nummer
Obligatorisk. Forslag hentes fra CVR. (Tal)
Offentliggøres.
5
Tilbuddets navn
Obligatorisk. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
6
Tilbuddets adresse
Obligatorisk. Forslag hentes fra CVR. (Adresseformat)
Offentliggøres.
7
Tilbuddets hjemmeside
Frivillig. (Webadresse)
Offentliggøres.
8
Tilbuddets etableringsår
Obligatorisk. (Årstal)
Offentliggøres ikke.
9
Vedhæft tilbuddets vedtægter:
Obligatorisk. (Upload)
Offentliggøres ikke.
10
Tilbuddets driftsherre
Obligatorisk for kommunale tilbud. Opgøres automatisk for private og regionale tilbud ud fra indberetning om virksomhedsform og om koncern og koncernlignende konstruktioner. (Struktureret data)
Offentliggøres.
11
Tilbudstype og juridiske grundlag
Obligatorisk. (Struktureret data)
Offentliggøres.
12
Er tilbuddet del af en koncern?
Obligatorisk. (Struktureret data)
Offentliggøres.
13
Koncernens CVR-nummer
Obligatorisk hvis der er svaret ”Ja” ved oplysning 12. (Tal)
Offentliggøres ikke.
14
Koncernens navn
Obligatorisk. Hentes automatisk fra CVR. (Tekstfelt)
Offentliggøres ikke.
15
Koncernens adresse
Obligatorisk. Hentes automatisk fra CVR. (Adresseformat)
Offentliggøres ikke.
16
Er tilbuddet en del af en koncernlignende konstruktion?
Obligatorisk. (Struktureret data)
Offentliggøres.
17
Vælg de tilbud, som er del af den koncernlignende konstruktion:
Obligatorisk hvis der er svaret ”Ja” ved oplysning 16. (Struktureret data)
Offentliggøres.

Kontaktoplysninger
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
18
[Tilbuddets leder] CPR-nummer
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
19
[Tilbuddets leder] Fornavn
Obligatorisk. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
20
[Tilbuddets leder] Efternavn
Obligatorisk. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
21
[Tilbuddets leder] Email
Obligatorisk. (Mail-adresse)
Offentliggøres.
22
[Tilbuddets leder] Telefonnummer
Obligatorisk. (Telefonnummer)
Offentliggøres.
23
Er tilbuddets leder også kontaktperson for tilbuddet?
Obligatorisk. (Struktureret data)
Offentliggøres ikke.
24
[Kontaktperson] CPR-nummer
Obligatorisk hvis der er svaret ”Nej” ved oplysning 23. (Tal)
Offentliggøres ikke.
25
[Kontaktperson] Fornavn
Obligatorisk hvis der er svaret ”Nej” ved oplysning 23. (Tekstfelt)
Offentliggøres hvis indberettet.
26
[Kontaktperson] Efternavn
Obligatorisk hvis der er svaret ”Nej” ved oplysning 23. (Tekstfelt)
Offentliggøres hvis indberettet.
27
[Kontaktperson] Email
Obligatorisk hvis der er svaret ”Nej” ved oplysning 23. (Mail-adresse)
Offentliggøres hvis indberettet.
28
[Kontaktperson] Telefonnummer
Obligatorisk hvis der er svaret ”Nej” ved oplysning 23. (Telefonnummer)
Offentliggøres hvis indberettet.

Samarbejdsaftaler
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
29
Vælg hvem tilbuddet har en driftsaftale med:
Obligatorisk hvis tilbuddet har en driftsaftale. (Struktureret data)
Offentliggøres.
30
Vælg hvem tilbuddet har en eller flere aftaler med om fast køb af pladser:
Obligatorisk hvis tilbuddet har en aftale om fast køb af pladser. (Struktureret data)
Offentliggøres.
31
Hvilket EAN-nummer anvender tilbuddet ved fakturering af tilsynsbesøg?
Obligatorisk. Private tilbud uden EAN-nummer er fritaget for kravet. (Tal)
Offentliggøres ikke.
32
Vælg hvilken kommune tilbuddet har en samarbejdsaftale om misbrugsbehandling:
Vises alene for behandlingstilbud til personer med et alkoholmisbrug jf. § 141 stk. 6, i sundhedsloven. (Struktureret data)
Offentliggøres ikke.
33
Vedhæft samarbejdsaftale med kommune om misbrugsbehandling:
Obligatorisk når der er angivet en kommune ved oplysning 32. (Upload)
Offentliggøres ikke.
34
Har tilbuddet indgået kontrakt med VISO om levering af specialistydelser?
Obligatorisk. (Struktureret data)
Offentliggøres.

