Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), som ændret ved bekendtgørelse nr. 606 af 29. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »certificeringsordning« til: »certificeringsordninger«.

2. § 5, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) Vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen, og som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 1, litra e.«

3. § 5, stk. 1, nr. 7 og 8, ophæves.

Nr. 9-16 bliver herefter nr. 7-14.

4. § 5, stk. 2, 4 og 5, ophæves.

Stk. 3 og 6 bliver herefter stk. 2 og 3.

5. I § 6, nr. 2, litra b, indsættes efter »avls- og driftsbygninger«: »samt væksthuse til produktionsformål«.

6. § 6, nr. 5-7, ophæves.

7. Efter § 6 indsættes før overskriften før § 7:

»Transportable konstruktioner

§ 6 a. Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:

1) Transportable konstruktioner, der opsættes i tilknytning til en byggeplads og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning.

2) Transportable konstruktioner, der opsættes i tilknytning til en byggeplads og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde, hvortil der er meddelt byggetilladelse, og som anvendes til andre formål end selve udførelsen, herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke er egentligt byggearbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning.

3) Transportable telte i 1 etage kun til privat brug.

4) Transportable telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m².

5) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1 m og uden overdækning.

6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1 m og uden overdækning.

7) Gangbroer, der er højst 1 m over terræn og uden overdækning.

8) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej.

9) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres militære operationer, øvelser mv.

Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, såfremt de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:

1) Alle telte i mere end 1 etage.

2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m².

3) Konstruktioner i mere end 1 etage.

4) Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 m i højden uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs.

5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m².

6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden.

7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m².

8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.

10) Alle overdækninger over gangbroer.

11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

Stk. 3. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser.

Stk. 4. Transportable konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46.

§ 6 b. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 1, er omfattet af følgende krav:

1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7.

2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15.

Stk. 2. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 2, er omfattet af følgende krav:

1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7.

2) Konstruktioner i kapitel 15.

3) Brandforhold i kapitel 5.

4) Energiforbrug for midlertidige, flytbare pavilloner i §§ 287-292.

Stk. 3. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 3-9, og stk. 2, er omfattet af følgende krav:

1) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på over 6 uger.

2) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 51-54.

3) Værn i §§ 58-60.

4) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15.

§ 6 c. Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er alene omfattet af byggeloven efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3. Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er derfor ikke omfattet af § 6a, stk. 1, nr. 3-9, eller stk. 2.

§ 6 d. Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 7. Ved byggesagsbehandling af en certificeret konstruktion omfattet af § 6a, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbehandles. Bestemmelsen omfatter ikke transportable konstruktioner, som er omfattet af § 6a, stk. 1, nr. 1 og 2.

§ 6 e. For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse med oplysning om den transportable konstruktions indretning og brug, jf. §§ 156-158, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug.

Stk. 2. For transportable konstruktioner, der anvendes til flere end 150 personer, skal der udarbejdes en pladsfordelingsplan, der viser en inventaropstilling samt flugtveje til et sikkert sted. Hvis pladsfordelingsplanen ikke er en del af en certificering for de transportable konstruktioner, der er omfattet af § 6a, stk. 2, skal pladsfordelingsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen eller en certificeret brandrådgiver.

Camping-, festival- og salgsområder

§ 6 f. Campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende til flere end 150 overnattende personer skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med kapitel 5.

Stk. 2. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et areal på mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.

Stk. 3. For campingområder på festivaler, spejderlejre, sportsarrangementer og lignende med et samlet areal på over 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.

§ 6 g. Festival- og salgsområder med et samlet areal på indtil 1.000 m² skal placeres, indrettes og bruges i overensstemmelse med kapitel 5.

Stk. 2. For festival- og salgsområder med et samlet areal på over 1.000 m² skal ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.«

8. I § 10, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) Oplysninger om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510.«

Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 8 og 9.

9. § 18 affattes således:

»§ 18. Ansøgeren udpeger en certificeret statiker. Oplysning til identifikation af den certificerede statiker, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.

Stk. 2. For byggeri i konstruktionsklasse 4 udpeger ansøgeren ligeledes en statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af statikeren, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.«

10. § 19, stk. 1, affattes således:

»Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i konstruktionsklasse 2-4 skal følgende dokumentation udfærdiges af den certificerede statiker:

1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse, jf. kapitel 26 og 28.

2) Starterklæring, jf. § 498, stk. 1.«

11. § 22 affattes således:

»§ 22. Ansøgeren udpeger en certificeret brandrådgiver. Oplysning til identifikation af den certificerede brandrådgiver, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.

Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 udpeger ansøgeren ligeledes en brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol. Oplysning til identifikation af brandrådgiveren, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.«

12. § 23 affattes således:

»§ 23. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i brandklasse 2-4 skal følgende dokumentation udfærdiges af den certificerede brandrådgiver:

1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 511.

2) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510.

3) Starterklæring, jf. § 508, stk. 1.

Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes starterklæring fra en brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, jf. § 508, stk. 2.«

13. Overskriften før § 30 ophæves.

14. §§ 30-34 ophæves.

15. § 40, stk. 4, ophæves.

16. § 41 affattes således:

»§ 41. For byggeri omfattet af konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26, skal der med færdigmeldingen indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 1, der er udfærdiget af den certificerede statiker.