Værdigrundlag og Målsætning
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
35
Beskriv hvilke værdier der har størst betydning for tilbuddets arbejde:
Obligatorisk. (Tekstfelt)
Offentliggøres ikke.
36
Beskriv tilbuddets overordnede målsætninger:
Obligatorisk. (Tekstfelt)
Offentliggøres ikke.
37
Beskriv hvordan tilbuddet sætter mål for borgerne:
Obligatorisk. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
38
Beskriv hvordan tilbuddet følger op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen:
Obligatorisk. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
39
Vælg hvilke måle- eller udredningsmetoder tilbuddet anvender til at dokumenterer de opfyldte mål:
Frivillig. (Struktureret data)
Offentliggøres.
40
Beskriv anden udredningsmetode:
Obligatorisk hvis der er svaret ”Anden udredningsmetode” ved oplysning 39. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
41
Beskriv anden målemetode:
Obligatorisk hvis der er svaret ”Anden målemetode” ved oplysning 39. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
42
Beskriv anden dokumentation:
Obligatorisk hvis der er svaret ”Anden dokumentation” ved oplysning 39. (Tekstfelt)
Offentliggøres.

Akkrediterings-, audit- og kvalitetssikring
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
43
Er tilbuddet akkrediteret, eller arbejder tilbuddet efter en lignende model for audit eller kvalitetssikring?
Obligatorisk. (Struktureret data)
Offentliggøres.
44
Oplys navn på akkrediterings-, audit- eller kvalitetssikringsmodel:
Obligatorisk hvis der er svaret ”Ja” ved oplysning 43. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
45
Har medarbejderne på tilbuddet mulighed for at modtage supervision af en ekstern konsulent?
Obligatorisk. (Struktureret data)
Offentliggøres.
46
Vedhæft akkrediterings- eller kvalitetsrapporter, brugerevalueringer eller effektevalueringer:
Frivillig. (Upload)
Offentliggøres.

Metode
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
47
Vælg hvilke metoder tilbuddet anvender:
Obligatorisk. (Struktureret data)
Offentliggøres.
48
Metodens navn
Obligatorisk for hver gang der er svaret ”Anden metode” ved oplysning 47. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
49
Metodetype
Obligatorisk for hver gang der er svaret ”Anden metode” ved oplysning 47. (Struktureret data)
Offentliggøres ikke.
50
Beskriv metoden:
Obligatorisk for hver gang der er svaret ”Anden metode” ved oplysning 47. (Tekstfelt)
Offentliggøres ikke.
51
Beskriv hvorfor metoden er valgt, og hvordan metoden passer til tilbuddets målgruppe:
Obligatorisk for hver metode angivet i oplysning 47. (Tekstfelt)
Offentliggøres ikke.
52
Beskriv hvordan metoden anvendes i det daglige arbejde?
Obligatorisk for hver metode angivet i oplysning 47. (Tekstfelt)
Offentliggøres ikke.
53
Bruger tilbuddet vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber til at sikre at metodens aktiviteter, arbejdsgange m.m. gennemføres ensartet?
Obligatorisk for hver metode angivet i oplysning 47. (Struktureret data)
Offentliggøres ikke.
54
Beskriv de vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der anvendes:
Obligatorisk hvis der er svaret ”Ja” ved oplysning 53. (Tekstfelt)
Offentliggøres ikke.
55
Beskriv hvilke effekter tilbuddet vurderer, at borgeren opnår ved metoden:
Obligatorisk for hver metode angivet i oplysning 47. (Tekstfelt)
Offentliggøres ikke.
56
Vælg hvilken type dokumentation tilbuddet benytter til at dokumentere metodens effekt på borgeren:
Obligatorisk for hver metode angivet i oplysning 47. (Struktureret data)
Offentliggøres ikke.
57
Beskriv anden dokumentation:
Obligatorisk for hver gang der er svaret ”Anden dokumentation” ved oplysning 56. (Tekstfelt)
Offentliggøres ikke.
58
Vælg hvor ofte tilbuddet følger op på den effekt, metoden har på borgeren:
Obligatorisk for hver metode angivet i oplysning 47. (Struktureret data)
Offentliggøres ikke.
59
Beskriv hvordan tilbuddet bruger metoden og opfølgningen i udviklingen af tilbuddet:
Obligatorisk for hver metode angivet i oplysning 47. (Tekstfelt)
Offentliggøres ikke.

Årsrapporter
   
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
60
Årsrapporter
Oplysning 60-78 udgør tilbuddets årsrapport. Oplysningerne er obligatoriske for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn, jf. § 18 i bekendtgørelse om socialtilsyn.
Offentliggøres.
61
Gyldighedsår for årsrapport
Oplysning 60-78 udgør tilbuddets årsrapport. Oplysningerne er obligatoriske for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn, jf. § 18 i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Årstal)
Offentliggøres.
62
Tilbuddets omsætning
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 1, litra a, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)
Offentliggøres.
63
Soliditetsgrad opgjort i procent
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 1, litra b, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)
Offentliggøres.
64
Overskud/underskud
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 1, litra c, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)
Offentliggøres.
65
Overskud eller underskud i forhold til omsætning
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 1, litra d, i bekendtgørelse om socialtilsyn. Beregnes automatisk. (Tal)
Offentliggøres.
66
Lønomkostninger til den øverste ledelse
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 1, litra e, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)
Offentliggøres.
67
Lønomkostninger til borgerrelateret personale
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 1, litra f, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)
Offentliggøres.
68
Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 1, litra g, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)
Offentliggøres.
69
Omkostninger til vikar/vikarbureau
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 1, litra h, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)
Offentliggøres.
70
Omkostninger til bestyrelseshonorar
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 1, litra j, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)
Offentliggøres.
71
Samlede lønomkostninger i forhold til omsætningen
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 1, litra i, i bekendtgørelse om socialtilsyn. Beregnes automatisk. (Tal)
Offentliggøres.
72
Omkostninger til kompetenceudvikling opgjort i procent i forhold til omsætningen
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 1, litra k, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)
Offentliggøres.
73
Ejendomsomkostninger i procent i forhold til omsætningen
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 1, litra l, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)
Offentliggøres.
74
Fraværsdage pr. månedslønnet
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)
Offentliggøres.
75
Personalegennemstrømningen opgjort i procent
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)
Offentliggøres.
76
Beskriv seneste års faglige udvikling:
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 4, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
77
Beskriv det kommende års faglige udvikling:
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 4, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
78
Beskriv forventede større ændringer i det kommende år:
Indberettes, jf. § 18, stk. 2, nr. 4, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tekstfelt)
Offentliggøres.

Revisionspåtegning
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
79
(Revisionspåtegning) Vedhæft
Skal kun indberettes af tilbud omfattet af § 10, stk. 2, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen. (Upload)
Offentliggøres.

Budget
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
80
(Budget for år) Vedhæft
Obligatorisk for tilbud omfattet af § 16 i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Upload)
Offentliggøres ikke.

Afdelinger
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
81
Er tilbuddet inddelt i afdelinger?
Obligatorisk. Hvis der svares ”Nej” vil oplysning 82-92 og 100 udgå af den obligatoriske indberetning. (Struktureret data)
Offentliggøres ikke.
82
Tilføj afdeling:
Obligatorisk hvis der er svaret ”Ja” ved oplysning 81. (Struktureret data)
Offentliggøres.
83
Oplys navnene på tilbuddets afdelinger:
Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Tekstfelt)
Offentliggøres.