Stk. 2. For byggeri i konstruktionsklasse 4 skal der ligeledes indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 2, der er udfærdiget af den statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.«

17. § 42 affattes således:

»§ 42. For byggeri omfattet af brandklasse 2-4, jf. kapitel 27, skal der med færdigmeldingen indsendes en sluterklæring, jf. § 509, stk. 1, der er udfærdiget af den certificerede brandrådgiver.

Stk. 2. For byggeri i brandklasse 4 skal der ligeledes indsendes en sluterklæring, jf. § 509, stk. 2, der er udfærdiget af den brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.«

18. I § 82, stk. 2, indsættes efter »drift,«: »kontrol,«.

19. I § 85 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. I et bygningsafsnit, der indeholder flere anvendelseskategorier, skal brandsikringen i hele bygningsafsnittet opfylde de krav, der gælder for den anvendelseskategori i afsnittet, der har det største sikringsbehov.«

20. § 86, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Hvor en bygning har flere bygningsafsnit, som indplaceres i forskellige risikoklasser, og bygningsafsnittene har fælles flugtveje, skal den højeste risikoklasse, som et af bygningsafsnittene placeres i, gælde for alle de fælles flugtveje fra bygningsafsnittene, som flugtvejene betjener.«

21. Overskriften før § 88 affattes således:

»Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr«.

22. I § 88, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »installationer«: »og håndslukningsudstyr«.

23. § 90, stk. 1, affattes således:

»Bygningers brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal projekteres og installeres efter Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten.«

24. I § 90 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Håndslukningsudstyr skal være tydeligt markeret.«

25. § 94, stk. 2, nr. 7, affattes således:

»7) At døre i flugtveje skal være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj, når flugtvejen skal benyttes af personer, som har lovlig adgang, og at døre i flugtveje, der skal anvendes af flere end 150 personer, skal åbne i flugtretningen.«

26. I § 96, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) I garageanlæg med et etageareal større end 600 m2 skal der installeres flugtvejsbelysning, og ligeledes panikbelysning, hvis etagearealet er større end 2.000 m2

27. § 105 affattes således:

»§ 105. Installationer og andre tiltag, som kan medføre en særlig risiko for, at en brand opstår, herunder eltavler, ladestationer, fyringsanlæg, aftrækssystemer og tilsvarende, skal placeres og udføres i bygningen, så risikoen for, at en brand opstår og spreder sig, minimeres.

Stk. 2. Affaldsrum skal placeres og udføres i bygningen, så risikoen, for at en brand opstår og spreder sig, minimeres.«

28. § 113 ophæves.

29. I § 123 indsættes som nr. 9:

»9) Bygningsafsnit i garageanlæg med frie åbne ramper mellem bygningsafsnittene, når det samlede etageareal af bygningsafsnittene er større end 10.000 m2

30. I § 124 udgår: »og indledende indsats fra«.

31. § 127 affattes således:

»§ 127. Brandtekniske installationer skal være tydeligt markerede.«

32. § 128 affattes således:

»§ 128. I bygninger med redningsåbninger, hvor redningsåbningerne kun kan nås af redningsberedskabets stiger, skal der være udlagt brandredningsarealer, så redningsberedskabet har adgang til at foretage en redningsindsats ved brug af redningsåbningerne.«

33. § 132 affattes således:

»§ 132. I bygningsafsnit, hvor røgudluftning ikke kan ske ved naturlig ventilation via åbninger i ydervægge eller i tag, skal der på anden måde etableres mulighed for røgudluftning.«

34. I § 133 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. I bygningsafsnit i anvendelseskategori 6, indrettet til sengeliggende eller personer med nedsat mobilitet, f.eks. plejeboliger eller hospitaler, skal der i tilstrækkeligt omfang installeres brandmandselevatorer, som har en sådan størrelse, at de kan anvendes til transport af sygesenge.«

35. § 135 affattes således:

»§ 135. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4 skal funktionsafprøvning og kontrol for følgende brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer:

1) Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg.

2) Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg.

3) Automatisk gasdetekteringsanlæg, AGA-anlæg.

4) Automatisk rumslukningsanlæg, ARS-anlæg.

5) Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg.

6) Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg.

7) Brandmandselevator.

8) Brandmandspanel.

9) Brandredningselevator.

10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg.

11) Iltreduktionsanlæg.

12) Varslingsanlæg.«

36. § 136, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4 skal systemintegrationstest foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer af inspektionsorganer.«

37. I § 139 udgår: », brugeren«.

38. § 141 affattes således:

»§ 141. Brandtekniske installationer, håndslukningsudstyr samt brandsikring af ventilationsanlæg i og ved bygninger og bygningsafsnit skal løbende funktionsafprøves og kontrolleres.

Stk. 2. Kravet om løbende funktionsafprøvning og kontrol anses som opfyldt, hvis afprøvning og kontrol sker med de intervaller, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

Stk. 3. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4 skal den løbende funktionsafprøvning og kontrol af følgende brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 - Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer:

1) Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg.

2) Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg.

3) Automatisk gasdetekteringsanlæg, AGA-anlæg.

4) Automatisk rumslukningsanlæg, ARS-anlæg.

5) Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg.

6) Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg.

7) Brandmandselevator.

8) Brandmandspanel.

9) Brandredningselevator.

10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg.