Oplysninger om afdelingen
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
84
Vælg afdelingens p-nummer
Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Tal)
Offentliggøres.
85
Afdelingens adresse
Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Adresseformat)
Offentliggøres.
86
Er afdelingens kontaktperson den samme som tilbuddets kontaktperson?
Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Struktureret data)
Offentliggøres ikke.
87
[Afdelingens kontaktperson] CPR-nummer
Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Tal)
Offentliggøres ikke.
88
[Afdelingens kontaktperson] Fornavn
Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
89
[Afdelingens kontaktperson] Efternavn
Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
90
[Afdelingens kontaktperson] Email
Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Mail-adresse)
Offentliggøres.
91
[Afdelingens kontaktperson] Telefonnummer
Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Telefonnummer)
Offentliggøres.

Afdelingens tilbudstyper
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
92
Vælg afdelingens tilbudstyper:
Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Struktureret data)
Offentliggøres.

Målgruppe
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
93
(Oplys målgruppens alder) Fra:
Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
94
(Oplys målgruppens alder) Til:
Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
95
Vælg tilbuddet/afdelingens målgrupper:
Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling. (Struktureret data)
Offentliggøres.
96
Beskriv målgruppen eller målgrupperne nærmere:
Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling. (Tekstfelt)
Offentliggøres.

Faglig tilgang
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
97
Vælg hvilke faglige tilgange tilbuddets socialfaglige indsatser er baseret på:
Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling. (Struktureret data)
Offentliggøres.
98
Indtast navn på anden faglig tilgang:
Obligatorisk hvis der er svaret ”Anden faglig tilgang” ved oplysning 97. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
99
Beskriv den faglige tilgang:
Obligatorisk hvis der er svaret ”Anden faglig tilgang” ved oplysning 97. (Tekstfelt)
Offentliggøres.

Afdelingens metoder
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
100
Vælg hvilke metoder afdelingen anvender:
Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Struktureret data)
Offentliggøres.

Indsatser
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
101
Vælg hvilken type nattevagt der er på afdelingen/tilbuddet:
Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling. (Struktureret data)
Offentliggøres.
102
Oplys hvilken belægningsprocent der anvendes ved beregningen af takster for tilbuddet/afdelingen:
Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
103
Beskriv tilbuddets/afdelingens indsatser:
Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling.
Offentliggøres ikke.
104
Giv indsatsen en overskrift:
Obligatorisk. Ved flere indsatser angivet i oplysning 103 indberettes oplysningen separat for hver indsats. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
105
Vælg tilbudstype og juridisk grundlag:
Obligatorisk. Ved flere indsatser angivet i oplysning 103 indberettes oplysningen separat for hver indsats. (Struktureret data)
Offentliggøres.
106
Vælg hvilke ydelser, som indgår i indsatsen:
Obligatorisk. Ved flere indsatser angivet i oplysning 103 indberettes oplysningen separat for hver indsats. (Struktureret data)
Offentliggøres.
107
Beskriv indsatsen, som afdelingen leverer:
Obligatorisk. Ved flere indsatser angivet i oplysning 103 indberettes oplysningen separat for hver indsats. (Tekstfelt)
Offentliggøres.
108
Årstal taksten er gældende for:
Obligatorisk. Ved flere indsatser angivet i oplysning 103 indberettes oplysningen separat for hver indsats. (Årstal)
Offentliggøres.
109
Gennemsnitlig månedlig husleje
Kun obligatorisk for tilbud omfattet af § 3, stk. 1, nr. 10, og § 3, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Indberettes separat for hver indsats opgjort i oplysning 103. (Tal)
Offentliggøres.
110
Månedlige faste udgifter
Kun obligatorisk for tilbud omfattet af § 3, stk. 1, nr. 10, og § 3, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Indberettes separat for hver indsats opgjort i oplysning 103. (Tal)
Offentliggøres.
111
Beboerindskud og andre engangsudgifter
Kun obligatorisk for tilbud omfattet af § 3, stk. 1, nr. 10, og § 3, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Indberettes separat for hver indsats opgjort i oplysning 103. (Tal)
Offentliggøres.
112
Vælg takstenhed:
Obligatorisk. Ved flere indsatser angivet i oplysning 103 indberettes oplysningen separat for hver indsats. (Struktureret data)
Offentliggøres.
113
Oplys ydelsernes takster:
Obligatorisk for hver ydelse angivet i oplysning 106. Indberettes, jf. § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen. (Tal)
Offentliggøres.
114
Tilføj takstniveau (Muligt at vælge fire gange)
Frivillig. Ved flere indsatser angivet i oplysning 103 indberettes oplysningen separat for hver indsats.
Offentliggøres.
115
Kommentar
Frivillig. Ved flere takstniveauer angivet i oplysning 114 indberettes oplysningen separat for hver takstniveau. (Tekstfelt)
Offentliggøres.