11) Iltreduktionsanlæg.

12) Varslingsanlæg.

Stk. 4. Stk. 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af denne bekendtgørelse, samt byggeri opført efter tidligere lovgivning, hvor funktionsafprøvning eller kontrol ved en akkrediteret virksomhed er et krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri.«

39. § 142 affattes således:

»§ 142. Hvor flere brandtekniske installationer skal virke sammen, skal der foretages løbende systemintegrationstest, der viser, at det sammenhængende system af installationer har den ønskede funktion.

Stk. 2. Kravet om løbende systemintegrationstest i stk. 1 anses som opfyldt, hvis systemintegrationstesten sker med de intervaller, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

Stk. 3. Den løbende systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4 skal systemintegration foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer.

Stk. 4. Stk. 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af denne bekendtgørelse, samt for byggeri opført efter tidligere lovgivning, hvor systemintegrationstesten ved en akkrediteret virksomhed er et krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri.«

40. I § 144 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: »Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«.

41. I § 146 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: »Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«.

42. § 147 affattes således:

»§ 147. Drift, kontrol og vedligehold skal for nedenstående bygningsafsnit ske, så §§ 137-142 og § 148 er opfyldt:

1) Soverumsafsnit i anvendelseskategori 5 og 6 med flere end 10 sovepladser i f.eks. hoteller og plejeboliger.

2) Forsamlingslokaleafsnit i anvendelseskategori 3 til flere end 150 personer, herunder også butikker.

3) Undervisningsafsnit i anvendelseskategori 2 til flere end 150 personer.

4) Daginstitutionsafsnit i anvendelseskategori 6 til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser.

5) Bygninger, hvor brugen af bygningen nødvendiggør særlige driftsmæssige tiltag, for at opretholde brandsikkerheden i bygningen.«

43. § 148, nr. 5, ophæves.

Nr. 6-11 bliver herefter nr. 5-10.

44. I § 149 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: »Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«.

45. I § 150 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: »Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«.

46. I § 152, stk. 2, ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: »Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«.

47. I § 155 ændres »Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold« til: »Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand«.

48. I § 176 ændres »etagearealet« til: »etageantallet«.

49. § 177, nr. 1, affattes således:

»1) Maksimal højde er 1,4 x afstand til naboskel og sti.«

50. § 179 affattes således:

»§ 179. For opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere og lignende, gælder følgende afstandskrav:

1) 2,50 m fra skel mod nabo, vej og sti ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse.

2) 5,0 m fra skel mod nabo, vej og sti ved sommerhuse.«

51. § 181 affattes således:

»§ 181. Opføres en bygning, der er omfattet af § 180, nærmere skel end 2,5 m, skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må inden for en afstand af 2,5 m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan.

2) De sider, der vender mod skel mod nabo og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes.

3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti.«

52. § 183 affattes således:

»§ 183. Opføres en bygning, der er omfattet af § 182, i tilknytning til sommerhuse i en afstand af 2,5 m til 5,0 m fra skel, skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må inden for en afstand af 2,5 m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsætte niveauplan.

2) De sider, der vender mod skel mod nabo, vej og sti, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes.

3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel mod nabo og sti.«

53. I § 197 ændres »bygherrens« til: »bygningsejerens«.

54. § 205 affattes således:

»§ 205. Beboelsesrum og køkken skal have en loftshøjde, der tilgodeser, at der er tilstrækkeligt dagslys i rummet. Loftshøjden skal fastsættes i forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser og vinduers placering.«

55. I § 208 ændres »bygningens« til: »boligens«.

56. § 252, nr. 2, affattes således:

»2) 0,85 for fjernvarme.«

57. § 257, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for §§ 267-270 og §§ 274-282, dog med undtagelse af yderdøre, isolerede partier i glasydervægge og konstruktioner mod køle- og fryserum.«

58. I § 358 indsættes efter »legepladsredskaber og –underlag,«: »multisportsudstyr,«.

59. Overskriften før § 359 affattes således:

»Legepladsredskaber og –underlag«.

60. I § 359 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Frit tilgængeligt multisportsudstyr skal projekteres i overensstemmelse med DS/EN 15312 + A1 Frit tilgængeligt multisportsudstyr – Krav, herunder sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.«

61. Overskriften før § 360 affattes således:

»Skateboardbaner, parkourredskaber, oppustelige legeredskaber og kunstige klatrevægge og motionsredskaber i det fri«.

62. § 360 affattes således:

Ȥ 360. Skateboardbaner og parkourredsskaber skal projekteres i overensstemmelse med:

1) DS/EN 14974 + A1 Sportsudstyr - Faciliteter for brugere af rullesportsudstyr (f.eks. inlinere, rulleskøjter, skateboard, BMX-cykler) - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.

2) DS/EN 16899 Sport- og fritidsudstyr – Parkourredskaber – sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.«

63. § 365 affattes således:

»§ 365. For legepladsredskaber og –underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignende, der ikke er omfattet af § 359 til § 363, skal det dokumenteres, at der opnås et sikkerhedsniveau, som beskrevet i § 358.«

64. I § 366 ændres »§ 359, stk. 1, nr. 2« til: »§ 359«.

65. I § 371, 2. pkt., ændres »Bestemmelsen er« til: »Bestemmelsen anses for«.

66. Overskriften før § 394 ophæves.

67. § 394 affattes således:

»§ 394. De ubebyggede arealer kan være fælles for flere ejendomme. Disponering, anlæg og anvendelse af sådanne fælles friarealer skal sikres ved tinglysning på de pågældende ejendomme.

Stk. 2. Ubebyggede arealer må ikke benyttes i strid med det formål, hvortil de er udlagt.«

68. Efter § 394 indsættes som overskrift før § 395:

»Opholdsarealer«.

69. § 395 affattes således:

»§ 395. Opholdsarealer skal placeres på terræn.

Stk. 2. Hvor opholdsarealer ikke kan placeres på terræn, kan opholdsarealer placeres på et overdækket eller hævet gårdareal, eller de kan delvist etableres på et tagareal eller på større altaner.«

70. § 450 affattes således:

»§ 450. Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug til lufttransport, luftmængder, samt at eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten.«

71. I § 473 udgår: », som er en frivillig lavenergiklasse«.

72. § 486 affattes således:

»§ 486. Ved konstruktionsafsnit forstås i denne bekendtgørelse en afgrænset del af en konstruktion, der indplaceres i én konstruktionsklasse og én konsekvensklasse.«

73. I § 488, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »der«: »i byggebranchen«.

74. I § 488, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »der«: »i byggebranchen«.

75. § 489 affattes således:

»§ 489. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit skal indplaceres i en af følgende konstruktionsklasser:

1) Konstruktionsklasse 1 (KK1), som omfatter:

a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til lav konsekvensklasse (CC1).

b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med højst 1 etage under terræn og højst 2 etager over terræn.

c) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m. Bestemmelsen omfatter dog ikke avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), hvis de var beregnet til ophold for mennesker.

d) Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m.

2) Konstruktionsklasse 2 (KK2), som omfatter konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som ikke er omfattet af konstruktionsklasse 1 eller 3.

3) Konstruktionsklasse 3 (KK3), som omfatter:

a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og hvor konstruktionen eller konstruktionsafsnittet er utraditionelt eller komplekst.

b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse (CC3).

4) Konstruktionsklasse 4 (KK4), som omfatter konstruktioner og konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+).

Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et areal på højst 50 m² er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1.

Stk. 3. Festival-, salgs- og campingområder er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1.

Stk. 4. Mindre legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, hvis udformningen udføres i henhold til §§ 359-363, og når udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt. Andre mindre legepladsredskaber er tillige undtaget fra indplacering i konstruktionsklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt.

Stk. 5. For konstruktioner eller konstruktionsafsnit, som på grund af deres udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en konstruktionsklasse, skal det på baggrund af risikoen for svigt og konsekvensen vurderes, om og i hvilket omfang:

1) En certificeret statiker eller anerkendt statiker skal inddrages.

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 28 og 30.«

76. I § 491 indsættes efter »risikoforhold«: », anvendelse«.

77. § 492, nr. 1, affattes således:

»1) De præ-accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, der angiver eksempler på, hvordan brandsikringen kan udføres for at opfylde bygningsreglementets brandkrav.«

78. § 493 affattes således:

»§ 493. Et byggeri eller bygningsafsnit skal indplaceres i én af følgende brandklasser:

1) Brandklasse 1 (BK1), som omfatter simpelt og traditionelt byggeri, hvor byggeriet er henført til risikoklasse 1. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Til overholdelse af krav til byggeri i brandklasse 1 må der alene anvendes simple brandtekniske installationer som f.eks. røgalarmanlæg, og der må kun bruges simpelt brandslukningsudstyr som håndildslukkere og lignende. Byggeriets samlede etageareal må ikke overstige 600 m². Byggeriet må ikke påvirke brandsikkerheden for øvrig bebyggelse på grunden.

2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter traditionelt byggeri i risikoklasse 1 - 3. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter komplekst byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med præ-accepterede løsninger, komparative analyser med udgangspunkt i de præ-accepterede løsninger, brandteknisk dimensionering, eller ved anvendelse af en kombination af metoderne, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

4) Brandklasse 4 (BK4), som omfatter byggeri, der ikke er omfattet af brandklasse 1-3.

Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et areal på højst 50 m² på ejendommen er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1.

Stk. 3. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand.

Stk. 4. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en brandklasse, skal det på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om, og i hvilket omfang:

1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages.

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.

Stk. 5. Dokumentationen for overholdelse af stk. 4 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.«

79. § 495 affattes således:

»§ 495. Der skal udarbejdes dokumentation for, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner overholdes under udførelse og i det færdige byggeri ved følgende byggearbejder:

1) nye konstruktioner,

2) væsentlige ombygninger af eksisterende konstruktioner,

3) midlertidige konstruktioner og

4) transportable konstruktioner.«

80. § 498 affattes således:

»§ 498. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive:

1) at dokumentationen for bærende konstruktioner, jf. § 19, er fremsendt,

2) at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende.

3) at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15,

4) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, tabel 1, og kontrolniveau, jf. bilag 3, tabel 2, for projektering og udførelse af de bærende konstruktioner svarende til projektets stadie, og

5) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke.