Pladser
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
116
Oplys antal pladser på tilbuddet/afdelingen:
Obligatorisk. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
117
Antal ambulante eller dagtilbudspladser, forbeholdt beboerne:
Obligatorisk for tilbud, som både er angivet med tilbudstyper og juridiske grundlag fra botilbud og botilbudslignende tilbud og som er angivet med tilbudstyper og juridiske grundlag fra ambulante tilbud og dagtilbud. (Tal)
Offentliggøres.
118
Tilbuddets samlede antal pladser
Obligatorisk. Udregnes automatisk på baggrund af oplysning 116 og 117. (Tal)
Offentliggøres.
119
Har tilbuddet/afdelingen skærmede pladser?
Obligatorisk. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92, indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Struktureret data)
Offentliggøres.
120
Har tilbuddet/afdelingen ledige pladser til salg?
Obligatorisk. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92, indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Struktureret data)
Offentliggøres.
121
Beskriv eventuelle særlige forhold omkring pladserne på tilbuddet/afdelingen:
Frivilligt. (Tekstfelt)
Offentliggøres.

Faggrupper
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
122
Oplys antallet af medarbejdere, samt deres samlede arbejdstimer pr. uge:
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
123
Ledelse (antal ansatte)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
124
Almindeligt- og speciallægearbejde (antal ansatte)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
125
Arbejde inden for psykologi (antal ansatte)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
126
Sygeplejerskearbejde (antal ansatte)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
127
Undervisning og specialundervisning (antal ansatte)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
128
Socialrådgivningsarbejde (antal ansatte)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
129
Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde (antal ansatte)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
130
Specialpædagogisk arbejde og omsorg (antal ansatte)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
131
Pædagogisk medhjælp (antal ansatte)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
132
Social- og sundhedsarbejde, assistenter (antal ansatte)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
133
Social- og sundhedsarbejde, medhjælper (antal ansatte)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
134
Øvrige arbejdsfunktioner (antal ansatte)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
135
Ledelse (antal arbejdstimer pr. uge)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
136
Almindeligt- og speciallægearbejde (samlet antal arbejdstimer pr. uge)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
137
Arbejde inden for psykologi (samlet antal arbejdstimer pr. uge)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
138
Sygeplejerskearbejde (samlet antal arbejdstimer pr. uge)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
139
Undervisning og specialundervisning (samlet antal arbejdstimer pr. uge)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
140
Socialrådgivningsarbejde (samlet antal arbejdstimer pr. uge)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
141
Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde (samlet antal arbejdstimer pr. uge)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
142
Specialpædagogisk arbejde og omsorg (samlet antal arbejdstimer pr. uge)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
143
Pædagogisk medhjælp (samlet antal arbejdstimer pr. uge)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
144
Social- og sundhedsarbejde, assistenter (samlet antal arbejdstimer pr. uge)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
145
Social- og sundhedsarbejde, medhjælper (samlet antal arbejdstimer pr. uge)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
146
Øvrige arbejdsfunktioner (samlet antal arbejdstimer pr. uge)
Obligatorisk. (Tal)
Offentliggøres ikke.
147
Beskriv øvrige arbejdsfunktioner:
Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 134. (Tekstfelt)
Offentliggøres ikke.