Stk. 2. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en starterklæring, der angiver:

1) at der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende,

2) at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15,

3) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, tabel 1, og kontrolniveau, jf. bilag 3, tabel 3, for projektering og udførelse svarende til projektets stadie, og

4) redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke.«

81. § 499 affattes således:

»§ 499. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede statiker og skal angive:

1) at dokumentationen for bærende konstruktioner, jf. kapitel 28, er fremsendt,

2) at dokumentationen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen,

3) at dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15, er opfyldt,

4) at de i kontrolplanen for byggetilladelsen anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet,

5) afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede statiker hos den projekterende og den certificerede tredjepartskontrollant eller afvigelser anført af den certificerede statiker, der virker som kontrollant, hvor der ikke er opnået enighed,

6) redegørelse for afvigelser fundet ved tredjepartskontrol eller ved den certificerede statikers kontrol, og hvorfor der ikke er taget konsekvenser heraf, og

7) redegørelse for den certificerede statikers virke.

Stk. 2. For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en sluterklæring, der angiver:

1) at dokumentationen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen,

2) at dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15, er opfyldt,

3) at de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet,

4) de afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede statiker og den certificerede tredjepartskontrollant, og

5) redegørelse for den certificerede statikers virke som tredjepartskontrollant.«

82. I § 501 indsættes som nr. 5:

»5) A5. Konstruktion som udført, der indeholder dokumentation for konstruktionen, som denne er udført.«

83. § 504 affattes således:

»§ 504. Dokumentation for de bærende konstruktioner, som er indplaceret i konstruktionsklasse 1, omfatter relevante dele af følgende, jf. SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner:

1) Konstruktionsdokumentation:

a) A1. Konstruktionsgrundlag, jf. § 501, stk. 1, nr. 1.

b) A2. Statiske beregninger, jf. § 501, stk. 1, nr. 2.

c) A3. Konstruktionstegninger og modeller, jf. § 501, stk. 1, nr. 3.

d) A4. Konstruktionsændringer, jf. § 501, stk. 1, nr. 4.

2) Projektdokumentation: B1. Statisk projektredegørelse, jf. § 502, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Den fremsendte dokumentation skal dokumentere valg af konstruktionsklasse.

Stk. 3. Stk. 1 kan helt eller delvist fraviges, hvis det på anden vis kan dokumenteres, at kravene til bærende konstruktioner er opfyldt.«

84. § 505 affattes således:

»§ 505. Byggeri i konstruktionsklasse 2-4, hvor kommunalbestyrelsen foretager byggesagsbehandling af statiske forhold, jf. § 25, er undtaget fra § 496 og §§ 498-503. Dokumentationen af de bærende konstruktioner skal udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner. Den statiske dokumentation skal bestå af følgende elementer:

1) Konstruktionsdokumentation:

a) A1. Projektgrundlag.

b) A2. Statiske beregninger.

c) A3. Konstruktionstegninger og modeller.

d) A4. Konstruktionsændringer.

2) Projektdokumentation:

a) B1. Statisk projekteringsrapport.

b) B2. Statisk kontrolrapport.

c) B3. Statisk tilsynsrapport.«

85. § 507 affattes således:

»§ 507. Dokumentation for brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver i brandklasse 2-4, omfatter i relevant omfang:

1) Starterklæring, jf. § 508.

2) Sluterklæring, jf. § 509.

3) Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel, jf. § 510.

4) Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 511.

5) Brandstrategirapport, jf. § 512.

6) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv., jf. §§ 513-515.

7) Rapport om brandteknisk dimensionering, jf. § 516.

8) Funktionsbeskrivelse, jf. § 517.

9) Kontrolplan, jf. § 518.

10) Kontrolrapport, jf. § 519.

11) Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. § 520.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, nr. 3-11, skal udarbejdes og opbygges efter principper som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30, eller så det på anden vis dokumenteres, at tilsvarende niveau opnås.

Stk. 3. Dokumentationen af brandforhold for byggeri skal udformes på dansk eller engelsk.«

86. § 508 affattes således:

»§ 508. Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive:

1) At dokumentationen for brandforhold, jf. § 23, er fremsendt.

2) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende.

3) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5.

4) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, tabel 1, og kontrolniveauer, jf. bilag 3, tabel 4, for design, projektering og udførelse af den brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie.

5) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke.

Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret brandrådgiver, skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en starterklæring, der angiver:

1) At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende.

2) At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5.

3) At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og -rapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, tabel 1, og kontrolniveauer, jf. bilag 3, tabel 5, for design, projektering og udførelse af den brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie.

4) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke som tredjepartskontrollant.«

87. § 509 affattes således:

»§ 509. Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive:

1) At dokumentationen for brandforhold, jf. kapitel 29, er fremsendt.

2) At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen.

3) At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er opfyldt, og at drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af bygningen, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid.

4) At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.

5) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og den certificerede tredjepartskontrollant, eller afvigelser anført af den certificerede brandrådgiver, der virker som kontrollant, hvor der ikke er opnået enighed.

6) Redegørelse for afvigelser fundet ved tredjepartkontrol eller ved den certificerede brandrådgivers kontrol, og hvorfor der ikke er taget konsekvens heraf.

7) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke.

Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved certificeret brandrådgiver, skal tredjepartskontrollanten tillige udfærdige en sluterklæring, der angiver:

1) At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen.

2) At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er opfyldt, og at drifts-, kontrol - og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af byggeriet, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid.

3) At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.

4) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og tredjepartskontrollanten.

5) Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant.«

88. § 510 affattes således:

»§ 510. Ved oplysning om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel, skal det dokumenteres, at byggeriet er udført i overensstemmelse med Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - om redningsberedskabets indsatsmuligheder.«

89. I § 511, stk. 2, nr. 4, litra e, udgår: »afsøgning og«.

90. I § 521, stk. 1, ændres »5 - Brand« til: »29 og 30«.

91. § 524 affattes således:

»§ 524. Der skal udføres kontrol af de bærende konstruktioner i overensstemmelse med DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 1990 DK NA og efter principperne i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.«

92. § 525 affattes således:

»§ 525. Der skal udføres kontrol af brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver, efter principperne i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 1990 DK NA, og efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30.«

93. I § 526, nr. 2, udgår: »Kontrollen kan udføres af en person fra samme organisation.«

94. I § 526 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Fastlæggelse af kontroltyper for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets indplacering i konstruktions- og brandklasse i overensstemmelse med bilag 3, tabel 1.«

95. § 527, stk. 1, affattes således:

»Fastlæggelse af kontrolniveauet for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner skal ske på baggrund af byggeriets indplacering i konstruktionsklasse i overensstemmelse med bilag 3, tabel 2 og 3. Fastlæggelse af kontrolniveauet for kontrol af dokumentation af brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets indplacering i brandklasse i overensstemmelse med bilag 3, tabel 4 og 5.«

96. § 528 affattes således:

»§ 528. Den uafhængige kontrollant skal have den fornødne kompetence og overblik inden for det faglige område, som dokumentationen omfatter. Kompetence vurderes på basis af den formelle faglige uddannelse og erfaringen inden for det pågældende fagområde.

Stk. 2. Tredjepartskontrollen, jf. § 526, skal foretages af en person, der er certificeret til tredjepartskontrol af statik eller brandforhold, jf. bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, og som angivet i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med tilhørende DS/EN 1990 DK NA.«

97. § 530 affattes således:

»§ 530. Den bygværksprojekterende skal forestå:

1) Definition af konstruktionsafsnit og grænseflader mellem konstruktionsafsnit.

2) Bestemmelse af konsekvensklasser og konstruktionsklasser.

3) Afgrænsning af bygværket i forhold til andre bygværker.

4) Udarbejdelse, kontrol og godkendelse af A1. Konstruktionsgrundlag, A2. 1. Statiske beregninger – bygværk, A3. 1. Konstruktionstegninger og Modeller – bygværk, B1. Statisk projektredegørelse og B2. Statisk kontrolplan.

5) Specifikation og formidling af grundlag for projektering af de konstruktionsafsnit, der projekteres af andre end den bygværksprojekterende.

6) Koordinering og kontrol af grænseflader mellem konstruktionsafsnit.

7) Kontrol af, at dokumentation for konstruktionsafsnit er kontrolleret, og at kontrollen er dokumenteret.

8) Kontrol af opfølgning på kontrol af dokumentation af konstruktionsafsnit.

9) Koordinering og samling af dokumentationer for kontrol af projektering og udførelse i B3. Statisk kontrolrapport.

10) Koordinering og videreførelse af punkter for særlig kontrol under udførelse.

11) Samling af dokumentation for gennemført kontrol af udførelsen i B3. 2 Statisk kontrolrapport udførelse.

12) Koordinering af ændringer under projektering og udførelse.

13) Udarbejdelse, kontrol og godkendelse af A4. 1 Konstruktionsændringer – bygværk.

14) Koordinering og samling af dokumentationer for ændringer af konstruktioner i konstruktionsafsnit i A4. 2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit.

15) Koordinering af projekterings- og udførelsesmæssige tiltag som konsekvens af afvigelser fundet ved kontrol af projektering og udførelse.

16) Koordinering af opdatering af den statiske dokumentation til ”som-udført-dokumentation”.

17) Løbende kontrol med forudsætninger for indplacering i konstruktionsklasse i hele projektets forløb.

18) Koordinering og samling af dokumentationer i A5 Konstruktion som udført.

19) Samling af den statiske dokumentation for hele bygværket, så dette udgør et hele.«

98. § 531 affattes således:

»§ 531. Formålet med den certificerede statikers og brandrådgivers virke er at sikre, at

1) byggeriet udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for henholdsvis kapitel 5 og kapitel 15,

2) de bærende konstruktioner og brandforhold er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, egnede til formålet og følger god byggeskik, og

3) dokumentation for byggeriet, herunder udførelse af byggeriet, opfylder sit formål, jf. kapitel 28 og 29.«

99. I § 534, nr. 3, udgår: »Den certificerede kan kun godkende dokumentation, der er udarbejdet i egen organisation.«

100. § 536 affattes således:

Ȥ 536. Den certificerede statiker kan virke som udarbejdende eller kontrollerende.

Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for bærende konstruktioner kan virke som kontrollerende.«

101. §§ 537-539 ophæves.