Normering
   
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
148
Oplys antallet af medarbejdernes borgerrettede timer pr. uge:
Obligatorisk. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
149
Ledelse (borgerrettede timer pr. uge).
Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 123. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
150
Almindeligt- og speciallægearbejde (borgerrettede timer pr. uge).
Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 124. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
151
Arbejde inden for psykologi (borgerrettede timer pr. uge).
Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 125. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
152
Sygeplejerskearbejde (borgerrettede timer pr. uge).
Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 126. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
153
Undervisning og specialundervisning (borgerrettede timer pr. uge).
Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 127. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
154
Socialrådgivningsarbejde (borgerrettede timer pr. uge).
Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 128. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
155
Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde (borgerrettede timer pr. uge).
Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 129. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
156
Specialpædagogisk arbejde og omsorg (borgerrettede timer pr. uge).
Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 130. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
157
Pædagogisk medhjælp (borgerrettede timer pr. uge).
Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 131. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
158
Social- og sundhedsarbejde, assistenter (borgerrettede timer pr. uge).
Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 132. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
159
Social- og sundhedsarbejde, medhjælper (borgerrettede timer pr. uge).
Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 133. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
160
Øvrige arbejdsfunktioner (borgerrettede timer pr. uge).
Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 134. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)
Offentliggøres.
161
Normeringstal (Antal borgerrettede timer pr. uge pr. plads)
Obligatorisk. Udregnes automatisk på baggrund af oplysning 148-160 og oplysning 118. (Tal)
Offentliggøres.

Supplerende oplysninger
   
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Offentliggøres på Tilbudsportalen
162
Oversigt over bestyrelsesmedlemmer
Obligatorisk ved første indberetning. Hentes automatisk fra CVR.
Offentliggøres ikke.
163
Navn
Obligatorisk ved første indberetning. Hentes automatisk fra CVR. (Tekstfelt)
Offentliggøres ikke.
164
Adresse
Obligatorisk ved første indberetning. Hentes automatisk fra CVR. (Adresseformat)
Offentliggøres ikke.
165
Email
Obligatorisk ved første indberetning. Hentes automatisk fra CVR. (Mail-adresse)
Offentliggøres ikke.
166
Status i bestyrelsen
Obligatorisk ved første indberetning. Hentes automatisk fra CVR. (Struktureret data)
Offentliggøres ikke.
167
Uddannelse og erhvervserfaring
Obligatorisk ved første indberetning. Indberettes for hver bestyrelsesmedlem i oplysning 162. (Tekstfelt)
Offentliggøres ikke.
168
Har lederen tidligere fået afslag på ansøgningen om godkendelse?
Obligatorisk ved første indberetning. (Struktureret data)
Offentliggøres ikke.
169
Beskriv begrundelsen for afslaget:
Obligatorisk ved første indberetning, hvis der er svaret ”Ja” ved oplysning 168. (Tekstfelt)
Offentliggøres ikke.
170
Vedhæft CV med oplysninger om relevant uddannelsesbaggrund, faglig erfaring og ledelseserfaring:
Obligatorisk ved første indberetning. (Upload)
Offentliggøres ikke.
171
Vedhæft eksamensbevis:
Obligatorisk ved første indberetning. (Upload)
Offentliggøres ikke.
172
Vedhæft dokumentation for øvrige relevante kompetencer:
Frivilligt. (Upload)
Offentliggøres ikke.
173
Beskriv nødvendige medarbejderkompetencer:
Frivilligt. (Tekstfelt)
Offentliggøres ikke.
174
Vedhæft personalepolitik, sygefraværspolitik, kompetencepolitik og rekrutteringspolitik:
Frivilligt. (Upload)
Offentliggøres ikke.
175
Vedhæft tegninger over matrikel og bygninger:
Obligatorisk ved første indberetning for hver adresse angivet i 6 og 85. (Upload)
Offentliggøres ikke.
176
Vedhæft BBR-meddelelse:
Obligatorisk ved første indberetning for hver adresse angivet i 6 og 85. (Upload)
Offentliggøres ikke.
177
Vedhæft lejekontrakt, hvis lejemål.
Frivilligt for hver adresse angivet i 6 og 85. (Upload)
Offentliggøres ikke.
178
Vedlæg dokumentation for at ejendommen må anvendes til det ansøgte formål iht. Bygge- og planlovgivningen:
Obligatorisk ved første indberetning for hver adresse angivet i 6 og 85. (Upload)
Offentliggøres ikke.
179
Vedlæg øvrige relevante dokumenter vedrørende de fysiske rammer:
Frivillig. (Upload)
Offentliggøres ikke.