102. § 540 affattes således:

Ȥ 540. Den certificerede statikers ydelser omfatter som minimum at

1) udfærdige start- og sluterklæring,

2) udfærdige dokumentation for konstruktionsklasser for konstruktionsafsnit og for det samlede byggeri,

3) udfærdige kontrolplan for den statiske dokumentation og sikre, at denne kontrolleres i overensstemmelse med kapitel 30,

4) sikre, at de valgte løsninger for de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med kravene i kapitel 15,

5) sikre, at dokumentationen for de bærende konstruktioner opfylder sit formål, jf. kapitel 28,

6) sikre, at konstruktionen virker som en helhed,

7) samle og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele, og

8) udarbejde en redegørelse for sit virke.«

103. § 541 ophæves.

104. § 542 affattes således:

»§ 542. Den certificerede statikers ydelser kan uddelegeres under den certificerede statikers løbende styring af kvaliteten. Den certificerede statiker skal gennemføre en tilstrækkelig kontrol af den del af den statiske dokumentation, som den certificerede har uddelegeret, således at § 540 er opfyldt.«

105. § 543 affattes således:

»§ 543. Den certificerede statikers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte tredjepartskontrollen for det, der følger af §§ 540 og 542.

Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af byggeriet, der er omfattet af konstruktionsklasse 4. Andre dele af byggeriet skal, i det omfang disses virkemåde og dokumentation har betydning for den del af byggeriet, der er i konstruktionsklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.«

106. § 545 affattes således:

»§ 545. Den certificerede brandrådgiver kan virke som udarbejdende eller kontrollerende.

Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for brand kan virke som kontrollerende.«

107. §§ 546 og 547 ophæves.

108. § 548 affattes således:

»§ 548. Den certificerede brandrådgivers ydelser omfatter som minimum at

1) udfærdige start- og sluterklæring,

2) udfærdige dokumentation for brandklasser for bygningsafsnit og for det samlede byggeri, samt dokumentation for, om byggeriet er indsatstaktisk traditionel,

3) udfærdige kontrolplan for den brandtekniske dokumentation og sikre, at denne er i overensstemmelse med kapitel 30,

4) sikre, at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med kravene i kapitel 5,

5) sikre, at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. kapitel 29,

6) samle og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele, og

7) udarbejde en redegørelse for sit virke.«

109. § 549 affattes således:

»§ 549. Den certificeredes brandrådgivers ydelser kan uddelegeres under den certificerede brandrådgivers løbende styring af kvaliteten. Den certificerede brandrådgiver skal gennemføre en tilstrækkelig kontrol af den del af den brandtekniske dokumentation, som den certificerede har uddelegeret, således at § 548 er opfyldt.«

110. § 550 affattes således:

»§ 550. Den certificerede brandrådgivers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte tredjepartskontrollen for det, der følger af §§ 548 og 549.

Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af et byggeri, der er omfattet af brandklasse 4. Andre dele af byggeriet skal i det omfang, de brandtekniske forhold og dokumentation har betydning for den del af byggeriet, der er i brandklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.«

111. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

112. Bilag 3 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

113. Bilag 4 og 5 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juli 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal bekendtgørelsen overholdes ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 1. juli 2019

Carsten Falk Hansen

/ Lise Aaen Kobberholm


Bilag 1

»Bilag 2

Tabeller til kapitel 11 – Energiforbrug

Tabel 1 – Generelle mindstekrav til klimaskærm

Bygningsdel
U-værdi [W/m²K]
Ydervægge og kældervægge mod jord
0,30
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere
0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum
0,20
Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede
0,50
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
0,20
Yderdøre uden glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m
1,4
Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m
1,5
For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere
1,8
Ovenlyskupler
1,4
Isolerede partier i glasydervægge. Kravet er til center- U-værdi
0,60
Etageadskillelser og vægge mod fryserum
0,15
Etageadskillelser og vægge mod kølerum
0,25
Skyde- og foldedøre. Referencestørrelse er 2,50 m x 2,18 m i henholdsvis 2 og 3 fag
1,5
Lystunneler eller lignende
2,0
Bygningsdel
Linjetab [W/mK]
Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 °C
0,40
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme
0,06
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler
0,20

Tabel 2 - Mindstekrav til klimaskærm ved ændret anvendelse og tilbygninger

Bygningsdel
U-værdi [W/m²K]
Rum opvarmet til
Rum opvarmet til T > 15 °C
Rum opvarmet til 5 °C < T < 15 °C
Ydervægge og kældervægge mod jord
0,15
0,25
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere
0,40
0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum
0,10
0,15
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
0,12
0,15
Porte
1,8
1,8
Lemme mod det fri eller mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²)
1,4
1,5
Ovenlyskupler
1,4
1,8
Lystunneler eller lignende
2,0
2,0
Bygningsdel
Linjetab W/mK
Fundamenter
0,12
0,20
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme
0,03
0,03
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler
0,10
0,10

Tabel 3 - Mindstekrav til klimaskærm ved ombygninger og andre forandringer i bygningen

Bygningsdel
U-værdi [W/m²K]
Ydervægge og kældervægge mod jord
0,18
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere
0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum
0,10
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
0,12
Porte
1,8
Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler
1,4
Renoverede forsatsvinduer
1,65
Lystunneler eller lignende
2,0
Bygningsdel
Linjetab [W/mK]
Fundamenter
0,12
Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme
0,03
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler
0,10

Tabel 4 – Mindstekrav til klimaskærm for sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger

Bygningsdel
U-værdi [W/m²K]
Ydervægge og kældervægge mod jord
0,25
Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede
0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum
0,15
Loft- og tagkonstruktion, herunder skunkvægge samt flade tage
0,15
Vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer, glasydervægge, glastage og ovenlyskupler mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede
1,8
Bygningsdel
Linjetab [W/mK]
Fundamenter
0,15
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme
0,03
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler
0,10

Tabel 5 - Mindstekrav til klimaskærm for midlertidige, flytbare pavilloner

Bygningsdel
U-værdi [W/m²K]
Ydervægge
0,20
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere
0,40
Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum
0,12
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
0,15
For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede, samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere
1,8
Ovenlyskupler
1,8
Lystunneler eller lignende
2,0
Linjetab
Linjetab [W/mK]
Fundamenter
0,20
Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme
0,03
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler
0,10

«


Bilag 2

»Bilag 3

Tabeller til kapitel 30

Tabel 1 – Mindstekrav til typer af kontrol afhængig af brand- og konstruktionsklassen, jf. § 526

Brand- eller konstruktionsklasse
Egenkontrol
Uafhængig kontrol
Tredjepartskontrol
1
X
   
2
X
X*
 
3
X
X
 
4
X
X
X

* For byggerier i brandklasse 2 skal der foretages uafhængig kontrol af dokumentationen vedrørende:

indplacering i brandklasse,

dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel,

brandstrategirapporten og

kontrolplanen, jf. §§ 510-512 og § 518.

For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen af den pågældende del af byggeriet, men som har medvirket i designet af byggeriet.

For konstruktionsklasse 2 gælder kravet om uafhængig kontrol kun:

A1. Konstruktionsgrundlag og

B2. Statisk kontrolplan, jf. § 501, nr. 1, og § 502, stk. 1, nr. 2.

For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen af det pågældende konstruktionsafsnit, men som har medvirket i projektering af byggeriet.«

Tabel 2. Mindstekrav til niveau af uafhængig kontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner afhængig af konstruktionsklassen, jf. § 527

ID
Emne
KK2
KK3
KK4
A1
Konstruktionsgrundlag
Max.
Max.
Max.
A2
Statiske beregninger
     
 
A2. 1 Statiske beregninger – bygværk
Udv.
Max.
Max.
 
A2. 2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit
Udv.
Udv.
Max.
A3
Konstruktionstegninger og modeller
     
 
A3. 1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk
Udv.
Max.
Max.
 
A3. 2 Konstruktionstegninger og modeller - konstruktionsafsnit
Udv.
Udv.
Max.
A4
Konstruktionsændringer
     
 
A4. 1 Konstruktionsændringer - bygværk
Udv.
Max.
Max.
 
A4. 2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit
Udv.
Udv.
Max.
B1
Statisk projektredegørelse
Udv.
Udv.
Max.
B2
Statisk kontrolplan
Max.
Max.
Max.
B3
Statisk kontrolrapport
     
 
B3. 1 Statisk kontrolrapport - projektering
Udv.
Max.
Max.
 
B3. 2 Statisk kontrolrapport - udførelse
Udv.
Udv.
Max.
A5
Konstruktion som udført
Udv.
Udv.
Udv.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.

Tabel 3. Mindstekrav til niveau af tredjepartskontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner for konstruktionsklasse 4, jf. § 527

ID
Emne
Tredjepartskontrol
A1
Konstruktionsgrundlag
Max.
A2
Statiske beregninger
 
 
A2. 1 Statiske beregninger – bygværk
Max.
 
A2. 2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit
Udv.
A3
Konstruktionstegninger og modeller
 
 
A3. 1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk
Max.
 
A3. 2 Konstruktionstegninger og modeller – konstruktionsafsnit
Udv.
A4
Konstruktionsændringer
 
 
A4. 1 Konstruktionsændringer – bygværk
Max.
 
A4. 2 Konstruktionsændringer – konstruktionsafsnit
Udv.
B1
Statisk projektredegørelse
Udv.
B2
Statisk kontrolplan
Max.
B3
Statisk kontrolrapport
 
 
B3. 1 Statisk kontrolrapport for projektering
Udv.
 
B3. 2 Statisk kontrolrapport for udførelse
Udv.
A5
Konstruktion som udført
Udv.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.

Tabel 4 - Mindstekrav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation afhængig af brandklassen, jf. § 527

Emne
BK2
BK3
BK4
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)
Max.
Max.
Max.
Dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel
Max.
Max.
Max.
Brandstrategirapport
Max.
Max.
Max.
Brandplaner
Max.
Max.
Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
Udv.
Udv.
Udv.
Brandteknisk dimensionering
-
Max.
Max.
Funktionsbeskrivelse
Udv.
Max.
Max.
Brandteknisk kontrolplan
Max.
Max.
Max.
Brandtekniske kontrolrapporter
Udv.
Max.
Max.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
Udv.
Udv.
Max.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.

Tabel 5 - Mindstekrav til niveau af tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation for brandklasse 4, jf. § 527

Emne
Tredjepart
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)
Max.
Dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel
Max.
Brandstrategirapport
Udv.
Brandplaner
Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
Udv.
Brandteknisk dimensionering
Udv.
Funktionsbeskrivelse
Udv.
Brandteknisk kontrolplan
Max.
Brandtekniske kontrolrapporter
Udv.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
Udv.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.«