Bilag 2

Oplysninger på Tilbudsportalen for plejefamilier

Dette bilag indeholder en beskrivelse af, hvilke oplysninger der skal indberettes for plejefamilier på Tilbudsportalen. Oplysningerne er inddelt i en række tematiske afsnit, hvor hver oplysning er angivet. For alle oplysninger er angivet et Oplysningsnr., Oplysningsnavn, Krav til indberetningen og Tilgængelig på Tilbudsportalen. Oplysningsnr. angiver et unikt fortløbende nummer. Nummeret bliver anvendt under Krav til indberetningen til at henvise til andre oplysninger, hvis kravene er afhængige af, hvad der er indberettet ved andre oplysninger. Oplysningsnavn angiver, hvilken oplysning der skal indberettes. Krav til indberetningen angiver, hvilke plejefamilier der er omfattet af indberetningskravet, evt. afhængigheder til andre oplysninger, og hvilken type indberetning der er tale om. Tilgængelig på Tilbudsportalen henviser til, hvilke oplysninger der er tilgængelige i søgefunktionen på Tilbudsportalen. Oplysninger om plejefamilier er, jf. § 13, stk. 2, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen ikke offentligt tilgængelige. I forbindelse med anbringelse eller aflastningsordning har kommunalbestyrelsen dog adgang til de fleste oplysninger om plejefamilierne med henblik på valg af effektivt tilbud til den enkelte borger. Der er dog enkelte oplysninger, som ikke udstilles til kommunalbestyrelsen. Det er disse oplysninger, som er markeret som Ikke tilgængelig. Alle oplysninger, som indberettes til Tilbudsportalen er tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

Plejefamilietype og juridisk grundlag
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Tilgængelig på Tilbudsportalen
1
Vælg plejefamilietype og juridisk grundlag:
Obligatorisk. (Struktureret data)
Tilgængelig.

Voksne i familien
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Tilgængelig på Tilbudsportalen
2
CPR-nummer (Plejeforælder 1)
Obligatorisk. (Tal)
Ikke tilgængelig.
3
Fornavn (Plejeforælder 1)
Obligatorisk. (Tekstfelt)
Tilgængelig.
4
Efternavn (Plejeforælder 1)
Obligatorisk. (Tekstfelt)
Tilgængelig.
5
E-mail (Plejeforælder 1)
Obligatorisk. (E-mailadresse)
Tilgængelig.
6
Telefonnummer (Plejeforælder 1)
Obligatorisk. (Telefonnummer)
Tilgængelig.
7
Samlet antal års erfaring med aflastning (Plejeforælder 1)
Obligatorisk. (Tal)
Tilgængelig.
8
Antal års erfaring med anbragte børn og unge (Plejeforælder 1)
Obligatorisk. (Tal)
Tilgængelig.
9
Beskriv plejeforælderens uddannelsesmæssige baggrund: (Plejeforælder 1)
Obligatorisk. (Tekstfelt)
Tilgængelig.
10
Tilføj plejeforælder
Frivillig.
Ikke tilgængelig.
11
CPR-nummer (Plejeforælder 2)
Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (Tal)
Ikke tilgængelig.
12
Fornavn (Plejeforælder 2)
Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (Tekstfelt)
Tilgængelig.
13
Efternavn (Plejeforælder 2)
Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (Tekstfelt)
Tilgængelig.
14
E-mail (Plejeforælder 2)
Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (E-mailadresse)
Tilgængelig.
15
Telefonnummer (Plejeforælder 2)
Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (Telefonnummer)
Tilgængelig.
16
Antal års erfaring med aflastning (Plejeforælder 2)
Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (Tal)
Tilgængelig.
17
Antal års erfaring med anbragte børn og unge (Plejeforælder 2)
Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (Tal)
Tilgængelig.
18
Beskriv plejeforælderens uddannelsesmæssige baggrund: (Plejeforælder 2)
Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (Tekstfelt)
Tilgængelig.
19
Adresse
Obligatorisk. Trækkes automatisk fra CPR. (Adresseformat)
Tilgængelig.

Fysiske forhold
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Tilgængelig på Tilbudsportalen
20
Boligens placering i byzone eller landzone:
Obligatorisk. Trækkes automatisk via CPR. (Struktureret data)
Tilgængelig.
21
Beskriv boligens beliggenhed:
Obligatorisk. (Tekstfelt)
Tilgængelig.
22
Vælg plejefamiliens boligtype:
Obligatorisk. (Struktureret data)
Tilgængelig.
23
Beskriv plejefamiliens fysiske rammer og faciliteter:
Obligatorisk. (Tekstfelt)
Tilgængelig.
24
Er der værelse til rådighed for plejebarnet?
Obligatorisk. (Struktureret data)
Tilgængelig.
25
Er der dyr i husstanden?
Obligatorisk. (Struktureret data)
Tilgængelig.
26
Oplys hvilke dyr plejefamilien har:
Obligatorisk hvis der er svaret ja til oplysning 25. (Tekstfelt)
Tilgængelig.

Familieforhold
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Tilgængelig på Tilbudsportalen
27
Hvilket år blev plejefamilien godkendt første gang?
Obligatorisk. (Årstal)
Tilgængelig.
28
Beskriv familiens erfaring som plejefamilie eller på børne- og ungeområdet:
Obligatorisk. (Tekstfelt)
Tilgængelig.
29
Beskriv plejefamilien:
Obligatorisk. (Tekstfelt)
Tilgængelig.
30
Beskriv familiens fritidsinteresser:
Obligatorisk. (Tekstfelt)
Tilgængelig.

Ydelser
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Tilgængelig på Tilbudsportalen
31
Vælg hvilke ydelser plejefamilien tilbyder:
Obligatorisk. (Struktureret data)
Tilgængelig.
32
Beskriv ydelsen der leveres af plejefamilien:
Frivillig. (Tekstfelt)
Tilgængelig.

Målgruppe
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Tilgængelig på Tilbudsportalen
33
(Plejefamilien kan modtage børn i alderen) Fra:
Obligatorisk. (Tal)
Tilgængelig.
34
(Plejefamilien kan modtage børn i alderen) Til:
Obligatorisk. (Tal)
Tilgængelig.
35
Oplys plejefamiliens målgruppe:
Obligatorisk. (Struktureret data)
Tilgængelig.
36
Beskriv målgruppen:
Frivillig indberetning (Tekstfelt)
Tilgængelig.

Børn i familien
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Tilgængelig på Tilbudsportalen
37
Oplys hvor mange plejebørn og egne børn plejefamilien har:
For hvert angivet barn valgt vises oplysning 38-41.
Tilgængelig.
38
Relation til plejeforældre
Obligatorisk for hvert barn angivet i oplysning 37. (Struktureret data)
Tilgængelig.
39
Barnets fødselsår
Obligatorisk for hvert barn angivet i oplysning 37. (Tal)
Tilgængelig.
40
Er barnet hjemmeboende?
Obligatorisk for hvert barn angivet i oplysning 37. (Struktureret data)
Tilgængelig.
41
Barnets køn
Obligatorisk for hvert barn angivet i oplysning 37. (Struktureret data)
Tilgængelig.

Pladser
Oplysningsnr.
Oplysningsnavn
Krav til indberetningen
Tilgængelig på Tilbudsportalen
42
Oplys hvor mange børn plejefamilien er godkendt til:
Obligatorisk. (Tal)
Tilgængelig.
43
Ønsker plejefamilien kun søskende ved flere børn?
Obligatorisk. Anvendes alene til udregning af antal ledige pladser. (Struktureret data)
Ikke tilgængelig.
44
Beskriv særlige forhold som har betydning for pladserne?
Frivillig. (Tekstfelt)
Tilgængelig.
45
Antal ledige pladser i plejefamilien:
Obligatorisk. Hvis plejefamilien ikke tilbyder ydelserne dagaflastning eller døgnaflastning jf. oplysning 31, beregnes antallet af ledige pladser automatisk på baggrund af oplysning 42-43 og 37-41. (Tal)
Tilgængelig.
46
Beskriv særlige forhold om de ledige pladser:
Frivillig. (Tekstfelt)
Tilgængelig.